Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 22
22 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR Við erum gæfusöm þjóð í gjöfulu landi. Á hverjum degi gefur Ísland okkur hreint vatn, græna orku, ferskan fisk og landbún- aðarafurðir í hæsta gæðaflokki. Auðlindir til lands og sjávar héldu lífinu í okkur gegnum aldirnar. Á tuttugustu öldinni lærðum við að nýta þær á sjálfbæran hátt og byggðum upp þróttmikið atvinnu- líf. Skynsamleg og sjálfbær nýt- ing auðlinda lands og sjávar, auk mannauðsins sem býr í okkur sjálfum, er lykillinn að framtíð Íslands. Efasemdarmenn í Evrópumál- unum hafa fullyrt að aðild að Evr- ópusambandinu fæli í sér afsal auðlinda, og að forræði yfir eigin auðlindum myndi færast til Brus- sel. Ekkert er fjarri sanni. Af hverju fullyrði ég það? Í fyrsta lagi eru lög Evrópusambandsins einkar skýr þegar kemur að auð- lindum. Þar segir að eignarhald á t.d. vatns- og orkuauðlindum séu að fullu á forræði aðildarríkjanna. Þetta var undirstrikað í skriflegri yfirlýsingu sem Ísland lagði fram við upphaf samningaviðræðnanna í júlí sl. Þar segir orðrétt: „ESB getur ekki undir neinum kring- umstæðum ákvarðað eignarhald á þessum auðlindum eða nýtingu þeirra umfram það sem er kveðið á um í umhverfisverndarreglum á hverjum tíma.“ Þetta er óumdeil- anleg staðreynd og allt tal um afsal orku- eða vatnsauðlinda því orðin tóm. Í öðru lagi þarf einungis að líta til reynslu annarra ríkja sem geng- ið hafa í ESB. Misstu Finnar yfir- ráðin yfir sinni miklu náttúru- auðlind, skógunum? Nei. Misstu Bretar eða Hollendingar yfirráð yfir olíuauðlindum sínum í Norð- ursjó? Nei. Hefur ESB sölsað undir sig jarðvarmaauðlindir Ítala, Ung- verja og Þjóðverja? Enn er svar- ið nei. Af þessu tilefni er ekki úr vegi að rifja upp orð græningjans og Evrópuþingmannsins Evu Joly, sem sagði afdráttarlaust að regl- ur Evrópusambandsins tryggðu Íslendingum auðlindir sínar. Staðreyndin er sú að það er vita- skuld ekki markmið Evrópusam- bandsins að sölsa undir sig auðlind- ir Íslands, eða aðildarríkja sinna, og koma íbúum þeirra á vonarvöl. Evrópusamvinnan grundvallast á sameiginlegum hagsmunum, en ekki því að hinir sterku hafi hina veiku undir í baráttu um auðlind- ir. Kenningin um að Ísland sé í umsátri Evrópusambandsins á ekki við rök að styðjast, og gildir einu hversu oft hún er endurtekin. Ísland hefur meiri sérstöðu í sjávarútvegi en nokkur Evrópu- þjóð. Hún felst meðal annars í afar þungu efnahagslegu mikil- vægi greinarinnar fyrir Ísland, og þeirri staðreynd að efnahagslög- saga okkar liggur ekki að lögsögu neins af ríkjum Evrópusambands- ins. Á grundvelli sérstöðunnar mun samningasveit okkar leggja höfuðáherslu á að hagsmunir Íslendinga sem sjávarútvegsþjóðar verði í gadda slegnir í aðildarvið- ræðunum. Efalítið verða samning- arnir um sjó erfiðastir. Menn ættu þá ekki að gleyma, að af Íslands hálfu fer saman traustur faglegur undirbúningur og festa þjóðar sem hefur gríðarmikla reynslu af erfið- um fiskveiðisamningum. Gleymum því heldur ekki að Evrópusambandið hefur í fyrri stækkunarlotum sýnt vilja í verki til að koma til móts við sérstöðu nýrra aðildarríkja. Sambandið hefur nálgast þau með því sem Stefán Fule stækkunarstjóri lýsti fyrir skömmu í Fréttablaðinu sem „opnum huga og jákvæðni að lausnum …“ Í því samhengi er rétt að minna sérstaklega á þau orð stækkunarstjórans af sama til- efni, að Evrópusambandið myndi „… taka tillit til sérstöðu Íslands og væntinga“. Evrópusamvinnan grundvallast á sameiginleg- um hagsmunum, en ekki því að hinir sterku hafi hina veiku undir í baráttu um auðlindir Í fjölmiðlaumræðu að undanförnu hafa kaup Frumherja og rekst- ur á orkumælum fyrir Orkuveitu Reykjavíkur verið gerð tortryggi- leg. Í því ljósi er rétt að fara yfir tildrög þess að Frumherji gerði tilboð í kaup og rekstur orkumæl- anna á sínum tíma. Samningar þeir sem gerðir hafa verið um prófun og skráningu mælanna voru gerð- ir áður en núverandi eigendur eign- uðust Frumherja. Á árinu 2000 var tekin sú ákvörð- un hjá Orkuveitu Reykjavíkur að bjóða út sölu á svokölluðum mæla- prófunarstofum Orkuveitunnar. Samhliða var ákveðið að bjóða út samning um prófun og skráningu mæla og loks var ákveðið að selja allan mælaflota Orkuveitunnar til óháðs aðila sem jafnframt átti að sjá um þjónustu og viðhald mæl- anna. Með því að flytja ábyrgð á orku- mælingum alfarið til óháðs aðila taldi Orkuveitan sig loks geta upp- fyllt allar kröfur sem fram komu í lögum um mál, vog og faggildingu (nr.100/1992) um hlutleysi mælinga. Þá fullyrtu stjórnendur Orkuveit- unnar á þessum tíma að í verkefn- inu fælist sparnaður fyrir Orku- veituna. Verkefnið var í kjölfarið boðið út. Allmargir aðilar tóku þátt í útboð- inu en Frumherji bauð lægsta verðið í þjónustuna og hæsta verð- ið fyrir mæla Orkuveitunnar. Frá árinu 2001 hefur því verið í gildi samningur á milli Frumherja og Orkuveitu Reykjavíkur þar sem Frumherji tekur að sér umsýslu mæla veitunnar á líftíma þeirra frá innkaupum til förgunar. Fyrir hinn almenna notanda hafði samn- ingurinn enga breytingu í för með sér enda samskipti hans vegna mælanna áfram alfarið við Orku- veituna. Stór hluti starfsmanna Orku- veitunnar sem störfuðu við próf- anir, viðgerðir, lagerhald og mæla- vinnu hjá Orkuveitunni réð sig til Frumherja eftir breytinguna. Þeir sem ekki eru hættir vegna ald- urs starfa þar flestir enn. Nokk- ur smærri veitufyrirtæki hafa á undanförnum árum fetað í fótspor Orkuveitunnar og nýtt sér þjónustu Frumherja við orkumælingar með það m.a. að markmiði að uppfylla ákvæði laga. Orkuveitan bauð verkefnið út að nýju snemma árs 2007. Þrír aðilar buðu nú í verkið og aftur átti Frum- herji lægsta tilboðið sem hljóðaði upp á 70% af kostnaðaráætlun. Önnur tilboð voru 50-100% hærri en tilboð Frumherja. Eins og áður sagði áttu bæði þessi útboð sér stað áður en núver- andi eigendur félagsins keyptu það í kjölfar sölumeðferðar hjá Glitni árið 2007. Því má bæta við að hingað til hafa núverandi eig- endur Frumherja ekki tekið arð út úr félaginu og þ.a.l. ekki haft fjár- hagslegan ávinning af Orkuveitu- verkefninu eða annarri starfsemi fyrirtækisins. Þegar fjallað er um rekstur er mikilvægt að horft sé til jafns á rekstrartekjur og rekstrargjöld. Það hefur ekki verið gert í umfjöll- un fjölmiðla um verkefnið upp á síðkastið. Á móti þeim tekjum sem Frumherji hefur af verkefninu þarf fyrirtækið vitanlega að standa straum af rekstrargjöldum. T.d. starfa 12-13 tæknimenn við verkefnið á ársgrundvelli við upp- setningu og niðurtektir mæla og aðra umsýslu. Þá er líftími mæl- anna skilgreindur í opinberum reglum og endurnýjunarþörf mæla- safns Frumherja er mörg þúsund mælar á ári. Fyrirtækið kaupir því á hverju ári mæla erlendis frá fyrir marga tugi milljóna króna og setur upp hjá neytendum. Upphaflegt kaupverð mælanna endurspegl- ar því einungis lítinn hluta þeirra fjármuna sem Frumherji kostar til verkefnisins á samningstímanum. Hjá Frumherja starfa á annað hundrað einstaklinga um allt land á hinum ýmsu sviðum eftirlits, mælana og prófana. Þeir hafa með störfum sínum og faglegri nálg- un í gegnum árin áunnið sér verð- skuldað traust viðskiptavina fyrir- tækisins. Í ljósi þess er fyrirtækinu mikilvægt að fjallað sé um verk- efni þess af þekkingu og sanngirni í fjölmiðlum. Þjónusta Frumherja við OR Orkuveita R .víkur Orri Hlöðversson framkvæmdastjóri Frumhverja “… tillit til sérstöðu Íslands og væntinga …“ Ísland og ESB Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra Það eru slæmar fréttir að fyrir-huguð aukning á áætlunarflugi Icelandair sé í uppnámi vegna hug- mynda um hækkanir á farþega- og lendingargjöldum á Keflavíkur- flugvelli. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir sérstökum aukalegum skatti á áfengi og tóbak sem selt er í Fríhöfninni. Samkvæmt fréttum treysta stjórnendur Flugstöðvar- innar sér ekki til að setja fyrirhug- aðan skatt á áfengi og tóbak í Frí- höfninni af samkeppnisástæðum. Í staðinn eru þeir með hugmyndir um að ná í tilskyldar viðbótartekj- ur með því að hækka gjöld fyrir aðra þjónustu sem ekki er í sam- keppni, svo sem lendingar- og far- þegagjöld. En hvar á þetta að stoppa? Hvað ætla menn að gera ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þar sem toll- frjáls sala verður bönnuð. Við það yrði Fríhöfnin væntanlega af tölu- verðum tekjum. Megum við búast við stórum hækkunum á þjónustu Keflavíkurflugvallar vegna þess? Við verðum að gera þá kröfu til fyrirtækja sem ekki eru í sam- keppni, að aðhalds sé gætt í gjald- skrárhækkunum. Ekki er líðandi að tekjumissir úr einni rekstrar- einingu sé bættur með gjaldskrár- hækkunum í öðrum rekstrareining- um. Öll fyrirtæki þurfa að hagræða og finna nýjar leiðir til tekjuöflun- ar. Keflavíkurflugvöllur er stórt fyrirtæki sem hefur væntanlega ýmsa möguleika til hagræðingar og tekjuöflunar s.s með nýsköpun. Þar má t.d. benda á þá möguleika að hleypa að rekstraraðilum sem bjóða aukna þjónustu sem getur gefið tekjur fyrir Flugstöðina. Ef tekjuskerðing og aukinn kostnað- ur Flugstöðvarinnar næst ekki til baka með nýjum tekjustofni og/eða hagræðingu verður ríkisjóður, sem eigandi félagsins, að öðrum kosti að bæta upp tekjumissinn með pening- um skattgreiðenda. Ferðaþjónustan er að skila 155 milljörðum króna í gjaldeyristekjur á ári og væntingar eru um að þær tekjur aukist um a.m.k. 15 millj- arða á næsta ári. Viljum við fórna þeim ávinningi með því að okra svo á ferðamönnum að þeir hætti við að koma hingað? Fyrirhuguð aukning Icelandair í áætlunarflugi skapar 200 störf. Þar til viðbótar má áætla að viðbótar- störfum í ferðaþjónustu fjölgi veru- lega, auk betri nýtingar hjá ferða- þjónustufyrirtækjum hérlendis, sem bætir þar með afkomu þeirra. Viljum við fórna því? Skattahækkun á ferðaþjónustuna er stórhættuleg þróun sem klárlega mun hafa áhrif á eftirspurn. Að kasta krónunni til að hirða aurana er léleg fjármálastjórnun. Það er sársaukafullt til þess að hugsa að þegar búið er að tæma bæði hægri og vinstri vasana sjái fjármálaráðherra enga aðra leið en að troða klónum í þrönga rassvasa svo undan blæði. Með puttann í rassvasann Ferðaþjónusta Þórir Garðarsson markaðsstjóri Iceland Excursions Skattahækkun á ferðaþjónustuna er stórhættuleg þróun sem klárlega mun hafa áhrif á eftirspurn. Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is – Afslátt eða gott verð? Upplestur og jólagleði í Bókabúð Máls og menningar Þorgrímur Þráinsson Kl. 14:00 Þorgrímur Þráinsson les úr nýjum bókum sínum, Ertu guð a ? og Þokunni. Opið til 22:00 öll kvöld Kl. 15:00 Jólavörur Unicef eru komnar í Bókabúð Máls og menningar. Léttar veitingar á boðstólum og allir velkomnir.Jólakúlan 2010 2.900 kr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.