Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 58

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 58
 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR4 Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingum með þekkingu, frumkvæði og áhuga á viðfangs- efnum er varða fjármálastöðugleika og greiðslumiðlun til starfa á fjármálasviði bankans. Viðfangsefni fjármálasviðs Seðlabanka Íslands lúta að fjármálastöðugleika. Fjórar starfseiningar tilheyra fjármálasviði og þær eru fjármálakerfi , greiðslukerfi , rannsóknir og viðbúnaður og fjárhirslur bankans. Fjármálakerfi Sérfræðingurinn mun í samvinnu við aðra sinna verkefnum er varða: • Eftirlit með gjaldeyrisjöfnuði og lausafjárstöðu fjármálafyrirtækja skv. reglum Seðlabankans • Greining á stöðu fjármálakerfi sins og skrif í rit bankans • Þátttaka í gerð álagsprófa • Samskipti við innlenda og erlenda aðila • Ýmis tilfallandi verkefni tengd fjármálakerfi nu Sérfræðingurinn þarf að hafa meistarapróf í viðskipta- eða hagfræði – eða sambærileg próf. Þekking á ýmsum tegundum fjármálaafurða, umhverfi og starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða er afar mikilvæg. Sérstök áhersla er lögð á að umsækjandinn geti komið frá sér rituðu efni á framúrskarandi máta, bæði á íslensku og ensku. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni, ögun og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk góðra samskipta- hæfi leika og hæfni til að vinna í hópi. Greiðslukerfi Sérfræðingurinn mun í samvinnu við aðra sinna verkefnum er varða: • Yfi rsýn með kerfi slega þýðingarmiklum greiðslukerfum • Mótun stefnu varðandi þróun kerfa, innleiðingu og rekstur þeirra • Setningu reglna fyrir uppgjörskerfi og uppgjörsfyrirkomulag • Tengsl innlendrar greiðslumiðlunarkerfa við erlend greiðslu- og uppgjörskerfi • Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar • Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til öryggis, skilvirkni og hagkvæmni • Samskipti við erlendar og innlendar fjármálastofnanir auk alþjóðlegra stofnana sem hafa með höndum setningu reglna og tilmæla á sviði greiðslumiðlunar Leitað er eftir einstaklingi með víðtæka þekkingu og reynslu á vettvangi greiðslumiðlunar. Auk framangeindrar þekkingar og reynslu er menntun á sviði lögfræði mjög æskileg. Sérfræðingurinn þarf að geta sett niðurstöðu vinnu sinnar fram á vönduðu máli jafnt á íslensku og ensku í ræðu og riti á vegum bankans. Gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum auk góða samskiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hóp. Kostur er að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Nánari upplýsingar um störfi n veitir Tryggvi Pálsson framkvæmdastjóri í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 26. nóvember 2010 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands eða á tölvupóstfangið: Umsoknir@sedlabanki.is Störf á fjármálasviði Seðlabanka Íslands HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN Sérfræðingur Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa við hvalarannsóknir á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs og felst starfi ð að mestu leyti í tölulegri úrvinnslu gagna og greinaskrifum. Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi í líffræði, tölfræði eða öðrum greinum raunvísinda sem nýtast í starfi . Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, tölfræðilega úrvinnslu og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á gagna- grunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. R/Splus. Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi sjávar. Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfi ð veita Gísli A. Víkingsson (gisli@hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is). Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastofn- unarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti (hafro@hafro.is), eigi síðar 3. desember 2010. Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst. Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar haf- rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilrauna- eldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 starfsmenn í þjónustu sinni. Hafrannsóknastofnunin, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000 Sölufulltrúi Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf Um er að ræða sölu- og kynningastarf Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi. Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki skilyrði. Árangurstengd laun. Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700 www.hagvangur.is Aðstoðarmaður gæðastjóra Um er að ræða 50% starf sem felst aðallega í þrifum, bæði á lager og utandyra. Hæfniskröfur: • Vandvirkni og nákvæmni • Áreiðanleiki, snyrtimennska og stundvísi • Samstarfshæfileikar og jákvæðni Upplýsingar veitir: Rannveig Haraldsdóttir rannveig@hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is www.bur.is Upplýsingar um starfið veitir Jóhann M. Lenharðsson eða Haraldur Sigurjónsson sími 520 2100 Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar merkt: Starfsumsóknir. Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is Laust starf hjá Lyfjastofnun Staða eftirlitsmanns Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólapróf (M.Sc.) í lyfjafræði eða sambærileg menntun • Þekking á lyfjafræði náttúruefna æskileg • Þekking eða reynsla í gæðamálum æskileg • Frumkvæði og metnaður í starfi • Hæfni í mannlegum samskiptum • Góð tölvufærni • Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg • Góð kunnátta í norðurlandamáli æskileg Helstu verkefni eftirlitsteymis eru m.a.: • Mat á því hvort vara telst lyf (flokkun vöru) • Eftirlit með starfsemi lyfjafyrirtækja • Eftirlit hjá heilbrigðisstofnunum • Lyfjagát (aukaverkanatilkynningar lyfja) • Þátttaka í erlendu samstarfi • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra auglýsir stöðu framkvæmdastjóra við starfsstöð sína á Akureyri. Starfið er jafnframt starf heilbrigðisfulltrúa sem sinnir daglegu eftirliti. Krafist er háskólamenntunar á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, verkfræði eða sambærilegrar menntunar, í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 571/2002, um mennt- un og skyldur heilbrigðisfulltrúa. Hafi viðkomandi ekki rétt- indi heilbrigðisfulltrúa verður hann að vera reiðubúinn að afla sér þeirra. Farið er fram á munnlega og skriflega færni í íslensku, grunnkunnáttu í tölvunotkun, hæfni til að vinna sjálf- stætt og samstarfshæfileika í þverfaglegu umhverfi. Í boði er krefjandi starf sem byggir á markvissum vinnu- brögðum og miklum mannlegum samskiptum. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjón- usta Akureyrarbæjar í síma 460-1060. Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar Brynjólfsson, framkvæmdastjóri í síma 462 4431, netfang valdimar@ hne.is eða á skrifstofu að Furuvöllum 1, Akureyri. Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heima síðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu um sókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustu- anddyri Ráðhússins. Umsóknarfrestur er til 27. nóvember 2010
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.