Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 73

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 73
LAUGARDAGUR 29. september 2012 7 Til sölu. Deutz 1 cyl 14hp í góðu standi Verð 100þús. 7705144 Ammoníak og Freon kælimiðlar á tilboði. Íshúsið ehf, S.566 6000, www. ishusid.is Stjórnaðu rakastiginu í geymslum, tækjarýmum eða á heimilinu. Íshúsið ehf, S.566 6000, www.ishusid.is Til sölu sjónvarpssamstæða úr kirsuberjavið. B= 174cm H= 183cm D=40cm. Tvær skápaeiningar með hurðum og skúffum. Fimm 90cm hillur á milli skápa. Sími 897 4425. Tryggðu góð loftskitpi. Verð frá 29.900 kr. án barka. Íshúsið ehf, S.566 6000, www.ishusid.is Sérverslun með náttúruvænar og andlegar vörur. Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum snyrti- og húðvörum, blómadropum, himalaya baðsalti, reykelsum, ilmkertum, slökunargeisladiskum, englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is Er með ódýrar notaðar þvottavélar til sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk. S: 777 6729. Genie Bílskúrshurðaropnarar Amerískir snigildrifnir, varahluta og viðgerðaþjónusta í 30 ár. Tilboð í september. Sjálfvirkur ehf s. 892 7654 Ódýr heimilstæki Höfum til sölu notaðar þvottavélar, þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S. 845 5976. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 eða í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Staðgreiðum gull, demanta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Óska eftir að kaupa vínyl hljómplötur, CD diska og playstation leiki. Uppl. í s. 698 8629. Kaupum gamla seðla, skjöl, minningapeninga, póstkort, hlutabréf o.fl. S.5528222 Óska eftir að kaupa lagervöru, allt kemur til greina. Upplýsingar í s: 822 0311 Hljóðfæri Tveir mjög vel með farnir kontrabassar í ¼ stærð til sölu. Hagstætt verð. Uppl. í síma 899-3133. Harmonikur og harmonikkugeisladiskar í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Úrval af nýjum harmonikum og harmonikukennsla. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648. Verslun ÚTSÖLUMARKAÐUR Í ÁLFHEIMUM. Byrjar 30 sept og verður 1,2,3 okt. Opið frá Kl. 13-18 Litla Búðin Akranesi, Uppl. s. 861 1599 www.litlabudin.is Skoffín í Álfheimum! Skoffín poppar upp í Álfheimum 2 í dag frá kl: 11-16. Litrík og lífræn barnaföt. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. HEILSA Heilsuvörur Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www. heilsufrettir.is/solosk Árangur næst með Herbalife. Frítt lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 Edda Borg Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www. betriheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA NUDD Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 8301 www.tantra-temple.com NUDD OG HEILSA Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX- úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla daga nema sun. S. 823 8280. www. nuddogheilsa.is Þjónustuauglýsingar Sími 512 5407 steinunnsg@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is Alla fimmtudaga og laugardaga 0ARKETSLÅPUN SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR    GOLÚIST GOLÚISTIS \ WWWGOLÚISTIS 29+&2¥44 "ÅLAÖJËNUSTAN "ILAÈI "ÅLLINN 3KËGARHLÅÈ o 26+ o 3  o 'SM  /0)¨ &2™ -™.5$!'! ,!5'!2$!'! ,/+!¨ ™ 35..5$®'5- "REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN o 3PINDILKÒLUR o 3TÕRISENDA o 2AFGEYMA o ALLAR PERUR "JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR «$µ2 /' '«¨ ¶*«.534! o %INANGRUNARLOK o 9FIRBREIÈSLUR o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ &JARÈARBËLSTRUN 3  o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM ,/+ ™ (%)4! 0/44! WWWFJARDARBOLSTRUNIS ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna Lóðavinna Tilboð þér að kostnaðarlausu. Uppl. í síma: 820 8888 ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf alhliða bílaviðgerðir Tímapantanir s: 445 4540/697 4540 bilathjonustabjarka@gmail.com http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540 #LUB #AR GOLFBÅLAR MEÈ HÒSI #LUB #AR RAFMAGNS BÅLAR MEÈ HÒSI TIL ¹ LAGER ÕMSIR LITIR ¹RA ¹BYRGÈ ¹ BÅL OG ¹RA ¹BYRGÈ ¹ GEYMUM 6ETRARSËL EHF !SKALIND +ËP 3  STERK LOK á alla heita potta. Eitt verð á öllum stærðum Framleiðum lokin eftir málum. Sterkasta áklæðið á markaðnum sem þolir vel raka- klór og veðráttu. Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook) VIÐBYGGINGAR KVARÐI TEIKNISTOFA www.kvardi.is?S.555 2020 -861 2628 3+!24'2)0!.™-3+%)¨ -)+)¨ ²26!, !& 3+!24'2)0!%&.) ,%¨52"®.$). 6).3ž,5 /' 3%',5,,™3!2 &,/44!2 0!.$/2!3 349,% 0%2,52 %25- ™ &!#%"//+#/-',)4%(& 2ÕMINGARSALA ¹ H¹RKOLLUM AFSL¹TTUR LAUGARDAGINN SEPT FR¹ KL TIL !LLT ¹ AÈ SELJAST 'REIFINN (RINGBRAUT 3 
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.