Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 65

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 65
LAUGARDAGUR 29. september 2012 15 Viðbygging við Sundhöll Selfoss Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir áhugasömum aðilum sem myndu vilja koma að byggingu og/eða fjármögnum á viðbygg- ingu við Sundhöll Selfoss sem stendur til að reisa. Um tveggja hæða hús er að ræða auk kjallara að hluta samtals tæplega 3000 fm. Um er að ræða viðræður um fjármögnun og byggingu hússins auk viðræðna um útfærslu á eignarhaldi eða leigu að fram- kvæmd lokinni. Áhugasamir sendi tölvupóst á Ástu Stefánsdóttur, framkvæmda- stjóra Sveitarfélagsins Árborgar, asta@arborg.is eða hafi sam- band í síma 480-1900 fyrir 4. október nk. Sveitarfélagið Árborg áskilur sér rétt til að hafna öllum hugmyndum. 6NLSXODJVRJE\JJLQJDUGHLOG Skipulagsverðlaunin 2012 Skipulagsfræðingafélag Íslands og Vistbyggðaráð lýsa eftir tillögum frá sveitarfélögum, stofnunum, fyr- irtækjum eða einstaklingum vegna skipulagsverðlauna 2012. Lögð er áhersla á að tillögurnar stuðli að sjálf- bærri þróun þar sem vistvænum áherslum er gert hátt undir höfði og/eða auki fræðslu, vitund og umræður er varðar vistvæna þætti í skipulagi. Tilnefningarnar geta verið í eftirfarandi ?okkum: 1. Lögbundnar skipulagsáætlanir (svæðis-, aðal- eða deiliskipulag) 2. Annað (rammaskipulag, stefnumótun, áætlanir, íbúaþing, verkefni, ritgerðir, rannsóknir, opinber umfjöllun, úttekt o.?.) Skila skal tilnefningum og fylgigögnum á rafrænuformi á skipulagsfræði@gmail.com, skilafrestur er til og með 19. október nk. Nánari upplýsingar er að ?nna á vef Skipulagsfræðinga- félags Íslands www.skipulagsfraedi.is og á vef Vistbyggðaráðs www.vbr.is Decision-Making and Quantitative Risk Analysis using @RISK Palisade Corporation heldur námskeið í Hörpu dagana 8. og 9. nóvember. Námskeið þetta er ætlað notendum @RISK hugbúnaðarins við áhættumat. Helstu efnisatriði eru; Grunnþættir við áhættumat með hermun, aðlögun líkindadreifinga að gagnasettum, sviðsmyndir, tímaraða spár og margt fleira. Nánari upplýsingar um námskeið og skráningu má sjá á www.grm.is 3UyIttVOHQVNXI\ULUXPV NMHQGXUXP tVOHQVNDQUtNLVERUJDUDUpWW ËVOHQVNXSUyI YHJQD XPVyNQDU XP tVOHQVNDQ UtNLV ERUJDUDUpWW YHUèD Q VW KDOGLQ i YHJXP1iPVPDWV VWRIQXQDUtGHVHPEHURJHUVNUiQLQJKD¿Q 3Uy¿Q YHUèD KDOGLQ i K|IXèERUJDUVY èLQX  GHVHPEHURJiHIWLUW|OGXPVW|èXPiODQGVE\JJèLQQL $NXUH\UL GHVHPEHUËVD¿UèL GHVHPEHURJ(JLOV VW|èXP GHVHPEHU 6NUiQLQJtSUy¿QIHUIUDPPHèUDIU QXPK WWLiYHI 1iPVPDWVVWRIQXQDU ZZZ QDPVPDW LV WLO RJ PHè QyYHPEHU *MDOG I\ULU ìiWWW|NX t SUy¿ HU  NUyQXU VHPJUHLèD VNDO t VtèDVWD ODJL QyYHPEHU LQQiUHLNQLQJ1iPVPDWVVWRIQXQDU 8SSOêVLQJDUìDU DèO~WDQGLHUDè¿QQDiYHIVWRIQXQDULQQDU 6Mi QiQDU i YHIQXP ZZZ QDPVPDW LV (LQQLJ HUX YHLWWDUXSSOêVLQJDUtVtPD ,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX VHSWHPEHU )¨!. FR¾ÈSLUSETUR 3KÒLATÒN 2EYKJAVÅK 3ÅMI  "RÁFSÅMI  WWWIDANIS ¥ BYGGINGAGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL APRÅL ¥ PRENTGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL APRÅL ¥ LJËSMYNDUN Å SEPTEMBER p OKTËBER 5MSËKNARFRESTUR TIL JÒLÅ ¥ M¹LMIÈNGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR TIL MAÅ ¥ VÁLVIRKJUN Å SEPTEMBER 5MSËKNARFRESTUR TIL JÒNÅ ¥ SNYRTIGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL MAÅ ¥ BÅLGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL MAÅ ¥ HÎNNUNAR OG HANDVERKSGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL MAÅ $AGSETNINGAR PRËFANNA VERÈA BIRTAR ¹ HEIMASÅÈU OKKAR UM LEIÈ OG Ö¾R LIGGJA FYRIR -EÈ UMSËKN SKAL LEGGJA FRAM AFRIT AF N¹MSSAMNINGI LÅFEYRISSJËÈSYFIRLIT OG BURTFARARSKÅRTEINI MEÈ EINKUNNUM EÈA STAÈFESTINGU SKËLA ¹ ÖVÅ AÈ NEMI MUNI ÒTSKRIFAST Å MAÅ  +OSTNAÈUR PRËFTAKA SS EFNISKOSTNAÈUR ER MISMUNANDI EFTIR IÈNGREINUM 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU OKKAR VEFFANG WWWIDANIS OG ¹ SKRIFSTOFUNNI Auglýsing um sveinspróf Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst: Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember. Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember. Í bílgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember. Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember. Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris- sjóðsy?rlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2012. Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir iðngreinum. Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: www.idan.is og á skrifstofunni. Kópavogsbær ÚTBOÐ Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í Snjómokstur og hálkuvörn í Kópavogi, austur - og vestursvæði Í verkinu fellst snjómokstur og hálkuvörn á stofn ? tengi ? og safngötum í Kópavogi austan og vestan Kópavogsdals. Helstu magntölur forgangsgatna eru: Lengd gatna austur svæði 23 km. Lengd gatna vestur svæði 25 km. Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í Þjónustuveri Kópavogs- bæjar, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum 2. október nk. Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila bjóðanda í útboði. Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 13. október 2012 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta. Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands auglýsir eftir umsóknum til að vinna að doktorsritgerð við deildina. Umsækjandi skal uppfylla skilyrði til innritunar í doktorsnám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Nemar sem þegar eru skráðir í doktorsnám við deildina geta einnig sótt um. Umsóknarfrestur er til 1. desember 2012. Umsókn skal vera á íslensku eða ensku. Umsækjendur geta sótt um á þrenns konar máta: ? Nemandi sækir um að vinna við eitt af þeim verkefnum sem kennarar bjóða upp á. ? Nemandi sækir um styrk vegna verkefnis sem hann hefur þróað sjálfur. ? Nemandi og leiðbeinandi leggja fram sameiginlega umsókn. Umsóknum skal skila til skrifstofu Viðskiptafræðideildar, Gimli v/Sæmundargötu, 101 Reykjavík, í síðasta lagi 30. maí 2012. Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar eru á heimasíðu Viðskiptafræðideildar, www.vidskipti.hi.is Styrkur til doktorsnáms við Viðskiptafræðideild Viðskiptafræðideild FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.