Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 13. JANÚAR 1988 19 Athugasemd við grein Ólaf s R. Grímssonar um Hæstarétt eftírJón Sigurðsson Ólafur Ragnar Grímsson ritar grein í Morgunblaðið hinn 9. janúar sl. þar sem hann fjallar um Hæsta- rétt og val á dómurum í réttinn. ólafur leggur þar m.a. út af svari, sem ég gaf blaðamanni Morgun- blaðsins, er innti mig álits á áramótaummælum Ólafs í blaðinu um Hæstarétt. Þar sem hann fer ekki rétt með efni svars míns og hallar réttu máli í grein sinni, verð- ur ekki hjá því komist að gera athugasemdir við grein Ólafs. í fyrsta lagi vildi ég ekki taka undir þá fullyrðingu Ólafs, að ýms- ir af hinum nýrri dómurum Hæstaréttar „hafi verið fúsari en fyrirrennarar þeirra að teygja sig út úr girðingu hinnar þröngu lög- fræði yfir í lendur pólitískrar hugmyndafræði og persónubund- innar afstöðu til aldagamalla deilna um ríkið og einstaklinginn." Ég vildi ekki taka undir þessa fullyrðingu einfaldlega af því að hún er óljós og órökstudd. Sjálfur hef ég ekki þá yfirsýn yfir afstöðu hæstaréttar- dómara eins og hún birtist í dómum þeirra fyrr og síðar að ég geti fellt slíkan dóm án undangenginnar könnunar. • f öðru lagi tók ég skýrt fram í svari mínu við spurningu blaða- mannsins, að sú fullyrðing sé einfaldlega röng, að dómsmálaráð- herra hafi „sjálfdæmi" um val dómara í Hæstarétt. Lagaskilyrði þrengja mjög þann hóp manna, sem sótt geta um stöður hæstaréttar- dómara og skylda er að leita umsagnar réttarins um dómaraefni. Þeirri skipan er ætlað að tryggja hæfi þeirra sem valdir eru í réttinn og jafnframt að styrkja sjálfstæði hans. f þriðja lagi telur Ólafur að svar mitt við fyrirspurn blaðamanns Morgunblaðsins sé í andstöðu við svar, er Sigurður Líndal prófessor gaf blaðinu við sömu spurningu. Afstaða mín sé allt önnur. Eins og sérhver lesandi svaranna, sem birt- ust í blaðinu 5. janúar sl., getur séð, þá er hér um ranga fullyrðingu Ólafs að ræða. Ef til vill er athyglis- verðast, að okkur Sigurði ber saman um það, að erfitt sé að greina á hverju Ólafur byggir skoðanir sínar á Hæstarétti. Vissulega voru svör okkar Sigurðar ekki samhljóða, en ég vek athygli á því, að ég hafnaði alls ekki hugmyndinni um sérstaka dómnefnd til að fjalla um umsækj- endur. Ég vakti einungis athygli á því, að með slíkri dómnefnd er ekki allur vandi leystur. Hún þarf að hafa einhverjar reglur til að styðj- ast við. Erfitt er að setja slíkar relgur og á endanum þarf oft að velja milli jafnhæfra manna, það val hlýtur að verða falið einhverjum handhafa framkvæmdavaldsins samkvæmt okkar stjórnskipan. í fjórða lagi bætir Ólafur því svo við fullyrðingar sínar að ég ' hafi látið pólitísk sjónarmið hafa áhrif á val mitt á hæstaréttardóm- ara á sl. hausti. Slika fullyrðingu er auðvelt að setja fram, en eðli málsins samkvæmt erfitt að af- sanna, og það veit Ólafur. Val mitt stóð á milli tveggja hæfra dómara- efna, með svipaða reynslu sem héraðsdómarar, en sá sem valinn var hefur meiri reynslu á sviði fræðistarfa. Hér var ekki um auð- velt val að ræða, en eins og oft er í vali ráðherra á starfsmönnum í lykilstöður verður ráðherrann sjálf- ur að taka endanlega ákvörðun eftir að hafa rætt við ráðgjafa sína um valið. Ekki er sanngjarnt að láta um- sækjanda gjalda þess, að foreldrar hans hafi einhvern tíma tekið þátt stjórnmálabaráttu, en á Ólafi er helst að skilja, að þannig hefði ég átt að fara að í því tilfelli, sem hann víkur að í greininni. Á vegum dómsmálaráðuneytisins er nú unnið að samningu tillagna um umfangsmikla uppstokkun á dómstólakerfinu á héraðsdómsstigi og um aðskilnað dóms- og stjórn- sýslustarfa í héraði. Hér er um að ræða róttækustu tillögur um dóm- stólaskipan landsins f áratugi einmitt í þeim tilgangi að tryggja sjálfstæði dómsvaldsins gagnvart framkvæmdavaldinu. Ég fól reynd- ar fyrir nokkru formanni þeirrar nefndar, sem að þessu verkefni vinnur, að kanna hugmyndir um sérstaka dómnefnd, er fjalli um hæfi umsækjenda um héraðsdóm- araembætti. Mér virðist eðlilegt að sækja rök fyrir slíkum breytingum á aðferðum við val á dómurum beint til þeirrar meginreglu, að halda skuli framkvæmdavaldi og dóms- valdi sem best aðgreindu. í því sambandi kemur í hugann stjórnar- frumvarp, er flutt var á þingi Bæjarstjórar Kef lavíkur og Njarðvíkur: Varnarmálaskrif- stofa kanni gerð nýrrar vatnsveitu STEINGRÍMUR Hermannsson utanríkisráðherra og bæjarstjór- ar Keflavíkur og Njarðvíkur héldu fund á mánudag þar sem rætt var um hugsanlegan mögu- leika á nýju vatnsbóli fyrir bæjarfélögin. Var sett fram sú krafa að farið yrdi að kanna gerð nýrrar vatnsveitu vegna þess að núverandi svæði væri, eða yrði innan skamms, óhæft til vatnstöku vegna mengunar. Oddur Einarsson bæjarstjóri í Njarðvík sagði við Morgunblaðið að utanríkisráðherra hefði sýnt full- an skilning á málinu. Sagði Oddur að væntanlega yrði starfshópi á „Ásakanir um pólitísk af skipti af dómsvaldinu er alvar- legt mál og- hljóta að draga úr öryggiskennd almennings. Eg vil fyrir mitt leyti stuðla að því, að tryggja það eins og frekast er unnt, að dómstólar okkar séu óháðir og sjálf stæðir og er fús til að taka þátt í umræðum um það, hvernig að þvi skuli staðið." Jón Sigurðsson veturinn 1975—1976, en þar var gert ráð fyrir þriggja manna dóm- nefnd er mæti hæfni umsækjenda um slík embætti. Skyldi einn nefhd- armanna tilnefndur af Hæstarétti, annar af samtökum dómara og hinn þriðji af dómsmálaráðherra án til- nefningar. Þetta mál er nú til athugunar í nefndinni, er fjallar um dómstólaskipanina. Ef til vill mætti finna leið til skipunar dómnefndar af svipuðu tagi og að framan grein- ir til þess að meta hæfni umsækj- enda um embætti hæstaréttardóm- ara. Ásakanir um pólitísk afskipti af dómsvaldinu er alvarlegt mál og hljóta að draga úr öryggiskennd almennings. Ég vil fyrir mitt leyti stuðla að því, að tryggja það eins og frekast er unnt, að dómstólar okkar séu óháðir og sjálfstæðir og er fús til að taka þátt í umræðum um það, hvernig að því skuli staðið. En ég hlýt að gera þá kröfu, að umræðurnar séu málefnalegar og byggist ekki á því að menn geri öðrum upp skoðanir eins og því miður gætir nokkuð í grein Ólafs Ragnars Grímssonar. 12. janúar 1988. Höfundur er dómsmálaráðherra. vegum varnarmálaskrifstofu ut- anríkisráðuneytisins falið að útfæra tillögur um þetta. „Spurningin er hvort varnarliðið muní taka þátt í kostnaði vegna þessa. Það er ljóst að það ber alla ábyrgð á þessu mengunarslysi," sagði Oddur. Njarðvíkingar hafa nú lokað aft- ur borholu, sem lokað var strax eftir að olían lak úr geymunum, en opnuð aftur. Við áttum upp á að hlaupa eina holu í aðalvatnsbólinu okkar sem ekki var dælt úr. Við höfum nú útvegað okkur dælu og munum nýta hana til þess að bjarga okk- ur," sagði Oddur Einarsson að lokum. Skrifstofutæknir Athyglisvert námskeið! HvaÖ scgja þau um námskciðið. Nú er tækifærið til að mennta sig fyrir allt er lýtur að skrifstofustörfum. Sérstök áhersla er lögð á notkum PC-tölva. Námið tekur þrjá mánuði. Námskeið þessi hafa reynst mjög gagnleg fyrir skrifstofufólk og þá er hyggja á skrifstofuvinnu. í náminu eru kenndar m.a. eftirfarandi greinar: Almenn tölvufræði, stýrikerfi, tölvusamskipti, ritvinnsla, gagna- grunnur, töflureiknar og áætlunargerð, tölvubókhald, toll- og verðútreikningar, almenn skrifstofutækni, grunnatriði við stjórnun, útfylling eyðublaða, verslunarreikningur, víxlar og verðbréf, íslenska og viðskiptaenska. Nemendur útskrifast sem SKRIFSTOFUTÆKNAR og geta að námi loknu tekið að sér rekstur tölva við minni fyrirtæki. Námið hefst 19. janúar 1988. Innritun og nánari upplýsingar veittar í símum 687590 og 686790 TÖLVUFRÆÐSLAN Borgartúni 28. Bryndís Jónsdóttir Skristofutækninámskeiðið hjá Tölvufræðslunní hefur komið þvi til leiöar að ég hef fengið gott starf, launa- kjör hafa batnað verulegá og sjálfstraustið eflst. öll kennsla, námsgögn og að- búnaöur í skólanum eru eins góð og á verður kosið. Oddrún Albertsdóttir Skrifstofutækninám vetur- inn 86-87 hjá Tölvufræðsl- unni var hagnýtt nám sem eykur þekkingu á nútíma - tækni. Ánægjulegur vetur sem ég hefði ekki viljað missa af. Hjörtur Hansson Nám mitt h|á Tötvufræösl- unni hefur opnað augu min fyrtr tölvuheiminum, og vakiö áhuga á hinum stór- tenglega tölvuheimi. Bækur, kennsla og búnað- urerutilfyrirmyndar.. Námið var skemmtilegt og félagslega uppörvandi og tel ég þetta nám mjög goða fjárfesiingu. Á skrifstofu Tölvufræðslunnar er hægt að fá bæklinga um námið, bæklingurinn er ennfremur sendur í pósti til þeirra sem þess óska
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.