Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 41

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 41
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 5. MAI 1988 41 Breytingartillögur við virðisaukaskattsfrumvarpið; Undanþáguákvæði varð- andi menningar- og lista- starf semi verði víkkuð út FRUMVARP til laga um virðis- aukaskatt kom til annarrar og þriðju umrœðu í ef ri deild á f undi í gœrkvöldi. Meirihlutinn lagði til að frumvarpið yrði samþykkt en að gerðar yrðu á því nokkrar breytingar, meðal annars að und- anþáguákvæði varðandi menn- ingar- og listastarfsemi verði vfkkuð út, sala á tímaritum verði undanþegin virðisaukaskatti og að staða fiskvinnslufyrirtœkja gagnvart virðisaukaskatti verði sú sama hvort sem þau standa fyrir rekstri. fískiskips eða ekki. Minnihlutinn lagði bins vegar til að málið yrði fellt. Halldór Blöndal, formaður fjár- hags- og viðskiptanefndar efri deildar, mœlti fyrir áliti meirihluta nefndarinnar, en í því segir að full- trúar sjávarútvegs, iðnaðar og verslunar hafi almennt mælt með því að virðisaukaskattur yrði tekinn upp i stað söluskatts, þó athuga- semdir og fyrirspurnir kæmu fram um einstök atriði sem ýmist lutu að einstökum lagagreinum eða framkvæmd þeirra. Pulltrúar ASÍ lögðu áherslu á andstöðu sfna við að einungis ein skattprósenta væri í frumvarpinu sem tæki til allrar vöru og þjónustu og lýstu þeirri skoðun að ekki ætti að taka upp virðisaukaskatt f stað söluskatts. Nefnd athugar álitamál Löggjöf um virðisaukaskatt er viðamikil og flókin og framkvæmd hennar þarf vel að vanda þegar í upphafi. Augljóst er að við undir- buning framkvæmdarinnar kemur fram ýmislegt sem gerir það nauð- synlegt að breyta lögunum í ein- stökum atriðum og hefur af þeim sðkum verið ákveðið að skipuð verði sérstök nefnd fulltrúa stjórnar- flokkanna og embættismanna er fylgist með öllum undirbúningi og taki til umfjöllunar þau áhorfsmál serii upp kunna að koma. Jafnframt er nefndinni falið að taka til athug- unar einstök álitamál og hliðarráð- stafanir sem þeim tengjast og geta eftir atvikum gert það nauðsynlegt að til lagabreytingar þurfi að koma á hausti komanda. Nefndin fjallar um eftirfarandi atriði: 1. Mat á skattprósentu virðis- aukaskatts. 2. Reglur um endurgreiðslu virð- isaukaskatts af vinnu við nýbygg- ingar eða endurbætur og meiri hátt- ar viðhald af fbúðarhúsnæði og annað sem tengist byggingarstarf- semi. 3. Reglur um endurgreiðslu virð- isaukaskatts af orkugjöfum til hit- unar fbúðarhúsnæðis. 4. Reglur um skattskil af hráefni til fiskvinnslu sem tryggir jafna stððu fiskvinnslufyrirtækja hvort sem þau gera út sfn eigin skip eða ekki. Tryggt verði að endurgreiösla á virðisaukaskatti þeim sem leggst á hráefni fiskvinnslufyrirtækja gangi það greiðlega fyrir sig að ekki valdi fþyngjandi rekstrarfjár- vanda. 5. Reglur um það hvernig með virðisaukaskatt af menningar- og listastarfsemi skuli faríð. 6. Reghir sem tryggja að jafn- ræði sé f samkepþni einkafyrirtækja og opinberra aðila. 7. Reglur um það hversu skatt- skilum skuli háttað af útgáfu tfma- rita. 8. Reglur um skattskil í viðskipt- um bænda og afurðastöðva og ann- að sem varðar landbúnað sérstak- lega. 9. Reglur um heimild til að veita gjaldfrest á innflutningi. 10. Reglur um það hvernig með virðisaukaskatt af fólksflutningum skuli farið. 11. Önnur atriði sem upp kunni að koma. Breytingartillögur meirihlutans Meirihluti nefndarinnar flytur nokkar breytingartillögur við frum- varpið og eru aðalatriði þeirra þessi: 1. Lagt er til að undanþágu- ákvæði 2. gr. varðandi menningar- og Hstastarfsemi verði víkkuð út, en jafnframt er gert ráð fyrir þvf að starfsnefhd fjármálaráðuneytis- ins athugi sérstaklega um það hvernig með virðisaukaskatt af slíkri starfsemi skuli farið og at- huga þarf hvernig þau ákvæði grípa inn í útgjöld samkvæmt fjárlögum til menningar og lista. 2. Eins og frumvarpið liggur fyr- ir er gert ráð fyrir að útleiga fbúðar- húsnæðis sé undanþegin virðis- aukaskatti. í breytingartiUögunum er gert rað fyrir að undanþágu- akvæðið taki til allrar fasteigna- leigu, þar með til leigu hótel- og gistiherbergja eða samkomuhúsa. 3. Lagt er til að sala á tfmaritum verði undanþegin virðisaukaskatti. 4. Lagt er til að með afnotagjöld útvarpsstöðva skuli farið eins og sölu dagblaða og sambærilégra landsmála- og héraðsfréttablaða. 5. Gerð er sú breyting á 41. gr. að sektarákvæði vegna vangoldins virðisaukaskatts skuli ekki vera forgangskrafa í þrotabúi. Styðst það við þau rök að hér er ekki um vörslufé að ræða eins og um virðis- aukaskattinn sjálfan. 6. Breytingarnar sem lúta að því að staða fískvinnslufyrirtækja gagnvart virðisaukaskattinum skuli vera sú sama, hvort sem þau standa fyrir rekstri fiskiskipa sjálf eða ekki. Er það f samræmi við ábend- ingar frá útvegsmönnum og fulltrú- um fiskvinnslunnar. Sérstaklega verður fjallað um útfærslur á þess- um reglum f starfsnefnd fjármála- ráðuneytis. 7. Þrjár breytingartiUögur sem lúta að því að lögin taki þegar gildi en skattheimta skv. þeim komi ekki til framkvæmda fyrri en 1. júlí 1989. Minnihlutinn viil fella frumvarpið Þeir Júlfus Sólnes (B/Rn) og Svavar Gestsson (Abl/Rvk) skrifa undir álit minnihluta nefhdarinnar. Guðrún Agnarsdóttir sat einnig fundi nefndarinnar og er samþykk áliti minnihlutans. Þar segir að þó frumvarpið um virðisaukaskatt hafi verið tilbúið í haust hafi það ekki verið lagt fram fyrr en á sfðustu dögum þingsins og hefur þvf ekki fengið nægilega glögga meðferð að mati minnihlutans. Þvf væri tillaga þeirra sú að frumvarpið yrði fellt. Minnihlutinn myndi sfðan leggja fram breytingartiUögur við frum- varpið við þriðju umræðu, yrði það samþykkt f þeirri annarri. Með lðgfestingu virðisaukaskatts sé gert ráð fyrir að framlengja hinn illræmda matarskatt sem lagður var á af núverandi rfkisstjórn og hefði f för með sér 6000 milljóna króna skattheimtu af almenningi f landinu. Þá væri gert ráð fyrir sér- stakri og vlðtækri skattlagningu á menningarstarfsemi f þessu frum- varpi. Væri þar gengið lengra en f virðisaukaskatti nágrannalanda okkar. Minnihlutinn gagnrýnir einnig að áformað-sé að leggja á virðisauka- skattinn með einni prósentu en f aðildarríkjum OECD væri oftar um fleiri en eina skattprósentu að ræða. Virðisaukaskatturinn yki einnig hvers konar skriffinnsku stórkost- lega og væri gert ráð fyrir að starfs- menn skattstofanna yrðu tvisvar sinnum fleiri en nú. Einhig hefðu gjaldþrot smafyrirtækja í Dan- mörku verið tíð vegna þess að for- ráðamenn þeirra réðu ekki við þá skriffinnsku sem kerfið gerði ráð fyrir. Virðisaukaskattur myndi þar að auki hækka verð á íboðarhúsnæði, fyrst á nýju húsnæði og síðan al- mennt. Mörg vandamál, sum þeirra pólitfsk, væru þar að auki óleyst og vísað til nefndar. Þinglausnir á þriðjudag Jón Kristjánsson, forseti neðri deildar, sagði á Alþingi i gær að stefnt væri að þing- lausnum næstkomandi þriðj- dag, 10. mai, að öllu óbreyttu. Fundir vóru í báðum þingdeild- um í gær frá klukkan 2 til 4 mið- degis. Þingflokkafundir vóru frá 4 og 5.30 síðdegis. Þá hófust fundir á ný f þingdeildum. f efri deild var siðan haldinn kvöld- fundur. Neðri deild samþykkti níu lög. í efri deild mælti Birgir ísleifur Gunnarsson, menntamálaráð- herra fyrir frumvarpi um Iista- safn íslands. Egill Jónsson mælti fyrir nefndaráliti um eigið frum- varp um breytingu á lðgum um framleiðslu og sölu á búvörum. Tillaga kom frá forsætisráðherra um að vísa málinu til ríkisstjórnar- innar og var hún samþykkt. Til stóð að afgreiða stjórnarfrumvðrp um virðisaukaskatt og umferð frá efri til neðri deildar í gærkvöldi. Búast má við þingfundum bæði á föstudag og laugardag. Rýmkun á reglum um erlend vörukaupalán er í athugun JÓN Sigurðsson, viðskiptaráð- herra, hefur svarað fyrirspurn Geirs H. Haarde (S/Rvk) um er- lend vörukaupalán. Geir spurði hvaða reglur giltu um erlend skammtimalán til vörukaupa. Hvort breytingar væru fyrir- hugaðar á núgildandi reglum um þetta efni og hvort einhver at- liugun á þjóðhagslegrí hag- kvæmní (eða óhagkvæmni) slfkra lána lægi að baki reglum um greiðslufrest í einstökum vöru- f lokkum. I svari ráðherrans seg- ír að reglur um erlendar lántök- ur og nýtingu greiðsluf rests haf i verið rýmkaðar verulega eftir þvf sem ástandið hafi farið batn- andi og nú værí f athugun hvort tíl greina kæmi að rýnika þær enn frekar. Viðskiptaraðherra segir í svari sínu að viðskiptaráðuneytið hafi gefið út auglýsingu um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur 1. febrúar sl. Samkvæmt henni er almenna reglan sú að greiðslufrestur er heimilaður f 90 daga. Þá eru f öðru lagi nokkrar vörutegundir sem heimilaðar eru með sex mánaða greiðslufresti, svo sem hráefni til iðnaðar, veiðarfæri, pappfr og fóðurbætir. Heimilaður er 105 daga greiðslufrestur á olíu- vörum. Rýmri reglur en hér hafa verið taldar er að finna f auglýsingu. nr. 49/1988 um érlendar lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til at- vinnurekstrar. Á undanförnum árum hafa regl- urnar um erlendar lántökur og nýt- ingu greiðslufrests verið rýmkaðar verulega eftir þvf sem efnahags- ástandið hefur farið batnandi, segir f svarinu. Það sé hins vegar álita- mál hversu langt sé ráðlegt að ganga f sambandi við afnám á því eftirliti sem nú er með erlendum lántökum. „í viðskiptaráðuneytinu er unnið að hugsanlegum breyting- um á þeim reglum sem nú gilda, m.a. þannig að reglurnar mismuni ekki mUli vöruflokka og atvinnu- greina eins og nú er. Einnig verður athugað hvort til greina komi áð rýmka og samræma þessar heimild- ir í áföngum eftir því sem aðstæður leyfa. Samráð verður haft við sam- tök verslunarinnar um málið á síðari stigum. Þá vinnur Seðlabankinn að athugun á peningalegum áhrifum vörukaupalána frá útlöndum." 38 nýir íslendingar Samkvæmt frumvarpi um veit- íngu ríkisborgararéttar, sem var til umræðu f fyrrí (efrí) þing- deild f gær, fá væntanlega 38 einstaklingar íslenzkan rfkis- borgararétt fyrír þinglausnir. Ef frumvarpið verður samþykkt, sem lfkur standa til, öðlast eftirtald- ir einstaklingar fslenzkan ríkis- borgararétt: Anna Hrönn Gunnars- dóttir, barn, fætt í Kenýa. Anna Svandís Gunnarsdóttir, verkakona, fædd á íslandi. Azevedo, Ágúst Eiríksson, nemi, fæddur í Portúgal. Barnanowski, Christine Margaret, verkakona, fædd í Bandaríkjunum. Bauer, Hermann Þór, þjónn, fædd- ur á íslandi. Catacutan, Merceditas Carmen, skrifstofustúlka, fædd á Filipsseyjum. Cejudo, Manuel Arj- ona, hamskeri, fæddur á Spáni. Cosser, Cynthia Anne, húsmóðir, fædd f Englandi. Cosser, Jeffrey Michael, blaðamaður, fæddur f Zimbabwe. Delavault, Gérard Rob- ert, tækniteiknari, fæddur í Frakk- landi. Dhour, Abdelilah, matreiðslu- maður, fæddur f Marokkó. Ducusin, Lagrimas Soriano, húsmóðir, fædd á Filippseyjum. Gunnel, Terence Adrian, kennari, fæddur f Eng- landi. Hendircks, Linda Margaret Perkel, flugfreyja, fædd í Banda- rfkjunum. Hernandez, Beatriz Ray, ritari, Filippseyjum. Van Hulst, Carolfna, skrifstofumaður, fædd f HoIIandi. De Jesus, David Paul, skrifstofumaður, fæddur á Filipps- eyjum. Jacobsen, Jóna Kristfn, nús- móðir, fædd á íslandi. Kolbrim Anderson, barn, fædd á íslandi. Kuhn, Tomas Walter, sjúkraþjálfi, fæddur f Þýzkalandi. Kupas, Amanda Joan, nemi, fæddur í Kanada. Kupas, Monica Darlena, skrifstofumaður, fædd f Kanadan. Laufey Guðmundsdóttir, barh, fætt á Sri Lanka. MacFarlane, Mark Reymond, landslagsarkitekt, fædd- ur í Tyrklandi. Margrét Björgóifs- dóttir, nemi, fædd f Bandaríkjunum. Mazmanian, Viken Samuel, hljóð- upptökumaður, fæddur f Lfbanon. Millard, Elfsabet Svana, ræstingar- maður, fædd á íslandi. Schnabl, Hihnar Tor, bankastarfsmaður, fæddur f Bandarfkjunum. Swift, Emma Marie, barn, fætt f Bret- landi. Swift, Martin Jðnas Björn, barn, fætt f V-Þýzkalandi. Toffolo, Danival, nemi, fæddur f Banda- ríkjunum. Toffolo, John, raftækni- fræðingur, fæddur á ítalfu. Toffolo, Sólveig, nemi, fædd í Bandaríkjun- um. Tomczyk, Tomasz, nemi, fædd- ur í Póllandi. Vandenriessche, Pet- er, kennari, fæddur í Þýzkalandi. Vavrickova, Stepanka, vérziunar- maður, fædd f Tékkóslóvakíu. Vaz- quez, Antonfa Maria Galan, doktor f sjávarlfffræði, fæddur á Spáni. Þór Saari, sölumaður, fæddur f Bandaríkjunum. Guðrun Agnarsdóttir um bjórfrumvarpið; Onógar forvarnir og meðferð GUÐRÚN Agnarsdóttir, sem myndar minnihluta allsherjar- nefndar efrí deildar f bjórmálinu, leggur til að frumvarpið verði fellt. Guðrún telur að heildar- neysla áfeugis muni aukast og að ekki sé nægilega vel staðið að f orvöruum og meðferð baraa, unglinga og fullorðinna fórnar- lamba áfengis- og vfmuefna- neyslu. Skúlí Alexandersson (Abl/Vl) sat fundi nefndarínnar og er samþykkur áliti minnihlut- ans. í nefndarálitinu segir m.a. að tvfskinnungur og ósamræmi rfki nú f meðferð áfengs öls á tslandi þar sem sumir géta keypt og neytt þess en aðrir ekki. Hér séu einnig á boðstólum margar tegundir sterkra áfengra drykkja en ekki áfengt öl sem telst til léttra áfengra drykkja. Á þessu yrði best tekið með þvf að móta heildarstefnu f áfengismálum. í frumvarpinu væri lagt tií að bæta við nýrri tegund áfengis sem 811 líkindi bentu til að auka myndu heildarney8lu. Jafnframt væru þó engar ráðstafanir fyrirhugaðar til mótvægis sem dregið gætú úr auk- inni neyslu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.