Morgunblaðið - 08.03.1994, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 08.03.1994, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 8. MARZ 1994 17 Sjómenn brátt skyldugir til að sækja öryggisfræðslu SAMKVÆMT frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingar á lögskráningarlögum sjómanna er gert ráð fyrir því að sjómenn verði innan ákveðins tíma skyldugir til þess að sækja öryggisfræðslu til að fá lögskráningu á skip. Slysavarnaskóli sjómanna er eini aðilinn hér- lendis sem annast tilskilda fræðslu fyrir sjómenn. „Þetta þýðir að þeir sjómenn sem eru ekki búnir að koma á námskeið hjá okkur þurfa að taka sig á og bæta þessum þætti við sjómennskuna hjá sér, þ.e. að fræðast um öryggisbúnaðinn og þau tæki sem þeir vinna með," segir Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskólans. Að sögn Ililm- ars eru 54 námskeið haldin í skólanum á ári og sækja um 1.000 sjó- menn þau árlega, og hefur aðsókn verið jöfn og góð. Slysavarnaskóli sjómanna hefur verið starfræktur síðan 1985, en Slysavarnafélag íslands er eigandi skólans og frumkvöðull að stofnun hans ásamt ýmsum öðrum samtökum sem gæta ðryggishagsmuna sjó- manna. „Slysavamafélagið oignaðist varðskipið Þór árið 1985 sem skírt var Sæbjörg, og hefur gert það að verkum að við höfum getað farið út á landsbyggðina á sumrin með kennslu," segir Hilmar. Hann kveðst telja brýnt að skólinn eignist nýtt skip, þar sem Sæbjörg sé orðin fjöru- tíu og þriggja ára gömul og kalli brátt á viðgerðir sem ekki borgi sig að ráðast í. Hilmar segir að þorri þeirra sem sækja skólann sé að koma í fyrsta sinn, en þó séu einnig all- margir að koma í annað og þriðja sinn. „Námið er þess eðlis að menn Slysavarnaskóli sjómanna fræðir sjómenn um notkun alls lögbundins öryggisbúnaðar í íslenskum skipum, þar á meðal Markúsarnetið sem sést hér á notkun á æfingu. Miðstjórn Alþýðubandalagsins ályktar um atvinnumál Ný fískveiðistefna nauðsyn „ÞAÐ ER Jjóst að núverandi sjávarútvegsstefna hefur ekki tryggt fram- gang þeirra þriggja meginmarkmiða sem stefnt var að með kvótalögun- um 1983, þ.e. að stuðla að hagkvæmari rekstri, að byggja upp þorsk- stofninn og styrkja byggð um land allt. Þvert á móti á sjávarútvegs- stefnan beinlínis þátt í auknu atvinnuleysi og byggðaröskun," segir m.a. í ályktun miðstjórnar Alþýðubandalagsins um atvinnumál, sem samþykkt var um helgina. Flutningsmenn tillögunnar voru Benedikt Davíðsson, forseti ASI, Björn Grétar Sveinsson, formaður Verkamanna- sambands íslands og Guðmundur Þ. Jónsson, formaður Landssam- bands iðnverkafólks. Á fundinum var einnig samþykkt sérstök ályktun um endurskoðun fiskveiðistefnunnar, þar sem segir að núverandi kerfi með frjálsu fram- sali aflaheimilda og sölu á óveiddum fiski í sjó samrýmist ekki grundvall- arreglunni um þjóðareign á auðlind- um hafsins. Tryggingu fyrir þjóðareign á auðlindum í atvinnumálaályktun miðstjórn- arinnar er lýst yfir að taka verði upp nýja fiskveiðistefnu sem byggist á sömu markmiðum og núverandi kerfi hafi mistekist að'ná. Gífurleg fjölgun frystitogara og útflutningur á óunnu hráefni hafi stórlega skert atvinnu- möguleika í landi og sjómenn séu í vaxandi mæli þvingaðir til þess að taka þátt í kvótabraski. „Gagnvart þessum afleiðingum kerfísins hafa stjórnvöld staðið algerlega ráðalaus og fámennur hópur svokallaðra sæ- greifa hefur stjórnað umfjöllun um fiskveiðistefnuna. í vandræðagangi stjórnvalda hafa tví- og þríhöfða- nefndir verið skipaðar til þess að búa til haldlitlar bætur á ónothæfa flík," segir í ályktuninni. I ályktun um endurskoðun físk- veiðistefnunnar er ríkisstjórnin gagnrýnd fyrir að gera stefnumörk- un tvíhöfðanefndarinnar að sinni og hafa þannig klúðrað endurskoðun laga um stjórn fískveiða. Ríkisstjórn- in ætli að keyra þessa stefnu í gegn á Alþingi þrátt fyrir að samtök sjó- manna hafi lýst yfír fullri andstöðu við frjálsu framsali veiðiheimilda vegna kvótabrasks. „Alþýðubanda- lagið hefur lýst sig reiðubúið til að taka þátt í opinni umræðu og stefnu- mörkun á Alþingi og með öllum þeim aðilum sem láta sig málið varða. Afstaða Alþýðubandalagsins til grundvallaratriða þeirrar stefnu- mörkunar liggur fyrir í samþykktum æðstu stofnana flokksins, það er miðstjórnar- og landsfundarsam- Verkalýðsleiðtogar í miðstjórn Alþbl. Ríkisstiórninóhæftil að fást við vandann BENEDIKT Davíðsson, forseti ASÍ, Guðmundúr Þ. Jónsson, formað- ur Landsambands iðnverkafólks og Björn Grétar Sveinsson, formað- ur Verkamannasambands íslands, sem allir eiga sæti í miðstjórn Alþýðubandalagsins, lögðu fram atvinnumálatillögu á miðstjórnar- fundi flokksins um helgina þar sem ríkisstjórnin er gagnrýnd harð- Iega fyrir úrræðaleyai í atvinnumálum og sögð bera pólitíska ábyrgð á atvinnuleysinu. Var tillagan samþykkt samhljóða sem ályktun miðsljórnar flokksins. „Atvinnuleysi hefur aldrei mælst jafn mikið og nú um stundir og þús- undir karla og kvenna eru án at- vinnu. Þrátt fyrir að almennt launa- fólk krefjist raunhæfra úrlausna eru stjórnvöld algerlega ráðþrota og ósætti og úrræðaleysi á stjórnar- heimilinu er slíkt að ríkisstjórnin er í raun óhæf til þess að takast á við vandann," segir m.a. í ályktuninni. Er þess krafist að gripið verði til róttækra aðgerða til að sporna við atvinnuleysinu, m.a. á grundvelli þess samkomulags sem gert var við verkalýðshreyfinguna á síðasta ári. „Miðstjórnarfundur Alþýðubanda- lagsins telur nauðsynlegt að leitað verði eftir því að mynda breiða sam- stöðu milli aðila vinnumarkaðar og stjórnmálaflokka um mótun stefnu í atvinnumálum til lengri tíma," seg- ir undir lok ályktunarinnar. Efnt verði til alþingiskosninga Ólafur Ragnar Grímsson, formað- ur flokksins, sagði það merkan at- burð að þessir þrír forystumenn verkalýðshreyfingarinnar skyldu hafa flutt þessa tillögu á vettvangi miðstjórnar Alþýðubandalagsins og hún fæli í sér algjöra vantraustsyfir- lýsingu á möguleika ríkisstjórn- arinnar til að ráða við atvinnuleysis- vandann. Hún væri um leið sterkt ákall um nýtt samstarf til að glíma við þann mikla atvinnuleysisvanda sem hér ríkti. „Þessir menn hafa verið í formleg- um viðræðum sem forystumenn verkalýðshreyfingarinnar við ríkis- stjórnina um langt skeið og sú ákvörðun þeirra að flytja slíka tillögu í æðstu valdastofnun Alþýðubanda- lagsins utan landsfundar er ákveðin stjórnmálaleg þáttaskil," sagði Ólaf- ur. Miðstjórn flokksins samþykkti einnig ályktun um stjórnmála- ástandið þar segir brýnt að ríkis- stjórnin biðjist lausnar, efnt verði til alþingiskosninga og þjóðinni gefinn kostur á að velja nýja landsstjórnar- stefnu. þykktum. Þar er krafan um afdrátt- arlausa tryggingu fyrir þjóðareign á auðlindum hafsins efst á blaði, en núverandi kerfi með frjálsu framsali aflaheimilda og sólu á óveiddum fiski í sjó samrýmist ekki þeirri grundvall- arreglu," segir í ályktuninni. Miklar umræður urðu á fundinum og komu fram skiptar skoðanir um sjávarút- vegsmálin en ályktanirnar voru þó báðar samþykktar samhljóða. verða aldrei fullnuma í því, og það er alveg sama á hve mörg námskeið menn fara, þá er hugurinn þannig að hann þurrkar út ýmsa hluti. Menn verða að viðhalda þekkingu sinni og það er misskilningur að eitt nám- skeið nægi. Tæki og tækni og aðferð- ir við að nota búnaðinn eru auk þess stöðugt að breytast og mönnum veit- ir ekki af upprifjun, lágmark á fjög- urra ára fresti að mínu mati," segir Hilmár. Markúsarnetið hefur sannað sig Skólinn kennir sjómönnum á allan þann búnað sem er lögboðinn í ís- lenskum skipum, og er Markúsarnet- ið hluti af þeim búnaði. Hilmar segir að netið hafi sannað sig í mörgum tilvikum. „Markúsarnetið hefur bjargað á milli 40 og 50 sjómönnum og það er náttúrlega ehgin spurning að þegar mannslífum er bjargað hef- ur búnaðurinn sannað gildi sitt og að það er mikið í hann spunnið," segir Hilmar. „Allur sá búnaður sem er um borð í skipum er þess eðlis að menn þurfa að koma á námskeið til að fá grundvallarfræðslu um björgunarbúnaðinn því það er ekki meðfæddur eiginleiki að kunna á hann, sama hversu einfaldur og auð- veldur búnaðurinn er, og menn verða að æfa sig síðan í notkun hans. Meðal annars þess vegna er það fagnaðarefni að nám í skólanum verður skylda með gildistöku laganna um lögskráningu sjómanna." míirs gegn kynferðisofbeldi Tökum þátf í göngufrá Hlemmi í Hlaðvarpann kl. 17:30 í dag Réttarstaða fórnarlamba kynferðisofbeldis og meðferð réttarkerfisins á málum þeirra er óviðunandi. Því skorum við á ráðamenn réttarkerfisins að þeir tryggi eftir föngum: - úrbætur á réttarstöðu fómarlamba kynferðisofbeldis - endurmat á gildandi kröfum um sannanir í kynferðisbrotamálum - reglur um nálgunarbann, þegar líf og heilsa fóraarlamba kynférðisofbeldis er í veði vegna ofsókna ofbeldismanna. - ríkisábyrgð á greiðslum miskabóta til fórnariamba kynferðisofbeldis . - réttarkerfi án fordóma, þar sem kvenfjandsamleg meðferð á kynferðisbrotamálum heyri fortíðinni til Fjölmörg félagasamtök standa að göngunni í dag. Styrkjum baráttu þeirra gegn kynferðisofbeldi með því að fjölmenna. BHMR Kennarasamband Islands ________.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.