Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 38

Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 38
38 LAUGARDAGUR 29. MAÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ MENNTUN Námskynning Skólaárínu er að ljúka og kennarar eru byrjaðir að undirbúa næsta skólaár. Einnig verður ým- isskonar nám í boði í sumar. Háskóli Islands byrjar í haust með nýjar námsleiðir sem eru stuttar og hagnýtar. A ____ I framhaldsskólanum í Skógum verður ný umhverfísbraut. Tölvunám verður hægt að stunda í sumar. Nemendur með eigin hesta í skólann Framhaldsskólinn í Skógum hefur í haust starfað í hálfa öld. Tvær brautir voru starfræktar við skólann í vetur, almenn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------j ,, ., . -............., „...........,................ braut og hestabraut. I haust verður gerð tilraun með umhverfisbraut. 49. STARFSARI Framhaldsskól- ans í Skógum er lokið og innritun á hið 50. hafin, en skólinn heldur upp á 50 ára afmæli sitt í haust. Nýliðið starfsár markar þó um leið tímamót, því að það var fyrsta starfsár skólans eftir að rekstrarformi hans var breytt í sjálfseignarstofh- un. Aðilar að stofnuninni eru héraðsnefndir Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga, skv. sérstökum samningi við menntamálaráðuneytið. Skólameistari þetta fyrsta ár er Guðmundur Sæmundsson. Við skólann störfuðu í vetur tvær brautir, almennt nám og hesta- braut. 31 nemandi hóf nám við skól- ann í haust. 17 þeirra luku því sem þeir ætluðu sér um áramót eða hurfu til annarra skóla og verkefha, en 14 luku námi í vor. Þar af var einn nemandi sem brautskráðist af hestabrautinni, sem nú hefur starf- að í tvö ár, Unnur María Hreiðars- dóttir. Tíu nemendur voru á 1. ári hestabrautar, og hafa sjö þeirra þegar sótt um nám á 2. ári í haust. Námsárangur var mjög góður og nemendum til sóma. Þórir Magnús Lárusson MAg. hefur veitt hestabrautinni forstöðu frá stofnun hennar og byggt hana upp faglega í samvinnu við sam- kennara sína. Hann hverfur nú senn til annarra starfa, en um næstu ára- mót tekur við stjórn brautarinnar Reynir Aðalsteinsson A-reiðmeist- ari FT, víðkunnur reiðkennari hér- lendis sem erlendis. Kennslan er og verður áfram byggð upp af föstum kennurum og gestakennurum. Nemendur koma með sín eigin reið- hross í skólann. Annars árs nem- endur munu hafa bækistöð í Skóg- um, en fyrsta árs nemar fá alla að- stöðu á hrossabúinu Skálakoti undir Eyjafjöllum. Síðar meir mun þó kennslan öll og allt sem henni fylgir flytjast í Skóga, en þar er stefnt að því að byggja veglega reiðskemmu og ný hesthús, auk útiaðstöðu. Hestabrautin nýtur faglegrar ráðgjafar sérstakrar fagnefndar sem í eiga sæti nokkrir virtustu að- ilar landsins á sviði hestamennsku og hrossaræktar. Þeir eru auk þeirra Þóris Magnúsar og Reynis, sem áður hafa verið nefndir, þau Svanhvít Kristjánsdóttir, fulltrúi Félags tamningamanna, Jón B. 01- sen, fulltrúi Landssambands hesta- mannafélaga, Kristinn Guðnason, formaður Félags hrossabænda og fulltrúi Hrossaræktarsambands Suðurlands, Bjarni Eiríkur Sig- urðsson, skólastjóri Reiðskólans Þyrils í Reykjavík, og Sigurbjörn Bárðarson, A-reiðmeistari FT og formaður reiðkennslunefhdar Hóla- skóla. Námið á hestabrautinni er blanda verklegs og bóklegs náms. Auk hestagreina eru kenndar kjarna- greinar framhaldsskólanáms, og er námið skipulagt í áfanga, sem gefa ákveðinn einingafjölda. Námið tek- ur 2 ár, en nemendum sem lokið hafa almennum námsgreinum brautarinnar í öðrum skólum gefst kostur á að ljúka náminu á einu ári. Auk hestabrautar starfrækir skólinn almennt 1. árs framhalds- nám, þar sem kenndar eru kjarna- greinar allra bóklegra brauta. Það nýtist einnig að fullu sem undirbún- ingur undir iðn- og starfsnám og jafnvel menntaskólanám. I undir- búningi er auk þess stofnun um- hverfisbrautar, sem yrði svipuð hestabrautinni að uppbyggingu, sambland verklegs og bóklegs náms. Er vonast til að þetta nám geti hafist í haust sem tilraunaverk- efni. Rekstur í sjávarút- vegi við Háskólann Nám í matvæla- fræðiskor HÍ um rekst- ur sjávarútvegsfyrir- tækja, veiðar og vinnslu byrjar í haust segja Guðrún Pétursdóttir og Sigmjdn ArasoníHá- skóla Islands. HVARVETNA í atvinnulífmu eykst þörfin fyrir bætta menntun starfs- manna. Það á við um sjávarútveg ekki síður en aðrar greinar eins og fram kom á síðasta aðalfundi Samtaka fisk- vinnslustöðva, þar sem sér- staklega var fjallað um úr- ræði til að bæta menntun í sjávarútvegi. Háskóli íslands hefur ákveðið að koma til móts við þessar þarfir með því að bjóða stuttar, hagnýtar námsleiðir af ýmsu tagi. Þar er haft að leiðarljósi að nýta sem best þau námskeið sem þegar standa til boða við Há- skólann, en gera nemendum kleift að velja saman námsgreinar eftir eigin þörfum og óskum. Miðað er við að námið taki um eitt og hálft ár og lýkur því með sjálfstæðu prófi. Oski nemendur eftir að halda áfram námi við Háskólann, verður skilgreint í hverju tilfelli hvernig námið er met- ið inn í hefðbundið háskólanám. Meðal þeirra þrettán námsleiða Sigurjón Arason sem boðnar verða í haust, er nám í matvælafræðiskor um rekstur sjáv- arátvegsfyrirtækja, veiðar og vinnslu. Markmið þess er að búa þátttakendur undir stjórnunar- og sérfræðistörf í sjávarútvegi og tengdum greinum. Auk bóklega hluta námsins munu nemendur stunda verklegt nám í Fiskvinnslu- skólanum og þurfa einnig að Ijúka tiltekinni þjálfun í fyrirtæki í grein- inni. Inntökuskilyrði er stúdentspróf eða sambærileg menntun, en sér- staklega verður samið við Fisk- vinnsluskólann um mat á nemendum þaðan inn í námið. Leitast hefur verið við að hafa sem nánast samráð við aðila í atvinnu- greininni um þessa nýju námsleið og verður leitað til þeirra um stuðning við að þróa ný námskeið og veita nemendum sem besta þjónustu. Stærstur hluti námskeiðanna kemur hins vegar úr matvælafræðiskor og viðskiptadeild Háskóla íslands. Helstu viðfangsefni námsleiðar- innar verða: Eðliseiginleikar sjávar- fangs, fískiðnaðartækni, rekstrar- hagfræði, rekstur sjávarútvegsfyrir- tækja, gæðastjórnun, fiskihagfræði, markaðsfræði, flutningafræði, út- flutningur og markaðssetning sjáv- arafurða, fiskveiðar og útgerð, skyn- mat, framleiðslustjórnun og loks gæðakröfur, örverufræði og gæða- kerfi í sjávarútvegi. Nánari upplýs- ingar veitir skrifstofa nemenda- skráningar Háskóla íslands, en inn- ritun nemenda fer fram dagana 20. maí til 4. júní. Nýtt nám í HÍ um rekstur tölvukerfa Náminu í rekstri tölvu- kerfa er ætlað að koma til móts við sívaxandi eftirspurn eftir mennt- uðum starfsmönnum á sviði upplýsingatækni, segir Helgi Þorbergs- son umsjónarmaður hagnýtrar námsleiðar um rekstur tölvukerfa. I HAUST hefst : við tölvunar- fræðiskor Háskóla íslands eins og hálfs árs nám í rekstri tölvukerfa. 1^1 Lögð er áhersla á hagnýtan grunn sem er fenginn úr raun- vísindadeild, félagsvísinda- deild, heimspekideild og við- skiptadeild. Þannig fær nem- andi þverfaglega menntun á sviði upplýsingatækni sem nýtist vel í atvinnulífinu. Nám- ið er 45 einingar og tekur að jafnaði eitt og hálft ár og lýkur með sjálfstæðu prófi, diplóma. Einnig geta nemendur í öðrum deild- um Háskólans tekið fyrstu tvö miss- erin sem 30 eininga aukagrein. Aætlað er að um fjögur þúsund manns starfi við upplýsingatækni á íslandi og útflutningstekjur iðnaðar- ins eru um tveir milljarðar á ári og fer vaxandi. Þrátt fyrir að Háskóli ís- lands hafi útskrifað yfir 400 tölvunar- fræðinga og TVI (nú VHR) annað eins er verulegur skortur á menntuð- um starfsmönnum í hugbúnaðariðn- aði á íslandi. Náminu í rekstri tölvu- kerfa er ætlað að koma til móts við sívaxandi eftirspurn eftir menntuð- um starfsmönn- um á sviði upp- *HgS| lýsingatækni. W* i Það mun verða \,/**>) T'^í undirbúningur f undir margs kon- ar störf sem krefjast góðrar þekkingar á tölvunotkun, Helgi einkum fyrir Þorbergsson starfsmenn sem reka tölvudeildir fyrirtækja eða þá sem vinna við þjónustu á tölvukerfum. Námið gæti einnig verið grunnur að frekara námi í hugbúnaðarfræðum og byggist það að verulegu leyti á því námi sem fyrir er í tölvunarfræði við Háskóla Islands. Námsgreinar sem kenndar verða eru: Tölvunarfræði I; Gagnasafns- fræði; Reikningshald I; Notendaþjón- usta, rekstur tölvukerfa; Upplýsinga- tækni II; Hönnun hugbúnaðar; Reikningshald og tölvunotkun; Við- mótsforritun; Stýrikerfi II; Töívunet og öryggi; Skjalastjórnun í tölvu, EDI og rafræn viðskipti; Kaup á hug- og vélbúnaði; Málnotkun. Væntanlegir nemendur skulu hafa lokið stúdents- prófi af eðlisfræði- eða náttúrufræði- braut framhaldsskóla eða sambæri- legu prófi. Sjá nánar um skilyrði til inntöku í námí raunvísindadeild í Kennsluskrá HI. Nám þetta hentar jafnt nýstúdentum og fólki sem þegar er úti á vinnumarkaði, vill afla sér vandaðrar háskólamenntunar, en á erfitt með að taka sér leyfi í þrjú til fjögur ár. Bent er á vefsíðu tölvunar- fræðiskorar, http://www.hi.is/HI- /Deild/Raun/Tolv/'heima.html og vef- síðu um hagnýtar námsleiðir HÍ: http://www.hi.is/stjorn/sam/namslei- dir.html til frekari upplýsinga. Skráningafrestur í Háskóla íslands er til 4. júní nk. Þrjú námskeið fyrir kennara Þrjú sérsniðin nám- skeið fyrir kennara verða haldin í sumar og einnig verður tölvusumarskóli hjá Tölvu- og verkfræði- þjónustunni fyrir ungmenni. TÖLVUSKÓLI Tölvu- og verk- fræðiþjónustunnar, Grensásvegi 16, er nú að hefja sumarmisseri sitt en kennt verður sam- fellt frá júníbyrjun og fram í september. Af helstu nýjungum má nefna þrjú sérsniðin námskeið fyrir kennara; netumsjón í skólum, námsefnisgerð og vefsíðugerð með FrontPa- ge. Þá verður Tölvusumar- skóli fyrir ungmenni á aldrinum 9-15 ára. Tölvu- og verkfræðiþjónustan hefur haldið námskeið á sumrin frá stofnun fyrirtækisins fyrir 13 árum. „Þetta hefur mælst vel fyr- ir hjá þeim sem geta notað sum- arið til að fræðast um tölvur og rekstur þeirra. Kennarar, sjálf- stæðir atvinnurekendur, lands- byggðarfólk og þeir sem ekki komast auðveldlega frá á veturna eru meðal þeirra sem koma. Þá má ekki gleyma unga fólkinu sem sækir Tölvusumarskólann okk- ar," segir Halldór Kristjánsson, framkvæmdastjóri Tölyu- og verkfræðiþjónustunnar. I sumar verða tveir afsláttarpakkar í boði. Annars vegar er það Unglinga- pakkinn hjá Tölvusumarskólan- um. Þeir sem panta bæði grunn- og framhaldsnámskeið fá 16% af- slátt af báðum námskeiðunum. Hins vegar eru það námskeið um Windows, Word, Excel, Outlook og Netið í einum pakka með 25% afslætti. Námskeiðið er 67 kennslustunda langt (45 klst.). Islensk kennslubók um FrontPage Tölvu- og verkfræðiþjónustan hefur gefið út íslenska kennslu- bók um notkun vefsíðugerðarfor- ritsins FrontPage. Höfundur er einn af starfsmönnum fyrirtækis- ins, Ásgeir Eggertsson fjölmiðla- fræðingur. Bókin er skrifuð sér- staklega með þarfir íslenskra tölvunotenda í huga og er hval- reki fyrir þá vilja læra allt um vefsíðugerð með FrontPage for- ritinu frá Microsoft. Bókin verð- ur notuð við kennslu hjá Tölvu- og verkfræðiþjónustunni auk þess sem hún fæst á skrifstof- unni. Af fleiri nýjungum fyrir sum- armisserið má nefna að nú er hægt að bóka sig á námskeið á vefsíðu Tölvu- og verkfræðiþjón- ustunnar. Slóðin er http://www.tv.is/bokanir/ Stunda- skráin er á vefnum. Einnig býður Tölvu- og verkfræðiþjónustan svokölluð MOUS-próf (Microsoft Office User Specialist) en með þeim geta íslenskir tölvunotend- ur fengið alþjóðlega vottun á þekkingu sinni á Microsoft Office 95 og 97 forritunum. Tölvu- og verkfræðiþjónustan var fyrsti viðurkenndi aðilinn hér á landi til að halda slík próf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.