Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 60

Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 60
60 MORGUNBLAÐID, ÞRIÐJUDAGUR 13. NÓVEMBER 1984 Enn hægt að tryggja velfarnað og stöðugleika Hér i eftir fer stuttur kafli úr r*ðu SverrLs Hennannssonar, iðnað- arráðherra, við útvarpsumrieðu um vantrauststillögu á ríkisstjórnina: Vist skal það játað að það voru djarfar ráðstafanir sem ríkis- stjórnin gerði í fyrrasumar. Hitt verða menn líka að játa að þær báru þann tilætlaða árangur að ná tökum á verðbólguþróuninni. En nú skal ég gera játningu. Ríkis- stjórnin varð of sein til, á þessu ári, að átta sig á þvf að boginn var of spenntur. Hitt játa ég hina veg- ar ekki, að allur árangurinn í slagnum við verðbólguna sé runn- inn út f sandinn. Þvert á móti er enn unnt að tryggja f senn vel- farnað og stöðugleika f fjármálum og atvinnumálum, en þó þvf að- fcins, að stjórvöld sýni þá dirfsku sem til þarf. En um þau úrræði er nú einmitt fjallað í ríkisstjórn og stjórnaflokkum. Þessar hugmyndir eru ekki al- veg nýjar þótt þær séu djarfar. Þannig markaði þingflokkur sjálfstæðismanna mjog ítarlega stefnu í efnahags- og atvinnumál- um í febrúarmánuði 1981 eftir bráðabirgðalogin frægu frá um áramótin. Menn komust að þeirri niðurstöðu að rfkið yrði að vera þátttakandi i baráttu gegn verð- bólgu, þar eð atvinnuvegirnir og alþýða gætu ekki, án aðstoðar ríkisins, tekið á sig þær byrðar sem væru samfara því að koma Sverrir Hermannsson verðbólgunni á viðunandi stig. Við sjálfstæðismenn sögðum þá að rfkið yrði að slaka á klónni, það yrði að létta skattheimtu bæði að því er varðaði beina skatta og ekki síður neyzluskattana, sem ætfð hefði verið úrræðið til þess að rétta við fjárhag rfkisins og rýra þau kjör sem samið hafði verið um í frjálsum samningum, að ógleymdri allri visitölufölsuninni, þar sem allar þær vörur voru teknar út sem ekki voru þungar f vfsitölugrunninum og á þær hlaðið stanzlausum sköttum. Við stjórnarmyndunina í fyrra var ákveðið að fyrsti liður í svo- Alþingi í gær: Sjómannalög — heilsugæzlu- lög — land í þjóðareign Matthías Bjarnason, samgöngu- og beilbrígðisráðherra, mælti í gær f efri deild Alþingis fyrir tveimur viða- mikhim stjórnarfrumvðrpum. Annars- vegar fyrir frumvarpi að nýjum sjó- mannalognm, hinsvegar fyrir frum varpi til breytinga á lögum um heii- brígðisþjónustu. Fyrra málið, sem þingsíöa Mbl. hefur áður greint frá, er viðamikill lagabálkur f sex köflum og 89 grein- um. Prumvarpinu er ætlað, ef sam- þykkt verður, að gilda um alla sjó- menn á íslenskum skipum. Síðara frumvarpið fjallar um heilsugæsluumdæmi í Reykjavfk, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði og framlengir frest til að koma á heilsugæslukerfi, samkvæmt gild- andi lögum, til ársloka 1985. Kjartan Jóhannsson (A) mælti fyrir endurfluttu frumvarpi, sem hann flytur ásamt fleirum, og fjall- ar um „land f þjóðareign", það að lýsa óbyggðir og afrétti (vatns- og hitaréttindi o.fl.) ríkiseign. Pálmi Jónsson (S) gerði athugasemdir við ýmis efnisatriði frumvarpsins. kölluðum mildandi aðgerðum ætti að vera sá að lækka verulega tolla og skatta á brýnustu lffsnauðsynj- ar heimilanna, til að vega upp að nokkru óhjákvæmilegar kjara- skerðingar. Því miður var þetta aðeins gert f litlum mæli, allt of litlum skal ég játa, því að nú fyrr á þessu ári hefði einmitt átt að grípa til þessa úrræðis í samráði við launþegasamtökin til að hindra að knúðar yrðu fram allt of miklar launahækkanir. Sjálfsagt þýðir ekkert að loka augunum fyrir því að gengi krón- unnar er fallið og það verulega, ef ekki verða gerðar víðtækar ráð- stafanir til að hindra að kaup- hækkanir fari viðstoðulaust út í verðlagið. En áhrif nauðsynlegrar gengisbreytingar má að sjálfsögðu vega upp að verulegu leyti með niðurfellingu vörugjalda og lækk- un tolla þannig að innflutt vara þurfi lítið að hækka og þá einkum brýnustu nauðsynjavörur sem nú eru mjog hátt tollaðar. Mjog æski- legt væri að þessi breyting gæti tekið gildi fljótt, t.a.m. um næstu áramót, og jafnframt yrði af fremsta megni spyrnt við hækk- unum á þjónustu og vöruverði til þess tíma þegar lækkanir yrðu að veruleika. Ekki yrði komist hjá því að vextir yrðu hér á landi eitthvað sambærilegir við það sem gerist í nágrannalöndunum, enda ber brýnustu nauðsyn til að auka inn- lendan sparnað og auðvitað ljá menn ekki fjármuni sína til ann- arra án þess að fá sanngjarnt endurgjald fyrir. Nú segja menn sjálfsagt að veruleg hækkun á neyzlusköttum til að hamla gegn verðhækkunum mundi leiða til halla á fjárlögum og vera má að hann yrði einhver. En ég hygg þó að of mikið sé úr þessu gert. En jafnvel þótt einhver halli yrði á fjárlogum er það engin goðgá þegar verið er að vinna bug á þeim skaðvænlega sjúkdómi sem verðbólgan er. Þennan halla á að vega upp með innlendum lántök- um og það ætti að reynast auðvelt þegar sparnaður eykst og hagur atvinnuvega og heimilanna batn- ar. ám.4^ ^^ UÆU LwW. f-Æ aOaVafl ^^^^ a* ^^a^K ^av WæmmW mmrré r .^~~-æt .'^Haia^a^a^H Hvað er nú til ráða? Forsætisráðherra og fjármálariðherra gætu verið að stinga saman nefj-um um, hvað nú sé til raða, pegar kjarasamningar hafa breytt fjárlaga-forsendum. Fjárlagaræðu frestaö stefnuræða á fimmtudag Til stóð að Albert Guðmundsson, fjármálaráðherra, mælti fyrir frum- varpi til fjárlaga komandi ars í Sam- einuou þingi í gær. Fjárlagaræöunni hefur nú verið frestað fram yfir stefnuræðu forsætisráðherra sem ráogerð er nk. fimmtudag. Nýgerðir samningar fjármála- ráðuneytis og Bandalags starfs- manna rfkis og bæja, sem og kjarasamningar á hinum almenna vinnnumarkaði, hafa breytt fjár- lagaforsendum. Þessir nýju samn- ingar hafa áhrif á svo að segja alla gjaldaþætti fjárlaga. Þeim viðbót- arútgjöldum, sem samningarnir valda, verður væntanlega mætt með niðurskurði annarra útgjalda og framkvæmda, einhvers konar tekjuaukum (hækkun þjónustu eða skatta) eða fjárlagahalla, þ.e. velt að hluta til yfir á framtíðina. Hvað ofan á verður kemur ekki ljós fyrr en í fjárlagaræðu fjár- málaráðherra, sem nú hefur verið frestað. Hinsvegar stendur enn sú tímasetning að stefnuræða Steingríms Hermannssonar, for- sætisráðherra, verði flutt á fimmtudag i þessari viku. „Þaö er greinilega ekkert, sem ekki fæst í Vörumarkaöinum" A/ Lotte Howemon Bes0g i et supertnarkea Underetkortbesogietaf byenssupermarked«rber msrtede )eg, a umiddelbart^kevar fS-^Sr var endog ^o oí lime Br^d ko- Sdetsarnmesomher- Sfmme. Mælken var \n kr0nedrr2PkrU?rdase setomater 12 Kr.p og lammekedet var vw slntligt bilhgere. Is*r blev vi fascineret over kodafdelingen. Der » mindst 20 íonikelliB" «, beredningsklare «dskæ rincer af Uun - i marina der8kebabs,diversekryd- rede karbonader m. m. Denidover okse-, svine- oí^aTvekodsamtlamme- var smukt arrangeret p| U Men der var ogsft r& udsk&retíiskmarmereti hhv.karry-, papnka- og BsssBSBaae--" hvidvinslager tilsat for- 8vrforskelUge slags fi- mere^Mon ikke nes íiví^is&rbrug, bvis vore fiskehandlere var Vm mere opfindsomme, Sf £^var frisk fisk at Sbt'supermarkederne? "ÍBerlinskeTidendeettir m Vörumarkaðurinn hf. Eiöistorgi 11. S: 622200. Guðmundur J. Guðmundsson: VMSÍ vel- viljað skatta- lækkunarleið GuAmundur J. Guðmundsson, annar af tveimur talsmönnum M þýðubandalags í útvarpsumræðu um vantraust á ríkisstjórnina, lagði áherzlu á, að formannafundur VMSÍ hefði þegar í júnímánuði sl. lýst því yfir að allar verð- eða skattalækkanir yrðu metnar sem kauphækkanir. í upphafi samningaviðræðna hafi verið viðruð sú hugmynd að setja „þak" á gengislækkanir og hækkanir opinberrar þjónustu á samningstímanum. Það hafi ekki verið fyrr en í október að for- menn stjórnarflokkanna buðu fram 1100 m.kr. skattalækkun. Tfmin til að vinna úr þessu til- boði hafi verið naumur. Ekki sé hægt að ásaka verkalýðshreyf- inguna fyrir verðbólgusamninga. Ríkisstjórnin hafi sjálf staðið þeirri samningaleið, sem farin hafi verið. „Hún ætlar sér að skerða kaupmáttinn meira en hann hef- ur verið skertur fyrir þessa samninga," sagði Guðmundur J. Guðmundsson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.