Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 44
44 MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 15. NÓVEMBER 1984 Halldór Asgrímsson Þorvaldur Garðar Kristjánsson Valdimar Indriðason Skúli Alexandersson Fnimvarp um framlengingu aflamarks: Skiptar skoðanir um veiðistjórnun Malldór Ásgrímsson sjávarút- vegsráðherra mælti í g«r í efri deild Alþingis fyrir frumvapi um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sem gerir ráð fvrir þriggja ára framlengingu svipaðra laganeimilda — aflamarks- leið — og gilt hafa í ár um veioi- stjórn. í umræou um milið komu fram skiptar skoðanir. STÖNDUM VÖRÐ UM FISKSTTOFNANA SJÁVARÚTVEGSRÁHERRA sagði nauösynlegt að standa sam- an um fiskveiðistefnu sem tryggði bezt heildarhagsmuni. Stundar- hagsmuir einstakra svæða eða hópa megi ekki kljúfa þá viðleitni til verndar fiskstofnun og hag- kvæmustu nýtingu þeirra til sam- ræmis við fiskifræðilegar niður- stööur og ábendingar. Ráðherra rakti þau fiskifræði- legu rök um hrunhættu þorsk- stofnsins, sem gert hefði einhvers konar taumhald á veiðisókn nauð- synlegt. Aflamarksfyrirkomulag varð fyrir valinu, að sögn ráð- Stuttar þingfréttir Stefnuræða — fjárlagaræða Fjármálaráðherra frestaði fyrir skömmu fjárlagaræðu vegna nauðsynlegrar endur- skoðunar á fjárlagafrumvarpi í kjölfar nýrra kjarasamninga við BSRB og ASÍ sem breyta fjárlagaforsendum. Forsætis- ráðherra hefur einnig — af sams konar ástæðum — frestað stefnuræðu, sem flytja ber samkvæmt þingskaparákvæð- um, en ríkisstjórnin telur sig þurfa að meta heildarstöðu efnahags- atvinnu- og rikis- fjármála í ljósi breyttra við- horfa. Of mikið um fjar- vistir þingmanna ólafur Þ. Þórðarson (F) kvaddi sér hljóðs um þingsköp í neðri deild Alþingis í gær. Kvað hann fjarvistir þingmanna meiri en góðu hófi gegndi. Þing- menn væru og fjarverandi, er- lendis, án þess að kveðja til varaþingmenn. Þetta tefði fyrir þingnefndastörfum. Væri nauð- synlegt að þingforsetar tækju þessi mál fastari tökum. Mælt fyrir frumvörpum Mælt var fyrir þremur frum- vörpum í neðri deild Alþingis í gær: 1) Kristófer Már Kristins- son (BJ) mælti fyrir frumvarpi um eftirlitaskyldu fastanefnda þings með framkvæmd laga. 2) Jóhanna Sigurðardóttir (A) mælti fyrir frumvarpi til laga um endurmat á störfum láglaunahópa. 3) Stefán Valgeirsson (F) mæiti fyrir frumvarpi um fæð- ingaroríof, sem nái til allra kvenna. herra, af fjórum ástæðum. • Frekari sóknartakmörkun á þorskveiði varð ekki við komið, vegna þess að hún hefði leitt til aukinnar sóknar í aðra fiskstofna, sem fullnýttir vóru, ýsu, karfa, ufsa og grálúðu. • Reynslan hafði sýnt að erfitt var að takmarka þorskveiði með sóknarmörkum. Þetta var mjög mikilvægt gagnvart þorskstofnín- um í ár vegna hættu á hruni hans ef veiðar færu að ráði fram úr settu marki. • Aflamarksfyrirkomulagið tryggir betur en aðrar leiðir veiði- stjórnunar að sá heildarafli, sem menn koma sér saman um, dreifist jafnt og réttlátlega á fiskiskip og byggðarlög. • Með aflamarksfyrirkomulagi má koma við hagkvæmni í rekstri fiskiskipa, m.a. vegna þess að hægt er að færa aflakvóta milli skipa og fækka þar með skipum í rekstri. Ráðherra kvað nýjustu fiski- fræðilegar niðurstoður gera það óhjákvæmilegt að hafa áfram um sinn hliðstæða stjórn á veiðisókn og nú í ár. KVÓTAKERFI VAR TEKIÐ UPP — OG AFLINN JÓKST ÞORVALDUR GARDAR KRIST- JÁNSSON (S) kvaðst andvígur kvótakerfi og tiltæk reynsla styddi það viðhorf. Hann kvað mikilvægt að hver einstök útgerð bæri sig, bæði þjóðhagslega og fyrir viðkomandi byggðarlag. Ekki væri nauðsynlegt að halda öllum skipaflotanum til veiða heldur hitt, að þau skip, sem haldið er úti, hafi viðunandi rekstrargrundvöll og skili arði í þjóðarbúið. Kvóta- fyrirkomulagið gengur þvert á þetta grundvallarsjónarmið, stuðlar að því að halda sem flest- um skipum á veiðum. Stefnt er að meintum jöfnuði með þvf að vængstýfa þá, sem moguleika hefðu til að standa undir eigin rekstri, og stungið tálbeitu að hin- um, sem ekki geta hvort sem er náð sér til flugs nema meira komi til. Þegar útgerðin er þann veg leik- in með stjórnvaldsákvörðunum, þá á hún ekki annars úrkosta en að segja við stjórnvöld, að þau verði að taka afleiðingunum, skapa skipunum rekstrargrund- völl, því að nauðsyn krefur að róið sé til fiskjar. Raunin hefur orðið sú, sagði Þ.G.Kr., að í stað þess að þorskafli minnki á árinu 1984 um 45.000 tonn kemur hann til með að aukast um 32.000 tonn. Kvótakerf- ið var tekið upp og þorskaflinn jókst. Þingmaðurinn vitnaði til ummæla varafiskimálastjóra, Jóns Páls Halldórssonar, á Fiski- þingi, sem hafi sagt, að aflamark væri óæskileg leið við stjórnun botnfiskveiða, þegar horft væri til hagsmuna sjávarútvegsins sem heildar, bæði veiða og vinnslu. HEILDARHAGSMUNIR í HÚFI VALDIMAR INDRIDASON (S) kvað engan ánægðan með það kerfi, sem nú ríkti og leitt hefði til meiri miðstýringar í sjávarútvegi. En hvað skal gera þegar það ástand ríkir, sem nú hefur skapazt hjá fiskstofnun, sem afkoma þjóð- arinnar í samtíð og framtíð bygg- ist á? Við höfum engin efni á því að sniðganga fiskifræðilegar nið- urstöður né vísindalegar spár um fjöregg þjóðarinnar, jafnvel þó umdeildar kunni að vera. Hér er of mikið í húfi til að vera ekki á nægilegu varðbergi um heildar- hagsmuni. Þingmaðurinn kvað þá veiði- stjórn, sem nú væri viðhöfð og það vald, sem fylgdi, ekki öfundsvert hlutverk. Hann taldi að sjávarút- vegsráðuneytinu og ráðgjafanefnd við hlið þess hafi farnast stjórn- unin vel miðað við allar aðstæður. Ýmis atriði væru í þessu máli og þessu frumvarpi, sem deilum muni valda og þingnefnd þurfi að gaumgæfa, svo sem varðandi afla- mark skips, sem hverfur úr rekstri, og gildistíma laganna, þ.e. þrjú ár. FRAMLENGING I EITT ÁR ÆTTI AÐ NÆGJA SKÚLI ALEXANDERSSON (Abl) kvað kvótakerfið þýða alræðisvald sjávarútvegsráðherra í veiði- stjórnun. Með því værum við kom- in inn á hættubraut, sem enginn atvinnuvegur gæti staðizt til lengdar. Kerfið hafi verið sam- þykkt, til prufu í eitt ár. Eftirtekj- an væri sú að ekki væri verjandi að framlengja það til þriggja ára. Ef framlenging kæmi til greina nægði eitt ár. Þingmaðurinn lýsti andstöðu sinni við kerfið og frumvarpið. Skrapdagakerfið hefði verið skárra. Þá vissum við nokkurn veginn hve mikið fiskað var. Rangt væri að aflamark, miðað við þrjú líðin ár, tryggði nokkurt réttlæti. Þrjú slæm aflaár á til- teknu svæði áður en aflamark er reiknað út og aflaleysistímabil væri engin nýjung fyrir einstaka landshluta, væri ekki réttlátur grunnur að byggja á. Bandalag jafnaðarmanna: Yfirnefnd Verðlagsráðs lögð niður Lágmarksverð sjávarafla ákveðið í frjálsum samningum Tveir þingmenn Bandalags jafnaðarmanna, Kolbrún Jónsdóttir og Stefán Bene- diktsson, hafa lagt fram frum- varp til breytinga á lögum um Verðlagsráð sjávarútvegsins, stuttort mjög: „1. gr. — 10. gr. laganna falli niður; 2. gr. — Log þessi öðlast þegar gildi." Þetta þýðir, ef samþykkt verð- ur, að lágmarksverð sjávar- afla „verði ákveðið í frjálsum samningum af fulltrúum fisk- kaupenda og fiskseljanda í Verðlagsráði sjálfu," eins og segir í greinargerð. Hinsvegar verði felld niður sú grein við- komandi laga sem kveður á um sérstaka yfirnefnd Verð- lagsráðs með oddamanni frá Þjóðhagsstofnun, þ.e. að „ríkisvaldið hætti afskiptum að þessum samningum; að ein- staklingar og samtök þeirra semji sem fjálsir menn um verð á afurðum sínum". AIÞinCI Höfuðborgarsvæðið: Mikið tap á rekstri almenningsvagna Tillaga á þingi um könnun og samræmingu „Alþingi ályktar að fela sam- gönguráohcrra í samráði við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu ao láta fara fram könnum á hag- kvæmni þess að samræma rekstur almenningsfarartækja á höfuðborg- arsvæðinu. Könnunin verði almenn og þjóðhagsleg hagkvæmni slíks sameiginlegs samgöngukerfis og gerð langtímaáætlun um almenn- ingssamgöngur á svæðinu. Kostnað- ur við slíka athugun greiðist úr ríkis sjóði." Þannig hljóðar tillaga til þingsilyktunar sem Salome Þorkels- dóttir (S) og fimm aðrir þingmenn úr öllum þingflokkum hafa lagt fram á Alþingi. I greinargerð kemur fram að samgöngukostnaður hafi hækkað mjög á þessu svæði með útþenslu byggðar og hækkandi benzínverði. Þrátt fyrir tiltölulega góða nýt- ingu vagnakosts er mikið tap á rekstri almenningsvagna á höfuð- borgarsvæðinu. Heildarútgjöld vóru 180 m.kr. 1983 en fargjalda- tekjur 130 m.kr. — hallarekstur 50 m.kr. í greinargerð kemur og fram að á sama tíma (1962—1981) og vegalengd vagna SVR hefur lengst um 1,2 milljónir km á ári hafi far- þegum fækkað úr 17,5 milljónum í 11,5 milljónir eða um 34%. Sam- ræming á rekstri almennings- vagnafyrirtækja geti hinsvegar leitt af sér nokkurn þjóðhagslegan sparnað, bæði hjá rekstraraðilum og eins óbeinan sparnað hjá hin- um almenna borgara. Fjórir aðilar sjá um almenn- ingsflutninga á svæðinu: Mos- fellsleið, Strætisvagnar Reykja- víkur (SVR), Strætisvagnar Kópa- vogs og Landleiðir (einkafyrir- tæki). Tillaga frá Alþingi: Nýbygging Seðlabanka verði stjórnarráðshús Seðlabankinn fái hús Framkvæmdastofnimir í makaskiptum Fram er komin á Alþingi tillaga þess efnis að ríkístjórnin „láti Ijúka nýbyggingu Seðlabanka íslands við Ingólfsstræti eins fljótt og auðið er". Þá er lagt til að „ríkisstjórn yfirtaki hygginguna undir Ntjórnarráo ís- lands". Loks gerir tillagan ráð fyrir að ríkisstjórnin láti Seðlabankanum í té í makaskiptum byggingu Fram- kvæmdastofnunar við Rauðarárstíg. Vísað er til samkomulags stjórnar- flokkanna frá því septembcr sL um að gerðar verði tillögur un breyt- ingar á lögum og verkefnum Fram- kvsmdastofnunar ríkisins. Flutn- ingsmenn eru Jón Baldvin Hanni balsson (A) og Jóhanna Sigurðar- dóttir (A). í greinargerð segir að Seðla- bankinn sé ríkiseign undir þing- kjörinni stjórn. Seðlabankabygg- ing „telst því kostuð af almanna- fé". Þá segir og efnislega að miðað við efnahagsástand og stöðu at- vinnuvega sé „ótímabært að reisa sérstakt minnsmerki yfir peninga- stjórn landsmanna á áratug hinna glötuðu tækifæra". Ekki sé hins- vegar raunsætt að stöðva bygging- una en hyggilegt að nýta hana i þágu Stjórnarráðs íslands, er búi við þröngan húsakost. Makaskipti megi hafa á húsi Framkvæmda- stofnunar við Rauðarárstíg og ný- byggingu Seðlabanka við Arnar- hól.________________
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.