Morgunblaðið - 26.11.1992, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 26.11.1992, Blaðsíða 29
seei HaaNiavön .as jiuo#.ci'jtmmi'í QigAjanuaaoM MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 26. NÓVEMBER 1992 85: 29 Frumvarp um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum Umræðu frestað um torskilið mál ALÞINGISMÖNNUM hefur reynst frumvarp til laga um vernd svæði- slýsinga smárása i hálfleiðurum torskilið. Iðnaðarnefnd gerði tvær breytingartillögur „vegna hugtakabrengls". Þingmönnum þótti mál- ið enn ekki nægjanlega ljóst og vildu ekki afgreiða mál í skilnings- leysi. í gær fellst formaður iðnaðarnefndar á tilmæli um að 2. um- ræðu um málið yrði frestað til þess að hægt væri að útbúa myndræn kennslugðgn. Frumvarp um vernd svæðislýs- inga smárása í hálfleiðurum kom til 1. umræðu 10. september. í framsöguræðu Jóns Sigurðssonar iðnaðarráðherra kom fram að frum- varpið væri lagt fram í tengslum við aðild íslands að samningi um hið Evrópska efnahagssvæði, EES. Frumvarpið hefði verið lagt fram á síðasta þingi en ekki komið til um- ræðu. Við fyrstu umræðu viður- kenndu þingmennirnir Kristin Ein- arsdóttir (SK-Rv) og Finnur Ing- ólfsson (F-Rv) að þetta mál vefðist fyrir þeim. „Eg þóttist skilja svona flest orðin en ég var samt engu nær," sagði Kristín. Finnur taldi að iðnaðarnefnd væri mikill vandi á höndum. Iðnaðaráðherra tók und- ir að iðnaðarnefnd yrði að athuga þetta mál vel m.a. orðaval og orða- lag. „Tiltöluíega einfalt mál" Þetta mál kom til 2. umræðu í gær. Formaður iðnaðarnefndar Össur Skarphéðinsson (A-Rv) gerði grein áliti iðnaðarnefndar og breytingartiHögum. Það kom fram í hans ræðu að nefndin hefði kallað fjölmarga sérfræðinga til að skýra frumvarpið. Ræðumaður gerði grein fyrir að „í þessu tiltölulega einfalda máli" hefðu hugtökin hál- fleiðari og smárás víxlast og hefði það leitt til þess að fundum nefndar- innar hefði fjölgað nokkuð. Iðnaðar- nefnd flytti tvær breytingartillögur til að leiðrétta þessi hugtakabrengl. Einnig væru gerðar nokkrar aðrar breytingar, s.s. að kveðið væri skýr- ar á um vernd rétthafa, og einnig að gildisstaka frumvarpisins skildi miðuð við 1. janúar 1993 fremur en við gildistöku samningsins. um evrópskt efnahagssvæði, EES. Öss- Forsætisráðherra á Alþingi um Þróunarsjóðinn Sjávarútvegurinn á að standa undir öllum skuldbindmgum í umræðum á Alþingi á þriðjudagskvöld lýsti Davíð Oddsson for- sætisráðherra því yfir að sjávarútvegurinn yrði að standa undir öll- um þeim skuldbindingum, sem fyrirhuguðum Þróunarsjóði sjávarút- vegsins yrði lagt til. En gert er ráð fyrir því að Þróunarsjóður yfir- taki eignir og skuldir Atvinnutryggingarsjóðs og Hlutafjársjóðs. í andsvari við fyrri ræðu forsæt- isráðherra sagði Svavar Gestsson alþingismaður að fram hefði komið agreiningur milli ráðherra, til dæm- is utanríkisráðherra og sjávarút- vegsráðherra, um Þróunarsjóðinn og hvort hann ætti að standa undir skuldbindingum Atvinnutrygging- arsjóðs og Hlutafjársjóðs. I fram- haldi af því spurði Svavar hvort svo yrði. Svar forsætisráðherra var svo- hljóðandi: „Virðulegi forseti. Gjarnan hér á árum fyrr þegar menn hafa verið að bæta hag sjávarútvegsins vegna erfiðs ástands, þá hafa menn fellt gengið. Slík aðgerð er ekki varan- leg. Hún getur hjálpað til i svip. Aðgerð þegar aðstöðugjöld eru fellt niður, þegar stofnaður er sjóður af þessu tagi sem á að gerbreyta starfsumhverfi sjávarútvegsins, þá er þar um varanlegar breytingar að ræða. Ég hef áður sagt, að þeim fjár- munum sem Þróunarsjóðnum verða lagðir til þessara verkefna er honum ætlað að bera uppi af því aflafé sem hann fær frá sjávarútveginum. Það er ekki flóknara mál en það." Svavar Gestsson: „Ég geri til- raun til að spyrja öðru sinni, for- seti. Hvað um skuldbindingar At- vinnutryggingarsjóðs og Hlutafjár- sjóðs? Er ætlunin að Þróunarsjóður- inn standi undir því og í öðru lagi spyr ég Hvenær kemur frumvarpið um Þróunarsjóðinn?" Forsætisráðherra: „Herra forseti. Frumvarpið um Þróunarsjóðinn mun koma fram á eðlilegum tíma og án ástæðulausrar tafar en vegna þess sem hann spurði um fjármagn- ið þá hygg ég að mitt svar hafi verið alveg skýrt. Allar þær eignir, allt það sem sjóðurinn hefur lagt til verður hann að standa undir. Hugtakið er ósköp einfalt. Ég þarf nú ekki að kenna þingmanninum það. Ef þingmaðurinn eignast fyrir- tæki, þá eignast hann bæði skuldir og eignir og þá geta menn bæði verið í mínus og plús eins og þar stendur. Þegar heildardæmið er gert upp, þá ber þessum sjóði að innheimta það sem hann hefur lagt til af sjávarútveginum sem þannig á að stánda undir öllu því sem sjóð- urinn fær í sinn hlut. Það er ósköp skýrt." ur Skarphéðinsson taldi ekki ástæðu til að fjalla Itariegar um frumvarpið að þessu sinni, hann hugði að flestum þingmönnum væri nú ljóst hvað smárás, hálfleiðari, og svæðislýsing smárásar væri. Kristín Einarsdóttir ,nefndar- maður í iðnaðarnefnd, gerði grein fyrir því að hún teldi þetta mál tæpast brýnt, enda kæmi fram í greinargerð að á þessari stundu yæri engin framleiðsla smárása á íslandi og erfitt væri að gera sér grein fyrir því hvort svo myndi verða í framtíðinni. En formaður iðnaðarnefndar Össur Skarphéðins- son hefði lagt gífurlega áherslu á þetta mál. Hún hefði því látið sann- færast eftir að gildistökuákvæðinu hefði verið breytt og ekki lengur miðað við gildistöku EES. Ossur Skarphéðinsson sagði rétt að nú væru engar smárásir framleiddar hér á landi en að talið væri að með tilkomu EES myndi koma hingað fyrirtæki stærri eða smærri sem þyrftu þessa vernd. Hann lagði áherslu á að þetta frum- varp væri lagt fram til að byggja til framtíðar. Það yrði að vernda það hugvit sem fælist í svæðislýs- ingu smárásar. Formaður iðnaðar- nefndar sagði síðar í þessari um- ræðu að smárás væri flókið og erf- itt að hanna en auðvelt að afrita. Myndræn kennslugögn Þingmönnum virtust ekki efnis- atriði þessa frumvarps jafrújós og Össur Skarphéðinsson hafði haldið. Þeir höfðu um það orð að lagatexti yrði að vera á skiljanlegu máli og e.t.v. væri betra að lög um tæknileg efni væri almennt orðaður en nánar útfærður í reglugerð. Finnur Ing- ólfsson greindi frá því að hann hefði kynnt sér málið í iðnaðarnefnd með aðstoð sérfræðinga og með- nefndarmanna. Hann hefði komist að því að þetta væri framtíðarmál þótt það snerti okkur lítið í dag. Hann skoraði á Össur Skarphéðins- son að skýra þetta mál betur fyrir þingheimi en hann til þess hefði hann alla burði, það hefði sýnt sig í starfi iðnaðarnefndar. Össur Skarphéðinsson vísaði og vitnaði til greinargerðar og benti tilheyrendum á þá skyldu þing- manna sem vildu afla sér upplýs- inga að lesa greinagerð. Jón Helga- son (F-Sl) benti á að greinargerð væri öðrum þræði kennslugagn og bað menn að íhuga hvort ekki væri hægt eins og í góðum kennslubók- um að skýra málið með myndræn- um hætti, enda kæmi m.a. fram í greinargerðinni: „Segja má að hægt sé að líkja þessu plani við uppdrátt af húsi, þar sem sýnt er á fleti hvar hvert herbergi er. fyrir smá- rásina á þetta því við hvar hver hlutur fyrir sig á að vera." Svavar Gestsson (Ab-Rv) taldi einboðið að menn hinkruðu aðeins við með þetta mál. Það væri illa fram lagt er\m sökin væri ekki iðnaðarnefndar heldur ríkisstjórnarinnar. Það ætti að útbúa mál þannig að það væri aðgengilegt fyrir allan þingheim. Svavar hafði á því fullan skilning að menn vildu ekki afgreiða mál sem þeir áttuðu sig ekki á. Formaður iðnaðarnefndar Óssur Skarphéðinsson gat fallist á að þessari annarri umræðu lyki ekki fyrr en mynd eða teikningu hefði verið dreift þingmönnum til glöggv- unar. Salome Þorkelsdóttir forseti Al- þingis taldi eðlilegt að verða við tilmælum um frestun umræðu og tók fyrir næsta mál á dagsskrá. Fleiri þingmenn töluðu um frum--' varpið um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum. Fram kom skilningsleysi á smárásum og hálf- leiðurum en einnig nokkur skilning- ur á þörfu markmiði frumvarpsins. Auk fyrrgreindra tóku til máls: Páll Pétursson (F-Nv), Ólafur Þ. Þórðarson (F-Vf) og Guðrún Helga- dóttir (Ab-Rv). ¦v:> :¦:>:-: v>:->:v:->>>:-> --¦-¦-v .v.v..-.- .-.-.-.- .v.v.v.y.v.v . .v.>; ¦.¦>;v.y .-.¦.¦.-,•. w.v.v. niMnci Evrópumeistaramót landsliða íslenska sveitin þok- ast upp mótatöfluna SKAK Karl Þorsteins ÍSLENSKA skáksveitin á Evr- ópumeistaramóti landsliða þok- ast upp mótatöfluna. íslenska sveitin vann sveit Lettlands 2>h- lVi f fúnmtu umferð í gær- kvöldi, en gerði jafntefli við rúmensku sveitina í fjórðu um- ferð. íslenska sveitin hefur ell- efu vinninga að loknum fimm umferðum, en alls verða tefldar níu umferðir á mótínu. Mikil spenna er í toppbaráttunni, því allt benti til þess að enska sveit- in myndi sigra þá rússnesku 2%-lVi í gærkvöldi, þrátt fyrir að heimsmeistarinn Garrí Kasp- arov ynni Nigel Short á fyrsta borði. ísland - Rúmenía 2-2 Jóhann Hjartarson - Gheorgiu l/i-'/2 MargeirPétursson-Marin . %-VS Jón L. Árnason - Ionescu 1-0 Helgi Ólafsson - Istratescu 0-1 Ísland-Lettland 2 V2-IV2 Margeir Pétursson - Lanka 1-0 Jón L. Árnason - Bagirov Vi— V2 Helgi Ólafsson - Zhuravlin V2-V1 Hannes Stefánss. - Sokolov '/2—'/2 Rúmenski stórmeistarinn Ghe- orghiu hefur oft verið sakaður um svik og pretti við skákborðið og er almennt illa liðinn fyrir vikið. Tékkneski stórmeistarinn Hort sagði eitt sinn að hann vildi helst ekki sitja við sama borð og Ghe- orgiu og því gerðu þeir ætíð stutt jafntefli í innbyrðisviðureignum! Hvort Jóhann hefur haft þessi orð að leiðarijósi er óvíst en samið var um jafntefli eftir stutta viðureign. Margeiri hefur gengið afleitlega í skákum sínum gegn Marin og hann náði aldrei umtalsverðu frumkvæði í skákinni og samdi um jafntefli eftir 31 leik. Jón L. vann Ionescu á ævintýralegan hátt eins og skákáhugamenn geta sannfærst um. Helgi Ólafsson tapaði hins vegar fyrir Istratescu. Jóhann Hjartarson hvíldi gegn sveit Lettlands í gær. Það kom því í hlut Margeirs að tefla á fyrsta borði og hann þakkaði heiðurinn með góðum sigri gegn Lanka. Skákirnar á hinum borðunum voru hins vegar fremur rólegar og lykt- aði öllum með jafntefli. Allmörgum skákum var ólokið ¦í fimmtu umferð þegar þetta er ritað en fyrir umferðina var staða efstu sveita þannig: Rússland 12 vinningar af 16 mögul. England 11 vinningaLitháen IOV2 vinningarHolland 10 vinningarBúlg- aría 10 vinningar Alþjóðlega skákmótið á Vestfjörðum Halldór G. Einarsson heldur áfram sigurgöngu sinni á alþjóð- lega skákmótinu á Vestfjörðum. í sjöundu umferð lagði hann Sæv- ar Bjarnason af velli og hefur hlotið fimm vinninga í sjö viður- eignum ásamt enska stórmeistar- anum Hebden. Halldór þarf aðeins tvo vinninga til viðbótar í fjórum skákum til þess að ná áfanga að alþjóðlegum meistaratitili. Úrslit f sjöundu umferð: Maiwald - Reindermann 0-1 Björgv. Jónss. - Arinbj. Gunnarss. 1-0 Ægir P. Friðbertss. - Hebden 0-1 Helgi Áss Grétarsson - Bönsch 0-1 Guðm. Gíslas. - Héðinn Steingrss. 1-0 Halldór Einarss. - Sævar Bjarnas. 1-0 Eins og úrslitin í sjöundu um- ferð gefa til kynna er hart barist í öllum viðureignum. Framganga Halldórs vekur óneitanlega mesta athygli, en frammistaða Guð- mundar og Björgvins er einnig athyglisverð. Guðmundur hefur fengið sárafá tækifæri til þátttöku á sterkum mótum og Björgvin hefur lítið teflt síðan hann lauk laganámi, en báðir eygja þeir samt von um áfanga á mótinu. Staðan á mótinu að loknum sjö umferðum: Halldór Einarsson, Hebden 5 v. af 7 mögulegum. Guðmundur Gíslason, Björgvin Jóns- son 4 v. Bönsch 3V2 v. + biðskák. Maiwald, Reinderman 3V2 v. Arinbjörn Guðmundsson, Héðinn Steingrímsson 3 v. Helgi Grétarsson, Ægir Friðbjörns- son 2Vz v. Sævar Bjarnason IV2 v. + biðskák. Hvítt: Ionescu - Svart: Jón L. Árnason Drottningarindversk vörn 1. d4 - Rf6, 2. c4 - e6, 3. Rf3 - b6, 4. a3 - Ba6, 5. Dc2 - Bb7, 6. Rc3 - c5, 7. dxc5 - bxc5,8. Bg5 - d6,9. e3 - Rbd7, 10. Be2 - Be7, 11. 0-0 - h6, 12. Bh4 - Db6, 13. Hfdl - 0-0, 14. Hd2 - Hfd8,15. Hadl - Rf8 Þessi staða er nokkuð dæmi- gerð fyrir afbrigðið. Hvítur hefur agnarsmátt frumkvæði þar sem svarta peðið á d6 getur orðið veikt og peðastaða hvíts er aðeins traustari. Hvítur teflir áframhald- ið á hefðbundinn hátt og leitar uppskipta á hvítreita biskupunum. 16. Rel - Hd7,17. Bf3 - Had8, 18. Bxb7 - Dxb7, 19. h3 - g5 Jón er í vígahug. Flestir hefðu látið sér nægja að leika 19. - Rg6 en í stað þess veikir svartur óhik- að kóngsstöðuna sem vissulega er gagnrýnisvert. Hinu má samt ekki gleyma að hefði svartur haft öryggissjónarmið að leiðarljósi er mjög ólíklegt að honum hefði tek- ist að knésetja andstæðinginn. 20. Bg3 - Rg6, 21. Bh2 - Rh4, 22. e4 - Rg6, 23. Rf3 - g4, 24. hxg4 - Rxg4, 25. Hd3 - Rxh2, 26. Rxh2 - Hb8, 27. Da4 Peðið á b2 er friðhelgt vegna 28. Hbl. 27. - Hdd8, 28. Rf3 - Kh7, 29. g3 - a6, 30. Hld2 - Hg8, 31. Kh2 - Bf6, 32. Dc2 Það er alveg greinilegt á tafl- mennsku hvíts að hann forðast að taka nokkra áhættu. Peðið á d6 hleypur ekki í burtu og Jón þarf að leita allra leiða til þess að halda taflinu gangandi. 32. - Be5, 33. He2 - Hbf8, 34. Ddl! Ennþá var ekki ráðlegt að leika 34. Rxe5'- Rxe5, 35. Hxd6 - Rf3+, 36. Kg2 - Rd4 og svartur vinnur skiptamun. 34. - De7, 35. Rxe5 - Dxe5, 36. Hxd6 - Dg5, 37. Kg2 - Dh5, 38. Hel - Rg4, 39. Hhl - De5, 40. Hd3 —Hd8! Bráðsnjall leikur sem hvítum hefur örugglega yfirsést. Nú má hvítur ekki leika 41. Hxd8? vegna 41. - Re3+!, 42. fxe3 - Dxg3+, 43. Kfl - Dg2+, 44. Kel - Dxhl+, 45. Ke2 - Dh2+, 46. Kel - Dh4+ og svartur vinnur hrókinn á d8. 41. De2 - Hd4, 42. Hf3 - Hg7, 43. Hf4 - Dg5, 44. Kfl - Kg8 Hvítur er peði framyfir og hef- ur heilbrigðari peðastöð. Upp- skipti eru því honum til hagsbóta og t.d. 45. Ra4 virðist álitlegt framhald í þeim tilgangi að þrýsta á c5 peðið. Ionescu verður hins vegar gripinn skákblindu. 45. Hh4?? - Dxh4! Þetta yfirsást Ionescu! Eftir 46. gxh4x- Rh2+, 47. Kel - Hgl+ verður hvítur að gefa drottning- una til baka til þess að forða máti og er þá heilum hrók undir. Hvítur gafst þvi upp.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.