Morgunblaðið - 10.12.1995, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 10.12.1995, Blaðsíða 18
18 SUNNUDAGUR 10. DESEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ Lagabætur eða tíma- skekkja? Hert lagaákvæði um bann við áfengis- auglýsingum vekja ýmsar spumingar. Hvar liggja mörkin á milli auglýsingar og umfjöllunar? Er höggvið nærri tjáningar- frelsisákvæðum stjómarskrárinnar með nýju lögunum? Hvað með íslenskt endurvarp gervihnattasjónvarps, þar sem birtast áfengisauglýsingar? Kjartan Magnússon leitar svara við þessum spumingum. NÝ ÁFENGISLÖG tóku gildi um síðustu mán- aðamót og fela þau í sér ýmsar breytingar á sölu og dreifingu áfengis. Með þeim er einokun Áfengis- og tóbaksverslun- ar ríkisins á heildsöludreifingu felld niður og einnig er bann við áfengis- auglýsingum hert til muna. Áfengisauglýsingar voru bann- aðar með lögum frá árinu 1928 en þá var áfengisbannið enn í gildi. Áfengisbanninu var aflétt á fjórða áratugnum en auglýsingabannið hefur haldist síðan. Þau sjónarmið sem liggja að baki því eru væntan- lega þau, að slíkar auglýsingar séu til þess fallnar að auka neyslu áfengis. Fylgjendur þess benda á að áfengisframleiðendur leggi ekki eingöngu áherslu á viðkomandi teg- und í auglýsingum sínum. Þeir leggi ekki síðri áherslu á að sýna áfengis- neyslu sem hluta af nútímalegum og eftirsóknarverðum lifnaðarhátt- um. Á móti hefur verið bent á að áfengisauglýsingar séu fyrst og fremst neyslustýrandi en ekki neysluhvetjandi. Þær hvetji ekki beinlínis til neyslu áfengis heldur upplýsi neytendur um þá kosti, sem í boði eru á markaðr.um. Markaðssetning guðaveiga Markaðssetning áfengis hér á landi er mjög frábrugðin því, sem þekkist erlendis. ÁTVR sér um smásöludreifingu og birtir ekki áfengisauglýsingar. Markaðssetn- ingin lendir því öll á herðum fram- leiðenda og innflytjenda, og hafa þeir beitt ýmsum óhefðbundnum aðferðum við að koma víninu á framfæri. Margir reyna með einum eða öðrum hætti að hafa áhrif á val vínveitingahúsa á tegundir, sem þar eru seldar. Oft er talað um að ákveðinn áfengisinnflytjandi „eigi barinn" og er þá átt við að barþjón- amir leggi megináherslu á að selja vörur frá honum. Þrátt fyrir auglýsingabann hafa áfengissalar lengi komist upp með að auglýsa vöru sína með óbeinum hætti. Svokallaðar áfengiskynning- ar eru þekktasta leiðin en þá er áfengi framreitt ókeypis eða niður- greitt á samkomu eða skemmtistað og að sjálfsögðu tekið vel og ræki- lega fram hvaða tegund sé í boði. Þá eru vörumerki áfengistegunda oft áberandi á barglösum, ösku- bökkum, hræripinnum sem fást á börum og jafnvel á fatnaði bar- þjóna. Margar fleiri aðferðir hafa verið reyndar og má nefna kjör á ungfrú Campari, sem var árviss viðburður fyrir nokkrum árum, og fatahönnunarkeppni Smirnoff. Á síðustu árum hafa áfengissalar líklega lagt meiri áherslu en áður á að koma vöru sinni á framfæri. All- ir skilja að verið er að auglýsa áfeng- an bjór þegar veitingastaður auglýs- ir í Qölmiðli að „einn stór“ kosti þetta eða „glas af öli“ kosti hitt. Umboðsaðilar og framleiðéndur bjórs hafa einnig lagt töluverða áherslu á að auglýsa léttöl frá sér en margir telja að tilgangur þeirra sé einnig sá að auglýsa áfengt öl sömu tegundar enda séu umbúðir í flestum tilvikum eins eða mjög líkar. Hert á banninu Með breytingunum nú er í raun verið að lögfesta ákvæði, sem hing- að til hefur einungis verið að finna i reglugerð. Hingað til hafa dóm- stólar í flestum tilvikum sýknað menn af kæru um áfengisauglýs- ingar. Fyrir níu árum sýknaði Hæstiréttur t.d. umboðsaðila áfeng- istegundar af ákæru um áfengis- auglýsingu vegna áfengiskynningar í Þórscafé. Hæstiréttur taldi að skilgreining á hugtakinu áfengis- auglýsing væri ekki í áfengislögum og ekki væri hægt að sakfella á grundvelli reglugerðar þar sem ekki væri kveðið á um það í lögunum að hugtakið skyldi skýrgreint þar. „Með hliðsjón af þessu og því að með banni á áfengisauglýsingum eru ákvæðum 72. greinar stjómar- skrár um prentfrelsi settar skorður, verður að túlka hugtakið „auglýs- ing“ í reglugerðinni þröngt,“ segir í dómnum. í nýju áfengislögunum segir: „Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum em bannaðar. Enn fremur er bannað að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu. Með auglýsingu er átt við hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar af áfengis- varningi, spjöld eða annar svipaður búnaður, útstillingar, dreifing prentaðs máls, vörusýnishorn og þess háttar." Léttölsauglýsingar áfram leyfðar Ljóst er að með þessu er löggjaf- inn einkum að sporna gegn óbeinum áfengisauglýsingum. Þó er ekki tek- ið fyrir léttölsauglýsingarnar því að í lögunum segir að framleið- anda, sem auk áfengis framleiði aðrar drykkjarvörur, sé heimilt að nota firmanafn eða merki í tengsl- um við auglýsingu þeirra drykkja enda megi augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða. Þá er kveðið á um undanþágur frá bann- inu en þær eru eftirfarandi: 1. Auglýsing á eriendum tungumál- um í eriendum prentritum sem IJutt eru til landsins nema megintilgang- ur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi. 2. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á venjulegum búnaði til áfengisveitinga á veitingastað þar sem áfengisveitingar eru heimilaðar. 3. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á flutningstækjum áfengisframleiðenda, vöruumbúð- um, bréfsefni eða öðru sem beinlín- is tengist starfsemi hans. I greinargerð með frumvarpinu, sem nú er orðið að lögum, kemur fram að lögreglustjórar víðs vegar um landið hafi talið erfítt að fram- kvæma eftirlit með banni við áfeng- isauglýsingum. Ný- lega hafi fallið bæði hæstaréttardómar og héraðsdómar, sem túlka megi svo að reglugerðin þrengi um of fram: kvæmd bannsins. í umræddum dómum er gerð athugasemd við það að lög- in sjálf tilgreini ekki hvað sé áfengisauglýsing og á það bent að það skuli gert með lögum. í nýju lögunum er skýrt betur hvað auglýsing er og segir í greinar- gerð að það sé gert til að tryggja að almenn umfjöllun um áfengi í fjölmiðlum sé heimil, sé hún ekki í markaðssetningarskyni. Gerir ESA athugasemd? Verslunarráð íslands var einn af umsagnaraðilum fyrrnefnds frum- varps. Hert ákvæði um bann við áfengisauglýsingum komu ekki fram í því heldur í meðförum alls- heijarnefndar Alþingis. „Við gátum því ekki gert athugasemdir við ákvæðið fyrr en Alþingi hafði sam- þykkt lögin,“ segir Jónas Fr. Jóns- son, lögmaður, sem sá um málið fyrir Verslunarráð. „Verslunarráð telur að þarna hafi verið samþykkt umdeild reglugerðarákvæði, sem dómstólar höfðu ekki treyst sér til að beita þar sem nægileg lagastoð var ekki fyrir hendi. Ráðið benti á að bann við áfengisauglýsingum var sett í íslensk lög árið 1928 og þau rök voru notuð fyrir lagasetning- unni að ísland væri bannland og því væru slíkar auglýsingar ekki við hæfí. Þessi rök eiga ekki við lengur, það sér hver maður.“ Eftir að áfengislögin nýju höfðu verið samþykkt, í júní síðastliðnum, óskaði Verslunarráð eftir áliti eftir- litsstofnunar EFTA (ESA) á aug- lýsingabanninu og er nú beðið eftir svari frá henni. „Við teljum að það orki tvímælis að svo strangt bann standist ákvæði samningsins um Hið evrópska efnahagssvæði þar sem það hindrar eðlilega markaðs- setningu, en hún er nátengd fijáls- um vöruflutningum. Það hindrar líka ýmsa þjónustuaðila eins og auglýsingastofur og fjölmiðla. Það er verst að bannið bitnar verr á íslenskum aðilum en erlendum því hér er mikið og stöðugt framboð af erlendum tímaritum og gervi- hnattaefni þar sem áfengisauglýs- ingar er að finna. Það verður einnig að hafa í huga að ná mætti heilbrigð- ismarkmiðum þeim, sem stefnt er að með banninu, á ann- an hátt en þessum, t.d. með aðvörunar- merkingum. Hér hafa þingmenn ekki gætt svokallaðrar meðalhófs- reglu,“ segir Jónas. Með nýju lögunum er ætlunin að koma í veg fyrir áfengisauglýsingar en ekki almenna umfjöllun um áfengi. Samkvæmt skilgreiningu Sambands íslenskra auglýsinga- stofa er auglýsing hvers konar boðmiðlun. sem aðstandandi boð- anna kemur a framfæri í fjölmiðlum gegn greiðslu. Samkvæmt þeirri skilgreiningu er áfengisumfjöllun því ekki ólögleg ef ákvörðun um hana er tekin af ritstjórn viðkom- andi fjölmiðils og greiðsla kemur ekki fyrir. Því má ætla að vínum- fjöllun eins og tíðkast hefur í hér- lendum fjölmiðlum sé lögleg en auglýsingar ekki. Sem dæmi má nefna að- reglulega er fjallað um vín í dálknum Matur og vín hér í Morgunblaðinu. Um síðustu helgi var til dæmis greint frá því að fyrstu tvö Beaujolais Nouveau vín ársins væru komin í verslanir ÁTVR. Umsjónarmaður dálksins fjallaði um gæði vínanna eftir að hafa bragðað á þejm og birti mynd af flöskunum. Eftir helgina sendi Jón K. Guðbergsson, fulltrúi hjáÁfengi- svarnaráði, lögreglustjóraembætt- inu í Reykjavík fyrirspurn um það hvort umfjöllunin stæðist hin nýju lög. Jón segist sjálfur telja að um umfjöllun en ekki auglýsingu hafi verið að ræða en talið nauðsynlegt að fá það fram sem fyrst hvemig beri að túlka nýju lögin og því hafí hann lagt fyrir- spumina fram. Þá beindi Jón sömu spumingu til sýslu- mannsembættisins á Akureyri vegna auglýsingar frá veitingahúsinu Bautanum þar í bæ, sem birtist einnig um síðustu helgi í dagblaðinu Degi. Jón segir að í Degi hafi verið auglýst að frítt rauð- vín yrði veitt á Bautanum um kvöld- ið og í því tilviki telji hann að um brot á nýju lögunum sé að ræða. Brot á stjórnarskrá? Margir kunna að velta því fyrir sér hvort verið sé að bijóta ákvæði stjómarskrárinnar um tjáningar- frelsi með nýju lögunum. Gunnar G. Schram telur við fyrstu sýn að svo sé ekki og bendir á að það sé að miklu leyti undir framkvæmdinni komið. „Lög má túlka með margvís- legum hætti og hingað til hefur dómsvaldið hneigst til að túlka þetta bann þröngt. Almennt er viðurkennt að bann við áfengisauglýsingum bijóti ekki gegn stjórnarskrá og er þá vísað til þess að tjáningarfrelsisá- kvæðið megi takmarka með tilliti til heilbrigðis og annarra mikilsverðra þátta. Spurningin er hins vegar hvar mörkin liggja. Ég tel ekki að um brot sé að ræða en hins vegar má velta því fyrir sér hvort ekki sé far- ið að höggva of nærri tjáningarfrels- isákvæðinu með þessu.“ Áfengisauglýsingar íslenskra sj ónvarpsstöðva í lögunum er skýrt tekið fram að auglýsingar á erlendum tungu- málum í erlendum prentritum, sem flutt eru til landsins, séu undanþeg- in banninu. Þessi undanþága er skiljanleg enda er fjöldi erlendra tímarita fluttur til landsins í hverri viku. Ef koma ætti í veg fyrir að auglýsingar úr slíkum ritum kæmu fyrir sjónir íslenskra lesenda yrði að banna innflutning þeirra með öllu. í þessu sambandi hljóta þó að vakna ýmsar spurningar. Af hveiju veitir löggjafinn ekki sams konar undanþágu fyrir þær tvær innlendu sjónvarpsstöðvar, sem nú endur- varpa erlendum gervihnattarásum til landsmanna? Gunnar G. Schram undrast að ekki skuli hafa verið gert ráð fyrir þessum möguleika í lögunum en telur sennilegt að hægt sé að beita ákvæð- um um lögjöfnun í þessu tilviki. Fyrst heimilt er að flytja til landsins erlend tímarit með áfengis- auglýsingum ætti með lögjöfnun einnig að vera heimilt að flytja inn og dreifa erlendu sjónvarpsefni með slíkum auglýsingum. Fjölmiðlar án landamæra Eftir stendur þá að íslenskir fjol- miðlar og auglýsingastofur standa ekki jafnfætis erlendum keppinaut- um sínum þegar kemur að öflun auglýsinga. Spyija má hvaða rétt- læti það sé að þessir aðilar hafi ekki aðgang að þeim tekjulindum sem áfengisfyrirtæki eru erlendum samkeppnisfyrirtækjum þeirra. Einnig má velta því fyrir sér hvort bann við auglýsingum í fjölmiðlum sé ekki tímaskekkja á þeim tímum þegar miðlun alls konar upplýsinga hefur aldrei verið örari og æ fleiri fjölmiðlar þekkja engin landamæri. Gættu þingmenn ekki meðal- hófsreglu? „Almenn umfjöll- un“ um áfengi áfram heimil I L I I 1 » i t I- L t > í, |
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.