Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 36
36 ÞRIÐJUDAGUR 10. FEBRÚAR 1998 MORGUNBLAÐIÐ MENNTUN Skólastefna Endurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskólans er nú á lokastigi og mun menntamála- ráðherra á næstu vikum kynna landsmönnum nýja skólastefnu. Gunnar Hersveinn skoðaði skýrslur forvinnu- ______hópa um markmið og tilgang kennslugreina og spurði verkefnisstjóra um nokkur atriði í málinu.______ Hvernig verður skólastarfið um aldamótin? >Magn kennslunnar eykst jafnt og þétt til ársins 2002 >Gæði kennslunnar mótast af þekk- ingu kennara, tækjum og aðstæðum Menntamálaráðherra mun á næstu vikum kynna nýjar hugmyndir að nýrri skólastefnu og leita í kjölfarið eftir viðbrögðum hagsmunahópa á borð við kennara, skólastjórnendur, sveitarfélög, nemendur og foreldra. Skólastefnan verður einnig kynnt almenningi í sérstökum bæklingi, auglýsingum og á fundum. Nýja skólastefnan byggist meðal annars á skýrslum forvinnuhópa um endurskoðun aðalnámskrár, sem allir hafa skilað af sér nema einn, um samfélagskennslu. Hinir hafa fjallað um listkennslu, upplýsinga- og tæknimennt, móðurmál, stærð- fræði, náttúrufræði, skólaíþróttir og erlend tungumál. Þessa dagana er einnig verið að leggja lokahönd á skipan vinnuhópa sem starfa munu að ritun námskráa fyrir grunnskólann og framhalds- skólann. Endurskoðun aðal- námskráa og mótun nýrrar skóla- stefnu hefur nú staðið í eitt og hálft ár og fastlega er reiknað með að verkinu ljúki um mánaðamótin ágúst september á þessu ári. Náttúruvísindi og enska efld í skólum „Menntamálaráðuneytið hefur verið með um hundrað manns í vinnu við að endurskoða markmið greina í aðalnámskrá" segir Jón- skölar/námskeið skjalasljórnun Skjalastjórnun 2: Skjöl í gæðaumhverfi Námskeið haldið 9. og 10. mars. (mánud. og þriðjud.). Gjald kr. 13.000. Námskeiðsgögn o.fl. innifalið. Skráning hjá Skipulagi og skjölum í síma 564 4688, fax 564 4689. Inngangur að skjalastjómun Námskeið haldið 2. og 3. mars. (mánud. og þriðjud.). Gjald kr. 13.000. Bókin, „Skjalastjórnun" innifalin. Skráning hjá Skipulagi og skjölum í síma 564 4688, fax 564 4689. tungumáí ¦ Enskunám í Englandi Við bjóðum enskunám við einn virtasta málaskóla Bretlands. Skólinn sér þér fyrir fæði og húsnæði hjá enskri fjölskyldu. Um er að ræða alhliða ensku, 18 ára og eldri, 2ja til 11 vikna annir; unglingaskóla, júlí og ágúst, 13—17 ára, 4ra vikna annir; viðskiptaensku 2ja og 4ra vikna annir. Upplýsingar gefur Jóna María Júlíus- dóttir, eftir kl. 18.00, í síma 462 3625. kafyrir Enskunám í EnglandiJ Góð reynsla. Upplýsingar veitir Erla Ara- dóttir fulltrúi enskuskólanna The Bell, Anglo World og English 2000, í síma 898 0256. mundur Guðmarsson, verkefnis- stjóri endurskoðunar námskráa, „og er um að ræða fagfólk sem hefur fengið allfrjálsar hendur til að svara spurningum á borð við: „Til hvers kennum við greinina, hver eru höf- uðmarkmið hennar og hvernig för- um við að því að ná þeim?" Jónmundur segir að nú sé verið að vinna úr þessum skýrslum til að móta námskrá og gera drög að skólastefnu „sem tekur á megin áherslum skólastarfsins, tímamagni greina og upphafi og lokum þeirra". Þegar hefur verið ákveðið að enskukennsla byrji í 5. bekk og danskan í 7. bekk og að tími nátt- úrufræðigreina vaxi verulega. „Náttúrufræðin verður skylda frá því í 1. bekk, fyrst sem heild en mun svo greinast í lífvísindi, efna- og eðl- isvísindi og jarðvísindi," segir Jón- mundur og að verkleg kennsla verði meiri. Markmið duga skammt... Markmið geta verið göfug en þau duga skammt vanti til dæmis þekk- ingu og tæki til að framkvæma þau. „Það er rétt, markmiðunum þarf að fylgja sérstakar aðgerðir í náms- gagnagerð og endurmenntun kenn- ara," segir Jónmundur, „þetta gæti kallar á allsherjar endurskoðun á námsbókum og kennaramenntun". Breytingar kosta iðulega átök og kennarar eiga erfitt með að sætta sig við að aukið vægi einnar greinar sé á kostnað annarra greina. „Það er ávallt barátta milli náms- greina, en hins vegar lengist skóla- árið jafnt og þétt fram til ársins 2002. Núna er skólinn 285 daga á ári en þá verða þeir orðnir 336, og segja má að aukið vægi greina og ný fóg fái úthlutað af þessari við- bót," segir hann og leggur áherslu á að kannanir hafi sýnt að innihaldið og færni kennara skiptir meginmáli, en ekki aðeins tímamagn kennslu. Bóklegt nám og starfsnám Það hefur verið gagnrýnt að of margir nemendur fari í bóklegt nám þrátt fyrir áhuga sinn á starfsnámi. „Úrval námsleiða á framhalds- skólastiginu verður meira, bæði í listnámi og ýmiss konar starfsnámi og fleiri möguleikar á framhaldi. Bóknámsbrautum mun fækka og þjálfun í skóla í tiltekin störf verða meiri," segir Jónmundur, „og val í 9. og 10. bekk grunnskóla eykst með nýrri aðalnámskrá. Einnig er hugsanlegt að samræmd próf verði í fleiri greinum en nú og nemendur munu geta valið á milli þeirra. Nám efstu bekkinga í grunnskóla mun því verða sveigjanlegra. Á allar brautir í framhaldsskóla verða svo inntökuskilyrði og geta grunnskóla- nemendur hagað námi sínu sam- kvæmt því." Er hægt að falla? Gagnrýnt hefur verið að grunn- skólanema skorti mark til að keppa að því allir útskrifist hvort sem er. Morgunblaðið/Kristinn AGINN er grundvallaratriði og að mínu mati þarf skýrar leikreglur í skóluni til að bæta hann og sterka kennara," segir Jónmundur Guðmarsson verkefhisstjóri. Jónmundur segir að það sé sátt í þjóðfélaginu um að enginn falli í grunnskóla, og svo verði áfram. En nemendur munu þurfa að leggja meira á sig til að hafa aðgang að ákveðnum brautum í framhalds- skóla sem gera ráð fyrir ákveðnum undanfara. Brottfall úr framhalds- skóla er umtalsvert en samkvæmt nýrri skólastefnu verður grunn- skólanemum gert betur fært að búa sig undir tilteknar leiðir í fram- haldsskóla. „Réttur nemenda til að hafa áhrif á framtíð sína og þau tækifæri sem hann vill skapa sér," segir hann, „þeir sem þurfa munu fá sérkennslu því skólinn er tækifæri til að mennta sig sem enginn má fara á mis við." Kristinfræði og heimspeki Því hefur verið haldið fram að það væri í takt við nútímann að leyfa nemendum að velja á milli kristinna fræða og til dæmis trúar- bragðasögu og siðfræði. „Kristin fræði verður áfram skyldugrein," segir hann, „en meiri áhersla á trúarbragðasögu og sið- ferðisgildin. Heimspekin mun hins vegar ef að líkum lætur fá aukið vægi innan samfélagsgreinanna." Lífsleikni Ný grein er í undirbúningi í hóp- vinnunni að námskránni. Lífsleikni en í henni felst m.a. kynjafræðsla og mannréttindakennsla. Hún verður um hina lýðræðislegu aðferð samfé- lagsins sem þegnar þess nota. Brýn efni sem sérhver þarf að kunna skil á verða til umfjöllunar eins og fjár- mál og neytendamál og einnig um- burðarlyndi og um réttindi einstaklinga og skyldur. Hugtakið felur í sér að nemandínn dýpki skilninginn á sjálfum sér, öðrum og umhverfí sínu og verði hæfari til að takast á við lífið. Viðfangsefni eru m.a. netsamfélagið, fíknivarnir og kynfræðsla. Tölvur í skólum Vélritun er orðin álíka nauðsyn og skrift og verður lögð áhersla á hana í nýjum námskrám, einnig kunnátta á tölvur. En fást einhverj- ir til að kenna á tólvur? „Hugmyndin er að þjálfa kennara sem fyrir eru í skólum til að sjá um tölvukennsluna," segir Jónmundur. Hann segir að forvinnuhópur hafi unnið að markmiðum upplýsinga- og tæknimennta og að þar komi m.a. fram að bekkir fái tíma í tölvu- veri og að þar verði ein tölva á mann. Einnig er mikilvægt að notk- SKYRSLUK forvinnuhopa að endurskoðun aualnámskráa eru viðamiklar og allt að 80 blaðsíður að lengd. í erindis- bréfum var hópunum faiið að vinna að tillógum ura fag- Iega stefnumótun mennta- máiaráðuneytisins á náms- sviðum fyrir grunn- og fram- hii Idsskóla, gera tillögur um meginmarkmið námsgreina og meginskiptingu náms- þátta í grunnskóla og á námsbrautum framhalds- skóla. Hóparnir voru nánar tiltekið beðnir um eftirfar- andi: 1. Rökstyðja þörf og til- gang námssviðsins og náms- greina innan þess. 2. Setja fram tillögur um lokamarkmið námsins, a) á grunnskólastigi, b) á fram- haldsskdlastigi. 3. Gera tillögur, ef ástæða þykir til, um breytingar á skipulagi/uppbyggingu námsins. Þessu verkefní er nú lokið. un tölva verði liður í kennslu ann- aiTa greina. Hlutur tónmennta Tónmenntakennarar hafa ekki verið ánægðir með sinn hlut í skól- um landsins, en tónlist er mannleg gáfa sem hægt er að þroska með markvísri kennslu og þjálfun - hins vegar fara of margir á mis við að menntast um tónlist. „Tónlist hefur verið ofarlega í huga okkar í þessari vinnu," segir Jónmundur, „það eru nefnilega ekki allir skólar sem bjóða upp á hana, þótt hún sé í viðmiðunarnámskrá. Það er slæmt þegar nemendur fara á mis við eitthvað og uppgötva ekki hæfileika sína en markmiðið er einmitt að hjálpa þeim að gera það. Þess vegna þurfum við öflugt kennsluprógramm sem hefur ein- staklinginn í brenndidepli og til að hann finni hvar styrkleiki hans ligg- ur." Agi í skóltini Agi barna hefur ekki þótt nógu góður í íslenskum skólum. ,Aginn er grundvallaratriði og að mínu mati þarf skýrar leikreglur í skólum til að bæta hann og sterka kennara," segir hann. „Rannsóknir sýna að það er ekki endilega fjöldi barna í bekk sem skiptir máli til að koma á aga. Fámennur bekkur get- ur verið agalaus á meðan bekkur með þrjátíu nemendum sýnir góðan aga. Strákar í skólum hafa líka ver- ið íhugunarefni. Það er áhyggjuefni ef þeir verða að einhverju leyti hornrekur því þá er ekki raunveru- legt jafnrétti til náms. Ef til vill má skipta í sumum námsgreinum eftir kynjum og hafa verklega kennslu kynjaskipta, en slíkt veltur á ákvörðun einstakra skóla." Leiðin til framfara Nýja skólastefnan og aðal- námskrárnar fyrir grunn- og fram- haldsskóla á að verða hornsteinn hins faglega skólastarfs og í sam- ræmi við óskir skólastjórnenda, kennara, nemenda og foreldra. „Skólastarfið hefur allar forsendur til að verða öflugt og markvíst. Markmiðið í skólum er að nemend- ur verði betri menn með betri menntun, bæði sem hópur og ein- staklingar," segir Jónmundur. „Leiðin til framfara í skólakerfinu felst ekki í þvi að velta sífellt upp vandamálum heldur að leita að lausnum, það er hið raunverulega verkefni."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.