Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 18
18 ÞRIÐJUDAGUR 10. FEBRÚAR 1998 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Stjórnarandstæðingar höfnuðu flýtimeðferð á stjórnarfrumvarpi Forsætisráðherra segir þá hafa stórfé af þjóðinni STJORNARANDSTÆÐINGAR höfnuðu því í atkvæðagreiðslu á Al- þingi í gær að stjórnarfrumarp um stöðvun verkfalla á fiskipskipaflotan- um fengi flýtimeðferð á þinginu þannig að hægt yrði að taka það strax til fyrstu umræðu. Frumvarpið var Iagt fram á Alþíngi síðdegis í gær, en samkvæmt þingsköpum má ekki taka frumvarp til umræðu fyrr en liðnar eru að minnsta kosti tvær nætur frá því er því var útbýtt. Hins vegar má bregða út af þess- um þingsköpun ef tveir þriðju hlutar þeirra þingmanna, er um það greiða atkvæði, eru samþykkir. Alls greiddu 39 þíngmenn atkvæði með því að veita afbrigði frá þingsköpum og taka frumvarpið þar með til fyrstu umræðu, en 22 voru því mót- fallnir. Kristín Astgeirsdóttir, þing- maður utan flokka, greiddi ekki at- kvæði og Arnbjörg Sveinsdóttir, Sjálfstæðisflokki, var fjarstödd. Stjórnarfrumvarpið fer því ekki til fyrstu umræðu fyrr en á miðviku- dag. Þeir stjórnarandstæðingar sem gerðu grein fyrir atkvæðum sínum lögðu áherslu á að frumvarpið hefði veríð lagt fram án samráðs og gegn vilja bæði sjómanna og stjórnarand- stöðu. Þessir aðilar þyrftu nú tíma til að átta sig á nýrri stöðu og því væri rétt að málið fengið eðlilega þinglega meðferð en ekki flýtimeðferð. Stjórnarliðar sögðu hins vegar að með frumvarpinu væri verið að binda enda á deilu sem deilendur næðu ekki að leysa. Það væri því nauðsynlegt vegna þjóðarhagsmuna að grípa inn í með lagasetningu. For- sætisráðherra, Davíð Oddsson, sagði ennfremur að það hefði aldrei gerst áður í þingsögunni að afbrigði frá þingsköpum hefðu ekki verið sam- þykkt þannig að frumvarp gæti gengið strax til fyrstu umræðu. Sagði hann að með þessu væru stjórnarandstæðingar að tefja lausn málsins og hafa stórfé af sjómönnum og allri þjóðinni. Málið fái venjubundna meðferð Steingrímur J. Sigfússon, þing- maður Alþýðubandalags og óháðra, sagði m.a. er hann gerði grein fyrir atkvæði sínu að framkoma ríkis- stjórnarinnar í garð sjómanna, stjórnarandstöðunnar og Alþingis á þessum degi hefði verið sérlega „truntuleg". „Hæstvirtur forsætis- ráðherra hefur talað í fjölmiðlum í dag, eins og til standi að setja bráða- birgðalög, þótt Alþingi sitji að störf- um. Málið ber allan keim af því að lagasetning hafi verið lengi í undir- búningi og aldrei hafi staðið til, hvorki af hálfu útvegsmanna né rík- isstjórnar, að leyfa sjómönnum að nýta samtakamátt sinn til að knýja fram úrlausn sinna mála. Ég mót- mæli þessari framkomu við sjómenn, ég mótmæli þessari framkomu við stjórnarandstöðuna, ég mótmæli þessari framkomu og lítilsvirðingu í garð Alþingis og í Ijósi þessa þá greiði ég atkvæði gegn afbrigðum og legg til að þetta mál fái venjubundna þinglega meðferð," sagði Sighvatur. Svavar Gestsson, þingmaður Al- þýðubandalags og óháðra, sagði að það væri lágmarksréttur þeirra sem hlut ættu að máli að þeir fengju að kynna sér málið. „Hér átti að knýja í gegn á þessum degi, frumvarp um að banna verkfall sjómanna. Sjómenn hafa ekki fengið að kynna sér málið. Þeim hefur ekki verið sýnt frum- varpið," sagði hann meðal annars. Svavar taldi auk þess greinilegt að það hefði aldrei verið alvara af hálfu útgerðarmanna i þeim samningavið- ræðum sem staðið hafa yfir vegna þess að þeir hefðu treyst því að ríkis- stjórnin myndi hlaupa undir bagga áður en yfir lyki. Morgunblaðið/Árni Sæberg STEINGRÍMUR J. Sigfússon, þingmaður Alþýðubandalags og óháðra, sagði m.a. að framkoma ríkisstrjórnar- innar í garð sjómanna, stjórnarandstöðunnar og Alþingis á þessum degi hefði verið sérlega „truntuleg". Valgerður Sverrisdóttir, þingmað- ur Framsóknarfiokks, lagði hins vegar áherslu á að hér væri um það að ræða að binda enda á deilu sem öll þjóðin vissi að deilendur næðu ekki að leysa. Það væri því nauðsyn- legt vegna þjóðarhagsmuna að stjórnvöld gripu inn í með lagasetn- ingu. Vilhjálmur Egilsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, sagði einnig að það væri brýn nauðsyn fyrir Alþingi að takast á við það frumvarp sem þarna lægi fyrir. „Þetta frumvarp er ekki lagt fram vegna þess að menn vilji það neitt sérstaklega heldur vegna þess að það er talin vera brýn nauðsyn að grípa inn í deiluna," sagði hann meðal annars. „Það vita það allir sem nálægt þessu koma að það að leyfa ekM afbrigði lengir að- eins verkfallið en hefur engin áhrif á efnislega lausn málsins." Ekki af hinu góða að setja lög Ögmundur Jónasson, þingmaður Alþýðubandalags og óháðra, sagði m.a. að það væri ekki nóg með að ríkisstjórnin væri staðráðin í því að þjóna útvegsmönnum hvað sem það kostaði, heldur færi hún einnig þess á leit við Alþingi að það greiddi fyrir valdníðslunni með sérstakri flýti- meðferð á Alþingi. Gísli S. Einarsson, Þingflokki jafn- aðarmanna, fullyrti að sama skapi að ríkisstjórnin væri með frumvarpinu að setja í búning og orð og lagaum- gjörð, hugsanir og vOja Kristjáns Ragnarssonar og félaga hans í fimm lagagreinum. „Þ6 að það beri brýna nauðsyn til að leysa þessa deilu er ekM hægt að samþykkja svona vinnubrögð," sagði hann m.a. Guðmundur Hallvarðsson, þing- maður Sjálfstæðisflokks, sagði það ekki af hinu góða yfirleitt þegar sett væru lög sem gripu inn í kjaradeilu, en við þinglega meðferð þessa máls segði hann hins vegar já. I máli sínu hélt Guðný Guðbjörns- dóttir, þingkona Kvennalista, því fram að frumvarp þetta væri lagt fram án samráðs og gegn vilja bæði sjómanna og stjórnarandstöðu. ,Aðilar þurfa því tíma til að átta sig á þessari nýju stöðu og því tel ég rétt að málið fái eðlilega þinglega með- ferð en ekki flýtimeðferð," sagði hún m.a. Ólafur Þ. Þórðarson, þingmaður Framsóknarflokks, taldi að stjórnar- andstaðan myndi lítt hugsa um málið þær tvær nætur þar til það yrði tek- ið fyrir á dagskrá Alþingis. „Þá tel ég að það sé fyrirsláttur að þá (stjórnarandstæðinga) skorti þekk- ALÞINGI ingu til að ræða málið strax því þeir fóru í utandagskrárumræðu fyrir viku um þetta mál," sagði hann. Jóhanna Sigurðardóttir, Þing- flokki jafnaðarmanna, taldi að með framlagningu þessa máls væri verið að beita Jantavinnubrögðum" bæði gagnvart þinginu og sjómönnum. Þeim hefði ekki einu sinni verið kynnt málið. Kristín Ástgeirsdóttir, þingmaður utan flokka, kvaðst andvíg því að stjórnvöld gripu inn í kjaradeilur með lagasetningu. Slík mál ætti að leysa með samningum. Hún sagði hins vegar að það þyrfti afar sterk rök til þess að greiða atkvæði gegn því að málið yrði tekið á dagskrá. Meginmálið væri að frumvarpið fengi þinglega meðferð og rækilega umfjöllun í nefnd. Sjómenn átt í deilu um langan tíma „Þetta mál er þannig til komið að í langan tíma hafa sjómenn átt í kjaradeilu. Meðal annars vegna þess að lögbundinn réttur þeirra, lög sem við settum, hafa ekki verið virt. Það er stór hluti þeirrar ástæðu að þeir grípa til þeirrar nauðvarnar að fara í verkfall," sagði Margrét Frímannsdóttir, þingmað- ur Alþýðubandalags og óháðra. Sagði hún ennfremur að af hálfu rfkisstjórnarinnar hefði ekki verið brugðist við þessu. „En þegar svo er komið að þeir sjá enga aðra leið heldur en að fara í verkfall stendur ekki á viðbrögðum ríkisstjórnarinn- ar að setja lög á kjaradeiluna. Við skulum taka þetta mál til umræðu og láta það hafa eðlilegan framgang á þinginu og gefa okkur tíma tii þess að skoða það sem og þeim stéttum sem þarna eiga hlut að máli," sagði hún. Rannveig Guðmundsdóttir, Þing- flokki jafnaðarmanna, sagði m.a. að Þingflokkur jafnaðarmanna væri andvígur frumvarpinu og myndi takast á við ríkisstjórnina um efni þess, en vildi að það fengi eðlilega umræðu á Alþingi. „Hugmyndi rík- isstjórnarinar að knýja fram bann á löglegt verkfall sjómanna á öðrum sólarhring er lítilsvirðing við sjó- menn og Alþingi," sagði hún. Sighvatur Björgvinsson, Þing- flokki jafnaðarmanna, sagði að dag- urinn í dag (í gær) væri fyrsti dag- urinn sem reyndi á sjómannaverk- fallið, því hann væri sá dagur sem stóru bátarnir færu ekki á sjó en hefðu ella getað farið á sjó vegna helgarfrís. „Þann dag, fyrsta dag verkfalls, velur hæstvirt ríkisstjórn til þess að leggja fram frumvarp það sem hér er til umræðu og ætl- ast til þess að það verði tekið til af- greiðslu á Alþingi strax áður en nokkur hagsmunaaðili hefur getað kynnt sér efni málsins," sagði hann meðal annars Málsmeðferð ekki eðlileg Eftir atkvæðagreiðsluna í gær sagði forsætisráðherra, Davíð Oddsson, að minnihluti þingsins hefði feilt tiilögu þess efnis að mál sem væri mikUvægt fyrir þjóðarbú- ið fengi að koma fyrir dagskrá Al- þingis. „Það er nauðsynlegt að þjóð- in viti að þessi máismeðferð sem þessi minnihluti þingsins hefur ákveðið er ekki eðlileg. Hún er al- gjörlega óeðlileg og reyndar óþekkt. Það er ekki venja og þvert á móti hefur það aldrei gerst að neit- að sé um afbrigði þannig að mál komist á dagskrá. Það eina sem í þessu felst er að nú líða tveir sólar- hringar þar tíl brýnt mál fæst rætt hér í þingsölum," sagði hann. Ráðherra benti jafnframt á að hefðu þingmenn viljað fá meiri um- ræðu um málið hefðu þeir getað beitt sér fyrir afbrigðum á síðari stigum þess í þinginu. „En þeir kjósa að tefja að málið sé rætt hér í þingsölum um tvo sólarhringa. Það væri vit í því að gera þetta ef þeir vissu að máli myndi leysast á meðan á þessum töfum stendur. En þeir hafa ekki neinar heimildir fyrir því og ekki neinar skoðanir á því. Þeir eru bara að tefja lausn þessa máls og hafa af mönnum fé sjómönnum sem þjóðinni allri. Ábyrgð þeirra er því gríðarlega mikil," sagði ráð- herra. Þingmenn héldu áfram að ræða um málsmeðferð þessa frumvarps í umræðum um störf þingsins eftir atkvæðagreiðsluna og sagði Sig- hvatur Björgvinsson m.a. að það væri ekkert óeðlilegt við það að hagsmunaaðilar fengju tvo sólar- hringa til að skoða málið áður en umræður um það hæfust á Alþingi. Frum- varp um stöðvun verkfalla HÉR birtist orðréttur texti þess frumvarps til laga um stöðvun verkfalia á fiskiskipaflotanum sem lagt var fram á Alþingi í gær: l.gr. Sjávarútvegsráðherra skal skipa nefnd þriggja manna. Nefndin skal kanna verðmyndun á fiski og þá þætti sem áhrif hafa á hana. Skal hún gera tillögur er beinist einkum að því að koma í veg fyrir að við- skipti með sjávarafia milli tengdra aðila og viðskipta með afiaheimildir hafi óeðlileg áhrif á skiptakjör sjó- manna og undirbúa löggjöf í þeim efnum. Nefndin skal skila tillögum sínum sem fyrst og eigi síðar en 10. mars 1998. 2.gr. Allir síðast gildandi kjarasamn- ingar fiskimanna í aðildarfélögum Sjómannasambands íslands, Far- manna- og fiskimannasambands íslands og verkalýðsfélögum innan Alþýðusambands Vestfjarða svo og Matsveinafélagi íslands, Vélstjóra- félagi íslands, Vélstjórafélagi ísa- fjarðar, Vélstjórafélagi Suðurnesja og Vélstjórafélagi Vestmannaeyja skulu gilda frá gildistöku laga þessara til 30. júní 1998, nema aðil- ar semji um annað. Þó skal hækka kauptryggingu og þá kaupliði er fylgja hækkun hennar sem og hlífðarfatapeninga um 11,4% við gildistöku laga þessara. Jafnframt skal samtala eingreiðslu dánarbóta sjómanna samkvæmt a og b liðum 1. tl. 2. mgr. 172. gr. siglingalaga, þegar um er að ræða eftirlifandi maka og/eða börn innan 18 ára ald- urs verða 3.228.503 kr. frá 1. mars 1998 og er sú tala viðmiðunarfjár- hæð miðað við 1. janúar 1998 við endurskoðun fjárhæða samkvæmt 4. mgr. sömu greinar. 3.gr. Vinnustöðvanir aðila sem um ræðir í 2. gr., verkbönn er að þeim beinast svo og aðrar aðgerðir sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða eru óheimilar. 4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála og varða þau sektum ef ekki liggja við þyngri refsingar samkvæmt öðrum lögum. 5. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. Alþingi ÞINGFUNDUR Alþingis hefst kl. 13.30 síðdegis. Eftirfarandi mál eru á dagskrá: 1. Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna. Fyrri umr. 2. Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu. Fyrri umr. 3. Lækkun fasteignaskatta. 1. umr. 4. Umboðsmaður aldraðra. Fyrri umr. 5. Rannsókn á atvinnuleysi kvenna. Fyrri umr. 6. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins. Fyrri umr. 7. Gjaldþrotaskipti. 1. umr. 8. Félagsleg aðstoð. 1. umr. 9. Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn. Fyrri umr. 10. Réttur til launa í veikindaforföllum. 1. umr. 11. Atvinnuleysistryggingar. 1 umr. ;
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.