Morgunblaðið - 26.04.2003, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 26.04.2003, Blaðsíða 42
UMRÆÐAN 42 LAUGARDAGUR 26. APRÍL 2003 MORGUNBLAÐIÐ Framsóknarflokkurinn er fé- lagshyggjuflokkur sem leggur áherslu á fjölskyldumál og að gott samspil fjölskyldu og samfélags sé forsenda velferðar. Í ljósi þess leggur Framsóknarflokkurinn áherslu á að stefnumótun í öllum málaflokkum taki mið af þörfum foreldra og barna. Nauðsynlegt er að styrkja foreldra enn frekar í uppeldishlutverki sínu með að- gengilegri fræðslu. Það er nauð- synlegt til að ná árangri að yfirvöld og frjáls félagasamtök á sviði for- varna og meðferðarúrræða starfi náið saman. Skilgreinum áhættuhópa Framsóknarflokkurinn leggur áherslu á að skilgreina áhættuhópa í virku samstarfi foreldra, skóla, heilbrigðisyfirvalda, lögreglu og annarra fagaðila og tryggja að þeim sem tilheyra áhættuhópi sé veittur sérstakur stuðningur, ráð- gjöf og aðhald innan skóla-, heil- brigðis- og félagsmálakerfis. Lyk- ilatriði er að grípa inn í mál barna og unglinga sem fyrst og þeim, ásamt fjölskyldum þeirra, veitt ráðgjöf og aðstoð. Í þessu for- varna- og leitarstarfi gegna æsku- lýðs- og tómstundafélög lykilhlut- verki og náin samvinna er nauðsynleg. Eitt af stefnumálum Framsókn- arflokksins í Alþingiskosningunum 1999 var að leggja einn milljarð til vímuvarna og vímuefnamála. Það hefur verið staðið við það loforð og vel það. Í raun er réttara að tala um tvo milljarða sem farið hafa til forvarna og baráttunnar gegn fíkniefnavandanum á þessu kjör- tímabili. Vert er að taka fram að hér var um að ræða fjármagn til málaflokksins umfram áður ákveðnar fjárveitingar á fjárlögum. Það var ekki látið staðar numið við einn milljarð heldur var haldið áfram að styrkja og efla forvarnir og meðferðarúrræði í landinu. En í hvað hafa þessir peningar farið? Listinn er langur en vert er að benda á fé til nýbyggingar og reksturs meðferðaraðila. Má þar nefna unglingameðferðardeild á vegum SÁÁ, Virkið á Kjalarnesi, Krossgötur, Krísuvíkurskóla og Byrgið. Meðferðarúrræðum fyrir unga vímuefnaneytendur hefur fjölgað og starfsemi Barnavernd- arstofu efld. Aukið fé hefur runnið til Áfengis- og vímuvarnaráðs og til tóbaksvarna. Tómstunda- og menn- ingarhús fyrir ungt fólk á borð við Gamala apótekið Ísafirði og Tún á Húsavík hafa fengið styrki til starfsemi sinnar og einnig félaga- samtökin á borð við Vímulausa æsku. Frjáls félagasamtök og sveitarfélög hafa því fengið aukið fjármagn til ýmissa forvarna- og meðferðarmála. Á vegum félagsmálaráðuneytis hefur verið sett á laggirnar Fjöl- smiðja sem er verkþjálfunarsetur ætlað ungu fólki sem ekki hefur náð að fóta sig í skóla eða á vinnu- markaði. Eitt af markmiðum Fjöl- smiðjunnar er að efla og styrkja þátttakendur, byggja upp sjálfs- traust og því er hér um að ræða öflugt forvarna- og lífsleiknistarf. Á vegum heilbrigðisráðherra hafa ný endurskoðuð og hert tóbaks- varnalög tekið gildi og einnig hefur ráðherra lagt fram frumvarp um stofnun lýðheilsustöðvar sem ætlað er að efla og samræma forvarna- starf í landinu. Enga lögleiðingu fíkniefna En betur má ef duga skal. Fram- sóknarflokkurinn leggur áherslu á að halda áfram baráttunni gegn þeim fíkniefnavanda sem finnst í samfélaginu og auka enn frekar forvarnastarf með markvissu og samstilltu átaki allra, svo sem for- eldra, skóla, lög- og tollgæslu, frjálsra félagasamtaka, sveitarfé- laga, ríkis og kirkju. Það er stefna Framsóknarflokksins að ekki komi til greina að heimila önnur fíkniefni en áfengi og tóbak. Einnig leggur flokkurinn til að tóbak og áfengi verði tekið út úr vísitölu neyslu- verðs. Framsóknarflokkurinn legg- ur áherslu á að styrkja opinberar stofnanir og frjáls félagasamtök sem starfa að forvörnum og virkja þar með sem flesta. Framsóknar- flokkurinn leggur áherslu á að ríki og sveitarfélög móti heilstæða stefnu í æskulýðs- og tómstunda- málum, enda er hér um forvarna-, heilbrigðis- og menntamál að ræða. Allt æskulýðsstarf á að stefna að því að byggja upp virka einstak- linga með jákvæða sjálfsmynd, lífs- leikna og örugga um að velja rétt- an lífsstíl. Það þarf, með beinum eða óbeinum hætti, að tryggja að öll börn og unglingar hafi tækifæri til þess að stunda uppbyggilegt tómstundastarf. Virk þátttaka Öllum landsmönnum er það ljóst að virk þátttaka barna og unglinga í jákvæðu og uppbyggjandi æsku- lýðs- og tómstundastarfi er órjúf- anlegur hluti forvarna. Í því sam- bandi má benda á niðurstöður rannsókna sem sýna að þau börn og unglingar sem tileikna sér íþróttir, útivist eða menningar- tengdan lífsstíl eru mun betur í stakk búin til að segja nei við ávana- og fíkniefnum. Framsóknarflokkurinn leggur fram markvissa stefnu í atvinnu-, fjölskyldu- og velferðarmálum. Undirstaða velferðar öllum til handa er trygg og góð atvinna í landinu. Landsmenn vita að Fram- sóknarflokkurinn stendur við gefin loforð og með því að leggja Fram- sóknarflokknum lið í næstu kosn- ingum er tryggt að haldið verður áfram á sömu braut. Heill og ham- ingja barna og unglinga er á ábyrgð okkar allra og borgaraleg skylda hvers og eins að leggja þar sitt að mörkum. Öflugar forvarnir eru grunnur að heilbrigðum lífsstíl barna og unglinga Eftir Fannýju Gunnarsdóttur „Í raun er réttara að tala um tvo milljarða sem farið hafa til forvarna og bar- áttunnar gegn fíkni- efnavandanum á þessu kjörtímabili.“ Höfundur skipar 5. sæti á lista Fram- sóknarflokksins í Reykjavík norður. NÚ er komið að því að við Íslend- ingar eigum þess kost að kjósa konu sem forsætisráðherra. Það eru söguleg tímamót og mikið fagnaðar- efni, ekki aðeins vegna þess að Ingi- björg Sólrún Gísladóttir er afburða- stjórnmálamaður heldur einnig vegna þess að hún er jafnréttissinni í raun. Ef hún sæti í stjórnarráðinu þyrfti ekki að reyna að sannfæra valdhafa um nauðsyn þess að jafna beri rétt karla og kvenna. Þá væri ekki um jafnréttisbaráttu að ræða í þeim skilningi, heldur miklu fremur jafnréttisátak þar sem áhuginn og frumkvæðið kæmi frá stjórnvöldum sjálfum. Þá værum við í svipuðum sporum og þegar Gro Harlem Brundtland var forsætisráðherra Noregs og gekk fram fyrir skjöldu til að jafna hlut kvenna á þingi og í sveitarstjórnum. Og ekki mun af veita, því jafn- réttismálin hafa verið hornreka í stjórnartíð þessarar ríkisstjórnar, þar sem lítið hefur mjakast í heild- ina þó að einstaka mál hafi náð fram að ganga. Sem dæmi um þetta voru árið 1993 og aftur 1998 sam- þykktar af ríkisstjórninni fram- kvæmdaáætlanir um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna. Í áætl- uninni frá 1998 var hvert ráðuneyti með sérstaka áætlun í jafnréttis- málum. Í skýrslu frá Jafnréttisstofu um mat á framkvæmd áætlunarinn- ar segir m.a. að þar sé mikið mis- ræmi á milli háleitra markmiða annars vegar og hins vegar þess, að forsendur séu tryggðar fyrir fram- kvæmdinni með nægu fjármagni. Afar lítill hluti þeirra 100 verkefna sem voru á áætlun hjá ráðuneyt- unum 1998 hafa komist til fram- kvæmda. Svona árangur er erfitt að sætta sig við þegar ástandið er enn þannig að aðeins rúm 18% forstöðu- manna ríkisstofnana eru konur, hlutur kvenna í stjórnum og nefnd- um á vegum ríkisins er að sama skapi rýr, konur fá 18–30% lægri laun en karlar fyrir sömu eða sam- bærilega störf, engin kona er starf- andi ráðuneytisstjóri, engin seðla- bankastjóri, aðeins ein kona sendiherra og tvær konur hæsta- réttardómarar. Og á Alþingi og í sveitarstjórnum er hlutfall kvenna því miður langt frá því að vera helmingur. Með einni undantekningu. Í þing- flokki Samfylkingarinnar eru kon- urnar heldur fleiri en karlarnir og stefnir í að það haldist eftir kosn- ingar. Samfylkingin er jafnréttis- flokkur sem hefur á stefnuskrá sinni að jafna hlut kvenna og karla í stjórnunarstöðum hjá ríkinu, tryggja framkvæmd fyrrnefndrar jafnréttisáætlunar hjá ráðuneytum og láta verkin tala við að jafna launamun kvenna og karla í sam- bærilegum störfum. Hjá Samfylk- ingunni skipa konur örugg sæti á framboðslistum í sama mæli og karlar. Forsætisráðherraefni flokksins er kona sem hefur sýnt og sannað sem borgarstjóri að hún lætur verkin tala þegar um jafnrétt- ismál er að ræða. Hjá Reykjavíkurborg hefur orðið gjörbylting í stöðu þessara mála eins og fram hefur komið í greinum hér í blaðinu að undanförnu. Launa- munur kynjanna hjá borginni minnkaði um helming á síðustu 8 árum og mun minnka enn meir við nýtt starfsmat. Starfsandi og starfsumhverfi hjá borginni hefur breyst konum í hag, og unnið hefur verið markvisst að málum sem skipta konur og börn miklu máli. Gott dæmi um það eru dagvistar- málin sem eru eitt stærsta hags- munamál foreldra í borginni og um leið mikið jafnréttismál. Þar ríkti áður takmarkaður aðgangur, hálf- gert kvótakerfi sem að mestu var bundið við einstæða foreldra og námsmenn. Í dag eiga öll börn eldri en 2 ára rétt á dagvist. Áður var takmörkun á tímalengd dagvistun- ar, nú býðst heilsdags dagvist þeim sem það þurfa. Hin geysilega eft- irspurn eftir dagvistarrýmum sem varð þegar hömlum Sjálfstæðis- flokksins var aflétt sýnir best hve mikil þörfin var orðin í borginni fyr- ir fulla þjónustu á þessu sviði. Kom- ist Samfylkingin í ríkisstjórn með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem forsætisráðherra verður ekki ástæða til að óttast að áætlanir um aðgerðir í jafnréttismálum dagi uppi. Þetta sögulega tækifæri gefst okkur aðeins núna, við skulum grípa það. Sögulegt tækifæri til aukins jafnréttis Eftir Valgerði Gunnarsdóttur „Ef Ingibjörg Sólrún sæti í stjórn- arráðinu þyrfti ekki að reyna að sannfæra valdhafa um nauðsyn þess að jafna beri rétt karla og kvenna.“ Höfundur er frambjóðandi á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík suður. ÞAÐ hefur vakið athygli mína í umræðu um skattamál í kosninga- baráttunni hve bæði stjórnarand- staðan og fjölmiðlar þegja þunnu hljóði um orð og efndir tveggja frambjóðenda sem báðir eru borg- arfulltrúar í Reykjavík. Hér er átt við aðalframbjóðanda Samfylking- arinnar, sem satt að segja virðist eini frambjóðandi flokksins, Ingi- björgu Sólrúnu Gísladóttur, og fyrrverandi forseta borgarstjórn- ar, Helga Hjörvar. Í öllum lof- orðaflaumnum er aldrei spurt: Hvar eru orð og efndir í skatta- álögum hjá þessum tveimur borg- arfulltrúum, sem hafa verið í for- ystu í borgrstjórn, síðustu níu árinn. Það er áhugavert að rifja það upp. Engin gjöld verða hækkuð Í kosningabaráttunni fyrir borg- arstjórnarkosningarnar 1998 gaf Helgi Hjörvar það loforð, í beinni útsendingu á Stöð 2, að engin gjöld yrðu hækkuð á Reykvíkinga. Þetta loforð var gefið af þáverandi meirihluta og enn er sami meiri- hluti og borgarstjórinn hét Ingi- björg Sólrún Gísladóttir. Nú, nokkrum árum síðar í annarri kosningabaráttu ættu fjölmiðlar að rifja þetta upp og spyrja, hver er reynslan, hverjar eru efndirnar og hver er árangurinn? Sérstaklega þegar sömu borgarfulltrúar standa nú að nýjum loforðum um sama efni til sömu kjósenda. Reynsla, efndir, árangur Reynslan: Öll loforð í þessa veru hafa verið svikin. Efndirnar: Öll gjöld og skattaálögur á Reykvík- inga hafa stórhækkað og nýir skattar lagðir á kjósendur í valda- tíð þessara tveggja borgarfulltrúa, nú frambjóðenda Samfylkingarinn- ar. Árangurinn: Þrátt fyrir stór- auknar skatttekjur, hefur þessum forystumönnum í borgarstjórn tekist að tífalda skuldir Reykajvík- inga, úr rúmum fjórum milljörðum í rúma fjörutíu milljarða, á nokkr- um árum. Þessi samantekt er ekki Íslandsmet heldur heimsmet í slakri fjármálstjórn. Og nú eru aftur gefin loforð. Allt á að gera og allir fá allt sem beðið er um, hvað sem það kostar. Er þetta trúverð- ugt í ljósi reynslunnar? Trúverðugir frambjóðendur Báðir þessir borgarfulltrúar hafa verið ósparir á loforð í kosn- ingabaráttum seinni tíma. Borg- arstjórinn fyrrverandi um setu sína sem borgastjóri allt þetta kjörtímabil, loforð sem hún er þeg- ar búin að svíkja og forsetinn fyrr- verandi um gjöld og skatta, sem báðir frambjóðendurnir eru búnir að margsvíkja. Og enn og aftur er komið til sömu kjósenda og sagt, og nú lofum við og nú lofum við og nú lofum við. Hvað er hægt að lofa og svíkja mikið og hvað oft? Eru þessir frambjóðendur trúverðugir í málflutningi sínum í yfirstand- andi kosningabaráttu í ljósi reynsl- unnar? Nú ætlum við að lofa enn og aftur Eftir Júlíus Hafstein Höfundur er fv. borgarfulltrúi. „Og enn og aftur er komið til sömu kjós- enda og sagt, og nú lofum við og nú lofum við og nú lof- um við. Hvað er hægt að lofa og svíkja mikið og hvað oft?“ Teppi á stigaganga Ármúla 23, sími 533 5060 Skólavörðustíg 8 Sími/fax 511 3555 Myndlistarsýning Bjarni Ragnar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.