Morgunblaðið - 07.10.1997, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 07.10.1997, Blaðsíða 34
¦ 34 ÞRIÐJUDAGUR 7. OKTÓBER 1997 MORGUNBLAÐIÐ AÐSENDAR GREIIMAR Gullbringa - ný hofuð- borg á Islandi? EFTIR áratuga tilraunir áhuga- manna „fyrir sunnan" að sameina sveitarfélög á landsbyggðinni, þá er loksins kominn skriður á þau mál. Því var helst borið við að stjórnunarkostnaður litlu sveitarfé- laganna væri óheyrilega hár og með sameiningu mætti lækka þennan kostnað. Samanburðurinn hefur oftast verið óréttmætur, þótt bornir •séu saman sambærilegir bókhalds- liðir við yfirstjóm. Þetta skýrist af því að stærri sveitarfélögin sundur- liða stjórnunarkostnað sinn mun meira niður á málaflokka en þau smærri og starfrækja jafnvel sér- stakar stofnanir tíl að annast stóra málaflokka. Kostnaðarliðir, sem oftast eru bornir saman, sýna því fremur stjómunarkostnað við yfir- stjórn í Reykjavík og stærri sveitar- félögum (þ.e. kostnaður við t.d. bæjarstjórnir og bæjarstjórnar- skrifstofur) en heildarstjórnunar- kostnað eftir því sem sveitarfélögin eru smærri. Eftir áratuga tilraunir áhugamanna „fyrir sunnan" að sameina sveitarfélög á lands- byggðinni, segir Hall- grímur Guðmundsson, þá er loksins kominn skriður á þau mál. Stjórnunarkostnaður Ef þessi skekkja er lagfærð með því að bera saman heildarstjórn- unarkostnað (þ.e. samanlagðan stjórnunarkostnað við yfirstjórn og stjórnunarkostnað sundurliðaðan á málaflokka) þá dregur úr hag- kvæmni stærðarinnar. Þegar heild- arstjórnunarkostnaður er hins veg- ar borinn saman við rekstrarum- fang kemur í ljós að mörg stærri sveitarfélaganna ná ekki fram þeirri rekstrarhagkvæmni, sem gera verð- ur kröfur til. Frekari samanburður hér á landi og í grannlöndum okkar bendir til að hin raunverulega stjórnunarlega hagræðing við sam- einingu sveitarfélaga sé þegar dreifbýli og þéttbýli sameinast um þjónustusvæði/kjarna eða þar sem margir samliggjandi þéttbýliskjam- ar geta myndað eina heild. Setja má því fram þá tilgátu að búast megi við meiri hagræðingu eftir því sem þéttbýliskjarnamir eru stærri og þeir liggja nær hver öðrum. „Gullbringa" Ef þetta er rétt, þá hlýtur sam- eining Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs og Bessastaðahrepps að vera skattborgurunum mjög áhuga- verður kostur. Við sameininguna myndaðist ný borg með tæplega 50 þúsund íbúa og með árlega íbúa- fjölgun, sem er hlut- fallslega helmingi meiri en í Reykjavík. Við stofnun hennar sköpuðust fjölmörg áhugaverð sóknarfæri önnur en þau að fækka bæjarfulltrúum, nefnd- um og framkvæmda- stjórum bæjarfélaga. Nýjar forsendur myndu skapast í skipu- lagsmálum og þróun byggðar- og atvinnu- lífs og áður en langt um liði þyrftu mörg atvinnu- og þjónustu- fyrirtæki að horfa á staðarval sitt í nýju ljósi. Með sameiningunni mætti einnig samræma og einfalda yfir- stjórn og rekstur einstakra mála- flokka svo sem félagsmála, menn- ingarmála, skólamála, veitna, leggja niður byggðasamlög og aðra óþarfa millistjórnendur. Þar með lækkuðu gjöld á einstaklinga og fyrirtæki og jafnframt losnaði um fjölmarga hæfa stjómendur til starfa á almennum vinnumarkaði. Haltir leiða blinda Svo vill til að veikleiki hvers sveitarfélags er veginn upp af styrk hinna. Sem dæmi má nefna að á Hallgrímur Guðmundsson móti miklum fjárút- gjöldum Kópavogsbæj- ar kemur gott og eftir- sóknarvert byggingar- land sem Garðbæinga skortir og þau tvö hafa ekki hafnaraðstöðu á borð við Hafnfirðinga, sem fá drauma sína um „Stór-Hafnarfjarðar- svæðið" uppfyllta með embættjsbústað for- seta Islands innan borgarmarkanna. Samskipti Reykjavíkur og hinnar nýju vaxandi borgar myndi ekki lengur einkennast af höfuðbólí og hjáleig- um, sem verða að taka því sem að þeim er rétt, heldur keppinautum um betri þjónustu við borgara og atvinnulíf. Sameiningin gæfi einnig stjómmálaflokkunum kærkomið tækifæri að skipta út sínu þreytt- asta fólki og þakka þeim vel unnin störf. Svona mætti lengi telja. Sér- hver íbúi í hinu nýja sveitarfélagi stæði því betur eftir en áður og fengi loksins meira fyrir minna í viðskiptum sínum við „hið opin- bera". Höfundur er stjórnsýslufræðingur. Dagbók lögreglunnar 3. til 6. október Konur í slags- málum UM HELGINA voru höfð af- skipti af rúmlega 60 manns vegna ölvunar þeirra á almanna- færi. Lögreglumenn í borginni hafa unnið mikið að umferðar- málum á síðustu dögum. Er það meðal annars liður í sérstöku umferðarátaki sem lýkur í dag, 6. október. Að þessu sinni hefur athyglinni m.a. verið beint að ljósanotkun og hjálmanotkun á reiðhjólum. Innbrot/þjófnaður Tveir piltar voru handteknir er þeir höfðu stolið bjórkút sem var í sendibifreið. Piltarnir voru færðir á lögreglustöð. Þá var brotist inn í fyrirtæki í Síðumúla og stolið þaðan peningum. Ósæmileg hegðun við unga drengi Karlmaður var handtekinn í austurborginni en hann hafði haft frammi ósæmilega hegðan við unga drengi. Líkamsmeiðingar Til átaka kom milli tveggja kvenna í austurborginni er þær gerðu upp ágreiningsmál sín. Onnur þeirra hlaut áverka í and- liti og fór sjálf upp á slysadeild til skoðunar. 23 umferðaróhöpp Ökutæki sem hafði verið til- kynnt stolið var stöðvað í akstri við Hlemm. Ökumaður var hand- tekinn og færður á lögreglustöð en hann er einnig grunaður um að hafa ekið undir áhrifum áfengis. Um helgina urðu 23 umferðar- óhöpp. Bifreið og númeralaust vélhjól skullu saman með þeim afleiðingum að hjólið kastaðist á umferðarvita. Ökumaður hjólsins fótbrotnaði og var fluttur á slysa- deild. Yfirlýsing vegna umræðna um flutning lungnadeildar MORGUNBLAÐINU hefur borist eftirfarandi yfirlýsing: „Vegna umræðna sem fram hafa farið að undanfömu um flutning lungnadeildar frá Vífilsstöðum á Landspítala vilja framkvæmdastjórn og stjórnarformaður Ríkisspítala taka eftirfarandi fram: 1. I stórum dráttum er samkomu- lag heilbrigðisráðherra, fjármálaráð- herra og borgarstjóra að því er Rík- isspítala varðar, byggt á tillögum stjórnenda Ríkisspítala. Samkomu- lagið felur í sér framkvæmd atriða sem stjórnendur Ríkisspítala hafa barist fyrir í mörg ár. Má þar nefna opnun endurhæfíngardeildar í Kópa- vogi, flutning göngudeilda lungna- sjúkdóma, kynsjúkdóma og húðsjúk- dóma á Landspítalalóð eða í bein tengsl við hana, auk þess sem geng- ið er út frá opnun líknardeildar í Kópavogi. Flutningur lungnadeildar frá Vífilsstöðum gerir kleift að nýta þar húsnæði fyrir hjúkrunardeildir. Hér er því um að ræða hagkvæma skipulagsbreytingu. Á bráðadeildum Landspítala liggja margir sjúklingar sem ekki þurfa lengur á bráðalækn- ingum að halda og betur og ódýrar má sinna á hjúkrunar-, endurhæfing- ar- og líknardeildum. 2. Flutningur lungnadeildar frá Vífilsstöðum á Landspítala hefur 'engi verið á stefnuskrá stjórnenda Ríkisspítala. Starfsemi sú sem þama fer fram á heima inni á bráða- spítala og tengsl við rannsókna- starfsemi og aðra sérfræðistarfsemi á sjúkrahúsinu eru mikilvæg. Hag- kvæmni eykst vegna samræmingar á vöktum, samnýtingar á rann- sóknastarfsemi o.fl. Um þetta mál hefur verið víðtæk samstaða innan sjúkrahússins. Áætlað var að þessi flutningur færi fram er nýr bamaspítali hefði risið e.t.v. eftir 3 til 4 ár. Samkomu- lag heilbrigðisráðherra, fjármála- ráðherra og borgarstjóra opnar möguleika á að flýta þessum flutn- ingum. Samkomulagið kveður ekki á um tímasetningu flutningsins. Tímasetning í greinargerð er sett fram ásamt fleiri ábendingum og hefur ekki bindandi áhrif. Stjórn- endur Ríkisspítala munu við tíma- setningu flutnings gæta þess að starfsemi lungnadeildar verði sem best tryggð og sem víðtækast sam- komulag verði um tímasetningu. Stjómendur Ríkisspítala líta á þessi atriði sem eina heild. Þannig er uppbygging endurhæfingardeild- ar, líknardeildar og flutningur göngudeildar lungna- og ofnæmis- sjúkdóma að Landspítalalóð for- senda þess að flutningur lungna- deildar sé framkvæmanlegur." Undir þetta rita: Guðmundur G. Þórarinsson, formaður stjórnar- nefndar, Vigdís Magnúsdóttir, for- stjóri, Ingólfur Þórisson, aðstoðar- forstjóri, Þorvaldur Veigar Guð- mundsson, framkvæmdastjóri lækn- inga, Pétur Jónsson, framkvæmda- stjóri stjórnunarsviðs og Anna Stef- ánsdóttir, hjúkrunarforstjóri. I TILEFNI skrifa formanns Verslunarmannafélags Reykjavíkur (VR) í leiðara VR-biaðsins um Landssamþand íslenskra verslunar- manna (LIV) hefur Morgunblaðið verið beðið að birta eftirfarandi. Undir bréfið rita eftirtaldir for- menn verslunarmannafélaga: Jó- hann Geirdal, Verslunarmannafé- lagi Suðurnesja, Hansína Á. Stef- ánsdóttir, Verslunarmannafélagi Árnessýslu, Kristján Hálfdánarson, Verslunarmannafélagi Rangárvalla- j, sýslu, Guðrún Erlingsdóttir, Versl- unarmannafélagi Vestmannaeyja, Magnús Pálsson, Verslunarmanna- félagi Austurlands, Ágúst Óskars- son, Verslunarmannafélagi Húsa- víkur, Jóna Steinbergsdóttir, Félag verslunar- og skrifstofufólks Akur- eyri, Hjörtur Geirmundsson, Versl- unarmannafélagi Skagfirðinga, Vil- hjálmur Stefánsson, Verslunar- mannafélagi Húnvetninga, Gylfi Guðmundsson, Verslunarmannafé- lagi ísafjarðar, Júnía Þorkelsdóttir, Verslunarmannafélagi Akraness, Unnur Helgadóttir, Verslunar- ¦ mannafélagi Hafnarfjarðar, Elínrós Jóhannsdóttir, deild verslunar- og skrifstofufóiks, Höfn í Hornafirði, Sigrún Agnarsdóttir, deild verslun- armanna Siglufirði og Einar Páls- son, deild verslunarmanna Borgar- nesi. „Við teljum sjálfsagt og eðlilegt að verslunarmenn ræði breytingar. ' Starfsemi sambanda á borð við LÍV Samstarfsvettvangur versl- unarmanna verði efldur á stöðugt að vera í endurskoðun og nú, þegar við fögnum 40 ára af- mæli sambandsins, er ekki úr vegi að gera áætlanir til framtíðar. En við óskum þess jafnframt að sam- eiginlegt markmið okkar allra sé að efla þann samstarfsvettvarig sem við verslunarmenn eigum í LIV. Það er skylda okkar að leita allra leiða til að efla hag og samstöðu versl- unarfólks. Að þessu viljum við gjarnan vinna með VR og því þykir okkur miður sú einhliða umfjöllun sem borið hefur á að undanförnu. Dæmi um slíka einhliða umfjöll- un, um óeiningu innan LÍV, er að finna nú síðast í leiðara VR-blaðs- ins. Talað jiefur verið um óvissu um framtíð LÍV, að landsbyggðin hafi ekki verið sátt við skipulag LÍV, að við af landsbyggðinni höfum „itrek- að unnið að því að leggja LÍV niður í þeirri mynd sem það nú er", og okkur er fundið það til foráttu að hafa kosið „að eiga samleið með öðrum verkalýðsfélögum við síðustu samningagerð" svo vitnað sé í leið- ara síðasta VR-blaðs. Allur þessi einhliða málflutningur hefur komið okkur „landsbyggðar- fólki" nokkuð sérkennilega fyrir sjónir. Við sem störfum í forystu ýmissa landsbyggðarfélaga höfum átt gott samstarf. Við höfum jafn- framt átt gott samstarf við formann LÍV, Ingibjörgu R. Guðmundsdótt- ur. Landssambandið hefur þjón- ustað félög af landsbyggðinni á ýmsan hátt, vissulega eru þarfirnar misjafnar, m.a. eftir stærð félag- anna. Leitast hefur verið við að koma til móts við þær óskir sem borist hafa um aðstoð og upplýs- ingar. Samstarf LÍV við önnur landssambönd innan ASÍ hefur ver- ið töluvert og njótum við þar m.a. þess að formaður okkar er jafnframt annar af varaforsetum ASÍ. Vissu- lega tekur það starf töluverðan tíma en með þessu er þó tryggt að sjónar- mið okkar verslunarmanna koma fram strax á umræðustigi innan heildarsamtakanna. Sennilega hefur starfsemi LÍV verið meiri á undan- förnum árum en oftast áður. Innan framkvæmdastjórnar LÍV hefur samstarfið verið gott. Þar starfa saman fulltrúar félaganna af lands- byggðinni og mætir fulltrúar VR. Til dæmis má nefna að mjög fátítt er að atkvæðagreiðsla skeri úr um afgreiðslu mála. Gott samstarf okkar innan LÍV kom vel fram við gerð síðustu kjara- samninga, að vísu kaus eitt félagið, sem vissulega er stærsta félag versl- unarmanna, að fara sina leið. Það getur hins vegar ekki talist óeðlilegt að félögin af landsbyggðinni vilji starfa saman ínnan síns landssam- bands, það getur ekki heldur talist óeðlilegt að þau væru í samfloti vip önnur landssambönd innan ASÍ. Ekki ber það heldur vott um að landsbyggðarfélögin séu ósátt við LÍV því það er einmitt undir merkj- um þess sem samstarf okkar hefur verið. Það fer hins vegar ekkert á milli mála að sumir forsvarsmenn VR hafa gagnrýnt landssambandið að undanförnu og virðast telja því flest til foráttu. Við viljum hins vegar bera fram þá frómu ósk að forsvars- menn VR láti það nægja að greina frá sínum sjónarmiðum og gagnrýni en láti það vera að eigna okkur skoðanir sem við viljum alls ekki kannast við. Við teljum ósköp eðlilegt að menn vilji ræða breytingar. Starfsemi sambanda eins og LÍV á stöðugt að vera í endurskoðun og nú þegar við fögnum 40 ára starfsemi sam- bandsins er ekki úr vegi að gera áætlanir um framtíðina. Við teljum mikilvægt að sú þróun ástarfseminni eigi sér stað innan LÍV, með opinni og heiðarlegri umræðu. Sú umræða þarf að hafa það markmið að efla þann sam- starfsvettvang sem við eigum í LÍV. Þá verðum við líka að hætta að ein- blína á fortíðina eins og t.d. er gert í upphafi leiðara VR-blaðsins, en þar er verið að velta upp dæmi sem er a.m.k. 10 ára gamalt og flest okkar sem nú störfum á þessum vettvangi vorum ekki komin til starfa þegar það átti sér stað. I umræddum leiðara eru einnig settar fram nokkrar „hugmyndir" sem gætu stuðlað að bættu starfi. Við teljum jákvætt að slíkar hug- myndir séu settar fram og erum fús til að taka þátt í umræðu um þær, á réttum vettvangi. Hins vegar hefði verið betra að sjá þær settar fram sem hugmyndir eða umræðugrund- völl en sem kröfur VR. Það hlýtur að vera skylda okkar allra að leita leiða til að efla hag og samstöðu verslunarfólks. Til að það megi tak- ast þurfum við að vera tilbúin að virða mismunandi skoðanir og rétt hvers félags til að taka sjálfstæða ákvörðun og fara þá leið sem það sjálft kýs að fara."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.