Morgunblaðið - 11.02.1998, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 11.02.1998, Blaðsíða 6
mn BAíiflaaH !i flUQAmrarmiM MIÐVIKUDAGUR 11. FEBRÚAR 1998 MORGUNBLAÐIÐ É- FRETTIR Rrkisstjórnin fellst á tillögu sjómanna og hættir við lagasetningu Ráðherrar fagna tillögu sjómanna um frestun Ríkisstjórnin féllst í gær á tillögu forystu- manna s.jómanna um frestun verkfalls og skipun nefndar til að koma með tillögur um lausn ágreiningsefna deiluaðila. Davíð Odds- son segir að bréf full- trúa sjómanna til sátta- semjara feli í sér viður- kenningu á að viðræð- urnar hafi verið komn- ar í öngstræti. RIKISSTJORNIN kom saman tfl aukafundar síðdegis í gær til að fjalla um tillögu fulltrúa Far- manna- og fiskimannasambands- ins, Sjómannasambandsins og Al- þýðusambands Vestfjarða um frestun verkfalls sjómanna um einn mánuð. TUlagan er sett fram í bréfi tfl ríkissáttasemjara. Niður- staða fundarins var að styðja þessa tillögu, en það þýðir að ekki kemur til lagasetningar á verkfall sjómanna, sem hófst 2. febrúar sl. í samræmi við okkar mat á stöðunni „Okkar markmið var það að deilan kæmist í farveg sem leiddi til lausnar og verkfalli myndi ljúka vegna þess að það er mikið í húfi fyrir þjóðarbúið. Ef efni þessa bréfs sjómanna gengur eftir að meginefni til verður ekki verkfall yfir þennan hábjargræðistíma. I annan stað er viðurkennt í þessu bréfi að málið hafi verið komið í al- gjört öngstræti og tekið undir það sjónarmið að óháðir aðilar geti komið málinu á hreyfingu, þannig að þetta er allt í samræmi við það mat sem við höfðum á stöðunni," sagði Davíð.^ Halldór Ásgrímsson utanríkis- ráðherra var spurður hvort þetta bréf sjómanna sýndi ekki að ríkis- stjórnin hefði verið of fljót á sér að taka ákvörðun um lagasetningu. „Nei, alls ekki. Það lá fyrir yfir- lýsing sáttasemjara frá sunnudeg- inum um að það hefðu orðið við- ræðuslit og engar líkur á því að fundur yrði boðaður næstu daga og jafnvel ekki næstu vikur. Við byggðum okkar ákvörðun á því. Menn sáu enga aðra leið í málinu. Morgunblaðið/Ásdís RIKISSTJÓRNIN kom saman í Ráðherrabústaðnum klukkan 18 í gær til að fjalla um tilboð sjómanna um fresl un verkfallsins. Ég er þeirrar skoðunar að þetta bréf sjómanna sé komið fram vegna þeirra aðgerð sem við grip- um til. Það hefur alltaf legið fyrir að ef aðilar koma sér saman í deil- unni þurfum við engin afskipti að hafa af henni," sagði Halldór. Davíð tók undir þetta og sagði augljóst að tillaga sjómanna um frestun hefði aldrei verið sett fram ef ríldsstjórnin hefði ekki tekið af skarið í málinu. Deiluaðilar gætu haft áhrif á skipan nefndarínnar I bréfi sjómanna segir að for- senda fyrir frestun sé að skipuð verði nefnd í samræmi við 1. grein frumvarps ríkisstjórnarinnar. Þor- steinn Pálsson sjávarútvegsráð- herra sagði að sjálfsagt væri að fallast á þessa tfllögu. „Það kann vel að vera að samningsaðilarnir vilji hafa áhrif á hver skipi nefnd- ina. Við gætum vel hugsað okkur að sáttasemjari eða einhver annar aðili skipi nefndina. Fulltrúar sjó- manna eru með þessu að fallast á þær megin forsendur sem voru fyrir frumvarpinu, að það var ekki viðræðugrundvöllur í deilunni. Þeir vísa tfl þess að það þurfi að skipa nefnd óháðra aðfla tfl þess að koma fram með tfllögur. Við hljót- um að fagna þessari tillögu ef hún leiðir tfl þess að flotinn komist úr höfn og fari á veiðar." Halldór tók undir það að samn- ingsaðflar gætu haft áhrif á hvern- ig nefndin yrði skipuð og hvenær hún lyki störfum. Það hefði verið mat ríkisstjórnarinnar að hún gæti lokið störfum fyrir 10. mars, en samningsaðilar kynnu að hafa annað mat á hvað nefndin þyrfti langan tíma til að vinna að tillög- um. Nefndin fær lítið svigrúm Bréf sjómanna gerir ráð fyrir að verkfalli verði frestað tfl 15. mars. Verkfall mun því hefjast kl. 23 þann dag hafi ekki náðst sam- komulag í deilunni. Davíð var spurður hvort nefndin hefði ekki lítið svigrúm til að taka á málum með verkfall hangandi yfir sér. „Þetta er það svigrúm sem samningsaðilarnir gefa sér og hef- ur í raun ekkert með okkur að gera. Það sem gerist er að menn skapa sér nýja fresti, verkfalli er frestað og samningsaðilar taka sér lengri tíma tfl að finna lausn á sín- um málum. Þetta er í raun í sam- ræmi við það sem ríkisstjórnin hefur alltaf sagt. Við vfljum að að- flar nái landi sjálfir." Davíð vildi hins vegar ekkert segja um hver viðbrögð ríkis- stjórnarinnar yrðu ef vinna nefnd- arinnar leiddi ekki tfl samkomu- lags milli deiluaðila og verkfall hæfist að nýju. Páll Pétursson félagsmálaráð- herra sagði að 10. mars lægju til- lögur nefndarinnar væntanlega fyrir og þá sæju samningsaðilar hvaða lagaumhverfi þeir hefðu. Þetta gæti leitt tfl breyttra við- horfa hjá þeim þar sem þeir þyrftu ekki að bíða í óvissu um hvaða lagabreytingar yrðu gerðar. Bréf sjómanna- samtakanna o í w e^ m\\ T - r ']< iM! IWflWWWW Ríkinu PJ5H MEÐ hliðsjón af framkomnu frum- varpi til laga um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum óska samninga- nefndir Sjómannasambands Is- lands, Farmanna- og fiskimanna- sambands íslands og Alþýðusam- bands Vestfjarða, þess að verkfalli aðila verði frestað frá kl. 23 hinn 11. febrúar til kl. 23 hinn 15. mars 1998, með samþykki Vinnuveitendasam- bands íslands og Landssambands íslenskra útvegsmanna. Ósk þessi er sett fram á þeirri forsendu að skipuð verði nefnd í samræmi við 1. gr. fyrrnefnds frum- varps er hafi það verkefni að kanna verðmyndun á fiski og þá þætti sem hafa áhrif á hana. Nefndin skuli skila tillögum er beinist að því að koma í veg fyrir að viðskipti með sjávarafla milli tengdra aðila og við- skipti með aflaheimildir hafi áhrif á skiptakjör sjómanna. Nefndin skili tillögum sínum í síðasta lagi 10. mars 1998. Deiluaðilar hafa til þessa ekki fundið grundvöll til lausnar á yfir- standandi deilu en telja að starf nefndar óháðra aðila gæti hugsan- lega leitt til lausnar á ágreiningi að- ila á meðan á frestun verkfalls stæði. Þess er óskað að embætti ríkis- sáttasemjara komi ofangreindu á framfæri við Vinnuveitendasam- band íslands og Landssamband ís- lenskra útvegsmanna og leiti eftir afstöðu þeirra svo fljótt sem auðið er. F.h. samninganefnda Sjómanna- sambands íslands, Farmanna- og fiskimannasambands íslands og Al- þýðusambands Vestfjarða Sævar Gunnarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Fh. ASV Sævar Gunnarsson. Sjómannafélög mótmæla lagasetningu Lausnin sniðin þörf- um LIU SAMTÖK sjómanna víða um land hafa sent frá sér yfirlýsingar þar sem fyrirhuguð lagasetning á vinnu- deilu sjómanna og útgerðarmanna er harðlega gagnrýnd. í samþykkt Sjómannafélagsins Jötuns í Vestmannaeyjum segir að sjómenn hafi á undanförnum árum mátt þola, einir stétta í þessu landi, að borga fyrir atvínnu sína með þátt- töku sinni í kvótabraski sægreif- anna. Þetta sé óþolandi ástand og sjómenn hafi lengi reynt að ná fram rétti sínum og hafi lítið sem ekkert orðið ágengt í þeim málum, einkum vegna stuðnings stjórnvalda við óbreytt ástand. Sjómannafélag Hafnarfjarðar og Skipstjóra- og stýrimannafélagið Kári segja að núverandi ríkisstjórn falli í þá gryfju að beygja sjómenn undir nauðungarlög sem leysi engan vanda en séu sniðin að þörfum for- ystu LÍÚ. Stjórn Verkalýðsfélags Snæfells- bæjar segir inngrip stjórnvalda í deiluna benda ótvírætt til þess að stjórnvöld þjóni hagsmunum útgerð- armanna. f yfirlýsingu Skipstjóra- og stýri- mannafélagsins Öldunnar er skorað á Alþingi að hafna með öllu af- greiðslu frumvarpsins. í yfirlýsingu Skipstjóra- og stýri- mannafélagsins Bylgjunnar segir að enn grípi ráðamenn til sömu aðgerða og notaðar voru hjá einræðisríkjum fyrri alda. -----------? ?? Efí um að lagasetning standist ALÞÝÐUSAMBAND íslands áskil- ur sér rétt til að láta reyna á hvort lagasetnig á verkfall sjómanna fær staðist. Efasemdir eru um það meðal lögfræðinga, sem vinna fyrir verka- lýðshreyfinguna, að lagasetning sé í samræmi við stjórnarskrá og alþjóð- legar skuldbindingar sem ísland hef- urjjengistundir. I yfirlýsingu sem forsetar ASI sendu frá sér í gær segir: ,Alþýðu- samband íslands lítur á fyrirhugaða lagasetningu Alþingis, vegna sjó- mannadeilunnar, sem aðför að samn- ingsfrelsinu í landinu. Samnings- frelsi er varið af stjórnarskrá, lands- lögum og alþjóðlegum samþykktum sem íslendingar hafa skuldbundið sig að hlíta. Verði af þessum fyrir- ætlunum áskilur Alþýðusambandið sér rétt til að láta á það reyna hvort slík lagasetning fær staðist." -----------?-?-?--------- Meint verk- fallsbrot VERKFALLSVAKT sjómanna tel- ur að bátur sem gerður er út frá Þorlákshöfn hafi ekki verið með lög- skráða áhöfn frá því um áramótin. Báturinn, sem heitir Skálafell frá Þorlákshöfn, reri í gær. Lögreglan í Þorlákshöfn kannaði skráningar- pappíra skipsins og samkvæmt upp- lýsingum hennar virtist vera í lagi með skráninguna. Kristinn Pálsson, hjá verk- fallsvakt sjómanna, segir á hinn bóg- inn að þetta sé alveg skýrt brot á skráningarlögum. „Þeir bera því við að skráning hafi misfarist. Það eru engin rök því sjó- menn þurfa að kvitta undir skrán- ingu sína um hver áramót," segir Kristinn. Hann segir að tveir aðrir bátar hafi verið staðnir að verkfallsbrot- um, þ.e. Arnar RE og Sæberg, sem báðir voru á sjó í gær. Áhöfn Sæ- bergs bar því við að aðeins eigendur hafi verið um borð auk eins skipverja sem ekki væri í verkfalli.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.