Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 49

Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 49
ATVINNA SUNNUDAGUR 9. desember 2007 2311 Icelandair Group á og rekur arðbær og kraftmikil ferðaþjónustu- og flutninga- fyrirtæki sem bjóða örugga og góða þjónustu. Við sköpum verðmæti fyrir viðskiptavini okkar, starfsfólk og eigendur með því að uppfylla þarfir viðskiptavina, veita þeim skilvirka þjónustu og verðmætar afurðir. Við fjárfestum í sterkum, arðsömum ferða- þjónustu- og flutningafyrirtækjum með mikla möguleika til vaxtar og verðmætaaukningar. Icelandair Group er í dag móðurfélag 11 sjálfstæðra dótturfyrirtækja sem starfa á sviði flug- og ferðaþjónustu. Starfseminni er skipt í fjögur áherslusvið: flugrekstur, leiguflug og flugvélaviðskipti, fraktflug og ferðaþjónustu. Stærst dótturfyrirtækjanna er millilandaflugfélagið Icelandair. Önnur félög innan Icelandair Group eru: Travel Service a.s., Loftleiðir Icelandic, Bluebird Cargo, Icelandair Cargo, Icelandair Ground Services, Icelease, Flugfélag Íslands, Icelandair Hotels, Íslandsferðir og Fjárvakur. Hjá Icelandair Group starfa um 3.300 starfsmenn. Jón Karl Ólafsson er forstjóri Icelandair Group og Icelandair. Icelandair Group leitar að sterkum liðsmanni sem hefur áhuga á krefjandi starfi forstöðumanns rekstrarstýringar í hröðu og síbreytilegu umhverfi alþjóðlegs flugrekstrar. VERKSVIÐ: ? Greining uppgjöra dótturfyrirtækja félagsins ? Útbúa fjárfestakynningar ? Útbúa kynningar og gögn fyrir stjórnarfundi og stjórnendur félagsins ? Vinna við gerð rekstraráætlunar ? Þátttaka í öðrum tilfallandi rekstrartengdum verkefnum ? Arðsemisútreikningar fyrir félög í Icelandair Group HÆFNISKRÖFUR: ? Háskólamenntun á fjármálasviði ? Starfsreynsla á sviði fjármála er nauðsynleg ? Góð enskukunnátta ? Færni í notkun helstu tölvukerfa, einkum Excel ? Góð greiningarhæfni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð ? Framúrskarandi samskiptahæfileikar og áhugi á því að vinna sem hluti af liðsheild ? Frumkvæði og brennandi áhugi á að ná góðum árangri í starfi Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. desember nk. ÍSLENSKA / S IA.IS / I CE 40263 12/ 07 FORSTÖÐUMAÐUR REKSTRARSTÝRINGARSVIÐS Laus er staða þroskaþjálfa við Öskjuhlíðar- skóla til eins árs. Helstu verkefni: ? Ráðgjöf vegna einhverfu og nemenda með aðrar þroskaraskanir ? Ráðgjöf vegna TEACCH ? Yfi rumsjón og ráðgjöf með PECS Umsóknarfrestur er til 23. desember. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélag. Nánari upplýsingar veita Dagný Annasdóttir skólastjóri netfang: dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann A. Kristjánsson aðstoðarskólastjóri netfang: jak@oskjuhlidarskoli.is Sími: 568 9740 www.oskjuhlidarskoli.is Menntasvið Öskjuhlíðarskóli Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar Íslands þann 1. janúar 2007. Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug yfi r Norður - Atlantshafi . Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa. Byggingarverkfræðingur eða Byggingartæknifræðingur Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öfl ugan byggingarverkfræðing eða byggingartæknifræðing í framkvæmdadeild fyrirtækisins. Starfssvið Starfi ð felst m.a. í ýmsum verkefnum vegna framkvæmda á fl ug- völlum og tilheyrandi mannvirkjum. Einnig í umsjón og viðhaldi á gagnagrunni mannvirkja, áætlanagerð, mati og umsjón á viðhaldi fasteigna, ásamt fl eiri spennandi verkefnum sem tilheyra deildinni. Hæfniskröfur Við gerum kröfu um háskólagráðu í byggingarverkfræði eða bygg- ingatæknifræði. Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu á bygg- inga- og framkvæmdasviði. Reynsla af verklegum framkvæmdum, jarðvinnu og/eða byggingum er æskileg. Gott vald á AutoCad er nauðsynlegt, sem og önnur almenn tölvuþekking. Reynsla af skýrslugerð er æskileg. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri og enskri tungu. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði í starfi , góða sam- skiptahæfi leika, sé skipulagður í verkum sínum og geti unnið undir álagi. Umsóknir Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Hermann Hermannsson deild- arstjóri framkvæmdadeildar og Ingunn Ólafsdóttir starfsmannastjóri síma 424-4100. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða ohf., Reykjavíkur- fl ugvelli, 101 Reykjavík, fyrir 23. desember 2007. Með umsókn skal fylgja nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Flugstoða ohf., www.fl ugstodir.is Öllum umsóknum verður svarað Skapandi störf með skapandi fólki Leikskólasvið Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar Leitað er eftir: ? Leikskólakennurum ? Þroskaþjálfum ? Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun ? Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista ? Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu Deildarstjórar Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090 Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350 Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860 Leikskólakennarar/leiðbeinendur Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039 Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720 Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380 Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727 Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515 Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560 Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470 Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360 Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350 Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440 Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347 Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099 Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970 Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140 Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351 Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154 Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566 Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290 Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870 Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385 Vinagerði, Langagerði 1, sími 553 8085 Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090 Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390 Um er að ræða 75% stöðu. Aðstoðarmaður í eldhús Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. Um er að ræða 50% stöðu. Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385 Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfs- mannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000. Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.