Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 20. FEBRUAR1986 13 Fyrsta Fiskiþing 1913. helminga á móti ríkisstjórninni er- indreka erlendis til að fylgjast með mörkuðum og nýjungum og valdist til þess starfa Matthías Þórðarson frá Móum, en Sveinbjörn Egilsson tók þá við ritstjórn Ægis. Þess fyrstu viðfangsefni Fiskifé- lagsins, olíumálið, motorkennslan og erindreksturinn, sýndi hversu nauðsynlegt það var, að til væri í landinu félagsskapur, þar sem allir aðilar kæmu saman og ræddu málin og bæru saman bækur stnar, og í ljós kæmi þá, hvar skórinn kreppti mest. Þetta var þannig strax og er enn meginhiutverk Fiskifélagsins og grundvöllurinn fyrir starfsemi þess. Bjargráðamálið Á Fiskiþingi 1917 flutti Arngrím- ur Fr. Bjarnason svohljóðandi til- lögu: „Fiskiþing íslands ályktar, að beina því til Fiskifélagsstjórnarinn- ar, að hún athugi gaumgæfilega bjargráð á sjó og leggi fyrir næsta Fiskiþing ákveðna tillögu um þetta efni." Næsta Fiskiþing var haldið 1919 og þá aftur samþykkt áskorun á stjórnina að vinna áfram að mál- inu. Á Fiskiþingi 1925 var skipuð nefnd til að gera ákveðnar tillögur til ríkisstjórnarinnar og 1926 lagði Fiskifélagsstjórnin til að Jón E. Bergsveinsson yrði ráðinn til að vinna að slysavarnarmálum og var hann starfsmaður félagsins næstu ár eða þar til Slysavarnafélag ís- lands var stofnað 1928. Upphaf hraðfrystingar Of hljótt hefur verið um þann hlut sem Fiskifélagið átti að upphafí hraðfrystingu fisks hér á landi, en Fiskifélagið og Fiskiþing eru þar fyrr á vettvang en Fiskimálanefnd, sem oft er eignað aðalfrumkvæðið. Fiskimálanefnd var ekki stofnuð fyrr en í desember 1934 og ekki farin að starfa fyrr en 1935, en hraðfrysting físks var aftur á móti á málaskrá 12. Fiskiþings, sem sett var 2. október 1934, en stjórnin þó fyrr farin að hafa afskipti af málinu. Málshefjandi, Ólafur B. Björns- son, rakti tilraunir Ingólfs Espólíns, sem hafði sent Fiskifélaginu skýrslu sína, en um sumarið hafði Fiskifé- lagið keypt fisk fyrir þúsund krónur og flakað hann og fryst í frystihúsi Ingólfs. Ingólfur Espólín hafði fengið ríkisstyrk til að gera tilraunir með frystingu skyrs, en notaði tækifærið til að gera einnig tilraunir með frystingu físks, enda var sú geymsluaðferð að ryðja sér til rúms, svo sem segir í skýrslum þeirra sendifulltrúa, Vilhjálms Finsens um hraðfrystingu fisks í Noregi og Helga Briem frá Spáni, og í Banda- ríkjunum var þetta orðin allþróuð geymsluaðferð á matvælum. Tilraun Ingólfs hafði lukkast, segir í skýrslu stjórnar Fiskifélags- ins til Fiskiþings um haustið. Ingólf- ur hafði sent sýnishorn af fiskinum til Englands, Sviss, ítalíu og Spánar og hann komizt óskemmdur alls staðar á áfangastað og líkað vel. Fiskiþing gerði því samþykkt í október 1934 þar sem skorað er á ríkisstjórnina að fylgja þessu máli fast eftir og hefja framkvæmdir. Ýmis Fiskifélagsmál um tíðina Fiskifélaginu var það mikið áhugamál, að safnað værí haldgóð- um aflaskýrslum, enda fiskveiðum og útveginum nauðsynlegt. Sðfhun aflaskýrslna var í ólestri allt þar til 1925 að Fiskifélagið fékk því fram- gengt, að það varð skylt að lögum að skila aflaskýrslum og söfnun falin Fiskifélaginu. Arnór Guð- mundsson réðst til Fiskifélagsins þetta ár og var skrifstofustjóri til 1961. Eins var um skráningu skipa, að hún var gloppótt á skýrslum þar til Fiskifélagið hóf útgáfu Sjó- mannaalmanaks 1926. 1931 réðst dr. Árni Friðriksson til starfa hjá Fiskifélaginu til fiski- rannsókna og sama ár réð Fiskifé- lagið til sín Þorstein Loftsson, sem vélfræðiráðunaut. 1935 kom Fiskifélagið á fót rannsóknarstofu fiskiðnaðarins og réðst þar til starfa dr. Þórður Þor- bjarnarson. Þegar heimsstyrjöldin síðari geis- aði sem hörðust og enginn sá fyrir hvernig þeim ósköpum lyki gerði Fiskiþing merkilega ályktun, sem máski var eindæma á heimsbyggð- inni á þeim voðatíma. I þingtíðind- um 16. Fiskiþings, sem sett var 16. febrúar 1942, segir svo: „Fjár- hagsnefnd er sammála um það nauðsynjaverk að Fiskveiðasjóður sé þess fær að styrkja öfluglega nýbyggingu fískiflotans með hag- kvæmum lánum strax og styrjald- arástand lægir, svo að veruleg ný- smíði skipa geti hafizt aftur... Landhelgismálin höfðu allt frá fyrsta Fiskiþingi 1913 verið á döf- inni á hverju einasta Fiskiþingi, oftast þó gæzlan, en einnig friðun Faxaflóa. Þegar landhelgislögin höfðu verið sett 1948 harðnaði róð- urinn í þeim málum og þau tóku mikið til Fiskifélagsins allt fram til loka þeirrar baráttu. Þau mál öll voru mikið rædd á Fiskiþingum, ekki sízt fyrir það, að Davfð Olafs- son, sem var fiskimálastjóri frá því í febrúar 1940 þar til á miðju ári 1967; og Már Elísson, sem þá tók við af Davíð, sem fiskimála- stjóri, voru meðal frammámanna þjóðarinnar í hafréttar- og land- helgismálunum. Það leiddi því af sjálfu sér að Fiskifélagið gerði margar samþykktir um þessi mál öll, sem voru helztu baráttumál þjóðarinnar um 30 ára skeið. 1949 var Fiskifélaginu falið að annast tilsjón með nýstofnuðum hlutatryggingarsjóði og ráðinn að sjóðnum Þórarinn Árnason, fyrst sem skrifstofumaður en siðan sem framkvæmdastjóri sjóðsins frá 1967. 1966 var stofnuð sérstök tækni- deild og ráðnir að henni rafmagns- verkfræðingur og skipaverkfræð- ingur, starfsemi deildarinnar féll niður um hríð en var endurreist aftur í félagi við Fiskveiðasjóð 1972 og þá ráðnir tveir verkfræðingar í véla- og skipaverkfræði og nokkru síðar einnig vélstjóri. Strax á fyrstu Fiskiþingunum voru fiskeldismál þar til umfjöllun- ar, og þá silungs- og laxaklak, en 1971 réð Fiskifélagið til sín fiskeld- isfræðing til að annast laxeldistil- raunir í sjó, sem voru hafnar 1972 í flotgirðingu við Hvammsey í Hvalfirði. 1972 var lagt fram á Fiskiþingi frumvarp að nýjum lögum fyrir fé- lagið og tekin inn í félagsskapinn Landsamband ísl. útvegsmanna, Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda, Sjómannasamband íslands, Far- manna- og fiskimannasambandið, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Fé- lag fiskframleiðenda, Sölusamband ísl. fiskframleiðenda, Félag síldar- saltenda á Norður- og Austurlandi, Félag sildarsaltenda á Suðvestur- landi, Félag skreiðarframleiðenda, Fiskifélagshúsið. Félag ísl. niðursuðurverksmiðja og Félag ísl. Fiskimjölsverksmiðja. Þarna bættust við 12 nýir Fiski- þingsfulltrúar með öllum sömu rétt- indum og deildarfulltrúar, sem voru fyrir 24, og sitja því Fiskiþing nú alls 36 fulltrúar auk fiskimálastjóra. Við þessa lagasetningu var skrif- stofu Fiskifélagsins skipt í eftirfar- andi deildir: 1) Almenna deild, sem annast reikningsháld félagsins, félagsleg tengls við fjórðungseildirnar og út- gáfu Sjómannaalmanaks, bókar og Ægis. 2) Hag- og tölvudeild. Undir þessa deild heyrir Reikningaskrif- stofa sjávarútvegsins, áætlanagerð, útkoma árbókar (útvegs) um af- komu sjávarútvegsins. 3) Skýrsludeild er safnar öllum upplýsingum um afla og aflaverð- mæti. 4) Tæknideild, sem fyrr er sagt frá að gegni því hlutverki að þjóna bæði Fiskifélaginu og Fiskveiða- sjóði í ýmsum tæknimálum og vera ráðgefandi í smfði skipa og kaupum véla, prófa tæki og nýjungar og eru verkefni þessarar deildar fjölmörg. 5) Fræðsludeild, en undir hana heyrir sjóvinnukennslan, en sjó- vinnunámskeið fór Fiskifélagið að halda snemma á sfnum ferli, annað veifið, en 1973 var ráðinn til þess fastur starfsmaður og síðan annar og efnt til sjóvinnukennslu í grunn- skólum landsins og hefur sú kennsla sífellt færst f aukana og fer fram f um 40 skólum landsins árlega (nokkuð breytilegt eftir árum) og stunda þá námið milli 3—400 nemendur. Þessari kennslu hafa fylgt kennaranámskeið. 6) Fiskiræktardeild, sem vinnur að tilraunum með fiskeldi í söltu vatni. 7) Aflatryggingasjóður er sú deild Fiskifélagsins, sem mest hefur bein áhrif á sjávarútveginn og skiptist sú deild reyndar í margar undir- deildir, ein þeirra er verðjöfnunar- deild, sem á að greiða uppbætur á vannýttar fisktegundir, almenn deild, sem greiðir bætur vegna afla- brests, og áhafhadeild, sem greiðir fæðiskostnað skipshafna að hluta og annast iðgjaldagreiðslur iðgjalda til lífeyrissjóða, og þannig gegnir aflatryggingasjóður mjög mörgum og mikilvægum störfum fyrir sjáv- arútveginn. ¦ 1974 var keypt tölva til Fiskifé- lagsins og varð þá skýrslugerð ítar- legri og umfangsmeiri bæði fyrir Fiskifélagið, ýmsar stofnanir, sem þurftu á upplýsmgum að halda um sjávarútveg, og stjórnvöld. Undan- farin ár hefur Hagsýsludeild gefíð út árbók um fiskveiðarnar, útveg- inn, fískvinnsluna og markaði. Jón- as Blöndal viðskiptafræðingur hef- ur verið skrifstofustjóri. Þannig má segja, að Fiskifélagið og Fiskiþing þess, gegni á allan máta sama hlutverki og það gerði í upphafí, það er landsfélag fisk- veiða-, útgerðar og fiskvinnslu, en jafnframt þjónustustofnun fyrir stjórnvöld og almenn upplýsinga- stofnun. Núverandi fiskimálastjóri er Þorsteinn Gíslason, skipstjóri og foryztumaður í sjávarútvegsmálum um langa hrið. Hann tók við af MáElíssyni 1. janúar 1983. Á Fiskiþingum er þekking og mest vit samankomið í sjávarútvegi, þótt misjafnlega sé farið með það eins og gengur, þegar margir koma saman að ráða ráðum sínum og sýnist sitt hverjum og samþykkja þá gjarnan það sem vitlaustast er, svo sem er háttur þinga og nefhda og tjóar ekki um að fást, að þess kunni að gæta á Fiskiþingum sem annars staðar. Starfsmenn Fiskifé- lagsins eru margir reyndir sjómenn, sem gerþekkja atvinnuveginn, og eru úr öllum greinum fiskiflotans og öllum landsfjórðungunum. Innan um eru svo laerðir skýrslugerðar- menn og eru skýrslur þeirra stjórn- völdum ómissandi til að átta sig á hversu misilla gengur frá ári til árs og hvenær þess megi vænta að sjáv- arútvegurinn verði aldauða og þjóð- in nái því sældarlífi að lifa á félags- málum, innbyrðisverzlun, útvarps- rekstri, kvikmyndagerð og upp- finningum Þróunarfélagsins. 26277 Allir þurfa híbýli KRUMMAHÓLAR. Falleg 2jaherb. íb. á 5. haeð. Bílskýli. HAMRABORG. 2ja herb. íb. á 5. hæð. Þvottahús á hæðinni. Bílskýli. HRAUNBÆR. 2ja herb. 60 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. ÞANGBAKKI. Nýleg 2ja herb. 65 fm íb. á 3ju hæð. Þvottahús á hæðinni. Stórar svalir. Góð greiðslukjör. NJÁLSGATA. 3ja herb. ib. á 2. hæð. Þvottaaðst. í ib. Falleg íbúð. Góð sameign. HVERFISGATA. 3ja herb. íb. á 1. hæð í mjög góðu standi. TÓMASARHAGI. 3ja herb. 85 fm íb. á jarðh. Sérinng. KRUMMAHÓLAR. Falleg 3ja herb. 90 fm íb. á 4. hæð. Þvottah. á hæðinni. Skipti á 4ra-5 herb. íb. koma til greina. SUÐURHÓLAR. Fallog 4ra herb. 110 fm íb. á efstu hæð. „ HRAFNHÓLAR. 5 herb. 130 f m íb. á 2. hæð. 4 svefnherb. Frá- bært útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. HRAUNTEIGUR. Sérhæð 110 fm nettó. 28 fm bílskúr. Okkur bráðvantar allar gerðir eigna á skrá HÍBÝLI & SKIP Garöastræti 38. Sími 26277. Brynjar Fransson. simi: 39558. Qylfl Þ. Gíslason, síml: 20178. Gislí Ólafsson, símí: 20178. Jón Ólalsson hrl. Skúll Pálsson hrl. Ú FASTEKJNASALAN FJÁRFESTINGHF. 1MMM a •« ¦*. • * IMM» LI|É.llii|ir N*»Mtll|Mllllll»*. 2ja herb. íbúðir BRÆÐRAB.8T. 75 fm 2.h. V. 2,25 HAQAMELUR 60 fm j.h. V. 1,8 FRAKKASTÍGUR 50fm 1.h. V. 1,35 hAtún 54 fm kj. V. 1,6 JÖKLASEL 75 fm 2.h. V. 1,75 KRUMMAH. 75 fm 3.h. V. 1,7 RAUÐARARST. 40 fm kj. V. 0,8 SLÉTTAHRAUN 50fm 1.h. V. 1,4 SÓLVALLAG. 35 fm 3.h. V. 1,3 KRÍUHÓLAR 45 fm 2.h. V. 1,45 ÞVERBREKKA 65 fm 5.h. V. 1,6 HAMRABORG 60 fm 3.h. V. 1,85 3ja herb. íbúðir ENGIHJAUJ 85 fm 3.h. V. 1,85 FURUGRUND 85 fm 5.h. V. 2,25 OFANLEITI 70 fm jh. V. 2,25 RAUÐARARST. 97 fm 2.h. V. 2,1 SLETTAHRAUN 80 fm jh. V. 1,85 4ra herb. ibúðir EYJABAKKI 10Ofm 1.h. V. 2,4 EYJABAKKI 107fm 3.h. V. 2,4 FURUGERÐI 107fm 2.h. V. 3,50 HVERFISGATA lOOfm 2.h. V. 2,0 FRAMNESV. 117fm 1.h. V. 2,4 VESTURBERG 110fm 2.h. V. 2,10 5-6 herb. og sérhæðir DVERGHOLT M. 138 fm jh. V. 2.4 ENGJASEL FLÚÐASEL FLÓKAGATA GRÆNATÚN KAPLASKJ.V. LAUFASVEGUR SKIPHOLT 130fm 2.h. 120fm l.h. 115fm 3.h. 120fm 2.h. 140fm 4.h. 90 fm 2.h. V. 2,60 V. 2,80 V. 3,0 V. 2,8 V. 1,85 190fm 3.h. V.4,50 Raðhús m. bílskúr ALFHÓLSV. 125fm 3.h. V. 3,8 BIRKIGRUND 198fm 3.h. V. 4,9 HAGASEL 170fm 2.h. V. 4,0 HLJÐARBYGGÐ 270 fm 2.h. V. 5,2 KAMBASEL 220 fm 2.h. V. 4,5 LOGAFOLD 260 fm 2.h. V. 3,9 SOGAVEGUR 60fm l.h. V. 1,8 Einbýli BERGST.ST. BRÆÐRAB.ST. HLfÐARHV. KEILUFELL REYNIHV. SJAVARGATA 60 fm 2.h. V. 2,9 220 fm 2.h. V. 4,9 250 fm 2.h. V. 5,9 140fm 2.h. V. 4,0 105fm l.h. V. 4,0 137fm 1.h. V. 4,0 I smiðum HRINGBRAUT 2ja-3ja herb. NEÐSTALEITI 5 herb. OFANLEITI. 3ja-5 herb. íbúðir. Málaðar. Sólbekkir. Til afh. nú þegar. OPID ALLA VIRKA DAGA FRÁ 9-18 ATH. ÞAÐ ER OPIÐ i HADEGINU 962-20-33

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.