Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 22
SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17. SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013 Blikaás 4ra Hfj. Sérlega falleg 112fm. 4ra herb. íbúð í glæsilegu 2ja hæða húsi við Ástjörnina í Hafnarfirði. Sér- inngangur af svölum, þrjú góð svefnherbergi. Gólfefni og innréttingar eru 1.flokks. Verð. 24,9millj. Njálsgata 4ra herb. Vorum að fá í einkasölu fallega 84,3fm íbúð á þessum vinsæla stað.Fallegt parket og flísar á gólfum. Flísalagt baðherb. Uppg. eldhús. Loftalistar. Verð 17,6 millj. (4614) Kjarrhólmi 3ja herb. Kóp. Í einkasölu falleg 75fm. 3ja herb. íbúð á 1.hæð. Björt og falleg eign á barnvænum stað. Eignin er njört og skemmtileg, sér þvottahús í íbúðinni og sér geymsla í kjallara auk sameignar. V.15,9millj. Drápuhlíð 3ja herb. Vorum að fá í sölu fallega 88fm mikið endurn. íbúð á þessum vinsæla stað. Sér inngangur. Út- gangur úr stofu í garð. Nýlegt eldhús og gólfefni. Verð 17,2 millj. (4580) Hraunbær 2ja herb. Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja her- bergja á 1.hæð á þessum eftirsótta og fjölskyldu- væna stað. Verð 12,5 millj. Efstasund 2ja herb. Snyrtileg 49,3 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara við ró- lega götu í grónu hverfi. Sér inngangur. Opið eld- hús við stofu.Viðargólfborð. Sérgeymsla. verð 12,3 mill. (4489) Strandvegur 3ja herb. Gbæ Íbúð í sérflokki. Sérlega glæsileg 3- ja herbergja íbúð á 1.hæð með sér suður verönd. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni ásamt sér geymslu í kjallara. Gott aðgengi er að þessari íbúð. Verð 24 mill. Vesturberg 3ja herb. Erum með í sölu þessa fallegu 86 fm. 3ja. herb. íbúð í góðu húsi. Parket á öllum gólfum, flísal. baðherb. Vestur svalir með útsýni yfir Reykjavík. Verð 14,2 millj. (3561) Daggarvellir 3-4ra herb. Hfj. Vorum að fá í sölu gullfallega 3-4 herbergja íbúð á 3.hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Verð 19,9 millj. Gnoðarvogur 3ja herb. Sérlega falleg og talsvert endurnýjuð 74,4fm. 3ja herb. íbúð í góðu húsi á þessum vinsæla stað. Nýlegt rafmagn, parket og nýtt glæsileg eldhús. Verð 14,9 mill. (4484) Hraunbær 3ja herb. Glæsileg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 1 hæð, ásamt aukaherbergi í kjallara, sem hefur verið leigt út. Húsið er mikið endurnýjað og Steniklætt. Verð 14,5 mill. (4486) Framnesvegur 3ja herb. Vel staðsett 79,4fm. þriggja herb. íbúð með sér- inngangi, bílastæði og afnotareit framan inn- gangs.Rúmgott eldhús, ágæt rými. Stutt í skóla og miðbæinn. Góð sameign.V.15,9millj. Hrísrimi 3ja herb. Vorum að fá í sölu fallega 101 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli á þessum flotta stað. Parket og flísar á gólfum. Nýleg innr. í eldhúsi. Góð sam- eign. Verð: 21,9 millj. Spóahólar 3ja herb. Vorum að fá í sölu gullfallega, og vel skipulagða 81 fm endaíbúð á 3.hæð í þessu snyrtilega húsi. Nýleg tæki í eldhúsi. Fallegt parket á holi og stofu. Suður svalir. Glæsilegt útsýni. Verð 15,9 millj. www.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000 Stóragerði 4ra herb. Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 101fm íbúð á 2 hæð auk bílskúrs. Þrjú herbergi og góð stofa. Hús nýlega tekið í gegn. Verð 20,2 millj. (4427) Tungusel 4ra herb. Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 113,4 fm. enda- íbúð á 2. hæð í fjölbýli á rólegum stað í Selja- hverfi. Stutt í leikskóla og Ölduselsskóla. Verð 17,5 mill. (4554) Skaftahlíð sérhæð. Erum með í einkasölu glæsilega 150fm neðri sérhæð með bílskúr á þessum vinsæla stað. Sér inngangur, tvennar svalir, nýlegar lagnir út í götu, nýtt dren. Hérna er á ferðinni frábær eign á góð- um stað. Verð 31,9 millj. (4573) Reyðarkvísl raðhús Vorum að fá í einkasölu fallegt 231,6fm. raðhús ásamt 38,5fm. tvöföldum bílskúr á frábærum stað. Eignin er því samtals 270,1fm og er á tveim- ur hæðum auk rislofts. Mikil kyrrð og glæsilegt út- sýni af norður svölum yfir Reykjavík.V. 43,9millj R u n ó l f u r G u n n l a u g s s o n l ö g g . f a s t e i g n a - o g s k i p a s a l i . Kr is t ín Pétursdót t ir lögg. faste ignasal i . Davíð Davíðsson sölumaður Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali Jón Örn Kristinsson sölumaður Arnhildur R. Árnadóttir ritari Runólfur Gunnlaugsson Viðsk.fræðingur lögg. fast.- og skipasali Ásmundur Skeggjason sölustjóri Guðmundur Karlsson sölumaður. Víðiteigur raðhús Mos. Vorum að fá í sölu glæsilegt 90 fm endaraðhús á einni hæð auk rislofts. Falleg sólstofa. Timburver- önd í garði. Parket og flísar eru á gólfum. Verð 25,9 millj. Fífuvellir raðhús Hfj. Glæsileg raðhús á tveimur hæðum alls 197,1 fm, þar af bílskúr 31,6 fm. Eignin skiptist í forstofu, geymslu, baðherbergi, fjögur, svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús og þvottahús. Að utan sfhendist húsið fullbúið, steinað í ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Ósk- að er aftir tilboði. Krókavað 2-12 Norðlingaholti Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegar 127 fm sérhæðir í tvíbýlishúsum á þessum eftir- sótta stað. Rúmgóður 40 fm bílskúr ásamt geymslu fylgir efri hæðunum. Húsin verða steinuð að utan í ljósum lit, gluggar verða álklæddir. Lóð verður hellulögð og tyrfð þar sem við á . Vandaðar innréttingar og tæki eru í íbúðunum. Baðherbergi og andyri verða flísalögð, gólhiti. Upphengt salerni með innbyggðum kassa. Baðkar og sturta í öllum íbúðunum. Sér inngangur, bílastæði og garður fylgir öllum íbúðunum. Gott aðgengi er að öllum íbúðunum. Þetta eru glæsilegar, fullbúnar íbúðir án gólfefna. Traustur byggingaaðili. Allar upplýsingar veita sölumenn á Höfða. Verð á neðri hæðum kr. 31,9 millj. Verð á efri hæðum 34,9 millj. Möguleiki er að fá íbúðirnar tilbúnar undir tréverk. Verð á neðri hæðum 24,5 millj. Verð á efri hæðum 27,5 millj. Skjólsalir raðhús Kóp. Vorum að fá í einkasölu glæsilegt raðhús með stórum svölum og miklu útsýni. Fallegar ljósar sérsmíðaðar Eikar innr. 4 svefn.herb. Tvö flísal. baðherb. Góður timburpallur. Verð 40,5 millj. (4607) Sogavegur parhús Í einkasölu er 135,3 fm. parhús á einni hæð, miklir möguleikar. Eignin er í dag tvískipt og eru 56fm. í útleigu en eigendur búa sjálfir í 79,3fm.. Til er teikning af húsinu sem gerir ráð fyrir einni íbúð, skemmtilegur garður með góðu garðhúsi. Eignin er staðsett í botnlanga og stendur ekki við um- ferðargötuna. Verð. 28,2 millj. 6 27. júní 2005 MÁNUDAGUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.