Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 44
Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is Einbýlishús RÁNARGATA Til sölu sjarmerandi timbur einbýlishús í Vesturbænum. Kjallar- inn var sér íbúð hér áður fyrr og er með sér inngangi, en einnig er innangengt. Hann skiptist í forstofu, þvottaherb., eldhús (not- að sem geymsla), samliggjandi stofur, svefnherb. og bað með sturtu. Aðalhæðin er forstofa, baðherb., samliggjandi stofur og eldhús. Úr forstofu er stigi upp í risið en þar eru 2 herb. ofl. Búið er að lækka jarðveg sunnanvert við húsið og leggja fyrir heitum potti en þessi framkvæmd er ófrágengin. Skipti á 4ra - 5 herb. íbúð í vesturbæ (t.d. Melar/Hagar) möguleg. 4ra herbergja BOGAHLÍÐ Falleg 103,7 fm, 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherb., aukaherb. í kjallara, geymsla, baðherb., sameiginlegt þvotthús. Suður svalir með útsýni yfir Öskjuhlíðina. V. 20,5 millj. BAKKASTAÐIR Glæsileg 4ra herb., 116,1 fm íbúð á efri hæð með sérinn- gangi á frábærum útsýnisstað í Grafarvog- inum. Forstofa, stofa, 3 svefnherb., eldhús, geymsla og þvottaherb.. Fallegt parket og flísar á gólfum. V-svalir. Mikið útsýni. V. 25,9 m. LAUFENGI Falleg 93,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2.hæð með sér inngang í litlu fjölbýli í Grafarvoginum. Opið bílskýli fylgir. Hol, stofa, 3 svefnherb. með skápum, eldhús og baðherb.. Sér geymsla. Flísar og linoleum- dúkur á gólfum. Húsið var tekið í gegn fyrir ári. V. 19,4 millj. 3ja herbergja FLÉTTURIMI Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Flísar og parket á gólfum. 2 svefn- herb.. Rúmgóð stofa. Flísalagðar svalir. Eld- hús með fallegri innréttingu og borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúðar. Flísalagt bað- herb.. Sér geymsla. V. 18,9 millj. LÆKJASMÁRI Glæsileg 80,6 fm, 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér lóð í Smárahverfi í Kópavogi. 1-2 stæði í lokaðri bílageymslu fylgja. Anddyri, hol, stofa, eld- hús og baðherb. flísalögð. Svefnherb. park- etlögð. Sér lóð út af stofu. Leyfi til að loka af lóðina. Eldhús með fallegri innréttingu og vönduðum tækjum. Mikið geymslurými í sameign og rúmgóð sér geymsla. Stutt er í alla þjónustu. V 18,9 millj. STÍFLUSEL Falleg 95,5 fm, 3ja herb. íbúð á 2. hæð í Seljahverfi. Parket og flísar á gólfum. Björt og falleg stofa. Nýlegt gler í stofu. Suður svalir. Eldhús með borðkrók. Glæsilegt útsýni úr eldhúsi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Í sameign er leikher- bergi, þvotta- og þurrkherb., hjóla- og vagnageymsla og rúmgóð sér geymsla. Stutt í alla þjónustu, m.a. leikskóla, Bónus og Ölduselsskóla. V. 16,9 millj. 2ja herbergja BOGAHLÍÐ Góð 66,5 fm, 2ja herb. íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi í Hlíðarhverfi. Parketlögð stofa, borðstofa og svefnherb., rúmgóðir skápar. Eldhús flísalagt. Innan- gengt er úr íbúðinni í þvottaherb.. Sér geymsla. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Frábær staðsetning og stutt í bæði skóla og Kringl- una. V. 13,9 millj. GARÐHÚS Falleg 62,5 fm, 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sér garði í litlu ný-mál- uðu fjölbýli í Grafarvoginum. Stofa, herb. og hol parketlagt. Eldhús, baðherb. og tölvu- herb. flísalagt. Sér geymsla. VALLENGI Falleg 67,3 fm, 2ja herb. íbúð með sér inngang og sér garði í Engja- hverfi í Grafarvogi. Þvottaherb. innan íbúð- ar. Úr stofu er gengið út í afgirtan, suð-aust- ur sér-garð. Parket, dúkur og flísar á gólf- um. Sér-geymsla. Stutt í alla þjónustu. V. 14,6 millj. BERJARIMI Einstaklega falleg 74,3 fm, 2ja herb. íbúð með sér inngang á efri hæð í litlu fjölbýli í Grafarvoginum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Hátt til lofts. Stofa og svefnherb. parketlögð. Eldhús, baðherb. og þvottaherb. flísalagt. Sér geymsla. V. 16,9 millj. Landsbyggðin S T Y K K I S H Ó L M U R - EINBÝLI Til sölu fallegt 220,9 fm . Einbýlishús á einni hæð með tvöföldum innb. bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Falleg staðsetning. Mikið útsýni til fjalla. STYKKISHÓLMUR 137,9 fm einbýlishús á 2 hæðum við Hafnargötu, byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall. Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli, stofa og borðstofa. Eldhús og búr. Neðri hæð: baðherb. sem verið er að standsetja, 3 svefnherb., og þvottaherb.. Útigeymsla. Töluvert endurnýjað, endurbótum ekki lok- ið. Mikið útsýni. V. 10,8 millj. S T Y K K I S H Ó L M U R - TVÍBÝLI Til sölu við Aðalgötu stórt 2ja íbúða einbýlis-/tvíbýlishús. Stór sólpallur. Stærri íbúðin skiptist í sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherb., rúmgott baðherb. og geymslu. Parket á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á jarðhæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað með sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina úr aðalíbúð. Skipti koma til greina. V. 19,9 millj. STYKKISHÓLMUR 2ja herb. Björt 2ja herbergja 68,4 fm. íbúð á 1. hæð í þríbýlishúsimeð sér inngangur. Nýleg gólf- efni á gangi og stofu .Gott útsýni. Sverrir Kristjánsson Lögg. fasteignasali Gsm 896 4489 Karl Dúi Karlsson Sölumaður Gsm 898 6860 Samtengd söluskrá Sex fasteignasölur - ein skráning - minni kostnaður - - margfaldur árangur - www.hus.is Opið virka daga frá kl. 09:00-18:00. www.fmg.is EINBÝLISHÚS VESTURBÆR- STÝRIMANNA- STÍGUR Virðulegt einbýlishús í gamla Vesturbænum. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni og byggt af Jóni Eyvindarsyni árið 1906. Staðsetning á 408,5 fm fallegri hornlóð. Húsið var gert upp af Leifi Blu- menstein fyrir ca. 10 árum og lítur mjög vel út. Húsið skiptist þannig 1. hæð anddyri, húsbóndaherbergi, eldhús og tvær stofur. Í kjallara eru þrjú herbergi, baðherbergi, snyrting, þvottahús og geymsla. Í risi eru fjögur herbergi, baðherbergi og eldhús. Í efra risi er opið alrými með þakgluggum og fallegu útsýni. RAÐ- OG PARHÚS ENGJASEL 220 fm endaraðhús á þrem hæðum ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er m.a. stofa, borðstofa, 5 svefnherbergi, nýlegt eldús með vandaðri innréttingu, þrjú baðherbergi, þvottaherb. o.fl. Hús klætt að utan. Suðausturverönd og suðuraustur- svalir. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 15,5 millj. Verð 33,9 millj. 5 TIL 7 HERBERGJA SELJABRAUT Mikið endurnýjuð 175 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er m.a. stofa, sjón- varpshol, mjög rjúmgott eldhús, 4 svefn- herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi o.fl. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. Nýjar innihurðir, innréttingar, gólfefni og tæki. Sjón er sögu ríkari. Húsið er klætt utan með stení-klæðningu. Verð 31,0 millj. 4RA HERBERGJA STÍFLUSEL 4ra herb. endaíbúð á jarð- hæð í 3ja hæða fjölbýli á þessum vinsæla stað í Seljahverfi. Íbúð skiptist m.a. í rúm- gott hol, stofu, borðstofu með útgangi út á suðvesturverönd, þrjú svefnherb. eldhús, baðherb. o.fl. Verð 17,5 millj. SELJAVEGUR Vorum að fá í sölu 80,4 m≤ fjögra herbergja íbúð á þriðjuhæð með gluggum á þrjá vegu. Íbúðin skiptist í eld- hús, uppgert baðherbergi, tvö svefnher- bergi og tvær stofur. Gólfefni þarfnast end- urnýjunar. Gluggar og gler var endurnýjað fyrir ca. 15 árum, þakið á húsinu var end- urnýjað fyrir þremur árum og gluggar mál- aðir að utan að sögn eiganda. V. 15.8 millj. NESHAGI Góð fögurra herbergja endaí- búð á annarri hæð í nýendursteinuðu fjölbýlishúsi. Íbúðin á hæðinni er 83.8 fm. og er 3. herb. en gott herbergi er í risi sem hefur aðgang að baðherbergi og eldhúsi. Íbúðin skiptist í: forstofugang, eldhús með fallegri upprunalegri innrétting, stórt svefn- herbergi, baðherbergi, tvær saml. stofur m. listum og pallettum. Gólfefni: flísar og parket. V. 20.8 millj. 3JA HERBERGJA HÁALEITISBRAUT Góð þriggja her- bergja íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafinn) í fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngangi og hefur geymslu og þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús m. góðri innréttingu, flisalagt baðherbergi, geymslu, þvottahús m. innréttingu og 2 svefnherbergi. Húsið er klætt að utan á stöfnum og lítur vel út V 19.5 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR Góð 3ja herb. 83 fm. endaíbúð á 1.h. á þessum vin- sæla stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol með fataskáp, 2 herbergi með skápum, nýlega uppgert baðherb. með baðkari og glugga, rúmgóða stofu með yfirbyggðum suður-svölum út af og nýlegt eldhús með flísum á gólfi, fallegri innréttingu og borð- plássi. Geymsla og þvottaherb. í kjallara. V. 17,5 m. ATVINNUHÚSNÆÐI Skrifstofuherbergi - Leiga (SETJA Í RAMMA MEÐ RASTA)Til leigu tvö skrif- stofuherbergi 24 fm og 8 fm á 2. hæð góðu húsi við Stangarhyl í Reykjavík. Bæði her- bergin eru með parketi á gólfum, lagna- stokkum með raf, tölvu og símalögnum. Aðgangur að sameiginlegri kaffistofu, rit- ara og WC. Útsýni yfir Faxaflóann, Esjuna og til Snæfellsness. VEGNA MIKILAR SÖLU GETUM VIÐ BÆTT VIÐ EIGNUM Á SKRÁ Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali Brynjar Fransson lögg. fasteignasali samn./skjalagerð sími 575 8503 Jón Ellert Lárusson viðskiptafræðingur sölumaður lögg. fasteignasali Örn Helgason sölumaður sími 696-7070 Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali sölumaður sími 866 2020 Brynjar Baldursson sölumaður sími 698 6919 Sverrir Kristjánsson löggiltur fasteignasali sími 896 4489 Gunnar Borg, sölumaður, sími 897-0988 OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00 Sími 575 8500
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.