Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 30
BLÁU HÚSUNUM VIÐ FAXAFEN SUÐURLANDSBRAUT 50 108 REYKJAVÍK HUSID@HUSID.IS Salómón Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður - Smárinn Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn Vilborg G. Hansen - Sölumaður - Smárinn VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI SMÁRALIND 201 KÓPAVOGUR SMARINN@SMARINN.IS533 4300 564 6655 V I N N A S A M A N - H E I L S H U G A R U M Þ I N N H A G OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18:00 - SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:30 Rauðavað - Norðlingaholti Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúðir í nÿju fjölbÿli í hjarta Norð- lingaholts, ásamt stæði í bílskÿli. Íbúðin skilast fullfrágengin án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Húsið verður múrað og málað. Lóð fullfrá- gengin og leiktæki á leiksvæði. Frágeng- inn mynddyrasími með einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar sem er beinn inn- gangur. Í sameign eru hjólbarðageymsla og hjóla- og vagnageymsla. Góð að- koma og stutt í fallegar gönguleiðir. Nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og Smárans. Básbryggja - Bryggju- hverfið Glæsileg 2ja herb. 75,5 fm íbúð á 1.hæð á rólegum stað í Bryggju- hverfinu. Gott svefnh, fataherb, flísalagt baðh.m/kari og sturtuklefa, eldhús m/þvottaherb.innaf, björt borðstofa og stofa m/útgengi í sérgarð til suðurs. Jatoba parket á gólfum og Kirsuberja- innréttingar. Róleg, lokuð gata, næg bíla- stæði. V.17,9 m. EINBÝLI- RAÐ- OG PARHÚS Háagerði - Raðhús … á tveim- ur hæðum. Skv. Fasteignamati ríkisins er húsið 128,1 fm en er að grunnfleti 74,1 fm. 6 herbergi eru í húsinu ásamt stofu og borðstofu. Tvö baðherbergi og gott geymslupláss. Ágætur suður garður. Þetta er er hús sem býður uppá ýmsa möguleika.Verð 28,5 millj. Jörfagrund - Endaraðhús Glæsilegt hús á einni hæð á Kjalarnesi með útsýni yfir flóann til Reykjavíkur. Sérpantaðar ítalskar innréttingar og hurð- ar. Lofthæð tæplega 3 til 5 metrar. Halogen lýsing er yfir stofu, borðstofu, eldhúsi, holi og svefnherbergisgangi. Verð 33,5 m. Byggðarholt – Mos Gott 127 fm raðhús á tveimur hæðum með gróinni lóð í rólegu og góðu hverfi. Laust fljótlega.Verð 24 m. Nýlendugata – Rvík Gamalt og uppgert 180,4 fm hús á þremur hæðum með þremur skráðum nýuppgerðum sérhæðum og vinnustofu með einstaklingsíbúð á 163,8 fm eign- arlóð. Miðað er við að húsið skilist fullbúið að utan með nýju járni, gleri og nýjum opnanlegum fögum í gluggum og íbúð- irnar fullbúnar og tilbúnar til íbúðar. Hægt er að fá eignina keypta eins og hún er í dag. Tilbúið til afhendingar. Eign með mikla möguleika. Verð 44 m. Einbúablá – Egilsstaðir Fallegt 178,7 fm endaraðhús á 2. hæð- um með innbyggðum 44 fm góðum bíl- skúr þar sem er í dag rekin glæsileg hárgreiðslustofa í fullum rekstri með að- stöðu fyrir þrjá klippistóla og fylgir rekst- urinn með við sölu á húsinu.Verð 32 m. STÆRRI ÍB. OG SÉRHÆÐIR Lindasmári - Kóp Sérlega vel staðsetta 4ra herbergja neðri sérhæð. Húsið er kálfur við enda á litlu 3ja hæða fjölbýli. Smáratorg, Smáralindin, líkams- ræktastöð og íþróttasvæði, leikskólar og grunnskóli í göngufæri.Verð 23,9m. Kólguvað - Norðlingaholti. Vorum að fá í sölu efri og neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norð- lingaholtinu. Aðeins 7 hús í götunni. Neðri hæðirnar eru ca 127,5 fm 4ra herbergja og efri hæðirnar 4ra herbergja ca 164,9 fm þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin skilast til- búin að utan og tæplega tilbúin til innrétt- ingar að innan. Allar nánari á skrifstofu Hússins og Smárans. Básbryggja - Bryggju- hverfið Glæsileg og vönduð 3ja herb 97,8 fm íbúð á 1.hæð m/sérgarði á róleg- um stað í Bryggjuhverfinu. Forstofa með millihurð inn í íbúð. Rúmgóð og björt stofa m/útgengi í sérgarð til vesturs, rúmgott eldhús m/sérhönnuðum innréttingum, 2 rúmgóð svefnh. baðh.m/baðkari m/sturtu- aðst.Vandað Jatoba parket á gólfum. Ró- leg, lokuð gata, næg bílastæði. V.22,9 m Krókavað - Norðlingaholti Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norðlingaholtinu. Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri hæð- irnar 4ra herbergja 164,9 fm þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin skilast tilbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Allar nán- ari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hússins og Smárans. Jónsgeisli - Grafarholti. Vorum að fá í einkasölu einbýlishús í byggingu á tveimur hæðum á stór- kostlegum útsýnisstað í norðanverðu holtinu. Húsið er samtals 223 fm þar af 26 fm innbyggður bílskúr og er innsta hús í botnlangagötu. Því verður skilað í fokheldu ástandi að innan en fullbúið að utan ómálað og með grófjafnaðari lóð. Gert er ráð fyrir fjórum svefnher- bergjum, arinstofu á efri og neðri hæð. tvennum svölum með stórum renni- hurðum. Gluggar og hurðir frá Velfac. Arkitektastofan Úti og Inni sá um hönnun hússins. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og Smárans. Sóleyjarimi - Grafarvogur Sóleyjarimi 1 - 7 í Grafarvogi. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir 50 ára og eldri. Stór- glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fjögurra til sex hæða lyftuhúsum í afar fögru umhverfi þar sem mikil fjallasýn er, stutt í útiveru, golf, verslanir og alla þjónustu.Íbúðirnar eru sérlega að- gengilegar og vel hannaðar af Kristni Ragnarssyni arkitekt.Um er að ræða sam- tals 80 íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan og innan, en án gólfefna nema á baðherbergjum sem eru flísalögð og með hita í gólfum. Frábær staðsetning efst í Sóleyjarimanum.Söluaðili er tilbúin að taka eignir kaupanda upp í sem hluta af greiðslu. Allar nánari upplýsingar og teikn- ingar á skrifstofum Hússins 533-4300 og Smárans 564-6655 fasteignasölum Arnarhraun - Hafnarfirði 4ra herbergja 119,1 fm íbúðarhæð á 3 hæð, efstu hæð í litlu fjölbýli, íbúðin hefur nýlega verið mikið endurnýjuð og er með. glæsilegu útsýni ásamt 25,7 fm sér- byggðum bílskúr, samtals er því stærð eignarinnar 144,8 fm. Verð 20.900.000.- Þórufell - Rvík Góða 2ja her- bergja 57,3 fm íbúð með glæsilegu útsýni. Eldhús með hvítsprautulakkaðri innréttingu, dúkur á gólfi. Rúmgóð stofa með dúk á gólfi, útgangur á stórar svalir með glæsilegu útsýni yfir borgina. Bað- herbergi með dúk á gólfi, sturtuklefi. Her- bergi með dúk á gólfi og skápum. Sam- eiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara. Snyrtileg sameign. Verð 10,7 m Dælengi - Selfoss Mjög gott einbýlishús með 5 herbergjum. Nýr bíl- skúr 76 fm að stærð og þar er gert ráð fyr- ir 27 fm íbúð sem hægt er að leigja út. Hús og bílskúr alls 211 fm. Ný skolplögn og nýr forhitari. Það er einnig nýmálað. Upptekið loft í stofu. Glæsilegur nýr heit- ur pottur. VERÐ 28.000.000 Álftahólar - Rvk. m/aukaí- búð Sérlega falleg, nýlega standsett 105,4fm 4ra herb. íbúð á 3ju hæð með 46,5fm studíóíbúð í kjallara, sem nýtist vel til útleigu, og 23,3fm. bílskúr, sam- tals alls 175,2fm. Allar innréttingar og gólfefni nýleg. Ísskápur og uppþvottavél fylgja. Rimlagluggatjöld í flestum glugg- um. Svalir yfirbyggðar að hluta. Frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu og skóla.Verð kr. 28,7 millj. Efstasund - Rvík Nýuppgerð og falleg 4ra herb. aðalhæð í þríbýlishúsi á rólegum og góðum stað. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð og uppgerð á fallegan hátt. Það sem er nýtt eru gólfefnin, allt á baðherb. sem er flísalagt í hólf og gólf með baðkari, handklæðaofn, upphengdu wc og glugga, eldhúsið er allt nýuppgert og fallegt, mjög fallegir horngluggar, ný eldvarnarhurð og ný útidyrahurð ásamt því að nýtt þak er á húsinu. Laus fljót- lega. Verð 16,6 m.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.