Morgunblaðið - 22.05.1991, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 22.05.1991, Blaðsíða 2
teei iam .ss auoAaujíivaiM ai<3AjanuoflOM MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 22. MAÍ 1991 Viðræður aðila vinnumarkaðar; Rætt um áfangahækk- anir og eingreiðslu LAUNANEFNDIR ASÍ, BSRB, Sambands bankamanna og Kennarasam- bandsins sátu á fundum í allan gærdag og hófust sameiginlegir fundir með fulltrúum atvinnurekenda og rikisins síðdegis ög stóðu fram yfir miðnætti þar sem togast var á um hlutdeild launþega í bættum viðskip- takjörum. Voru sterkar líkur taldar á að samkomulag tækist í nótt um tilhögun greiðslna launahækkananna en vinnuveitendur buðu sér- staka eingreiðslu í stað taxtahækkana sem var ekki hafnað af fulltrú- um launþega. Meiri ágreiningur ríkti í gærkvöldi um mat á viðskiptakj- arabatanum og upphæð launabótanna. Launþegasamtökin telja að upp- einnig rætt um að láta hækkunina lýsingar um viðskiptakjarabata gefi tilefni til 2,5% launabóta til viðbótar þeirri 2,56% hækkun launataxta sem tekur gildi um næstu mánaðamót. Atvinnurekendur og fulltrúar ríkisins höfnuðu að láta hækkunina koma ti! framkvæmda 1. júní. í gærkvöídi var koma í áföngum í sumar. Samkomu- lag um launahækkanir 1. júní verður að liggja fyrir í dag svo launadeild fjármálaráðuneytisins reiknað þær tímanlega út. Sjá frásögn af viðræðunum á bls. 34 Lækkun húshitunarkostnaðar: Niðurgreiðslur vegna rafhitunar auknar ÁKVEÐIÐ hefur verið að lækka húshitunarkostnað með því að auka niðurgreiðslur á þeim svæðum á landinu þar sem hús eru hituð upp með rafmagni, á svokölluðum köldum svæðum. Lækkunin til neytenda verður allt að 14.000 krónur á ári. Kostnaður ríkissjóðs vegna þessa verður 47 miujónir á þessu ári. Þetta kom fram á blaðamanna- fundi Jóns Sigurðssonar, iðnaðar- ráðherra, í gær. Köldu svæðin svo- kölluðu eru þau svæði á landinu þar sem hús eru hituð upp með raf- magni frá Rafmagnsveitum ríkisins og frá Orkubúi Vestfjarða. Á þess- um svæðum býr tæpur fjórðungur þjóðarinnar. Á fundinum kom fram að ríkið greiðir nú hverja kílóvattstund (kWh) niður um 63 aura en frá og með 1. júní verður niðurgreiðslan 1,06 krónur. Um leið og niður- greiðslurnar eru auknar er viðmið- un þeirra breytt, þannig að í stað þess að greiða niður allt að 40 þús- und kWh á ári á íbúð verður nú miðað við 30 þúsund kWh, en orka umfram það verður ekki niður- greidd. Vísitölufjölskyldan notar 35.420 kWh á ári og mun þessi ráðstöfun lækka húshitunarkostnað hennar um 10.000 krónur. Ef fjölskylda notar 30 þúsund kWh á ári lækka rafmagnsreikningar hennar um 14.000 krónur. Jón Sigurðsson,- iðnaðarráðherra, segir að þetta sé fyrsta skrefíð af þremur sem orkuverðsjöfnunar- nefnd hafí lagt til að stigin yrðu á næstu tveimur árum, en stefnan sé að heildsöluverð Landsvirkjunar á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis verði lækkað niður í kostnaðarverð að viðbættum flutningskostnaði dreifiveitna. Iðnaðarráðherra hefur ritað Landsvirkjun bréf þar sem mælst er til þess að ekki verði dregið úr afslætti til hitunar íbúðarhúsnæðis, þrátt fyrir auknar niðurgreiðslur ríkissjóðs. Á fundinum kom fram, að með þessu skrefi muni orka til upphitun- ar á svæðum sjö jarðvarmaveitna, af 28 í landinu, verða dýrari en rafhitun og mun iðnaðarráðuneytið. í samvinnu við fjármálaráðuneytið láta gera úttekt á þeim málum í sumar. Holtí. Myndarlegt lamb GIMBUR bar risalambi á Ytri-Skógum í Vestur-Eyjafjallahreppi fyr- ir nokkru. Lambið er undan gimbrinni og sæðingarhrúti frá Stóra- Ármóti, Svola að nafni. Lambið reyndist 6 kg og 300 grömm eða 25 merkur, en venjuleg nýborin lömb eru um 3-4 kg að þyngd. Að sjálfsögðu þurfti að hjálpa gimbrinni og ætlaði hjálparfólkið varla að trúa sínum eigin augum þegar þetta risalamb birtist. Sigurður Sigurjónsson bóndi á Ytri-Skógum, sem á myndinni heldur á gimbrar- lambinu og öðru nýbornu til samanburðar, sagðist aldrei í sínum búskap hafa séð neitt þessu líkt og það væri með ólíkindum að þetta risalamb væri undan gimbur. Gimbrinni heilsast vel en lambið er ekki komið með fullan þrótt, en þess vænst að það nái sér að fullu. - Fréttaritari Jón Baldvin Hannibalsson: Næst verði samið um viðskipta- kjarabatann JÓN Baldvin Hannibalsson utan- ríkisráðherra sagði á Alþingi í gærkveldi að viðskiptakjarabati gæti aðeins skilað sér til hinna lægst launuðu í kjarasamningum. Hann kvaðst teh'a það brýnasta verkefni launþegasamtaka að semja um slíkt i næstu samningum. Utanríkisráðherra sagði að við- skiptakjarabatinn við útlönd skýrðist af tvennu: Annars vegar lægra inn- flutningsverði en spáð hefði verið, sem allir neytendur hefðu nú þegar notið og hins vegar í hærra útflutn- ingsverði sjávarafurða. Orðrétt sagði Jón Baldvin: „Hluti verðhækkunarinnar hefur þegar ver- ið tekinn út fyrir sviga, í Verðjöfnun- arsjóð fiskiðnaðarins þar sem hann getur nýst til tryggingar bættum kjörum hinna lægst launuðu í nýjum kjarasamningum. 20% aukning inn- flutnings á fyrstu fjórum mánuðum ársins, 70% aukning bílainnflutn- ings, aukning útlána bankakerfisins langt umfram innlán til þess að fjár- magna neyslu bendir til þess að við- skiptakjarabatinn, aukinn kaup- máttur hafi þegar skilað sér til hinna best settu. Sú trygging sem felst í bættri afkomu fyrirtækja og við- skiptakjarabata getur því aðeins skilað sér til hinna lægst launuðu að um það verði samið í næstu kjara- samningum. Það er að mínu mati brýnasta verkefni launþegasamtak- anna í komandi kjarasamningum." Ávöxtun spariskírteina ríkis- sjóðs hækkuð um 1,5 -1,9% Búist við svipaðri vaxtahækkun viðskiptabankanna 1. júní VEXTIR á spariskírteinum rikissjóðs hækkuðu í gær um 1,5-1,9%. Ávöxtunarkjör spariskirteina sem keypt eru í áskrift eru eftir hækkunina 8,10% og hafa hækkað úr 6,60% eða um 1,50%. Al- menn kjör spariskírteina verða 7,90% og hafa hækkað um 1,90%. Bankarnir undirbúa nú ákvarðanir um breytingar á vaxtakjörum sínum í kjölfar þessara hækkana og er fastlega búist við svipuð- um hækkunum bankavaxta 1. júní þó þær ákvarðanir verði vænt- anlega ekki teknar fyrr en í næstu viku. Talsverður munur var orðinn á almennum kjörum og sérkjörum spariskírteina ríkissjóðs sem talið er að hafi dregið úr almennri sölu spariskírteina. Er með þessari hækkun ætlað að jafna þann mun og laga ávöxtun spariskírteina að þeim kjörum sem nú gilda á inn- lendum lánsfjármarkaði, en ávöxt- un spariskírteina hefur ekki fylgt þeirri hækkun sem orðið hefur á vöxtum undanfarna mánuði. í til- kynningu frá Lánasýslu ríkisins segir, að ætlunin sé að vaxtakjör Davíð Oddsson forsætisráðherra: Víðtækrar sáttar leitað um stefnu í sjávarútvegsmálum DAVÍÐ Oddsson forsætisráðherra sagði í stefnuræðu sinni á Alþingi í gærkveldi að ríkissljórnin vildi leitast við að ná víðtækri sátt um stefnu í sjávarútvegsmálum. Við endurskoðun laganna um stjórnun fiskveiða sagði forsætisráðherra að taka yrði ríkt tillit til ákvæðis- ins „að fiskurinn í sjónum sé sameign þjóðarinnar. Þetta grundvallar- ákvæði þarf að vera virkt," sagði forsætisráðherra. Forsætisráðherra sagði að við með þjóðinni um þetta mikilvæga endurskoðun laganria myndu menn mál. fara yfir þá reynslu sem fengist Ríkisstjórnin mun skipa sérstaka hefði með núverandi skipulagi, allt nefnd manna, með fullu jafnræði frá árinu 1984, og þeim hugmynd- um sem verið hefðu í þjóðfélaginu um breytingar á því. Orðrétt sagði forsætisráðherra: „Það væri óskyn- samlegt af Alþingi og ríkisstjórn, að binda sig við mastrið með stefnu í sjávarútvegsmálum áður en þessi reynsla öll er fengin og áður en nægar umræður hefðu átt sér stað stjórnarflokkanna, til að fara yfir þessa þætti og gera tillögur til ríkis- stjórnarinnar. Þeirri nefnd verður ekki sagt fyrir verkum sérstaklega, en þó hljóta nokkur atriði að liggja þar fyrir. Taka verður ríkt tillit til ákvæðis í lögum um stjórn fisk- veiða, að fiskurinn í sjónum sé sam- eign þjóðarinnar." Forsætisráðherra sagði að það mætti þó ekki gera með þeim hætti að líta mætti svo á að íslenskur sjávarútvegur hefði þar með verið þjóðnýttur. Margir aðrir kostir væru tiltækir og kæmu til álita. Því næst sagði hann: „Auðvitað kýs ríkis- stjórnin við þessa endurskoðun að taka sérstakt tillit til hagsmuna og sjónarmiða þess fólks sem við sjáv- arútveginn hefur starfað í öllum byggðum landsins. Kollsteypur á grundvelli misjafnlega umdeildra kennisetninga eru ekki forskrift að áliti og niðurstöðu í þessum efnum, þótt engri skoðun verði fyrirfram hafnað." Sjá einnig frétt á bls. 4 og stefnu- ræðuna í heild á miðopnu. spariskírteina fylgi markaðsvöxt- um framvegis. Er ennfremur sagt að þessi hækkun sé tfmabundin til þess ætluð að afla fjár til að mæta óvenju mikilli tímabundinni láns- fjárþörf ríkissjóðs á innanlands- markaði og draga úr þenslu. Stefán Pálsson, bankastjóri Bún- aðarbankans, sagði í gær að vaxta- breytingar yrðu teknar til skoðunar í bankanum á næstu tíu dögum og kvaðst hann reikna með breyting- um 1. júní. „Vextir hljóta að skríða upp í takt við þessar breytingar. Spariskírteini eru það stór þáttur í ákvörðunum vaxta," sagði hann. Valur Valsson, bankastjóri ís- landsbanka, sagði í samtali við Morgunblaðið að ákvörðun um vaxtabreytingar í íslandsbanka yrði ekki tekin fyrr en eftir helg- ina. „Vextir munu ekki breytast fyrr en 1. júní. Þessar breytingar á ávöxtun spariskírteina gefa tón- inn um vaxtabreytingar enda eru þær í takt við það sem hefur verið að gerast á markaðinum. Mér finnst mjög líklegt að það verði tekið mið af þeim," sagði Valur. Eyjólfur K. Sigurjónsson, for- maður bankaráðs Landsbankans, sagði áð ákvörðun um vaxtabreyt- ingar yrði líklega tekin á næsta fundi bankaráðs sem haldinn verð- ur fyrir mánaðamót. „Það verða örugglega gerðar einhverjar breyt- ingar en ég veit ekki hversu miklar þær verða," sagði hann. Alþingi: Gengið frá forystuskip- an í utanrík- ismálanefnd GENGIÐ' var frá skiptingu starfa i utanríkismálanefnd á fyrsta fundi nefndarinnar á Alþingi í gær. Eyjólfur Konráð Jónsson verður formaður nefndarinnar, Karl Steinar Guðnason varaform- aður og Kristín Einarsdóttir ritari. Að loknum umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra í gærkvöldi hélt utanríkismála- nefnd fund með Jóni Baldvin Hannibalssyni, utanríkisráð- herra, þar sem fjallað var um stöðu samningaviðræðna EFTA og EB en Jón Baldvin hélt utan í morgun á leiðtoga- fund EFTA-ríkja en Davíð Oddsson forsætisráðherra held- ur utan á fundinn á morgun. Grunaðir um hassinnflutning TVEIR menn hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 19. júní næstkomandi vegna gruns um innflutning á miklu magni af hassi. Fíkniefnadeild lögreglunnar verst frétta af atvikum málsins en efnið mun hafa verið flutt til landsins með vörusendingu frá Holl- andi. Hvorugur mannanna, en þeir mála, að sggn Björns Halldórssonar voru handteknir á fimmtudag, hef- lögreglufulltrúa. ur áður komið við sögu fíkniefna-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.