Morgunblaðið - 13.01.2005, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 13.01.2005, Blaðsíða 29
Félagsmálanefnd kölluð saman vegna Kárahnjúka FÉLAGSMÁLANEFND Alþingis hef- ur að ósk fulltrúa Samfylkingarinnar verið kölluð saman til fundar á föstu- dag til að ræða starfsmannamál á Kárahnjúkasvæðinu. Á fundinn hafa verið boðaðir fulltrúar félagsmálaráðuneytis, Vinnumálastofnunar, Landsvirkj- unar, Alþýðusambands Íslands, Sam- taka atvinnulífsins og Impregilo. Á vefsíðu sinni segir Jóhanna Sig- urðardóttir þingmaður, sem situr í fé- lagsmálanefnd, að taka þurfi af festu á málinu og fá úr skorið um réttmæti þeirra ásakana sem hafa m.a. komið fram hjá verkalýðshreyfingunni. MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 13. JANÚAR 2005 29 ólks frá heimshlutum þar sem omið upp alvarlegar farsóttir ómar. erðinni segir að gera verði þá numálastofnunar og stjórn- tryggi í raun framkvæmd yf- að sameiginlegur vinnumark- fylgjandi réttindi launafólks til nýrra aðildarríkja ESB. fram að hluti þeirra verka- mpregilo hafi sótt um atvinnu- ætlað að koma í stað starfs- rópska efnahagssvæðinu sem ekari ráðningu hjá fyrirtæk- með ?sérstaklega alvarlegum við skuldbindingar íslenskra egna EES-samningsins. Síðan segir í greinargerðinni: ?Í ljósi fyrri reynslu og þess með hvaða hætti Impregilo hefur valið að auglýsa störfin á Kárahnjúkum verður ekki annað ráðið en að fyrirtækið vilji helst engar um- sóknir og að ekki standi til að svara þeim umsóknum sem fyrirtækinu þó berast. Slíkt er með öllu óásættanlegt og ekki í neinu samræmi við skuldbindingar stjórn- valda samkvæmt samningum um Evr- ópska efnahagssvæðið. Í þessu ljósi er líka ljóst að þorri þeirra atvinnuleyfa sem Impregilo hefur verið veitt vegna starfs- manna frá ríkjum utan EES, og eru vænt- anlega um eða yfir 300, hafa í í reynd verið veitt á röngum forsendum og í bága við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES- samningnum.? Ennfremur segir í greinar- gerð ASÍ að samskipti verkalýðshreyfing- arinnar og stjórnvalda við Impregilo hafi allt frá upphafi einkennst af skorti á trausti og gagnkvæmum skilningi og valdið ágreiningi og átökum. Eru síðan talin upp þau álitamál sem upp hafa komið. Fyrst er nefndur aðbúnaður starfs- manna við Kárahnjúka. Fyrirtækið hafi boðið mun lakari aðstæður en almennt hafi gilt við sambærilegar framkvæmdir hér á landi. Þannig sé enn þrátt fyrir að tekist hafi að lagfæra sumt, eins og það er orðað. Varðandi öryggismál á vinnusvæðinu, uppbyggingu þeirra og framkvæmd hafi bæði Vinnueftirlit ríkisins og fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar gagnrýnt margt við framgöngu Impregilo. Ýmsu hafi verið áorkað en annað sé enn óunnið. Starfsréttindi þeirra sem starfa við virkjunina eru sögð enn vera í ólestri og lít- ill vilji til að bæta þar úr. Ákvæðum iðn- aðarlaga sé ekki fylgt eftir og verulegur skortur sé á að lögum um ökuréttindi og vinnuvélaréttindi sé fylgt eftir, þótt lagfær- ingar varðandi síðasta atriðið hafi verið gerðar. Þvert gegn lærdómi sem dreginn er af sambærilegum framkvæmdum Um vinnuskipulag og vinnufyrirkomu- lag við Kárahnjúka segir ASÍ að Impregilo gangi þvert gegn þeim lærdómisem dreg- inn hafi verið af sambærilegum fram- kvæmdum hér á landi. Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar og óskir verkalýðshreyfingar- innar um endurbætur á vinnufyrirkomu- laginu hafi fyrirtækið haldið uppteknum hætti. Bent hafi verið á sálræn og félagsleg áhrif af löngum úthöldum, sem dregið hafi úr áhuga Íslendinga og annarra á að starfa við Kárahnjúka og verið ein helsta ástæða mikillar starfsmannaveltu hjá Impregilo. Um launa- og kjaramál fyrirtækisins segir ASÍ að það hafi haldið sig við að bjóða eingöngu lágmarkslaun samkvæmt kjara- samningum. Þetta gerist á sama tíma og viðurkennt sé að við sambærilegar fram- kvæmdir sé venja að greiða laun og starfs- kjör miðað ríkjandi aðstæður og álag á starfsmenn. ?Það er síðan grafalvarlegt mál, nú þeg- ar komið hefur í ljós og verið viðurkennt af Imregilo, að fyrirtækið greiði af yfirlögðu ráði a.m.k. stórum hluta starfsmanna sinna laun sem eru undir lágmarkskjörum sam- kvæmt virkjunarsamningi. Þetta hlýtur eitt og sér að ráða eða í það minnsta að hafa veruleg áhrif á meðferð stjórnvalda vegna atvinnuleyfaumsókna fyrirtækisins nú,? segir í greinargerðinni. Gengið vísvitandi gegn reglum ASÍ segir að Impregilo hafi með fram- göngu sinni við gerð Kárahnjúkavirkjunar ?vísvitandi og með alvarlegum hætti? gengið gegn þeim viðmiðunum og reglum sem mótast hafa á íslenskum vinnumark- aði. Í stað þess að laga sig að íslenskum að- stæðum og virða þær reglur og venjur sem hér gildi hafi fyrirtækið valið aðrar leiðir. Impregilo hafi aldrei í reynd ætlað sér að byggja á íslenskum starfsmönnum sem gerst og best þekkja þær reglur sem hér gilda. ?Impregilo hefur sýnt að það vill ekki og ætlar sér ekki að virða íslenskar leikreglur ef það kemst upp með slíkt. Nú er svo kom- ið að framganga ítalska verktakafyrirtæk- isins Impregilo á íslenskum vinnumarkaði er ekki aðeins að hafa áhrif á atvinnu, að- búnað og kjör þeirra sem starfa eða hafa sótt um störf hjá fyrirtækinu á Kárahnjúk- um. Framganga Impregilo er farin að hafa áhrif langt út fyrir Kárahnjúka og á ís- lenskan vinnumarkað,? segir í greinar- gerðinni til félagsmálaráðherra og bætt við að endingu að þegar séu farin að sjást þess dæmi að ?aðilar? ætli sér að feta í fótspor Ítalanna og reyna þannig að færa niður kjör og réttindi launafólks og brjóta um leið þá sátt sem hér hafi ríkt. yrirtækinu Impregilo koma fram í greinargerð ASÍ til félagsmálaráðherra ki og ætla ekki að nskar leikreglur? TENGLAR ..................................................... Meira á mbl.is/itarefni bjb@mbl.is Morgunblaðið/Steinunn rkjunar. Frá upphafi framkvæmda hefur ágreiningur ríkt milli Impregilo og verkalýðshreyfingarinnar. S-svæðinu, si þess m sé við að ar undir em búa hin- hnettinum. mpregilo sé að hvorki né starfs- -svæðinu, úgalir og ög lengi í ð hafi af úr fram- inu og ef m horfi a alvarleg kvæmdina til tið. Svo til með íslenska vinnumark- engir af um 5.000 manns á skrá uppfylli skilyrði um rf. Varla sé til sá iðn- lenskur sem sé án vinnu. r að á næstu vikum verði uglýst eftir fleiri starfs- nustustörf, s.s. í mötuneyti gar. Ef fleiri Íslendingar séu tilbúnir að ráða sig til starfa þá fagni Impregilo því sérstaklega, en nýlega voru tíu Íslendingar ráðnir eftir að auglýsing var birt hér á landi í lok nýliðins árs. Getum vonandi unnið saman Ómar segir margt af því sem ASÍ gagnrýni varðandi aðbún- að, öryggismál og starfsrétt- indi á virkjunarsvæðinu ekki standast. Bendir hann á mis- munandi lög á Evrópska efna- hagssvæðinu varðandi starfs- réttindi fólks og frá ESB hafi komið þau skilaboð að ein- staklingar sem unnið hafa við tiltekna iðn í 6?8 ár megi vinna við hana sem fullgildir iðnaðarmenn alls staðar á EES-svæðinu. ?Við erum að sjálfsögðu ekki of góðir til að taka við ábendingum og munum gera það áfram. Vonandi geta verkalýðs- hreyfingin og Impregilo unnið að því saman að sníða af alla vankanta,? segir Ómar. Impregilo num ASÍ á bug u leyti skiljanleg og réttmæt? Ómar R. Valdimarsson A llt frá því að framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun hóf- ust vorið og sumarið 2003 hefur ágreiningur verið uppi milli verkalýðshreyfingarinnar og Impregilo. Strax í júní 2003, þegar undirbúningsframkvæmdir stóðu enn yfir, var greint frá því í Morg- unblaðinu að óánægja væri meðal starfsmanna með kjaramál og hvíldartíma. Þá var því m.a. haldið fram að launakjör væru samkvæmt lágmarkstöxtum, líkt og ASÍ held- ur enn fram í dag að Impregilo geri. Í ágúst 2003 fóru fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar á vinnu- svæðið við Kárahnjúka og gerðu í kjölfarið fjölmargar athugasemdir við aðbúnað og starfskjör starfs- manna Impregilo. Mest var fundið að mötuneyti, gistiaðstöðu og holl- ustuhætti almennt en frá þessum tíma hefur ný þjónustubygging verið tekin í notkun með mun stærra og fullkomnara mötuneyti. Sömuleiðis hafa fleiri gistiskálar verið reistir en þeir hafa ekki að fullu leyti þolað frost og bleytu. Launamál erlendra starfsmanna voru í upphafi framkvæmda mikið til umræðu og fóru fulltrúar Vinnumálastofnunar m.a. austur til að fylgjast með útborgun launa. Eftir að hafa gert nokkrar athuga- semdir taldi stofnunin að Impreg- ilo hefði brugðist rétt við þeim. Haustið 2003 voru um 600 manns á virkjunarsvæðinu, þar af um 100 Íslendingar en eru í dag um 1.100, þar af um 250 Íslend- ingar. Strax í september 2003 kom fram gagnrýni frá verkalýðshreyf- ingunni að lítill áhugi væri á því hjá Impregilo að ráða Íslendinga til starfa. Haft var eftir talsmanni Samiðnar í Morgunblaðinu að sam- kvæmt orðum lögmanns Impregilo hefði aldrei verið gert ráð fyrir því í tilboði fyrirtækisins að greiða sambærileg laun og gert hefði ver- ið í sambærilegum framkvæmdum hér á landi. Með dagblöð í skónum Þegar líða tók á fyrsta veturinn við Kárahnjúka fóru starfsmenn að kvarta undan skorti á hlýjum vinnufatnaði. Lögðu portúgalskir starfsmenn niður vinnu til að mót- mæla aðbúnaðinum og voru sumir þeirra farnir að troða dagblöðum í skóna sína til að fóðra þá. Fengu þeir í kjölfarið ný hlífðarföt, ör- yggisskó og 300 pör af ullar- sokkum. Lengst af síðasta ári virtist sem friður væri kominn á við Kára- hnjúka milli verkalýðshreyfing- arinnar og ítalska fyrirtækisins, þótt nokkrum sinnum hafi borið á athugasemdum, en deilurnar hafa vaknað á ný í vetur í tilefni um- sókna fyrirtækisins um atvinnu- leyfi fyrir starfsmenn utan Evr- ópska efnahagssvæðisins. Eru þá ótaldar þær deilur sem uppi hafa verið milli Impregilo og íslenskra skattayfirvalda. Morgunblaðið/Steinunn Starfsmenn Impregilo urðu í upp- hafi framkvæmda að fóðra vinnuskó sína með dagblöðum. Ágreiningur hefur verið frá upphafi framkvæmda Fulltrúar Alþjóðabygginga- sambandsins til Íslands Kynna sér aðbúnað og efndir samninga FULLTRÚAR frá ítölskum verka- lýðsfélögum og Alþjóðabygg- ingasambandinu koma til Íslands 19. janúar til að kynna sér aðbún- að starfsmanna við Kára- hnjúkavirkjun og hvernig staðið er við gerða samninga við starfs- menn. ?Við höfum verið að tala við fé- laga okkar í Alþjóðlega bygg- ingasambandinu og því evrópska, hvort það væri grundvöllur á að nálgast Impregilo og taka á mál- um eftir þessum leiðum,? segir Guðmundur Gunnarsson, formað- ur Rafiðnaðarsambandsins. ?Það virðist vera lítill tilgangur í að semja við Impregilo. Þeir skrifa undir samninga en fara svo bara eftir þeim eins og þeim hentar og finnst þægilegast. Í þeirra huga virðist vera í lagi að skrifa undir samninga bara til þess a losna við þrasið en síðan skipti engu máli hvort farið sé eftir þeim eða ekki,? segir Guð- mundur.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.