Morgunblaðið - 23.05.1981, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 23.05.1981, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. MAÍ 1981 25 Frumvarp: Einokun afnumin Friðrik Sophusson, Stéin- þór Gestsson og Albert Guð- mundsson, þingmenn Sjálf- stæðisflokks, hafa lagt fram frumvarp til breytinga á lög- um um Framleiðsluráð land- búnaðarins, sem felur í sér afnám einokunarákvæðis um sölu matjurta— og gróður- húsaframleiðslu. Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir annari breytingu á starfsemi Græn- metisverzlunar ríkisins. Lagt er til að lögin taki gildi í ársbyrjun 1982 þann veg að Grænmetisverzlunin, núver- andi framleiðendur og hugs- anlegir nýir heildsöludreif- endur fái nokkurn aðlögun- artíma þar til lögin taka gild. Flutningsmenn telja að af- nám einokunar sé til hins góða fyrir neytendur og að Grænmetisverzlunin geti starfað áfram þótt sérrétt- indi fyrirtækisins séu afnum- in, „en nú er álitamál hvort gildandi löggjöf brýtur ekki í bága við 69. grein stjórn- arskrárinnar", segir í grein- argerð þeirra með frumvarp- inu. Aætlaður skatt- stofn 1980: Fimmtíu milljarðar gamalkróna - þar af 31 í skatta í umræðu á Alþingi um tekju- skattsfrumvarp ríkisstjórnarinn- ar upplýsti Birgir ísleifur Gunn- arsson (S) að heimild 59. greinar skattalaganna um áætlun tekna til skattlagningar hefði verðið notuð í 19.300 tilfellum árið 1980. Þessi tala skiptist þannig eftir skattumdæmum: 1) Reykjavík, áætlun á 3604 einstaklinga, Vest- urlandsumdæmi 1854, Vestfjarð- aumdæmi 1160, Norðurland vestra 2125, Norðurland eystra 2860, Austurlandsumdæmi 2017, Suður- landsumdæmi 2663, Vestmanna- eyjar 222 og Reykjanesumdæmi 2975. Skattstofn, sem til varð við þannig áætlaðar tekjur, var sam- tals rúmlega 50 milljarðar gkróna. Útsvör, tekjuskattar og sjúkra- tryggingargjöld af þannig áætluð- um tekjum hjá skattstofum, sam- kvæmt þessari lagagrein, námu samtals um 31 milljarði gkróna á liðnu ári. Stjórnarandstaöa um orkufrumvarpið: Orkumálin á Alþingi í þeim miklu umræðum, sem orðið hafa um orku- og iðnað- armál á Alþingi í vikunni sem leið, kom mjög glöggt fram, hver er munurinn á stefnu ríkis- stjórnarinnar og stjórnarand- stöðunnar. Samstarf tókst með Sjálfstæðisflokknum og Alþýðu- flokknum um breytingatillögur á hinu máttlausa frumvarpi iðn- aðarráðherra um ný orkuver. Þær breytingartillögur boðuðu nýja sókn í byggingu orkuvera og jafnframt að byggð skyldu ný iðjuver á sviði orkufreks iðnað- ar. Á sama tíma og þetta gerðist var stjórnarliðið að reyna að koma sér saman um tillögur, sem útvötnuðu enn meira hið stefnulausa frumvarp iðnaðar- ráðherra. Óánægja með frumvarp ráðherra Það var þegar ljóst í síðustu viku, eftir að iðnaðarráðherra fyrir Alþingi til samþykktar. M.ö.o. málið er jafn óleyst sem fyrr og engin stefna mótuð um næstu framkvæmdir. Það á allt að bíða og enginn frestur settur um það, hvenær ákvörðun eigi að taka. Enn ein bókin Þá er bætt inn í frumvarpið tveimur nýjum ákvæðum. Hið fyrra er um það, að áður en tillögur um framkvæmdir verði lagðar fyrir Alþingi, þá skuli liggja fyrir frá nokkrum stofn- unum greinargerð um þjóðhags- lega hagkvæmni virkjunarleiða og þýðingu þeirra fyrir raforku- kerfi landsins. Hitt ákvæðið er um það, að jafnframt skuli ríkisstjórnin leggja fram „grein- argerð um þá möguleika sem fyrir liggja um nýtingu orkunn- ar til orkufreks iðnaðar". Takið eftir orðalaginu. Það á ekki að „Sniðgengur forsend- ur stærri virkjana“ Orkunýting þarf að haldast í hendur við orkuöflunina lagði frumvarp sitt fram, að mikillar óánægju gætti með frumvarpið, bæði hjá stjórnar- andstæðingum og stjórnarsinn- um á þingi. Gagnrýnisefni voru í meginatriðum tvö: í fyrsta lagi var engin ákveðin stefna um byggingu nýrra orkuvera í frumvarpinu. Þar voru taldar upp þær virkjanir, sem til greina hefur komið að byggja. I frv. fólst engin stefna um það í hvaða röð skyldi byggt né hvaða skilyrði skyldi uppfylla fyrir byggingu hverrar virkjun- ar. Þetta kom mjög á óvart, þegar hafðar eru í huga digrar yfirlýsingar ráðherra um að fyrir þinglok yrði lagt fram frv. um ákveðna stefnu í virkjun- armálum. I öðru lagi var frumvarpið botnlaust að því leyti, að í því fólst engin stefna um nýtingu orkunnar og allt tal ráðherra hefur miðað að því, að rétt sé að fara sér hægt í uppbyggingu orkufrekra iðjuvera og að bygg- ing þeirra sé ekkert skilyrði fyrir stórvirkjunum, eins og t.d. á Austurlandi. Er þá vandséð til hvers eigi að nota alla þá orku, sem þessar væntanlegu stór- virkjanir gefa. Tillögur sjálístæðis- manna og Alþýðuflokks í byrjun vikunnar settust því nokkrir þingmenn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks niður til að móta sameiginlegar breytinga- tillögur við frumvarpið. Þær tillögur voru tilbúnar á þriðju- dagskvöld. Aðalatriði þeirra eru eftirfarandi: Mörkuð er ákveðin stefna í byggingu þriggja stórra virkjana og kveðið á um, hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að þessar virkjanir fari af stað. Þannig er því slegið föstu, að Fljótsdalsvirkjun skuli byggð, þegar samið hafi verið um stór- iðju á Austurlandi. Gert er ráð fyrir því, að Landsvirkjun reisi og reki þessar stórvirkjanir að fengnu samþykki eignaraðila fyrirtækisins og að frekari ákvörðun þurfi ekki að koma til kasta Alþingis aftur öðru vísi en í formi lánsfjárheimilda. Þá er í breytingatillögum okkar mjög tekið af skarið um nýtingu orkunnar. Sett skuli á stofn sérstök orkusölunefnd, kosin af Alþingi, sem hafi það verkefni að vinna að samninga- gerð um sölu á raforku og um byggingu og rekstur á orkufrek- um iðjufyrirtækjum. Skal nefnd- in vinna að því að leita hag- kvæmra sölusamninga á raforku til iðnaðar og miða störf sín við það, að sala raforku til orkufreks iðnaðar fjórfaldist til ársins 1999. Sérstaklega skuli nefndin hraða samningsgerð um bygg- ingu þriggja nýrra iðjuvera, eins á Norðurlandi, eins á Austur- landi og eins á Suðvesturlandi eða Suðurlandi, auk stækkana á þeim iðjuverum, sem fyrir eru. Breytingartillögur stjórnarliðsins Þegar sjálfstæðismenn og al- þýðuflokksmenn höfðu lagt fram sínar breytingartillögur, leit svo út um tíma, að frumvarp ríkis- stjórnarinnar næði ekki fram að ganga. í tvo sólarhringa var enginn fundur boðaður um málið í iðnaðarnefnd Neðri deildar, en iðnaðarráðherra og fleiri stjórn- arliðar voru á hlaupum um allt þingþús og báru saman ráð sín í öllum skotum. Tilgangurinn var greinilega sá að breyta frum- varpinu á þá leið, að Eggert Haukdal myndi ekki greiða at- kvæði gegn frumvarpinu, en hann var einn af flutnings- mönnum þeirra breytingatil- lagna, sem stjórnarandstaðan flutti. Á fimmtudagseftirmiðdag sáu breytingatillögur stjórnarinnar dagsins ljós. Um þær verður varla annað sagt, en að lengi getur vont versnað. Með þessum breytingatillögum varð frum- varpið enn máttlausara og raun- ar ekki hægt að sjá neinn tilgang með samþykkt þess. Hvað fólst í breytingatillögum ríkissjórnar- innar? I fyrstu grein eru taldar upp virkjanir og aðgerðir, sem Landsvirkjun eru heimilaðar á Þjórsársvæðinu. Síðan er ríkis- stjórninni heimilað að semja við Landsvirkjun um að reisa og reka Blönduvirkjun, Fljótsdals: virkjun og Villinganesvirkjun. I næstu grein er þetta síðan allt tekið til baka, en þar segir, að tillögur um framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir og virkjunaráfanga, þar á meðal um framkvæmdaröð skuli lagðar leggja fram stefnu eða tillögur um orkufrekan iðnað. Nei, það á að leggja fram „greinargerð um möguleika", þ.e.a.s. enn eina skýrslu í bókarformi. Þessar breytingatillögur gera frum- varpið ennþá óaðgengilegra. Atkvæðagreiösla Úrslitaatkvæðagreiðslan í Neðri deild fór fram skömmu eftir hádegi á föstudag. Aðal- breytingatillaga Sjálfstæðis- flokks og Alþýðuflokks var felld með 19 atkv. gegn 17. Albert Guðmundsson greiddi atkvæði gegn þeirri tillögu, en Eggert Haukdal var með. Breytingatil- laga stjórnarliðsins var sam- þykkt með 19 atkv. gegn 17. Albert Guðmundsson greiddi at- kvæði gegn þeirri tillögu, en Eggert Haukdal með. Þar með var málið ráðið í deildinni og framgangur frumvarps iðnað- arráðherra tryggður. Með því lögfestir Alþingi, að áfram skuli ríkja sú stefna aögerðarleysis og afturhalds, sem ráðið hefur í orku- og iðnaðarmálum undanfarin ár. Samþykkt hefur verið frumvarp, sem felur í sér lítið annað en að allt málið skuli koma til Alþing- is að nýju einhverntíma síðar og að engar nýjar framkvæmdir í nýjum virkjunum megi hefjast fyrr en að því loknu. Með þessu frumvarpi hefur einnig verið hafnað nýjum stórátökum í upp- byggingu orkufreks iðnaðar. Ekki hefur ríkisstjórnin haft sóma af þessu máli né þeir þingmenn, sem veitt hafa þessu frumvarpi brautargengi. Samningsrof fjármálaráðherra segir BSRB: Málshöfðun vegna álagningar fóðurbætisskatts TVENN bráðabirgðalög vóru staðfest á Alþingi i gær: 1) frumvarp til laga um breytingu á löKum um Framleiðsluráð iandbúnaðarins (staðfesting á fóðurbætisskatti) ok 2) staðfest- ing á lögum um breytingu og viðauka við lög um kjarasamn- inga BSRB, til staðfestingar bráðabirgðalögum frá 9. sept- ember sl. • Stjórnarskrárbrot? Verzlunarráð íslands sendi þing- mönnum efri deildar bréf í gær og kunngerði þeim, að einn aðili ráðsins hefði ákveðið að hefja mál til endur- greiðslu á fóðurbætisskattinum — og láta þann veg á það reyna, hvort bráðabirgðalögin stangist á við stjórn- arskrána. Vitnaði Verzlunarráðið til umsagnar Helga V. Jónssonar hrl., sem teldi skattinn stjórnarskrárbrot, og prófessors Jónatans Þórmundssonar, er teldi mikinn vafa leika á réttmæti hans. Þar eð þingmenn sverðu eið, þess efnis, að halda stjórnarskrána, beindi ráðið þeim tilmælum til þeirra, að staðfesta ekki viðkomandi lög. Frumvarpið var staðfest með 13 atkvæðum stjórnarliða og þingmanna Alþýðuflokks. • Samningsrof af hálfu fjármálaráð- herra, segir BSRB Fyrir þingdeildinni lá jafnframt bréf frá BSRB, undirritað af Kristjáni Thorlacius og Haraldi Steinþórssyni, þar sem segir m.a. um samskipti bandalagsins og fjármálaráðherra, varðandi umrædd bráðabirgðalög: „Með tilvísun til yfirlýsingar fjár- málaráðherra um rýmkun samnings- réttar, sem varð grundvöllur samkomu- lags um aukinn samningsrétt BSRB., sem síðar var samþykkt af félagsmönn- um BSRB. í allsherjaratkvæðagreiðslu, mótmælir stjórn BSRB. túlkun þeirri, sem fram kemur í bréfi ráðherrans og telur hana samningsrof." Frumvarp til staðfestingar á þessum bráðabirgðalögum var og samþykkt með atkvæðum stjórnarliða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.