Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 16.08.1987, Blaðsíða 2
2 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 16. ÁGÚST 1987 — ■■ Nýrri tækni beitt gegn nýrnasteinum: Ekki verra en að skreppa tíltannlæknís - segir Anton Örn Kærnested Skemmtiferðaskipið Illiria við bryggju á Húsavík. Morgunblaðið/Spb Skemmtiferðaskip á Húsavík Húsavík. GRÍSKA skemmtiferðaskipið 111- iria lagðist að bryggju á Húsavík um ld. 10 sl. föstudag með 120 farþega frá Bandaríkjunum. Þetta er i fyrsta skipti sem skemmtiferðaskip leggst að bryggju á Húsavik. Skipið kom hingað frá Noregi og fóru farþegar strax í land í hinu fegursta veðri. Þeir munu fara skoðunarferðir um Þingeyjarsýslur og skoða m.a. Ásbyrgi, ef til vill Dettifoss, Mývatnssveit og Goða- foss, en gista í skipinu í nótt og fara landleiðina til Akureyrar á morgun og taka skipið þar. Síðan verður siglt til Reykjavíkur með viðkomu á Snæfellsnesi. Farþegahópurinn samanstendur af sérstökum áhugamönnum um fugla og náttúruskoðun frá þekkt- um bandarískum stofnunum. Þessi ferð er á ýmsan hátt sér- stök að skipulagi, en Karl Sigur- hjartarson hjá ferðaskrifstofunni Pólaris, annaðist hana og eru Húsvíkingar eðlilega ánægðir með þá nýbreytni, sem þama er boðið upp á. Fréttaritari FJÓRIR íslendingar hafa farið utan til Noregs á undanförnu ári vegna aðgerða við nýrnasteinum. í Ullevalla-sjúkrahúsinu i Osló er starfrækt eitt fárra tækja sinnar tegundar á Norðurlöndum sem eyðir slikum steinum án skurðaðgerðar. Sterkum hljóð- bylgjum er skotið á steinana og þeir mölvaðir mélinu smærra. „Ég hefði ekki trúað þvi að órcyndu hversu einföld þessi aðgerð er. Ef ég þyrfti að ganga í gegnum þetta aftur þætti mér það ekki alvarlegra en að fara til tannlæknis,“ sagði Anton Örn Kæmested sem nýlega er kom- inn úr þessari aðgerð i samtali við blaðið. Aðgerðin er greidd af sjúkra- tryggingum. Sýklinganefnd hefur fjallað um erindi lækna, líkt og þegar sjúklingar hafa verið sendir utan til hjartaaðgerða. Kostur aðgerðarinnar sem fram- kvæmd er á Ullevalla er að sjúkling- ar þurfa ekki svæfmgar við. Anton kvaðst hafa farið heim þremur dög- Jón Baldvin Hannibalsson fjármálaráðherra: Þessar verðbólgntölur koma mér ekkí á óvart „MÉR KOMA þessar nýju verð- bólgutölur ekkert á óvart, þær staðfesta einungis þann vem- leika sem við búum við,“ sagði Jón Baldvin Hannibalsson í sam- tali við Morgunblaðið um horfur I efnahagsmálum. „Það er búið að vera góðæri í landinu í tvö ár. Gífurleg aukning þjóðarframleiðslu, stóraukin út- flutningsverðmæti, batnandi við- skiptakjör, stóraukin fjárráð fyrirtækja og á þessu ári stóraukinn kaupmáttur. Þetta lýsir sér í miklu neyslukapphlaupi, takmarkalítilli fjárfestingu, ekki síst einkaaðila, í skjóli erlends Qármagns í gegnum bankakerfið. Þjóðarútgjöldin eru líka stórlega meiri en aflað fé. Spumingin er hvað stjómvöld geta gert. Það er orðið ansi seint að ætla að gera eitthvað núna því hættumerkin blöstu við fyrir löngu og hefði verið nauðsynlegt að grípa til aðgerða þá. í fyrsta lagi verðum við að sjá til þess að lánsfjáráætlun fari ekki úr böndunum. Þetta hefur þegar verið staðfest af ríkisstjóminni og munu til dæmis fjárfestingalána- sjóðir ekki fá heimild til erlendrar lántöku né sjálfstæðrar skulda- bréfaútgáfu innanlands. Takist ekki samningar við lífeyrissjóði um fjár- öflun innan marka lánsfjáráætlunar Þorsteinn Pálsson forsætisráðherra: Skiptir mestu að dregið verði úr er- lendum lántökum Aðhald þarf í ríkisútgjöldum „Það sem skiptir máli er að draga úr erlendum lántökum. Það verður líka gert í ríkara máli en þegar hefur verið ákveð- ið gerist þess þörf,“ sagði Þorsteinn Pálsson forsætisráð- herra og formaður Sjálfstæðis- flokksins. „Vel kann að vera að harðari aðgerðir þurfí að koma til varðandi erlendar lántökur en þegar hefur verið gripið til. Það er fyrst og fremst á því sviði sem hægt er að gera eitthvað sem máli skiptir til þess að draga úr þenslu. Það þýðir ekkert að auka útgjöld ríkisins og stórhækka skatta. Það er bara felu- leikur, peningar em færðir úr einum vasa í annan, en engin lækning. Þorsteinn sagði það vera eindreg- in ásetning ríkisstjómarinnar að verðbólga færi ekki upp á ný og myndi næsta fjárlagagerð bera merki aðhaldsstefnu í fjármálum. „Þegar þensla er jafn mikil og raun ber vitni þarf fyrst og fremst að- haldssemi varðandi útgjöld." verða þeir að taka afleiðingum þess og stöðva útlán umfram það fé sem er til ráðstöfunar. Annað mál er svo ríkisbúskapur- inn og flárlagasmíð fyrir næsta ár. Það er skólabókardæmi um óráð í svona efnahagsástandi að ætla að fjármagna útgjöld ríkisins með lán- tökum. Hallarekstur fjármagnaður með lántökum virkar sem olía á eld. Sfjómarflokkamir verða því að efla með sér einbeitta samstöðu um að draga hraðar úr hallarekstri ríkissjóðs. Ríkissjóður á að setja sér það markmið að skattleggja fyrir sínum útgjöldum. Þetta þýðir tvíþættar aðgerðir. Aukna skatt- lagningu, eins og ríkisstjómin hefur þegar gripið til, og aðgerða til að draga úr sjálfvirkni ríkisútgjalda. Við þurfum að ná samstöðu um að taka fyrstu skrefin í þessa átt með því að afnema lagaákvæði um lög- bundin framlög til einstakra mála og ákvæði um markaða telqustofna. Einnig verður að færa stofnanir sem þjóna atvinnuvegum eða fyrir- tækjum yfír til atvinnuveganna sjálfra þannig að þessi þjónusta verði verðlögð og greidd því verði sem notendur vilja greiða fyrir hana. Atvinnuvegimir verða líka að taka á sig stærri hlut af t.d. rannsóknar- ogeftirlitsstofnunum." Jón Baldvin sagði að enn eitt atriðið sem stjómarflokkamir þyrftu að ná samstöðu um væri að draga úr fé til ýmissa niður- greiðslna sem hann teldi vera komnar langt út fyrir öll skynsam- leg mörk. „Það hamlar einnig almennilegri hagstjóm hversu vit- laust skattakerfið er. Hins vegar tekur tíma að smíða ný skattatæki en á því verki emm við byijaðir. Fleiri en ríkisstjómin þurfa líka að taka á þessum málum. Við þurf- um að ná stjóm á útlánum banka- kerfísins. Sumir vilja nota til þess vaxtakerfið en það er hinsvegar tvíeggjað sverð þar sem hækkun raunvaxta eykur vaxtabyrði ríkis- ins, sem er stærsti skuldunautur landsins, og bitnar einnig á mörgum tekjulágum hópum. Síðan er það kjaraþátturinn. Verkalýðshreyfíngin hefur sýnt það að hún er reiðubúin að gera hóflega kjarasamninga og hafa þeir skilað launþegum meiri kaupmáttaraukn- ingu en dæmi em um. Þessi ávinningur er nú í hættu því hag- stjómin brást á síðasta ári. Við höfum næg dæmi af því að allir tapa ef verðbólguhringekjan fer af stað á ný og vona ég því að aðilar vinnumarkaðarins reyni að ná sam- stöðu um að forðast kollsteypu, t.d. 1. október. Þá verður jafnframt að krefjast þess að stjómvöld standi við sinn hlut um að draga úr halla- rekstri ríkissjóðs, innstreymi fjármagns og gera tekjuöflun ríkis- sjóðs réttlátari út frá telqujöfnunar- sjónarmiðum." um eftir aðgerðina og ekki kennt sér frekar meins. „Þetta em afar dýr tæki. Sú gerð þeirra sem notuð er í Osló kostar um 100 milljónir króna. Eii þau eiga eftir að lækka í verði. Þegar er komin ný tegund tækja sem kostar helmingi minna. Það er því raunhæfur möguleiki að slík tæki verði keypt til landsins innan fárra ára,“ sagði Anton Öm. Aðgerðin fer fram í baðkari Anton sagðist hafa lagst inn á Ullevalla—sjúkrahúsið á mánudegi. Þeim degi var varið til rannsókna, en á þriðjudagsmorgni fór aðgerðin fram. „Fyrst fékk ég deyfilyf. Þá var þrætt upp þvagleiðarann og komið fyrir lítilli blöðm inni í þvag- blöðranni. Þetta var eini hluti aðgerðarinnar sem olli mér sárs- auka,“ sagði hann. „Ég var næst mænustunginn, þannig að hluti af líkamanum varð tilfínningalaus. Þá var farið með mig inn á skurðstofuna og með sérstakri lyftu var ég hífður yfír í stórt baðker. Læknamir komu síðan fyrir tveimur röntgentækjum sem notuð vom til þess að miða á nýrna- steinana, að mér skilst. Læknirinn sem stjómaði aðgerð- inni sat við sjónvarpsskjá. Ég heyrði allt í einu mikið högg, líkt og slag- hamri væri slegið við stein. í kjölfar þess fylgdu tugir högga, sem munu vera hljóðbylgjumar er mölvuðu í sundur nýmasteininn. Tæknin felst í því að tvær sterkar hljóðbylgur em látnar rekast saman á steinin- um. Áreksturinn brýtur hann í sundur. í lundaveiði skömmu síðar Eftir aðgerðina var ég fluttur á gjörgæslu. Dælt var vatni í æð og síðan skilaði líkaminn frá sér leifum nýmasteinsins, fíngerðum salla, í þvagi. Steinninn hafði verið á stærð við fíngumögl." Sjö sjúklingar fóm S aðgerðina þennan dag. Sex fóm heim sólar- hring síðar. Þar sem Anton fékk væga sýkingu í kjölfar aðgerðarinn- ar flaug hann ekki heim til íslands fyrr en á föstudegi. „Ég fór í lundaveiði út í Eyjar aðeins nokkmm dögum eftir heim; komuna. Það gerir ekki veikur maður. Fyrir aðgerðina hafði ég setið inni í stofu heima hjá mér og horft á eiginkonu mína slá garðinn þar sem ég fékk mig ekki hrært, fyrir kvölum," sagði Anton. Steingrímur Hermannsson formaður Framsóknarflokksins: V erðbólgutölurnar mjög ískyggilegar Kemur til greina að hækka skatta ÞESSAR nýju verðbólgutölur eru mjög ískyggilegar þó að við vissum að verðbólgan myndi fara eitthvað upp eftir fyrstu aðgerð- ir ríkisstjórnarinnar í efnahags- málum en lækka sfðan," sagði Steingrimur Hermannsson, ut- anríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, f samtali við Morgunblaðið. „Þensla í þjóðfélaginu er gífurleg og nauðsynlegt að grípa til harðra aðgerða á næstu mánuðum til þess að ná fram jöfnuði í ríkisfjármálum. Jafnvel kemur til greina að hækka skatta, það þarf miklu meira að koma til en fyrstu aðgerðimar. Það þarf líka að draga úr því fjármagni sem er á markaðinum og væri auð- vitað best ef hægt væri að gera það með spamaði."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.