Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 23.10.1987, Blaðsíða 30
~30 MORGUNBLAÐIÐ, PÖSTUDAGUR 23. OKTÓBER 1987 + 42. Iðnþing íslendinga sett á Akureyri: Samkeppnishæfni þjóðar- innar ræðst af árangri allra atvinnugreina landsmanna Morgunblaðið/GSV Haraldur Sumarliðason forseti Landssambands iðnaðarmanna í - sagði Haraldur Sumarliðason forseti sambandsins 1 ræðu sinm ræðustói á 42. iðnþingi ísiendinga. HARALDUR Sumarliðason forseti Landssambands iðnaðarmanna setti 42. Iðnþing íslendinga á Akureyri f gœr, en þingið er haldið á tveggja ára fresti, sfðast á Akureyri fyrir réttum tíu árum. Um 200 fulltrúar hafa rétt tíl setu. Fresta varð setningu þings um hAlftfma f gærmorgun vegna ófærðar í lof ti, en þingfulitrúar voru flestir komnir f sæti sín fyrir hádegi f gær. Þ6 gat mennta- málaráðherra, Birgir ísleifur Gunnarsson, ekki mætt, en hann sendi hinsvegar ræðu sína á ákvörðunarstað og flutti Gunnar Ragnars, forseti bæjarstíórnar, hana fyrir hönd ráðherrans. Hann fjallaði um stefnu stíórnarflokkanna hvað varðar framleiðniátak og nýsköpun f iðnaði. Þá ræddi hann um fjármögnun, fjárfestíng- arstef nu og skattamál og að sf ðustu f jallaði ráðherra um málef ni iðnfræðslunnar, sem heyra undir menntamálaráðuneytíð. Ingi Bjðrnsson, framkvæmdastjóri Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar hf., flutti sfðan ávarp er hann kallaði „Ný tækni og byggðaþróun". Efnahagsmál í ólestri Haraldur sagði meðal annars f ræðu sinni að þróun þessa árs hefði verið mjög hagstæð hvað varðar framleiðslu og tekjur þjóð- arínnar. Öðru máli gegndi um stjórn efnahagsmála. „Gætt hefur mjög vaxandi eftirspurnarþenslu og hafa útgjöld, bæði til fjárfest- ingar og neyslu, vaxið langtum meir en sem nemur hagvextinum. Sömuleiðis er feiknalegur vöxtur í verslun, innflutningur eykst óð- fluga, verðbólga magnast og samkeppnisstaða framleiðslu- greinanna versnar. Óeðlileg spenna hefur skapast á vinnu- markaðnum og að verulegu leyti ógilt þá annars hófsömu og skyn- samlegu kjarasamninga, sem gerðir voru í desember sl." Ekki mætti gleyma því að þótt fram- kvæmdir væru nú víða í hámarki, hefði reynslan sýnt að slíkt ástand varaði aldrei lengur en þróun efna- hagsmála almennt leyfði og skapaðist þá oft þeim mun dypri lægð, sem uppsveiflan var meiri. Skattar á skatta ofan Fyrstu aðgerðir nýrrar ríkis- stjórnar hefðu alls ekki verið til þess að styrkja trú manna, enda hefðu þær nær eingöngu falist í auknum skattaalögum. Þá hefur stjórnin ákveðið að þrengja mögu- leika fyrirtækja til þess að fjár- magna kaup á framleiðslutækjum með erlendu lánsfé og þar með afturkallað frelsi atvinnulífsins að hluta til, að sögn Haraldar. „Þegar á heildina er litið get ég því tekið undir með manninum sem sagði að það væru að vísu ýmsir ljósir punktar í þessum efnahagsráð- stöfunum, en þeir væru bara svo óljósir að erfitt væri að henda reið- ur á þeim." Haraldur sagði að miklum von- brigðum ylli hve misjafnlega tekið væri á málefnum atvinnuveganna í fjárlagafrumvarpinu. Á meðan ætlunin væri að afnema það fram- lag, sem ríkissjóði er ætlað að greiða til vöruþróunar- og mark- aðsdeildar Iðnlánasjóðs, væri ráðgert að gauka litlum 429 millj. kr. að Framleiðnisjóði landbúnað- arins. Veiðileyfasala Landssamband iðnaðarmanna hefði árum saman barist fyrir því að stjórnvöld kanni hvaða áhrif það hefur á efhahags- og atvinn- ulíf að taka upp veiðileyfasölu eða auðlindaskatt í stað núverandi kvótakerfis. Gengi íslensku krón- unnar yrði þá lækkað á móti til þess að raska ekki afkomu í sjáv- arútvegi. Verðáhrifum vegna lækkaðs gengis yrði mætt með lækkun óbeinna skatta, sem næmi tekjum af veiðileyfasölu. Haraldur sagði að skortur á vinnuafli væri.eitt helsta vandamál iðnfyrirtækja og sennilega fyrir- tækja almennt. Sem tímabundna lausn á þessum vanda hefur eink- um verið bent á innflutning vinnuafls. Menn verða þó að líta á þetta mál fordómalaust og hafa í huga að íslendingar vilja geta átt fullan aðgang að vinnu í öðrum löndum. Landssamband iðnaðar- manna hefur ekki tekið formlega afstöðu til þessara mála. í máli Haraldar kom fram að landssambandið hefði ákveðið að gangast fyrir átaki í því skyni að kynna nám og störf í iðnaði betur en gert hefði verið og hefur í því sambandi leitað til menntamála- ráðherra og iðnaðarráðherra. Þá hefur nefnd, sem fyrrverandi menntamálaráðherra skipaði sl. vetur, skilað áliti um svokallaðan meistaraskóla og er það til athug- unar í ráðuneytinu. „Ríkisvaldið tekur ekki frumkvæði" - segir Ingi Björnsson framkvæmda- stjóri Iðnþróunarf élags Eyjafjarðar hf. „RE YNSLAN hefur sýnt að rfkis- valdið mun ekkí taka f rumkvæðí né vera leiðandi í því að skapa iðnf yrirtækj um á landsbyggðinni betri starfsgrundvöll. Því verða sveitarf élögin og aðrir heímaað- ilar að taka frumkvæðið og ég held að Eyfirðingar hafi sýnt fram á að afraksturinn er meiri en tilkostnaðurinn," sagði Ingi Björnsson framkvœmdastjóri Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar hf. meðal annars í ræðu sinni á 42. Iðnþingi íslendinga. Ingi sagði að f hinum dreifðu Leikfélag Akureyrar: Frumsýnir Lokaæfingu í kvöld LEIKFÉLAG Akureyrar frum- sýnir f kvöld „Lokaæfingu" eftír Svövu Jakobsdóttur. Verkið er síðasta leikverk Svövu tíl þessa, en það var sýnt á litla sviði Þjóðleikhússins áríð 1983. Það var hinsvegar frum- sýnt f Norðurlandahúsínu f Færeyjum fyrr það sama ár. Svava gerði nýja útgáfu af leik- ritinu árið 1985 og gerði þá tðluverðar breytingar á verkinu sem helst eru fólgnar í því að leik- urinn byrjar á æfingunni sjálfri. Svava er væntanleg til Akureyrar á frumsýninguna, en í gær kom hún frá Japan þar sem var í tengslum við sýninguna „Scand- inavia Today". Bátsleikhúsið í Kaupmannahöfn tók Lokaæfingu upp í september sl., og einnig hafði verið gerð sjónvarpsupptaka af verkinu hjá Pólverjum. Þá hef- ur sovéska menningarmálaráðu- neytið keypt sýningarrétt til að setja upp verkið í leikhúsi hjá sér og sömuleiðis má vænta uppsetn- ingar á verkinu í London, að sögn Péturs Einarssonar leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar. Leikurinn gerist i kjarnorku- byrgi, sem útbúið hefur verið í kjallara undir kjallara og er lfldega eitt sérhannaðasta kjarn- orkubyrgi á íslandi, að sögn, Péturs. „ Vitað er að nokkur einka- kjarnorkubyrgi hafa verið útbúin á íslandi og er byrgið í Lokaæf- ingu allt tölvustýrt. Verkið gerist f nútfmanum og fjallar um það hvernig einangrunin fer með manneskjurnar. Ég á von á því að það sem gerist, komi áhorfend- um verulega á óvart," sagði Pétur. Leikarar í Lokaæfingu eru þrír, Sunna Borg, Theódór Júlíusson og Erla Ruth Harðardóttir, sem nýkomin er úr leiklistarnámi frá Guildford-leiklistarnáminu. Hún er jafnframt fyrsta manneskjan, sem hlaut styrk úr sjóði sem kenndur er við leikarann Michael Redgrave. Pétur sagðist vænta þess að verkið gengi fram undir jólafrí og yrði þá tekið til við sýningar & jólaleikriti LA, Pilti og stúlku. Leikfélagið sýnir um þessar mundir barnaleikritið „Halló, Ein- ar Askell" víða á Norðurlandi og er gert ráð fyrir að það verði sýnt í skólum á Akureyri í byrjun nóv- ember. Þá er meiningin að nokkrar sýningar fari fram í leik- húsi þeirra Akureyringa. Áskriftarkort eru nú í sðlu hjá leikfélaginu og gilda þau á fjórar sýningar, Lokaæfingu, Pilt og stúlku, Horft af brúnni og Fiðlar- ann á þakinu. byggðum leyndust víða hugvits- menn, sem vantaði faglegt um- hverfj og væru úr tengslum við fjármagnseigendur. Annars staðar f samfélaginu sætu fjármagnseig- endur og þá vantaði hugmyndir sem gætu leitt til arðbærrar fjárfesting- ar. Á einhvern hátt yrði að leiða þessa aðila saman. Ljóst væri að fyrirtæki á landsbyggðinni stæðu lakar en fyrirtæki á höfuðborgar- svæðinu hvað varðar að nýta sér tækninýjungar. Það væri því stórt hlutverk sem Iðntæknistofnun hef- ur, sem og Iðnþróunarfélögin. „Það tapast mikið ef iðnaður á landsbyggðinni verður undir í sam- keppni, dregst saman og jafnvel deyr út, þá töpum við að stórum hluta þeim möguleika að nýta þekk- ingu okkar á grundvallaratvinnu- vegum þjóðarínnar til nýsköpunar og þróunar á þeim sviðum sem við eigum helsta möguleika. Við meg- um aldrei falla f þá gryfju að halda aftur af tækninýjungum í þeim til- gangi að halda uppi atvinnu því það þýðir einfaldlega að við verðum undir í samkeppni og við töpum að lokum öllum störfunum." Ingi sagði að nú þegar við byggj- um við kvótakerfi f sjávarútvegi værí ljóst að afkoma sjávarútvegs- og fískvinnslufyrirtækja yrði ekki bætt með aukinni sókn og meirí afla. Því yrðu menn að bæta nýt- ingu, auka afkðst, auka gæði og verðmæti ef afkoman ætti að batna. „Þetta sjónarmið breiðist síðan út til annarra greina og stefnan er að breytast frá því að vera „meira magn" í að verða „aukin verð- mæti"." j=2

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.