Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 09.04.1988, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 9. APRÍL 1988 .:-U-! Háskóli íslands: Rektor hlaut 82% atkvæða SIGMUNDUR Guðbjarnason, rektor Háskóla íslands hlaut lið- lega 303 atkvœði af 369 eða lið- lega 82% atkvæða, í kosningu til rektors Háskóla íslands, sem fram fór í gær. Aðrir fengu mest 3% eða minna en allir skipaðir prófessorar í starfi við Háskólann eru kjörgengir. Sig- mundur Guðbjarnason rektor er því endurkjörinn til næstu þriggja ára. Sverrir Hermannsson: Dómurinn fellst á að ekki varð viðunað „í forsendum dómsins koma þau aðalatriði málsins fram að viðkomandi braut trúnað við ráðuneytíð og ráðherrann og braut starfsskyldur sínar með þeim hættí að ekki varð við un- að," sagði Sverrir Hermannsson. „Svo er annað mál, og ég hef ekkert um það að segja, að dómur- inn finni með einhverjum hætti málsbætur sem gera það að verkum að manninum eru dæmdar ein- hverjar bætur. Hins vegar tel ég ^ð svona mál hljóti að fara til úr- skurðar hjá æðsta dómstigi. En það er ekki mitt að taka ákvarðanir þar um, heldur fjármálaráðherra," sagði Sverrir Hermannsson alþing- ismaður og fyrrverandi mennta- málaráðherra. 'ffllli Morgunblaðið/ÓI.K.M. Sendinefnd Páfastóls ásamt Alfreð Jolson, biskupi kaþólsku kirkjunnar á íslandi. Á myndinni eru talið frá vinstri: Alberto Gasbarri, Vatíkaninu, Emil Tscherrig, Vatíkaninu, Le Maitre, erkibiskup, sendiherra páfa á Norðurlöndum, Pasquale Porena, Alitalia, Alfreð Jolson, biskup, Gran, biskup, séra Roberto Tucci, sem hefur yfirumsjón með heimsóknum páfa, og Piergiorgio Reali, Alitalia. Undirbúin heimsóknpáfa SJÖ MANNA sendinefnd á veg- um Páfastóls kom til landsins i gær til að kanna aðstæður og undirbúa heimsókn Jóhannesar Páls páfa til íslands á næsta ári. Sendinefhdin fundaði í gær með þeim Gunnari J. Friðrikssyni, Adolf Wendel, Þóri Ingvarssyni og sr. A. George, sem sæti eiga í íslensku undirbúningsnefndinni fyrir heim- sóknina. Auk þeirra eru í nefndinni þau Ásta Denise Bernhöft og Ólaf- ur Torfason. Þetta er fyrsta koma sendinefnd- arinnar hingað til lands til undir- búnings heimsókninni en ráðgert er að hún komi aftur í haust. Fyrir sendinefndinni er Roberto Tucci, sem hefur yfirumsjón með opin- berum heimsóknum páfa, en með honum eru biskupar frá Noregi og Danmörku auk embættismanna frá Vatíkaninu og fulltrúum frá Alitalia sem munu kanna aðstæður varð- andi lendingarekilyrði. Enn hefur ekki verið ákveðin endanleg dagsetning fyrir heim- sókn páfa en búist er við því að hún verði í byrjun júní á næsta ári. Sturlu dæmdar 900 þúsund krónur - krafðist 6 milljóna Braut trúnað og fjárstjórn hans var ámælisverð en sakir ekki nægar til að réttlæta fyrirvaralausa brottvikningu að fullu STURLU Kristjánssyni, sem Sverrir Hermaiinsson mennta- málaráðherra vék úr embætti fræðsiustíóra f Norðurlandsum- dæmi vestra, voru f gær dæmdar, f Borgardómi Reykjavíkur, 900 þúsund króna skaðabætur úr rfkis- sjóði. Sturla höfðaði mál gegn fjármála- ráðherra, fyrir hönd rikissjóðs, vegna brottvikningarinnar og krafðist 6 milh'óna króna skaðabóta, auk vaxta Tjörnin skerðist um 6.000 fm meðan framkvæmdir standa FRAMKVÆMDIR vegna fyrir- hugaðrar ráðhússbyggingar við Tjörnina hefjast á næstu dögum. Að sögn Þórðar Þ. Þorbjarnarson- ar borgarverkfræðings er gert ráð fyrir að fylla 6.250 fermetra út í Tjörnina á meðan unnið er við kjallarann. Þar af eru bráða- birgðafyllingar 3.980 fermetrar, eftir standa 2.270 fermetrar sem skiptast þannig að vatn verður yfir 300 fermetrum af kjallaran- um Tjarnarmegin og á 880 fer- metrum f lítilli tjörn og læk sem verður við Vonarstræti. Vegna frágangs á tjarnarbakkanum skerðist Tjörnin um 184 fermetra. Eftir stendur að Tjörnin minnkar um 906 fermetra sem er um 1% af heildarstærð hennar. Þórður sagðist búast við að lóðin á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu yrði girt af um helgina, en að undan- förnu hefur hún verið nýtt sem bif- reiðastæði. Sfðan mun ístak hf., verktakafyrirtækið sem samið var við um jarðvinnu, hefjast handa við að fjarlægja sökkla að Tjarnargötu 11, sem flutt var f Skerjafjörð. I frétt frá verkefnisstjórn um byggingu ráðhússins er sérstaklega tekið fram að fylling vegna fram- kvæmdanna skagi mun meira út i Tjömina en ráðhúsið mun gera. Bent er á að hún er til bráðabirgða og verður fjarlægð þegar ráðhúsið hefur verið steypt upp, sem væntanlega verður f ársbyrjun 1990. „Gerð fyll- ingarinnar er nauðsynleg vegna at- hafnarsvæðis verktakafls svo og til að stffa af stálþil sem rekið verður niður umhverfis grunninn. Reiknað er með að uppsteypa kjallara hefjist í ágúst í sumar." og málskostnaðar, enda hefði brott- vikningin verið fyrirvaralaus og án saka. Af hálfu ríkissjóðs var krafíst sý- knu af kröfum Sturlu, enda hefði hann ítrekað brotið trúnaðar- og holl- ustuskyldur embættismanns mennta- málaráðherra og ekki sinnt áminn- ingum. I niðurstöðum dómsins segir meðal annars: „Dómurinn fellst á að fjár- stjórn stefnanda hafi verið ámælis- verð á árunum 1985 og 1986 og því eðlilegt að ráðuneytið gerði raðstaf- anir til bóta. Samkvæmt stöðu sinni sem fræðslustjóri lýtur stefnandi skipunar- og boðvaldi ráðuneytisins í fjármálaefnum og ber þar að fylgja þeim fyrirmælum sem fyrir hann eru lögð. Staða hans gagnvart sveitar- stjórn skerðir ekkí þá skyldu. Einnig telur dómurinn að stefnandi hafi við stjórnun embættisins og í opinberri umfjöllun brotið trúnað við mennta- málaráðuneytið og ráðherra þess. í hvorugu tilviki þykja sakir hins vegar nægilega alvarlegar til að réttlæta fyrirvaralausa brottvikningu að fullu. Framkvæmd frávikningarinnar að formi til þykir og hafa verið ábóta- yant, sbr. fyrirmæli laga nr. 38/1954. í ljósi þeirrar meginreglu að starfs- manni sé fyrst vikið úr stöðu um stundarsakir, að sakir þær sem born- ar voru á stefnanda voru ekki nýtil- komnar og að stefnandi varíkki sak- aður um refsivert athæfi, þykir að- ferð ráðherra við frávikningu stefn- anda úr starfi fræðslustjóra Norður- lands eystra hafa verið of harkaleg og fyrirvaralaus og verður ekki talin lögmæt f skilningi laga nr. 38/1954. Ber honum því réttur til fébóta úr ríkissjóði. Við ákvörðun bóta þykir rétt að líta til þess að verulegir sam- skiptaörðugleikar hafa veríð á milli stefnanda og menntamálaráðuneytis- ins og að stefnandi gaf tilefni til þess að ráðuneytið gripi til brottvikningar um stundaraakir." Bætur voru taldar hæfilega ákveðnar 900 þúsund fyrir stöðu- missi, álitshnekki og önnur óþæg- indi, auk lögákveðinna dómvaxta frá birtingardegi stefnu til 14. apríl 1987 en með hæstu innlánsvöxtum, á hverjum tíma, frá 14. apríl til greiðsludags. Einnig voru Sturlu dæmdar 180 þúsund f málskostnað. Dóminn kvað upp Hjördís Hákon- ardóttir borgardómari og meðdóms- mennimir Guðmundur Amlaugsson fyrrum rektor og Jón L. Arnalds borgardómari. Hver yerða eftirköst- in fyrir ráðherrann? „Nú lýsti Sverrir Hermannsson þvf yfir meðan hann sat f ráð- herrastóli að hann myndi segja af sér ráðherradómi ef þessi gjörð yrði dæmd ólögmæt," sagði Sturla Kristjánsson. „Því vaknar nú þessi spurning: Hvað gerist nú þegar buið er að dæma að ráðherra hafi brotið lög á starfsmanni sfnum. Hver verða eftirköstin fyrir ráð- herrann?" Sturla sagðist enn seni komið er aðeins hafa heyrt úrdrátt úr dómsnið- uratöðunum í síma. Hann gæti þvf lftið tjáð sig um hann og kvaðst ekk- ert geta sagt um hvort áfrýjað yrði til Hæstaréttar. „í dóminum er tekið undir ýmsar þær aðfinnslur sem fram hafa komið um mín störf, En með þeim formerkjum að það sé eðlilegt ef upp komi ágreiningur að menn fái að njóta þeirra lagaréttinda að víkja til hliðar meðan hlutlausir aðilar skoða málið. Það sjá allar skyni bom- ar verur að skoðun mála við þær aðstæður er á allt öðru plani en sá harði leikur sem hér hefur átt sér stað. Þegar búið er að fremja slfkan verknað er auðvitað lagt allt kapp á að verja hann og að vinna málið," sagði Sturla Kristjánsson. Aprílgabb í útvarpi Rót: M iki() óhæfuverk segir biskup BISKUPI íslands, herra Pétrí Sigurgeirssyni, finnst það mikið óhæfuverk þegar krossdauði Jesú var haf ður að aprf lgabbi á föstudaginn langa. Kom þetta f ram hjá biskupi, þegar Morgun- blaðið leitaði álits hans á þvf, sem sagt var f útvarpsstöðinni Rót 1. aprfl sfðastiiðinn, föstu- daginn langa, þegar haf t var f flimtingum, að Jesús Kristur hefði ekki veríð krossfestur. . í dagskrárþættinum Umrót, sem var fluttur i útvarpsstöðinni Rót kíukkan 17.30 á fðstudaginn langa, 1. apríl 8l. var meðal annars sagt frá þvf, að fornleifafræðingar, sem unnið hafi að uppgreftri á Golgata- hæð, hafi komist að því, að Jesús frá Nazaert hafi ekki verið kross- festur, heldur hengdur. Síðan sagði, að páskaleyfi kirkjunnar manna um heim allan hefði verið afturkallað og myndu þeir ásamt steinsmiðum, blikksmiðum og tré- smiðum leggja dag við nótt fram á páskadag við að skipta krossum út fyrir gálga. Morgunblaðið sneri sér til herra Péturs Sigurgeirssonar biskups og leitaði álits hans á þessu uppá- tæki. BiSkup sagði: „Aprflgabb hefur á liðnum árum verið mjög svo skemmtileg til- breytni í grámóðu hversdagslífsins, enda er hér um að ræða græsku- laust gaman sem kryddar sam- félagið. FJölmiðlar hafa tekið upp þennan gamla sið og yfirleitt farið vel með hann. Við munum eftir ýmsum skemmtilegum 1. apríl „at- burðum". Þar sem ég er svo spurður álits á aprflgabbi, sem fór fram á föstu- daginn langa, er það álit mitt, að þann dag hefði verið eðlilegt að slfkt félli niður. Það ætti að vera óþarfi að rökstyðja þá skoðun, slíkt er innihald föstudagsins langa. Því finnst mér það fyrat og fremst mikið óhæfuverk, þegar krossdauði Jesú var á þessum degi hafður að aprílgabbi á einni útvarpsstöðinni."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.