Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 10
10 ÞRIÐJUDAGUR 13. DESEMBER 1994 MORGUNBLAÐIÐ Akureyri - Kópavogur Höfum til sölu 5 herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi í Kópavoginum. Fæst í skiptum fyrir raðhús eða einbýlis- hús á Akureyri. Skilyrði eru að eignin sé einnar hæðar, gott aðgengi og bílskúr. Upplýsingar gefur Fasteignasalan 641500 EIGNABORG sf. JC Hamraborg 12-200 Kópavogur E FRETTIR Gistiheimili í Búðardal Einstakt atvinnutækifæri fyrir samhenta fjölskyldu. Vorum að fá í sölu rúmlega 300 fm hús í Búðardal, Dalasýslu, sem skiptist í rúmgóða 3ja herbergja íbúð auk gistiheimilis sem samanstendur af 8 herbergjum, borðsal, setustofu, eldhúsi o.fl. Teikningar og myndir á Hóli! Makaskipti á eign á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Verð 7,9 millj. HÓLL, fasteignasaia, sími 10090. FYRIRTÆKJASALAN, SKIPHOLTI50B, símar 19400/19401 Matvælaframleiðslufyrirtæki Vorum að fá í einkasölu matvælaframleiðslufyrirtæki, sem selur fram- leiðslu sína í verslanir um allt land. Þetta er tækifæri fyrir dugmikið fólk sem vill vinna sjálfstætt. Lita Ijósr it u na rstof a Af sérstökum ástæðum er til sölu litaljósritunarstofa á mjög góðum stað í Reykjavík. Vel tækjum búin stofa, sem fæst á góðu verði og á góðum kjörum. Vínveitingastaður Gott tækifæri til að eignast vínveitingastað við Laugaveg. Staðurinn tekur 43 í sæti og er með fullt vínveitingaleyfi. Þetta er rétti staðurinn fyrir þig. Selst á góðu verði gegn góðum tryggingum. Vínveitingahús Vínveitingahús til sölu í miðbæ Reykjavíkur. Rótgróið og býður upp á mikla möguleika. Er í fullum rekstri. Selst af sérstökum ástæðum og á góðu verði ef samið verður fljótlega. VANTAR FYRIRTÆKI Á SKRÁ SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSS0N, framkvæmdastjori KRISTJAN KRISTJANSSON. loggiltur fasteigmasal Til sýnis og sölu - fjöldi annarra eigna á skrá: Skammt frá Vesturbæjarskóla Mjög góð 155 fm efri hæð í þríbýlishúsi, byggð 1967. Góður bílskúr með geymslu 37,4 fm. Skipti möguleg á góðri 3ja-4ra herb. íbúð í borginni eða nágrenni. Laus strax. Tilboð óskast. Með 40 ára húsnláni kr. 3,1-3,5 millj. Góðar 3ja herb. íbúðir m.a. við: Súluhóla. Suðuríb. Öll eins og ný. Ágæt sameign. Fráb. greiðslukjör. Eiríksgötu. Jarðhæð. Nýjar innr. og tæki. Vinsæll staður. Fráb. grkjör. Overgabakka. 3. hæð. Suðurendi. Parket. Ágæt sameign. Fráb. verð, Furugrund. Lyftuhús. 7. hæð. Útsýni. Bílgeymsla. Tilboð óskast. Vinsamlegast leitið lánari upplýsinga. 4ra herb. - langtímalán Nokkrar mjög góðar 4ra herb. íbúðir og sérhæðir m.a. við: Hlíðarhjalla, Kóp. 2. hæð um 100 fm. Urvals íb. 4ra ára. 3 svefnherb. Innb. skápar. Góður bílsk. með vinnuaðstöðu 36,6 fm. 40 ára húsnlán kr. 5,1 millj. Tilboð óskast. Meistaravelli. Tæpir 100 fm. Suðuríb. með sólsvölum. Vel með farin. Langtímalán kr. 4,2 millj. Vinsæll staður. Tilboð óskast. Þjórsárgötu. Ný úrvals sérhæð 104,3 fm í tvíbhúsi. Góður bílsk. Lang- tímalán kr. 4,6 millj. Tilboð óskast. Glæsiieg suðuríbúð - mikið útsýni Ný endurbyggð 2ja herb. íbúð á 2. hæð tæpir 60 fm miðsvæðis við Hraunbæ. Innr. og tæki endurnýjuð. 40 ára húsnæðislán kr. 3,3 millj. Selás - Breiðholt - traustur kaupandi Raðhús eða einbhús með 5-6 herb. íb. og tvöf. bílsk. óskast til kaups fyrir traustan kaupanda. Eignin þarf ekki að vera fullgerð. í vesturb. - Hlíðum eða Smáíbúðahverfi óskast til kaups eignir af flestum stærðum og gerðum. Ýmiskonar eignaskipti. • • • Gott skrifstofuhúsnæði óskast ígamla bænum eða nágrenni. ALMENNA FASIEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar um aðgerðir til að stuðla að aukinni atvinnu, stöðugleika og kjarajöfnun Meginverkefnið að nýta efnahagsbatann til að tryggja stöðugleikann HÉR Á EFTIR birtist í heild yfirlýs- ing ríkisstjórnarinnar frá því á laug- ardag um aðgerðir til þess að stuðla að aukinni atvinnu, stöðugleika og kjarajöfnun: Margt bendir til þess að nú hafi orðið ákveðin þáttaskil í efnahags- málum hér á landi. Langvinnt tíma- bil stöðnunar og samdráttar virðist að baki og hægfara efnahagsbati er í augsýn. Einörð stefna ríkis- stjórnarinnar og ábyrg afstaða launafólks og atvinnurekenda hefur tryggt meiri festu í efnahagslífmu en verið hefur um áratuga skeið. Framundan er það meginverkefni að nýta efnhagsbatann til þess að tryggja áframhaldandi stöðugleika um leið og leggja ber áherslu á jöfn- un lífskjara með því að bæta kjör hinna lægst launuðu og verst settu. Undir engum kringumstæðum má hverfa aftur til tíma óstöðugleika, óðaverðbólgu og erlendar skulda- söfnunar. Reynslan sýnir að slíkt ástand kemur verst við þá sem lak- ast eru settir. Átak í vegamálum 1. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að beita sér fyrir ýmsum aðgerðum til að treysta atvinnu í landinu og fjölga störfum. Ríkisstjórnin hefur sam- þykkt að verja 3,5 milljörðum króna ¦ til öflugs átaks í vegamálum á næstu fjórum árum. Þar af kemur ríflega þriðjungur, eða 1.250 m.kr. til fram- kvæmda þegar á næsta ári. Þessar aðgerðir munu í senn skapa fjölda nýrra starfa. treysta samgöngukerfi landsmanna og stuðla að auknu ör- yggi í umferðarmálum. Þetta frum- kvæði ríkisstjórnarinnar, sem hefur verið undirbúið að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins, auðveldar gerð skynsamlegra kjarasrmninga. Samstarf við sveitarfélög um atvinnuskapandi aðgerðir 2. Ríkisstjórnin mun leita eftir samkomulagi við forsvarsmenn samtaka sveitarfélaga um áfram- haldandi aðild þeirra að átaksverk- efnum og atvinnuskapandi aðgerð- um á vegum sveitarfélaganna sem komi í stað beinna fjárframlaga þeirra til atvinnuleysistrygginga- sjóðs líkt og verið hefur undanfarin tvö ár. Það er sameiginlegt hags- munamál að allra leiða sé leitað til þess að draga úr atvinnuleysi. At- vinnuleysistryggingasjóði verður tryggt nægilegt fjármagn til þess að standa undir bótagreiðslum. Jafnframt verði gætt fyllsta aðhalds við rekstur sjóðsins og útgreiðslu bóta þannig að þær nýtist sem best því fólki sem ekki fær vinnu. Nýsköpun í atvinnulífi og markaðssókn 3. Til þess að treysta enn frekar undirstöður íslensks atvinnulífs og skapa fleiri störf mun ríkisstjórnin leggja fram frumvarp um nýsköpun í atvinnulífinu. Með því verður greitt fyrir vöruþróun og markaðs- sókn erlendis, meðal annars á EES- svæðinu. Aðgerðir þessar munu ná til allra atvinnugreina. Jafnframt hefur ríkisstjórnin ákveðið sérstak- ar aðgerðir til þess að auka erlend- ar fjárfestingar hér á landi. Örvun fjárfestingar 4. Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir breytingum á skattalögum til að örva fjárfestingu og nýsköpun í atvinnulífinu og verður frumvarp þessa efnis lagt fram á næstu dög- um. Þannig munu fjárfestingar fyrirtækja á árunum 1994 og 1995 njóta sérstakra flýtifyrningar til skatts. Jafnframt verða einstakling- um sem leggja fé í fjárfestingu með hlutabréfakaupum áfram veittar sérstakar skattívilnanir. Styrkari fjárhagur heilbrigðisstofnana 5. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á stöðugt bætta heilbrigðis- þjónustu með því að gera stærstu sjúkrahúsunum kleift að nýta sem best þær miklu framfarir sem átt hafa sér stað á sviði læknavísinda að undanförnu. Liður í þessu átaki er samkomulag um sameiningu Borgarspítala og Landakotsspítala. Þá hefur verið gengið til samninga við stóru sjúkrahúsin í Reykjavík 'um lausn á fjárhagsvanda þeirra og nauðsynlega hagræðingu í rekstri til að tryggja sem besta nýtingu fjárveitinga. Samstaða um skattiagningu fjármagnstekna 6. Ríkisstjórnin hefur kannað rækilega leiðir til þess að samræma skattlagningu eigna og eignatekna með því að taka upp fjármagns- tekjuskatt. Að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins hefur eink- um verið horft til upptöku stað- greiðsluskatts nafnvaxta. Ljóst er að tekin er viss áhætta með því að hrinda þessum áformum í fram- kvæmd á sama tíma og leitast er við að lækka yexti 0g fjármagns- streymi milli íslands og annarra landa er gefið frjálst. Ríkisstjórnin telur því nauðsynlegt að sem víð- tækust samstaða geti tekist um lagasetningu skattlagningar fjár- magnstekna og hefur í því skyni ákveðið að bjóða þingflokkum og aðilum vinnumarkaðarins að til- nefna fulltrúa í nefnd til að semja frumvarp um fjármagnstekjuskatt. Ríkisstjórnin mun fela nefndinni að miða störf sín við það að lög um skattlagningu fjármagnstekna geti tekið gildi í ársbyrjun 1996. „Ekknaskattur" felldur niður 7. í tengslum við upptöku fjár- magnstekjuskatts hefur verið rætt um að fella niður sérsakan eigna- skatt („ekknaskatt") sem tekinn yar upp árið 1989 og var hugsaður sem fyrsti áfangi í skattlagningu fjár- magnstekna, en hún var þá í undir- búningi. Þessi skattlagning sætti Jón Baldvin Hannibalsson á flokksstjórnarfundi Alþýðuflokks Kosið verður um atvinnu á grundvelli stöðugleika Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra og formaður Alþýðuflokksins, fór yfir yfírlýs- ingu ríkisstjórnarinnar, sem kynnt var á laugardag, með flokkssystkinum sínum á flokksstjórnarfundi Alþýðuflokksins á sunnudag. Gréta Ingþórsdóttir sat fundinn. JÓN Baldvin lagði í máli sínu sér- staka áherslu á að grundvallarfor- senda fyrir allri vinnu ríkisstjórnar- innar værí að stöðugleiki yrði tryggður. Hann sagði að ef spurt væri um hvað komandi kosningar snerust væri svarið atvinna á grundvelli stöðugleika, aukinn jöfn- uður og sú framtíðarsýn að haldið yrði til jafns við aðrar þjóðir í menn- ingu og lífskjörum á íslandi. Jón Baldvin hélt langa framsögu á fundinum þar sem hann fór yfír yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. í inn- gangsorðum að máli sínu sagði hann m.a.: „Hvernig getum við komið því til skila til íslensku þjóðarinnar, til samstarfsaðila okkar í launþega- hreyfingu og meðal vinnuveitenda að ríkisstjórnin hafi fullan og ein- lægan vilja til þess að taka höndum saman við fólkið í landinu og við aðila vinnumarkaðarins um að nýta efnahagsbatann til kjarajöfnunar og forðast kollsteypu sem myndi koll- varpa öllu því sem Við höfum stritað fyrir á undanförnum árum í þeirri varnarbaráttu sem við höfum háð." Samstöðu leitað um útfærslu Um fjármagnstekjuskatt sagði Jón Baldvin að það hefði verið stefnuskráratriði ríkisstjórnarinnar að hún myndi beita sér fyrir sam- ræmingu á skattlagningu eigna og eignatekna vegna þess að skatt- leysi fjármagnstekna væri senni- lega eitt mesta ranglætið í íslenska skattkerfinu. Með núverandi fyrir- komulagi væri brotin sú grundvall- arregla að allir skuli jafnir fyrir lögum, sérstaklega skattalögum. Hann sagði að haustið 1993 hefði ríkisstjórnin ákveðið að það skyldi verða forgangsverkefni á grund- velli þess stöðugleika sem þá hefði náðst að þvinga niður vaxtastigið í landinu og þess vegna hefði verið samþykkt að fresta skattlagningu fjármagnstekna. „En málið var geymt en ekki gleymt. í millitíðinni höfum við ver- ið að vinna að því að skapa sam- stöðu og leita leiða um útfærsluna því þetta er geysilega flókið mál þegar menn fara að skoða smáa
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.