Morgunblaðið - 21.09.2003, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 21.09.2003, Blaðsíða 27
SKOÐUN MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 21. SEPTEMBER 2003 27 Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali Hákon R. Jónsson, sölumaður Ólafur Guðmundsson sölustjóri, Netfang: kjoreign@kjoreign.is - Heimasíða: www.kjoreign.is Sími 533 4040 Fax 533 4041 Opið í dag frá 12-14 TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA Ármúla 21 Reykjavík HJÁLMHOLT Frábærlega stað- sett sérhæð, ásamt bílskúr, innst í lokuðum botnlanga. Hús í góðu ástandi. Gróið hverfi. Stutt í þjón- ustu. Allt sér. Verð 21,7 millj. SKÚLAGATA Glæsileg íbúð á 2. hæð í nýuppgerðu húsi, um 74 fm. Lyftuhús. Mikil lofthæð ca 3,2 m. Glæsilegt útsýni yfir sjóinn og til fjalla. Stutt í miðbæinn og alla þjónustu. Verð 13,9 millj. nr. 4008 VEGHÚS - ÚTSÝNI Rúmgóð og vel skipulögð 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum. Stórar suðvestur- svalir. Fallegt útsýni. Stofa, borðstofa og fjögur svefnherbergi. Tvær snyrt- ingar. Laus fljótlega. Áhv. 8,0 millj. húsbréf. Verð 17,3 millj. nr. 3560 BLIKAHÓLAR MEÐ BÍLSKÚR Mjög góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt sérbyggðum bílskúr. Glæsi- legt útsýni. Hús og sameign í mjög góðu ástandi. Laus strax. Verð 13,9 millj. nr. 3564 VANTAR VANTAR VIÐ LEITUM AÐ 4ra-5 herb. íbúð fyrir aðila sem einungis vill vera í Bakkastöðum eða Barðastöðum. Bílskúr má fylgja. Ahending samkomu- lag. Verð 14,0-20,0 millj. kemur til greina og góðar og öruggar greiðslur í boði. VANTAR RAÐHÚS/PARHÚS Okkur vantar gott raðhús eða parhús í Grafarvogi. Traustur kaupandi, góðar greiðslur. Verðhugmynd 18-25 millj. Uppl. hjá Dan. VALLARHÚS Endaraðhús í góðu ástandi um 130 fm, hæð og rishæð. Afgirt góð lóð með sólp- alli. Stutt í skóla og aðra þjón- ustu. Gott skipulag. Verð 18,9 millj. 3758 HÆÐARGARÐUR Efri sérhæð ásamt óinnréttuðu risi í fjórbýlis- húsi. Á hæðinni eru tvær stofur og tvö svefnherbergi. Ris með þakgluggum. Fallegur suðurgarð- ur. Eign í góðu viðhaldi. Mjög góð staðsetning. Laus strax. Verð 12,8 millj. nr. 5364 GRÓFARSEL Mjög gott end- araðhús innst í lokuðum botn- langa. Sólríkur garður með timb- urverönd. Sérbyggður bílskúr. Verð 21,8 millj. nr. 3520 EINNIG VEGNA AUKNINGAR Í SÖLU ÞÁ VANTAR ALLAR STÆRÐIR EIGNA Á SKRÁ. jöreign ehf 3ja herbergja falleg 77 fm íbúð á 2. hæð í vel staðsettu húsi við Ljósvallagötuna, ásamt geymslu. Íbúðin skiptist í tvær samliggjandi stofur, gott herbergi, baðherbergi og eldhús. Íbúðin hefur mjög mikið verið endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, rafmagn, gler, skólplagnir o.fl. HELGA SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG (SUNNUDAG) MILLI KL. 13.00-15.00. V. 12,9 m. 3614 Ljósvallagata 24 - 2. hæð OPIÐ HÚS SÓLBRAUT - Á SUNNANVERÐU SELTJN. Fallegt 190 fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, eldhús, geymslu, búr og þvottahús, fjögur svefnherbergi, tvær stofur. Parket á gólfum. Húsið var sprunguviðgert og málað í fyrra. Vel hirtur garður og heitur pott- ur. Laust fyrir jól. V. 32 m. 3627 LANGABREKKA - TVÆR ÍBÚÐIR Vorum að fá í einkasölu tvær íbúðir í þessu fal- lega parhúsi. Annars vegar er um að ræða glæsilega 130 fm mikið standsetta íbúð á tveimur hæðum sem skiptist m.a. í tvær stofur og 3-4 herbergi. 34 fm bílskúr fylgir. Verð 18,9 millj. Hins vegar er um að ræða 3ja herb. 66 fm samþykkta íbúð í kjallara með sérinngangi. V. 9,9 m. Íbúðirnar seljast saman eða í sitt hvoru lagi. 3629 HÓLMASUND - GLÆSILEGT 4ra-5 herb. 125 fm efri hæð í nýju húsi á frábærum stað sem skiptist í stórar stofur, rúmgott eld- hús, 3 rúmgóð herb., baðh. m. hornbaðkari o.fl. Sérinng. Mikil lofthæð er setur mjög skemmti- legan svip á hæðina. Mjög skemmtilegt og barnvænt umhverfi. 3639 FUNALIND - GLÆSILEG 4ra herb. glæsileg 105 fm íb. á 2. hæð í fallegu húsi. Sérþvottahús. Vandaðar innréttingar og eftir- sótt staðsetning. V. 15,8 m. 3640 LINDARSEL - NEÐRI SÉRHÆÐ - ALLT SÉR Falleg 100 fm neðri sérhæð í tví- býlishúsi innst í botnlangagötu á rólegum stað. Íbúðin skiptist í anddyri, sérþvottahús, geymslu, hol, stofu, eldhús, baðherbegi og tvö svefnher- bergi. Allt sér. Hægt er að ganga út í sérgarð úr stofu. Sér hellulagt bílastæði á lóð. Áhv. 10,0 m. í góðum lánum.Laus strax. V. 13,6 m. 3621 VESTURGATA - STAND-SETT Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á frá- bærum stað við Vesturgötu. Húsið var að mestu endurnýjað árið 1994. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, geymslu, stofu, eldhús og tvö her- bergi. V. 14,5 m. 3636 HÖRGSHOLT - HF. - GLÆSILEG Vorum að fá í einkasölu glæsilega um 70 fm 3ja herb. efri sérhæð í 4-býli vestast á Holtinu. Ris- loft er yfir íbúðinni. Stórar flísalagðar svalir. Fallegt útsýni. Góð aðkoma að húsinu. Göngu- stígur niður á Hvaleyrargolfvöll. V. 11,9 m. MT51MT74MT65 MT52MT82MT65MT45MT54 SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, www.hibyli.is hibyli@hibyli.is Engihjalli 9 - opið hús Sérstaklega falleg og björt 2ja herb. íbúð í kjallara í fimm íbúða húsi. Rúm- góð stofa með tveimur stórum glugg- um. Gott eldhús með glugga og borð- krók. Flísalagt baðherb. með rúmgóð- um flísalögðum sturtuklefa. Parket og flísar gólfum. Sérinngangur í íbúð, suðurgarður. Íbúðin er mikið endur- nýjuð að innan, þ.m.t. nýleg gólfefni. Sameign og hús að utan nýlega málað. Áhv. 4,2 millj. húsbréf. Verð 8,2 millj. Íbúðin er til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17, gengið inn frá garði. Mjög skemmtileg og björt 90 fm íbúð á 10. hæð (efstu) í mjög góðu lyftuhúsi. Stór stofa með suðursvölum. Tvö svefn- herb. svalir í austur útaf hjónaherb. Stórkostlegt útsýni til suðurs og austurs. Þvottahús f. 3 íbúðir á hæð. Íbúðin getur losnað fljótlega. Áhv. 6 millj. Húsbréf. Óskað er eftir tilboði í íbúðina. Ingi- björg sýnir íbúðina í dag sunnudag frá kl. 14 - 17, bjalla merkt 10-F. Garðastræti 14 - opið hús arnar á ári hverju og verulegur hluti þessarar fjárhæðar verður eftir á landsbyggðinni. Skotveiði- félag Íslands telur afar brýnt að koma í veg fyrir magnveiðar á rjúpu. Það verður best gert með því að banna sölu á rjúpum til verslana og veitingahúsa. Ýmsir hafa vantrú á að bann af þessu tagi muni virka. Reynslan erlendis frá, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum, sýnir þó að sölubann á villibráð er góð verndaraðgerð sem hefur heppnast ákaflega vel. Reynslan t.d. frá Skotlandi sýnir að til að byrja með sé nokkuð svartamark- aðsbrask í gangi en þegar frá líður dragi úr því. Það eru sem sagt að skapast ný viðhorf í rjúpnaveiðum á Íslandi. Flestallir veiðimenn líta á rjúpnaveiðarnar sem holla og góða útivist, kunna vel að meta samneyti við félagana og hafa ánægju af veiðunum. Mikil andstaða er við magnveiðar á rjúpu og raunar einn- ig gæs í röðum félagsmanna SKOTVÍS. Allir félagsmenn og lík- legast flestir aðrir rjúpnaveiðimenn eru hlynntir markvissri veiðistjórn, þess vegna var víðtæk samstaða um bann við sölu á bráð. Er það von okkar að Alþingi samþykki bann við sölu á villibráð á fyrstu dögum þingsins nú í haust. Virk veiðistjórnun sem samstaða er um er besta stjórntækið sem við höfum til að tryggja stöðu íslenska rjúpnastofnsins. Á Íslandi eru til- tölulega fá veiðidýr, þess vegna eru hliðarverkanir þriggja ára veiði- banns á rjúpu ekki réttlætanlegar eins og staða mála er í dag. Allt bendir til þess að veiðar á gæs muni stóraukast, grágæsin og bles- gæsin mega alls ekki við þyngra veiðiálagi en nú er. Þá telur SKOTVÍS nauðsynlegt að tryggja veiðikortakerfið sem verið hefur við lýði frá 1995 og hefur verið byggt upp fyrir fé íslenskra skotveiði- manna. Veiðikortakerfið er einnig besta tækið til að fylgjast með veið- um á villtum dýrum og í gegnum það má fá margvíslegar upplýs- ingar sem veita ómetanlegan fróð- leik um þá dýrastofna sem veitt er úr hér á Íslandi. Tillögur SKOTVÍS Náttúrufræðistofnun telur nauð- synlegt að draga úr veiði á rjúpu. SKOTVÍS telur hins vegar að nauðsynlegt sé að draga úr magn- veiðum á rjúpu og koma á virkri veiðistjórn. Þó svo að Nátt- úrufræðistofnun hafi að okkar mati ekki getað sýnt fram á með sann- færandi hætti að skotveiðar hafi veruleg áhrif á vöxt og viðgang rjúpnastofnsins þá telur félagið vel þess virði að dregið sé úr veiðum. SKOTVÍS leggur megináherslu á að víðtæk samstaða sé um þær að- gerðir sem gripið verður til. Til- lögur Skotveiðifélags Íslands eru í grófum dráttum þríþættar. Í fyrsta lagi að bannað verði að selja rjúpur á frjálsum markaði, í öðru lagi að komið verði upp verndarsvæðum um allt land, og í þriðja lagi að veiðitíminn verði styttur með því móti að aðeins verði leyft að veiða fá daga í viku hverri. Nú þegar eru til verndarsvæði víða um land og eftir að búið er að kortleggja þau má bæta við svæðum þar sem lítið er af þeim, og getur verið gagn- legra að hafa frekar nokkur minni svæði en fá stór. Tillögur okkar eru mjög svipaðar og tillögur Umhverf- isstofnunar í þessum efnum. Við teljum að breið samstaða gæti myndast um þessar aðgerðir. Í stuttu máli má einnig segja að fé- lagið sé andsnúið því að veiðitíminn verði styttur á þann hátt að aðeins verði stundaðar veiðar í mjög skamman tíma, t.d. í 2 vikur eða 1 mánuð. Þeir erlendu sérfræðingar sem við höfum verið í sambandi við hafa tjáð okkur að með þessu móti gæti veiðiálagið orðið óeðlilega mikið og auk þess óhentugt að hátt í 5.000 rjúpnaveiðimenn séu á veiði- slóð nánast á sama tíma. Að lokum Eins og árið 1993 er megn óánægja með þá ákvörðun um- hverfisráðherra að grípa til frið- unaraðgerða án samráðs við veiði- menn. Þá var stjórnsýslulegur ferill þessarar ákvörðunar afar einkenni- legur, svo ekki sé meira sagt. SKOTVÍS stóð í þeirri trú að veiði- stjórnunarsvið Umhverfisstofnunar ætti að taka ákvörðun um veiði- stjórnun villtra dýra. Umhverf- isráðuneytið hafnar tillögum Um- hverfisstofnunar, svo og tillögum SKOTVÍS. Sömuleiðis hafnaði ráðuneytið þeirri ósk okkar hjá SKOTVÍS að fengnir væru ut- anaðkomandi aðilar, erlendir vís- indamenn og vísindamenn við Nátt- úrufræðiskor Háskóla Íslands, til að yfirfara tillögur Náttúrufræð- stofnunar. Þá telur SKOTVÍS það allsendis óviðunandi að Nátt- úrufræðistofnun var látin fjalla um tillögur SKOTVÍS um aðgerðir til verndar rjúpunni. Skotveiðifélag Íslands hvetur Alþingi til að sam- þykkja bann við sölu á villibráð nú á fyrstu dögum þingsins. Félagið gerir ráð fyrir því að eins og komið hefur fram í máli umhverf- isráðherra verði ákvörðun um bann við veiðum á rjúpu dregin til baka. Skotveiðifélag Íslands væntir þess að hægt verði að sameinast um markvissa veiðistjórnun til næstu ára sem víðtæk sátt verði um. Of langt mál er á þessum vettvangi að fjalla um ágreining Skotveiðifélags Íslands og Náttúrufræðistofnunar. Þeim, sem áhuga hafa á að kynna sér þetta mál enn frekar, skal bent á blað félagsins, SKOTVÍS-fagrit um skotveiðar og útivist, sem fæst í bókaverslunum og heimasíðu fé- lagsins www.skotvis.is. Það skal að lokum áréttað að Skotveiðifélag Ís- lands vill gjarnan eiga sem best samstarf við Náttúrufræðistofnun Íslands, sem og önnur félög og stofnanir er að þessu máli koma. Höfundur er formaður Skotveiði- félags Íslands.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.