Tímarit hjúkrunarfræðinga


Tímarit hjúkrunarfræðinga - 01.10.2005, Blaðsíða 59

Tímarit hjúkrunarfræðinga - 01.10.2005, Blaðsíða 59
Hjúkrunarfræöingar! Til hamingju meö tímarit hjúkrunarfræöinga í 80 ár Reykjalundur, endurhæfingarmiöstöö SIBS Heilbrigöisstofnunin í Hverageröi Heilbrigöisstofnunin á Blönduósi Heilbrigöisstofnunin á Hvammstanga Bláa lónið hf. Sjúkraliöafélag íslands Lyfjatextí meö auglýsingu á baksíðu 'f/t Cymbalta® yduloxetine HCI SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LVfS. Haiii lyfs. lyfjafomi og pakknrngastærðir CYMBALTA 30 mg herð sýruþolin hylki eða CYMBALTA 60 mg hórð sýruþaiin hylki. CYMBALTA 30 mg fæst 128 hylkja pakkningum. CYMBALTA 60 mg fæst 128 og 98 hylkja pakkningum. Virk innihaldsefni og sryrklsiker Viika inmhaldsefnið ICYMBALTA er duloxetin. Hvert hylki inniheldur 30 eða 60 mg af duloxciini sem duloxeiin hýdiöklóríð. Ábendingar: Til meðferðar 3 alvarlegum þunglyndislotum Imajoi depressive episodes). Til meðferðar a útlægum tauQaveikjum vegna sykuisýki hj3 fullrjrunum Skammtor og lyfjofljóf: Til inntöku fullorðnir: Alvarlegar þunglyndislotur: Ráðlagður upphafsskammtur og viflhaldsskammtui er 60 mg eínu sinni á dag án tillits lil máliiða. Skammtai yfir'60 mg einu sinni a'dag. upp að hámarksskammli 120 mg a dag gefið í júfnum skOmmtum hafa verið metnif mefl tilliti til öryggis Iklínfskum rannsóknum Hins vegar benda upplysingar úr klínlskum rannsúknum ekki til þessað sjúklingar sem svaia ekki láðlögum upphafsskammti hafi gagn af hæiri skammti. Svúrun sést venjulega eftir 2-4 vikna moðferð. Mælt er meðaðmeðferð sé veitt i nokkra mánuði eftir að svörun hefur fengist til að forðast bakslag ÚHægir taugaverkir vegna sykursyki: flaðlagður upphafsskammtuf og viðhaldsskammtur er 60 mg einu sinni 3 dag án tillits til mSltiöa. Skammtar yfir 60 mg eiriu sinni á rjag, upp að hamarksskammti 120 mg á tíag gefið í jOfnum skummtum hafa veiið metnir mefl lilliti til öryggis i klíniskum rannsfiknum. Mikill einstaklingsmunur el a plasmaþéttni duloxetins. Þvl gætu sjúkjingar með úfullnægjandisvúrun 3 60 mg haft gagn af hærri skammti. Meta skal svúrun lyfsins eftir 2 manaða meðferð Frekari svöiun eftir þann tíma er ílíkleg. Endurfneta skal dvinniog meðferðaiinnar reglulega lað minnsta kosti á þriggja m3naða fiesti) Aldraðir: Alvorlegarþunglyndislotur. Ekki er mælt með skammtaaðlúgun hja Oldiuðum sem eingOngu er byggð á aldii Aldiaflii skulu meðhúndlaðir með varúð eins og við 3 um ðnnur lyf, seistaklega með CYMBALTA120 mg/dag þai sem tskmarkaðai upplýsingar eru til um notkun. Útlægir taugaverkir vegna sykursýki: Ekkieimælt meðskammtaaðlögun hjá Öldruðufn sem eingöngueibyggfl á aldri. Aldraðif skulu meðhöndlaðir meðvarúð. BömogungJinctfr.Rannsðknirá úryggi ogvirxni duloietinshja sjúkfingum Iþessum aldurshðpi hafaekki veiið fiamkvæmdar. Pvi eiekki mælt meðnotkun CYMBALTAfyriiböin ogunglinga. Skertkfrarstarfsemi:CYMBALTAætti ekki að gefa sjúklingum með lifrarsjúkdöm með skeitii lifrarstarfsemi. Skert nymastarfsemi: Ekki er þflrf á skammtaaðlögun hja sjúklingum með væga eða miðlungs skerðingu a nýrnastarfsemi (kieatinin úthreinsun 30 til 80 ml/mín). Meðlerð hætt Þegai meflferð með CYMBALTA ei stððvuð eftir meiia en 1 viku meðferð, er að öllu jöfnu láðlegt að draga smám saman lir skammtinum 3 minnst 2 vikum til að draga úi hættu 3 Irahvartseinkennum. Almennt er liðlagt að minnka skammtinn um helming eða gefa iylið annan rnrein dag. Vjö ákvörðun um skammtaminnkun skal h'ms vegai taka tillit til ernstaklingsbundinna atiiða varðandi sjúkting, svo sem lengd meflteiðai, skammtastærð þegar akveðið ei að hætta o.s.trv. Frábendingaf Ofmemi fyrir viika efninu eða einhverju hjálpaiefnanna. CYMBALTA á ekki nota samhliða úsérhæfðum. baftuikiæfum Mðnðamín Oxidasa hemlum IMAO hemlum]. Lifiarsjúkdömur með skertri lifrarstarfsemi. Ekki ætti að no« CYMBALTA samhliða lluvoiamini. cipfofloiacini eða enoiacini |p e viikum CYP1A2 hemluml því þafl veldur hækkaðri plasmaþenmduloietins Mikiöslen n;TnastarfsemiIkieatmin úthieinsun <30 mt/min) Sérttök vamaOBrorS og vaniSaneBliH«'inolkun GEcViædcgirampar.frfMBALTAskalnrjtaðmeðvaiúðhjasjúWingummeösöguumgeöhæðeöasemhatagreinst meðgeðhvarfasyic'i ocjíeðakrampa. íjúscjwstÆ'iíio.'Ljúsopssiæiinfluhefut veriðlýsiog tengd við duloxetin, þvi ætti að ávísa CYMSALTA með varúð hja sjúklingum meðhækkaðan augnþrýsting eða með þekkta hættu á bráðri þrönghomsgláku. Bláðþrýsiingur. Fylgjast ska' með bloðþrýstingi eftir þvi sem vifl 3 hjá sjúklingum með háþrýsting og/eða aðra hjartasjúkdom3. Skert rrýmastarfsemr: Plasmaþéttni duloietins hækkai hjá sjúklingum með mikið skerta nyiriasTaffsf^isímkiefsiWtfctów^(iueaiiriinúWinsim^mUrmn).Sj3r^^ íVot*unmeðþu%l)^isfrtum GæiasVaivatúðaisÉCYMBALTAnoiaísar^ etekkimæltmeðsamhliöanotkunsértækraafturkræfraMAO-hemla. JóhannesðrjurtTidráaukaverkanagetuf aukistefCYMBALTAernotaðsamhliðanSttúrulyfjumsem mnihaldaJohannesaijufiIHypericumperforatum] Sjállsvíg: Alvsrlegarþunglyndislotur Þungfyndiertengtaukinnihættu3jjSlfsvigshugsunum. sjStfsskaðaogsjSlfsvigum.Þessiahættaettif yaðaf uns marWækut baii f æsr Tflgiasi ska! ciaið með sjútímgum uns ba\i f æsi. því eVki ei vtsi aí baiametki sjíisi i fytsiu vikum meðfeiðat. Almenn klínisk leynslB af öllum þunglyndismeðfeiSum ei að sj&lfsvígsahæwan geti aukisi a tyistu batastigum Oæmi eiu um siáltsvigshugnríiwlii og siSHsvígsatfeili meðar, i cMoxetinmeiWeið siendur eða sKömmu eflii að meðferð var hætt Fylgjdst skal n3ið með sjúklingum sem eru í séistakn 3hættu Aðvara skal sjúklinga (og aðstandendur sjúklmga} um þOrf 3 að fylgjast með tilkomu si3lfsvigshugmynda/hegðunai eða hugsana um sjálfsskaða og að leita læknisaðstoðai samstundis ef þessi einkenni koma fram Engai kliniskai rannsoknir ha<3 verið framkvæmdar 3 þunghyndum búinum. VegnaskortsáUkftkri tevnslu3ekkiaðnmadutonetinhjabðinumogunglirvjjmuncttf I8áraaldii tilaðríffiQ^ðnctlaatvartegaiþungjvridislatuc.Ekkief hægt aðydrfæraupplýswigar umerycjgiog veikunhjafutaðnummeðalvarlegai(wnglyndistotor ytit aoöin. Oæmieruurasialísvígstilbuioihjasiúklingumá SSRl/SNR! lytjum Qttægit [augaveoVir vegn3 sykursyki: Eins og við 3 um onnur lyf með svipuð lyfjafiæðrleg ahril |þungryndislyf|. eiu einstaka dæmi um sj3lfsvigshugmynrjii og sjálfvígstilbuiði meðan 3 duloietinmeðferð stendui eða skOmmu eftir að meðferð val hæn. Læknar skulu hvetja Sjúklinga til afl tilkynna um allar bðlsýnrshugsanir eða vanlíðan. Súkrúsi: CYMBALTA hörð sýruþolin hylki innihalda sukrása. Sjúklingai mefl mjög sjsldgæft arfgengt frúktúsa fiþöl, glúkðsa-galaktúsa vanfrásog eða súkrasa-isomaltasa skort skuiu ekki taka lyfið 8læðingar:Lysl hefui veiið ðeðlilegum húðölæðingum eins og marblettum og purpura tengt sfiihæfflum seifitonin enduiupptöku hemlum (SSRíl. Gasta skal varúðar hjá sjQklingum sem taka blóðþynnmgarlyf og/efla fyf sem vitað er að hafa ahrif é staifsemi bloðflagna og hjá sjúklingum með þekkta tilhneigingu til blæðinga Nsiríumlækkun: Mjog sjaldgæf dæmi eru um natríumlækkun, seistaklega hj3 öldiuðum. þegai CYMBALTA ei gefið með öðium lyfjum I sama lyfhrifaflokki. Meðlerð hætt: Sumir sjúklingai geta fundið fyrir einkennum þegar meðferð mefl CYM8ALTA er hætt, sérstakleqa el meðferö er stOðVLíð skynrJrleQa (sja kafta J 2 og4.B|. >1/rf/ai3/r fl/vaWegar ÍJUíJff/VrKÍrí/oíirr Takmarliaðar upplysingsr eru tii um nofkun CYMBALTA 120 mg hja öldiuðum siúklrngum með ah/aflegar þunglvndisraskanif. Pess veQna skal gæta varúðar þegar aldisðir eiu meðfiönrJlaöii meö hámarksskömmtLnn. i^íem i/ira/ia/ííj rJutoeím. Mismjttancfi lyf sem innihalda duloxetineiu fáanleg vifl mismunandi ahendingum(taugaverkir vegna sykursýki, alvarlegt þunglyndi sem ogareynsluþvaglekil Foiðast skal samhliða notkuna fleiii eneinu þessara lyfja Milliverltanif við onnur lyiog aðrar miNÍvaiknnÍr: lyfsem verkaámiðtaugakerfið. áhættan 3 gjof dulonetms samhliða Oðrum lyfjummefl veikun3 miðtaugakeifið hefui ekki verið metin kerfishundið nema eins og lýst ei í þessum kafla. Þar af leiðandi skal gæta varúðar þegar CYMBALTA er tekið samhliða Oðium lyljum og efnum sem verka á miðtaugakerfið þar með talið afengi og rfiandi lyf (t d. bemodiSJepin lyf morfinlík iyf. sefandi lyf, phenobarbital, andhistamin með rúandi verkun] Monóamín Oxidasa nemlar IMAO hemlarl. vegnahættu á seiútðnín heilkenni skal ekki nota CYMBALTA samhliða ösérhæfðum, úafturkræfum MA0 hemlum eða innan minnst 14dftgumfi3þviaðmeðferðmeflMA0hemlum vaihætt Miðaðviðhelmrngunaftímaduloietinsskulu IIðaminnst5dagaifi3þv[aflmeðferðmeðCYMBALTAvaihætt3ðurenmeðferðmeðMA0hemlum hefst, Fytir sfiihæfða. afiurkræla MA0 hemla, einsogmoclobemid. erhættanaserútðnínheilkenniminni, SamtsemaðurerekkimæltmeðsamhliðanotkunSCYMBALTAogsÉrhasfðum. afturkrælum MA0 hemlum. Se/dídni/i/ieíífennrmjögsjaldgæf dæmieiuum seifitúnin heilkenni hj3 sjúklingum sem nota SSRi lyf (td. paroxetin, fluoxetin) samhliða sefútönvirkum lyfjum. Gæta skal varúðar ef CYMBAITA er gefið samhliða serðtúnvirkum þunglynrjislyfjum eins og SSffl lyfjum. þniiringlaga þunglyndislyfjum eins og clnmipiamini og amitiiptylim. Júhannesaijurt (Hypeiicum perforatum), venlafaiini eða tnptan lyfjum. tiamadoli, pethidini og tryptophani. Áhrit duloxetins á önnut lyf. Lytsem eru umbrotin af CYP1A2:1 klinlskri rannsökn (undust engin marktæk ahrif a lyfjahvúif tefifýllíns, sem ei CYP1A2 hvarfefni. þegai það vai gefið samtímis duloietini 160 mg tvisvai á dagl Rannsðknin var framkvæmd hja köilum og ekki er unnt að útiloka aí konui sem hafa minni CYP1A2 virkni og hæni plasmaþéttni duloxetinsgeti fengifl milliverkanir tengdar CYP1A2 hvartefnum. íjYumÍTOfrn a/CYP^Ðfi samtimis gjOf duloxetins 140 mg Nisvai 3 rJag) eykur jafnvægis AUC tolterodins |2 mg tvisvar 3 dag) um 7 þröngan lækningalegan stuðul Gefnarb/w™/7d''urog3d//rsíe^ magnesíumeða meðfamotidmi hah engin marktækShiif 3 fiasogshiaðaeðsmagnduloxetins sem frásogaðist ettii inntöku40 mg skammts. lyfsemhamia CYPlA2:har semCYP1A2 tekui þátt Iumbroti duloxetins. et IMegt að samhliða notkunduloielins með fiflugumCVPlA2hemlumauki þéttniduloxetins. Fluvoxamin(100mgeinu sinni ðdag), semer öflugur CYPIA2 hemill, lækkaði greinanlega plasma úthteinsun duloietins um u.þ.b 77% og 6 laldaði AUCO-t. Þvi ætti ekki að gefa CYMBALTA samhliða öflugum CYP1A2 hemlum eins og fluvoxamini |sjá kafla 4 3). tyf sem hvetja CYP1A2. Rannsðknit 3 ryfjahvorfum hafa sýnt að leykingamenn hafa næstum 50% lægri duloxetin sryrk I plasma samanþorið við þá sem reykja ekki. Meðganga og rjrjóiUgjöt: Meðganga Ekki eru tyrirliggjandi nein gðgn um notkun duloxetmshja þunguðumkonum. Dýrarannsökniihafa synt skað'eg ahiil 3 fijfisemi við almenna útsetningu duloxetins |Al)Q sem var lægra en mesta kliniska útsetningin Hugsanleg 3hætta tyr'i menn el ekki þekkt. Eins og rneð Onnuf serfltfinvirk lyf erhugsanlegt að nýbuiinn (3i fiahvaifseinkenni ef mððnin tðk duloxetin skommu fyiii fæðingu. Aðems ærti að nota CYMBALTA a meðgöngu ef hugsanlegur avinmngui réttlætn bugsanlega ahættu (yrir fústur. Konum skal r3ðlagt að láta lækninn vita et þær veiða þungaðar eða hafa I hyggju að vefða þungaðar meðan 3 meðteið stendur. Brjóstagjút: Du'oxetin og/eða umbrotsetni þess eru skilin úl i mjúik h)3 rotlum. Hegðunaiaukaveikanii sáuSt hj3 atkvæmum i eilrunarrannsOknum 3 lotlum sem tiamkvæmúar voru við og etlii buiðarmál. Ekki liggja tyi|r ^'"ai rannsúknii a utsMnaði duloxetins Ðg/eða umOrotsefna þess I briðstamjðlk íkki er mætl með notkun CYMBALTA meðan 3 brjðstagjðt stendui yhi Áhr'rl ¦ hattni lil akíturi og rwtkunif vél*:Þi3lt fyTJr að samanbuiðarrannsúknir ha'i ekki sým Iram 3 að duloxetin skeiði hreyfifæmi. skilvitlega fxrni eða minnl. getur það valdið syfju. Sjúklingar skulu þvi vaiaðii við 3hrifum lyfsms á hætni til aksturs eða notkunat hættulegra véla Aukiverkinir AlgenguStu aukaverkaniinar sem tilkynnt var um hjð sjúklingum með þunglynd' 3 CYMBALTA meWHÖ vrxu t^eði. rnimnþurrkur f^ ria^^ klínískt gildi eru: minnkuð mataifyst. þyngdaitap, svelnleysi. minnkuð kynhvöf, (ullnægingaistol (anorgasmia), sundl, svelnhofgi. sk;3lftr. öskýr sjún. hitakðf. niðurganguf. uppkúst. aukin svitamyndun. listiuliun*. seinkað sáðlat". sáðlatsioskun* og þreyta 'Aðlagað að kyni. Dæmi eiu um ti3hvaffsetnkemi þegai notkun CYMBALTA ei hætt. Algeng einkenni. sfestaHega þegai hætt ei snfigglega. etu sundl. ðgleði, svetnleysi. tÆroðvetVui og Iwíði. Vitað ei að uulonetin hetui ihtii a viðnam í þvagiis Dæmi eni um siallsvígshugmvndii og siallsvigsatletli hji sjúVlingum á duloxetin meðfeið eða sliörnrnu eftii að meðteið vai haiu Hsndhali mífVaoi'Bvfiv Efi lilly Nederlanú BV, Giootslag 1-6. NL-3931W. Houten. Holland Dagsetning h/rslu úlgáfu markiðsleyfis/endumýjunai markaðsleyfis: 17. desembei 2CD-1 Verft tkv. lyfjaverðskrá frá og með 1.september 2005.Tryggingastofnun rlkisins tekuiþátt I gieiðslu lyfsins |B-merkt|. Cymbalta 30 mg hylki. 2B stk. 3.765kr. Cymbalta60 mg hylki. 2B stk. 5 692 ki. Cymbelta60 mg hylki. 98 Stk. 17.004 kr
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Tímarit hjúkrunarfræðinga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tímarit hjúkrunarfræðinga
https://timarit.is/publication/1159

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.