Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 8

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 8
DET NORDISKA SAMARBETET skulle betyda. Med det pá den svenske konungens vidsynta initiativ tillkomna mötet i Malmö mellan Sveriges, Danmarks och Norges konungar inleddes emellertid i december mánad 1914 det mycket in- tima samarbete, som dárefter agde rum mellan de tre nordiska lánderna. Hár ar icke plats att nár- mare redogöra hárför; sá mycket kan dock ságas, att denna samverkan, som vann anslutning inom alla politiska partier, i icke ringa mán bidragit till möjligheten att befrámja rikenas intressen och be- vara deras neutralitet. Den varuutváxling, som págick mellan de tre lánderna under krigets sista skede, láttade ocksá i hög grad de svárigheter vi alla dá hade att genomgá. Sárskilt gládjande ár att konstatera, huru denna varuutváxling skedde utan ángsligt vágande av för- delar och nackdelar. Erfarenheterna under krigsáren ha fört de tre nordiska folken nármare varandra án kanske nágon- sin förut i historisk tid. Sláktskapen till blod, sprák och kultur har icke ensam varit tillrácklig för detta nármande. Tidigare ha de nationella sárdragen, en máhánda tráng syn pá det egna intresset och en kánsla av att vara sig sjálv nog i viss mán verkat till isolering. Det ár först den vaknande insikten om de tre nordiska folkens gemensamma intressen i várldskonkurrensen och áven i viss mán i poli- tiska ting som ástadkommit detta resultat. Várldskrigets upplevelser och erfarenheter ha givit upphov till en ny skandinavisk rörelse, vilken, lámnande tal och fraser, för sig uppstáller bestámda mál, begránsade till vad som ár reellt och möjligt. Att denna rörelse icke innebár nágon fara för den nationella egenarten eller inkráktar pá den natio- nella sjálvstándigheten torde numera allmánt inses. För att vidare utveckla denna moderna, nyktra arvtagare till skandinavismen bildades för omkring 10 ár sedan föreningarna Norden i Danmark, Norge och Sverige. Till dessa knöto sig sedermera lik- nande sammanslutningar i Finland och pá Island. Det var framför allt hos de mán, som haft tillfálle att pá nára háll följa det nordiska samarbetet under krigsáren och konstatera betydelsen dárav, den tanken vácktes att i de olika nordiska lánderna skapa fristáende organ med uppgift att enbart tjana det nordiska samarbetet. Att hár utförligare gá in pá föreningarnas pro- gram torde vara överflödigt. I korthet sagt ásyfta de att fördjupa sláktkánslan hos de nordiska folken, vidga deras kulturella och ekonomiska förbindelser, befordra samarbetet mellan dem och verka enande och stimulerande pá alla sunda strávanden i denna riktning. Den frágan ligger máhánda nára till hands, i vad mán föreningarna lyckats i sin uppgift. De gángna áren ha pá satt och vis varit en försökstid; det har gállt att orientera sig rörande uppgifter och problem samt förutsáttningarna att lösa dem. Nágra storar- tade resultat kunna icke gárna under denna korta tid ha ástadkommits; man har framför allt sökt stálla verksamheten pá solid grund, lágga den pá láng sikt. Ett omfattande och várdefullt röjnings- och odlingsarbete har dock utförts, vars frukter lángre fram utan tvivel skola komma báttre till synes. Av den redogörelse, som áterfinnes i slutet av denna publikation, torde man fá ett begrepp om arten av det arbete föreningarna under ár 1929 ut- fört. Vid bedömandet av de hittills nádda resul- taten böra icke heller förbises svárigheterna att skapa det ekonomiska underlag, som arbetsuppgifternas mángfald och omfattning kráva. Riktas blicken framát, öppnar sig ett rikt arbets- fált. Allra mest ligger oss kanske om hjártat att ta hand om de unga. Hos dem skall ingjutas intresse för de mál »Norden» satt sig före. Redan i skolan bör grunden lággas till fördomsfri och förstáelse- full uppfattning av broderfolken, av deras sprák och vad som i övrigt binder dem samman. Be- skaffenheten av historieundervisningen och de láro- böcker som anvándas ár dárvid av största vikt. De gemensamma kurser för lárare frán Nordens lánder, som igángsatts, spela i detta avseende en stor roll. Oándligt betydelsefullt ár ocksá att fortgá pá den sá lyckligt inslagna vágen att bereda barn och ung- dom frán de skilda lánderna tillfálle till otvungen samvaro under ej alltför kort tid. Men det gáller helt naturligt ocksá att inom alla kret- sar av samhállet bedriva ett omfattande upplysnings- arbete om förhállanden och livsvillkor i de nordiska grannlánderna pá samhállslivets, náringslivets och den andliga kulturens omráden. Ty nár fránder lára kánna varandra, váckes intresse och oftast sympati. 6
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.