Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 30

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 30
FYRA NORDISKA DIKTARE Inför de syner, som stiga fram ur slutstroferna av Kung Fjalar, tánka vi omotstándligt pá skaldepersonligheten, som vi alla kánna, som vi beundrat och álskat sedan barndomen, men i vars höga stránghet det áven ár nágot som háller oss tillbaka, i vördnad om icke rent av i fruktan. I strávandet mot det absoluta, och i förhárligandet av den allt krávande heroismen, ár Runeberg befryndad med Norges váldige diktare, Henrik Ibsen. Trots alla olikheter i det yttre, ráder det i innebörden en viss över- ensstámmelse mellan Kung Fjalar och Brand, som ju áven den ár en dikt om mannaviljans makt och om dess otillrácklighet. Huru mycket det án funnes att sága om Ibsens behandling av de fornordiska motiven, ár det emellertid icke honom, utan hans store medtávlare jag valt som den fjárde av de nordiska diktarna. Den för- námsta anledningen hártill ár den, att intet av Ibsens verk sá vál som Björnsons Arnljot Gelline láter sig jám- föras med Helge, Frithiof och Kung Fjalar. Men en annan rent tillfállig anledning ár den att Björnson en gáng hos oss blivit jámförd med Runeberg i en tidnings- artikel, som i och för sig ár innerligt obetydlig, men som genom sina medelbara verkningar dock áger ett visst litteraturhistoriskt intresse. Jag avser ett resebrev, som under hösten ár 1871 var infört i Abo Underráttelser. Författaren, magister Ernst Rönnbáck, skildrar i detta brev, som var ett nummer i en lángre serie av brev frán Sverige och Norge, sina intryck frán en vistelse i Kristiania, under vilken han gjort ett besök hos Björnstjerne Björnson. Fru Karoline hade visat honom mycken álskvárdhet som várdinna, men mannen sjálv hade uppenbarligen varit ett grand förströdd — nágot som man icke kan förundra sig över, dá man vet att vintern 1871—1872 för Björnson varit en svár tid, med dödsfall i den nármaste familjekretsen, skarp kritik av hans diktning, och háftiga angrepp mot hans politiska verksamhet. Gásten frán Finland tog emellertid icke nágra förmildrande omstándigheter i be- traktande, han fáste sig endast vid att Björnson föreföll intensivt upptagen av sig sjálv, och att han — för att anvánda Rönnbácks ord — »i naiv egenkárlek bröstade sig över sina inbillade företráden». Vad som sárskilt sárade besökaren var att icke ens Runebergs hálsotill- stánd, varpá samtalet dock leddes, föreföll att intressera Björnson. »Runebergs álskvárda blygsamhet och stránga sjálvkritik», sá slutade korrespondenten sitt brev, »kon- trastera skarpt mot norrmannens brist pá vardera.t) Den gamla tidningsartikeln var sá elak i sin tonart att den av Rönnbácks biograf utan överdrift blivit karak- táriserad som »ett litterárt hemfridsbrott». Med sin för- löjligande skildring blev den likvál — sásom man kan inhámta av Professor Francis Bulls ár 1926 utgivna historiskt kommenterade upplaga av Björnsons Samlede Digte — icke utan sitt inflytande pá den norske skaldens alstring. Björnsons motstándare sörjde námligen för att den blev avtryckt i norska tidningar, och bitterheten skalden erfor vid att se sig obarmhártigt parodierad av sin forne gást, den bidrog till att inspirera honom nár han ár 1872 till alla sina vánner riktade det stora kvádet: »Nej, hvor blir du dog av, du som ejer den magt — at slá lognen og uretten ned.» Sásom en not i original- trycket upplyser om var det med sárskild syftning till resebrevet i Abo Underráttelser som skalden i den första strofens sista verser uttalade sig om den ondskabens vagt som nu bryder ind for med logn och med had att belure mit sind og besudle hvert fad i mit yndige hjem, hvor vi harmlase sad. Det ár icke endast för att ge ett litet bidrag till den i sá mánga andra stycken vackra och upplyftande historien om Björnsons förhállande till Finland som jag velat hán- visa till resebrevet i Abo Underráttelser. Detta brev ger mig áven en osökt anledning att uppvisa hurudant Björn- sons förhállande till Runeberg i verkligheten var. Det be- höver icke betvivlas att Björnson visat sig ointresserad nár Rönnbáck beráttade om Runebergs sjukdom, lika litet som man har anledning att förvána sig över att beráttaren kánde sig kránkt över áhörarens brist pá in- tresse. — Jag glömmer aldrig den indignation med vil- ken Johan Elias Strömborg för oss, skolgossar i Borgá lyceum, förtalde om Henrik Ibsen, som underlát att förfrága sig om Runebergs befinnande, nár Strömborg blev förestálld för honom i Circolo Scandinavico i Rom. — Men nár Ernst Rönnbáck sá skarpt framhöll Björn- sons likgiltighet för Runeberg, sá hade det dock varit ráttvist att i förbigáende páminna om huru vackert Björnson endast ett ár tidigare hade prisat Runeberg i Digte og Sange’s Sidste Sang. Denna bekánnelsedikt av- slutas ju med att skalden framför sin hyllning till de stora lárare, av vilka han anser sig ha lárt mest; först till Grundtvig, »den störste Aand i Norden», sá till Rune- berg, och sist till Norges egen Henrik Vergeland. Dessa tre skola, ságer han, i en strof som uteslutits ur senare upplagor av Digte och Sange, men som áterstállts i den historiska editionen, bli vágvisarna för hans framtida gárning; under deras tankekrets kan han modigt och med tillförsikt sjunga pá Nordens framtidsvisa. I vilken utstráckning Björnson tagit intryck av Rune- berg, och huru högt han uppskattade honom, dárom fár man likvál icke nágon fullstándig förestállning genom hans dikter. Men om man láser hans ungdomsbrev, sá ser man att han, huru upptagen han án obestridligen var av sig sjálv, dock vál förstod att böja sig inför det som gick utöver hans egna mátt. I ett brev till Clemens Peter- sen, skrivet i april ár 1860, talar han sálunda utförligt om sina studier av Runeberg. Och i anslutning till detta ámne inláter han sig pá nágra reflexioner om livet i 28
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.