Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 64

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 64
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA tillverkningsmetod, liknande de gamla blástrorna, men avseende att tillgodogöra mullmalm och hammarslagg, och man kan ha skál att betvivla att detta redan dá för- áldrade förfaringssátt av hertigen infördes vid Kroppa kronobruk. Áven om sá skulle ha varit fallet, blev an- lággningen ej gammal, ty i de rákenskaper, som sedan ár 1600 finnas bevarade, förekommer inga uppgifter om nágot ránnsmide vid Fors, utan dár fanns i stállet ett efter den tidens förhállanden ganska modernt manufak- turverk. Redan 1590 hade manufaktursmidet vid Asphyttans kronohammare flyttats till Fors, varefter det betydligt utökats. Dár fanns sálunda vid 1600-talets början tvá hammarsmedjor med tvá hárdar vardera och en s. k. dragkonst, dár járn av smá dimensioner tillverkades. Man ár rátt okunnig om vad som menas med detta ord, men dá man nágra ár senare (1606) erfar, att Johan Grytegjutare vid Nykroppa göt x8 náldynor av koppar och bly till Fors dragkonst, förstár man att dragkonsten ej utgjordes av nágon vanlig knipphammare utan var en mera komplicerad inráttning. En författare (Furuskog) har antagit, att det var frága om ett s. k. snidverk eller skárverk, som senare i rátt stor utstráckning anvándes för framstállning av fyrkant- och plattjárn av smá dimen- sioner. Det utgjordes i sá fall av ett par skártrissor, bestáende av runda horisontellt lagrade skivor, som dre- vos av var sitt vattenhjul i motsatt riktning, och som ingrepo i varandra pá sádant sátt, att dá en varm platt- járnstáng fördes in mellan skártrissorna, den blev upp- skuren pá lángden i lika mánga tenar som antalet skivor och plattjárnets bredd tilláto. Pá sá sátt framstálldes bl. a. tenar för spiktillverkning och annat s. k. finjárn. Om nu ett dylikt maskineri verkligen varit inráttat vid Fors, och det förefaller ej otroligt att sá var förhállandet, torde detta varit det första skárverket i Sverige. För att fá ordentlig skötsel av dragkonsten och manu- faktursmidet inkallade hertigen skickliga utlándska sme- der, bland vilka má námnas den franske járndragaren Jean Gagou eller Johan Gago, tillika harnesk- och spik- smed, den ávenledes franske harnesksmeden Paschilius Dionysius (Denys) Chenon, vid Fors kallad Páke Har- nesktryckare, samt spiksmeden Gilius Mattsson, som likaledes angives ha varit av fransk hárkomst. Rákenskapen för 1600 uppger, att 140 skeppd. dragjárn tillverkats vid Fors, och dáribland 13 ringar járntrád. Den sista uppgiften skulle tyda pá att áven tráddrageri varit inráttat vid Fors. Emellertid ár detta enda gángen, som en dylik uppgift förekommer i de bevarade ráken- skaperna. Máhánda fanns förutom den förutnámnda dragkonsten en anordning för kalldragning av járn till trád. Det förefaller bl. a. hárav, som om man vid bruket experimenterat med en del nya tillverknings- metoder. Ár 1600 utvidgades kronobruket ytterligare genom anlággning av ánnu en hammarsmedja. Den upp- fördes vid Háttálvens utlopp i Östersjön en halv mil söder om Ny kroppa och bestod av en hammare och tvá hárdar. Ár 1601 gjöts sávál vanliga lod som piggelod och kedjelod vid Nykroppa och vid Fors hade man börjat tillverka harneskplát och rörplát. Med det sistnámnda menades sannolikt ámnen till karbin- och pistolpipor. Detta var början till fabrikationen av fárdiga delar till skjutvapen. 1603 gjorde Simon Rörsmed 10 bössor, 1611 hade man kommit upp i en tillverkning av 79 karbin- pipor, 54 snáppelás och 20 karbinstockar. Samma ár synes man áven, förutom harnesk och stormhattar, ha tillverkat várjor. Kronobrukets verkstáder hade ár 1605 tillökats med ytterligare en hammarsmedja med tvá hárdar, som upp- fördes vid Lillfors i álven strax nedanför Fors. Hárefter erhöll Fors namnet Storfors. Vid Carl IX:s död 1611 bestod Kroppa kronobruk, som han skapat och utvecklat, av följande verkstáder: vid Nykroppa tvá masugnar, gjuteri, osmundsmedja och klensmedja; vid Storfors tvá hammarsmedjor, vardera med tvá hárdar, dragkonst och spiksmedja samt vapen- smedja för tillverkning av harnesk och stormhattar, gevárs- och pistolpipor, lás och bösskolvar; vid Hátt- álven hammarsmedja med tvá hárdar; vid Lillfors ham- marsmedja med tvá hárdar; vid Álvbro hammarsmedja med tvá hárdar, anlagd 1611. Malmen till masugnarna togs till en del frán Kroppa gruvor men i huvudsak frán Persberg. Silvermalms- brytningen var vid Carl IX:s död nedlagd. I smálthyttan vid Nykroppa gjordes 1607 försök med en silvermalm frán Limminge i Karlskoga, men dárefter omtalas den ej vidare i bevarade handlingar. Till kronobruket hörde vidare Kroppa kungsgárd och Fors gárd med skogar, torpstállen, gruvor och gruvdelar samt skatterátten till flera járnbruk i angránsande trak- ter. Före kronobrukets anlággning utgjordes befolkningen vid Nykroppa och Storfors av ett fátal bergsmán och bönder, men i och med brukens utveckling upptogos átskilliga torpstállen av smeder, kolare, körkarlar och andra arbetare, som fingo bosátta sig dár. Arbetsgivarna höllo pá den tiden inga arbetarebostáder vid bruken som i vára dagar, utan arbetarna voro i regel torpare, som innehade sina stállen mot skyldighet att utföra vissa dagsverken vid bruken. De levde av jordbruk och vad deras sysslor för övrigt utöver dagsverksskyldigheten kunde inbringa. Avlöningarna utgingo pá 1500-talet in natura, dels i spannmál och dels i járn. Endast i undan- tagsfall utbetalades de i penningar. De utlándska arbe- tarna och ámbetsmánnen erhöllo kontant lön men dár- jámte ocksá kost och rum pá kungsgárden, dár det stán- digt fördes stort husháll. Löneregistret för 1586 upptar följande personer: 62
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.