Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 27

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 27
FYRA NORDISKA DIKTARE terad uppsats i Finsk Tidskrift, och som professor Nilsson med nya exempel ádagalagt, ar det mánga enskilda skildringar i Helge som reflekterat sig i de Tegnérska verserna. Viktigare án dessa detaljöverensstámmelser ár emellertid det faktum, att de centrala partierna i de tvá dikternas komposition sá osökt láta sig jámföras med varann. Vardera hjáltens skuld har sin orsak i en tem- pelbrand; vardera har förletts av sin hybris, den ena till mordbrand, och den andra till anstiftande av vádeld; och skildringen av en eldsváda ár den retoriska glans- punkten sávál i Helge som i Frithiofs Saga. Detta för- hállande har emellertid sin alldeles naturliga förklaring i att Oehlenschláger lánat tempelbrandsmotivet frán den gamla sagan om Frithiof den djárve, som var tryckt vid sidan av Helgesagan i Björners Kámpedater. I sáttet att behandla det gemensamma motivet skilja sig áven de tvá dikterna sá starkt frán varann, att man icke behöver förut- sátta nágon páverkan frán den áldre pá den yngre. Men icke desto mindre tánker man med intresse pá de intryck, som Tegnér máste ha mottagit nár han i slutet av Yrsa- tragedien láste om huru Helge bittert anklagade sig sjálv för att han látit hámndlystnaden övervinna besinningen, och huru han betraktade sin ohyggliga olycka som ett straff för att han antánt Frodes tempel. Tanken pá Frithiofs slutliga försoning med Balder, och pá den skuld han ádragit sig genom tempelbranden, máste námligen antagas ha varit förhárskande i skaldens medvetande, nár han begynte sin diktcykel. De nio sista romanserna, 19—24, i vilka hjáltens ánger och botgöring behandlas, voro ju skrivna och publicerade redan ár 1822, medan det tidigare partiet, romanserna 1—15, icke blev fárdigt förrán ár 1825. Sásom professor Nilsson med rátta framhállit, vore uppfattningen om Frithiofs Saga vásentligen en annan án den nu rádande, om man förfogade endast över det tidigaste utarbetade slutpartiet av dikten. Láser man de nio sista romanserna i ett sammanhang, för att frán dem övergá till dikterna om Frithiofs barndom och ung- dom, sá frapperas man av den márkbara skillnaden i tonart. Och nár man sá har jámfört de tvenne delarna med varann, sá frestas man att frága sig, om icke dikten sjálv máhánda delvis blivit en annan, sá vida de roman- ser som stá i dess början och mitt hade blivit författade i omedelbart samband med slutromanserna. Med andra ord sagt: dá man vet att skalden under áren 1822 till 1825 hade genomgátt en betydelsefull utveckling, och genomlevat sávál intellektuella som moraliska kriser, sá kan man svárligen avhálla sig frán antagandet att Frithiofsgestalten blivit förándrad jámsides med det att dess skapare förándrat sin livsáskádning. Huru denna förándring stegvis fortskridit, det kan icke i detalj uppvisas, sálánge man saknar kronologiska uppgifter om de enskilda dikternas tillkomst. Det vore en fáfánglig möda att söka klargöra, huru pass troget utmálningarna av Frithiofs och Ingeborgs kárlekslycka áterspegla de förálskelser i vilka Tegnér under 1820- talets begynnelse var invecklad. Ánnu mer hopplöst förefaller det att komma till nágon visshet angáende t. ex. máttet av det inflytande som friherrinnan von Schwerins blidhet eller ovánlighet har utövat pá skiftningarna i Frithiofs omdömen om sin álskade. Det enda man kan kánna sig viss öm ár att det legat personliga upplevelser till grund för sángen om den unge hjálten som »druckit gudars gládje — tvemánnings med sin Ingeborg>. Kunde man tro pá skaldens egna uttalanden i ett brev till Brink- man, sá borde man t. o. m. i romansen om Frithiofs lycka inlágga en lángt starkare och mer elementár glöd, án den hávdvunna uttolkningen vant sig att framlása ur den. Men Tegnér bár icke alltid ett pálitligt vittnes- börd om sin diktning, ty brevskrivaren tyckes ha haft sin lust i att teckna frivola glosor i marginalen till skal- dens dikter, ungefár sásom Mefistofeles i Gretchens trádgárd gár Faust i fjáten och parodierar hans kárleks- förklaringar. Det finnes, sásom professor Nilsson fram- hállit, ingen anledning att betrakta skámtsamma prosa- uttalanden, nedskrivna i tydlig avsikt att chockera, som sannare án den högstámda poesin. Men om man sálunda nödgas avstá frán att nármare karaktárisera den erotik, som kommer till uttryck i Frithiofs Saga, sá tror jag man dock kan faststálla, att det gár höga vágor av lidelse bakom de strofer, som i sitt delvis vemodiga uttryckssátt synas oss sá sentimentala och sá konventionellt roman- tiska. Háller man de biografiska data i minnet under lás- ningen av dikten, sá kan man dártill frága sig om icke de senast diktade romanserna antyda áven andra stor- mar, án de som vállas av erotisk passion. Det var ju kort efter det Frithiofs Saga blivit avslutad som den stora mjáltsjukan — med mánniskoförakt, várldssmárta och fruktan för vansinne — bröt in över Tegnérs liv. Det ligger dárför nára till hands att i den bitterhet, som gjort sig gállande i romansen om Frithiofs áterkomst, se ett tecken pá att dámonerna begynte nalkas den sjuke skalden. En sádan tolkning, som tidigast framförts i Georg Brandes’ bok om Tegnér, har emellertid blivit motsagd av svenska forskare, och det bleve alltför mödo- samt att hár försöka skifta rátt mellan de stridiga me- ningarna. Nágot som dáremot ingen torde kunna för- neka ár att skaldens sátt att bedöma sin dikt páverkats av den nya lynnesriktningen, i vilken nedslagenhet om- váxlade med trots, och under vars inflytande biskopen förleddes till att rátt vágsamt frondera mot den hávd- vunna moralen. Nár Tegnér ár 1839 nedskrev sina Anmárkningar sásom inledning till Frithiofs Saga, före- faller han att fullkomligt ha förlorat uppskattning och intresse för det tidigast författade partiet av dikten. I sin karaktáristik av hjálten förbiser han numera att Frithiof, liksom Oehlenschlágers Helge, varit tryckt av medve- tandet om en skuld, och att han nátt fram till förso- ningen först efter det han gjort bot för skulden genom 25
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.