Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 63

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 63
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA des. Det viktigaste skalet var dock förmodligen att Bro lág vid Vánern, och att man sálunda ej behövde tánka pá nágon láng transport av det fárdiga járnet frán bru- ket till utskeppningshamnen. I stállet blev frakten av malmen den lánga vágen frán gruvorna vid Nordmarken och Persberget alltför besvárlig och dyrbar, och an- lággningen fár vál betraktas som ett missgrepp. Nár Bro nedlades, hade hertigen redan anlagt ett nytt kronobruk vid Nykroppa i bergslagen och dár, antag- ligen ár 1582, át sig uppfört en gárd, senare kallad Kroppa kungsgárd, dár han vistades under sina besök i Vármland. Hit flyttade han ocksá fogden över Várm- landsberg, varigenom Asphyttan upphörde att vara fogdesáte. Hertig Carl hade antagligen genom byte förvárvat áganderátten till Nykroppa, dár hela anlággningen vid 1570-talets början utgjordes av en obetydlig osmund- hytta, som ágdes av nágra bergsmán. Denna hytta fanns upptagen redan i 1540 árs jordebok. Den sista andelen i hyttan tillbytte sig hertigen av en bergsman ár 1584. Vid Hornkullen pá náset mellan sjöarna Daglösen och Ostersjön ej lángt frán Nykroppa hade Gustaf Vasa pá sin tid upptagit en silvergruva, och den vid försöks- arbetena dárstádes erhállna silvermalmen smáltes i en för ándamálet uppförd drivugn vid Nykroppa osmund- hytta. Försöken mátte emellertid ej ha uppmuntrat konungen till fortsatta arbeten utan instálldes snart, men hertig Carl tog 1570 upp gruvan pá nytt och lade den under bergsfogden pá Bro, Töres Karlssons förvalt- ning. Mot slutet av 1570-talet tycks hertigen ha beslu- tat sig för att vid Nykroppa anlágga ett smáltverk för silver och bly och möjligen áven koppar, enár han ocksá lagt ett par koppargruvor vid Torskebácken och Bor un- der samma förvaltning. Osmundhyttan vid Nykroppa revs ned 1580 och i stállet uppfördes en silverhytta, som átminstone 1584 var igáng. För silvermalmens tillgodo- görande hade han ditsánt en tysk bergmástare och tyska gruvarbetare. Silvergruvan i Hornkullen visade sig emellertid ej sá givande, som man hoppats, och dá man under tiden upptáckt en járngruva alldeles invid Nykroppa, varifrán malm en tid fraktats till Bro för att smáltas, gick hertigen nu in för att flytta járntillverkningen frán Bro till Ny- kroppa. Ár 1585 uppbyggde han sálunda vid Nykroppa tvenne masugnar jámte gjuteri, vilka samma ár kommo igáng. Större delen av det hár tillverkade tackjárnet fördes till Asphyttan och utsmiddes i dárvarande krono- hammare till stángjárn och redskap, under det att en del smájárn uppsmiddes i en osmundhárd pá platsen till spjállplátar, stál och stángjárn. I gjuteriet inráttades en avdelning för gjutning av kanoner och andra tunga pjáser, sásom blypannor för silververket, retorter för svavelbruket vid Dylta i Nárke m. m. Första gángen kanontillverkningen vid Nykroppa om- talas ár i de bevarade fogderákenskaperna för ár 1585, dá Kasper Snickare fick en daler för en »Svarffwebenck och en Bössestock, som han svarffvade till Bössegjute- riet». Rákenskaperna för 1586 inneháller en upprákning av verkstáderna. Dessa voro: smálthytta (silver), mas- ugn, bössegjuteri, kátlegjuteri, osmundsmedja och klen- smedja. Rákenskaperna för 1587 saknas, men för 1588 uppges, att 6 st. skytt tillverkats, vágande 32 skeppd. 14 lispd., och 2 d:o vágande 5 skeppd. 12 lispd. Detta gör för de större c:a 800 kg. per stycke, vadan dessa kanoner tyd- ligen voro av ganska stora dimensioner, men svavelre- torterna eller svavelkrukorna, som de kallades, voro be- tydligt större. Av dessa gjordes ár 1586 7 st., vágande tillsammans 60 skeppd. eller c:a 1300 kg.1 Med den ti- dens primitiva mekaniska hjálpmedel var hanterandet av dessa pjáser en ganska stor kraftprestation. Ar 1588 till- verkades 18 st. svavelkrukor, men dessa vágde ej mer án 126 skeppd. eller c:a 1,050 kg. per st., och ár 1590 uppges 24 st. utan angiven vikt. Hertigen drog sig ej för att inkalla frámmande special- arbetare för att hjálpa till med igángsáttandet av nya tillverkningar. Ár 1591 pábörjade han tillverkning av lod (kanonkulor) vid Nykroppa, och tog dárför dit den tyske lodstöparen Wulff Fúrster, vilken nágra ár förut anstállts vid Bro för att tillse lodgjutningen dár. En annan tysk lodgjutare vid Nykroppa var Pál Hermans- son. Ár 1591 kördes 259 skeppd. 10 lispd. lod »öfver store Edet mellan Brette och store strömmem för en kostnad av 4 öre skeppundet. Dá Brette var gamla namnet pá Vánersborg, hánvisar uppgiften tydligen pá transport av kanonkulor frán Kroppa till Álvsborgs fástning. För áren 1592—1599 saknas áter rákenskaper och sá- dana áterfinnas först för ár 1600, dá 25 st. skytt vágande 122 skeppd. tillverkades. Dárefter förekomma ej vidare nágra uppgifter om att kanoner tillverkats. Under de átta ár, för vilka rákenskaper saknas, hade kronobruket undergátt vásentliga utvidgningar. Ár 1588 hade hertigen av Fru Malin till Lindö, ánka efter den 1587 avlidna Lasse Jespersson Cruus, med vilken under- handlingar tidigare förts, tillbytt sig frálsehemmanet Fors i Varnums socken, vars huvudort, Fors, var belá- gen vid den nedanför Nykroppa befintliga Östersjöns utlopp. Hár byggde han 1588 en hammarsmedja2 och 1592 ánnu en. Sistnámnda ár hade han, enligt flera författare, uppgjort med en Anders Hane att »bygga ett ránneverk med dammar, bálgar och annat vid Fors hemman, dár hammaren skall stá». Med ránneverk eller ránnsmide (tyska Zerrennfeuer) menas en primitiv járn- 1 Uppgiften i förf:s avhandling »Ur Storforsverkens historia» om en vikt för svavelkrukorna av 1680 kg. per st. synes vara felaktig. 2 I sStorforsverkens historias anges á sid. 29 att en stáng- járnshammare ár 1588 uppförts vid Nykroppa, vilket ár en felskrivning, som beklagligtvis ej blivit ráttad. Skall vara Fors. 6l
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.