Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 9

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 9
DET NORDISKA SAMARBETET Várldskrigets erfarenheter gávo vid handen, att áven pá det ekonomiska och handelspolitiska om- rádet samarbete kan bliva till ömsesidigt gagn. Intressena aro pá detta omráde mera överensstám- mande an mángen kanske ár böjd att antaga. De nordiska landernas ekonomi ar i hög grad knuten till varuavsáttning pá várldsmarknaden och varu- utváxling över várldshaven. Det ár icke uteslutet, att tendenserna och grupperingarna inom várlds- handeln och de stora lándernas handelspolitik kunna pá hithörande omráden mellan de nordiska rikena frammana ett samarbete av intimare art án hittills under normala förhállanden varit fallet. Och sá ett par ord om kanske den ömtáligaste punkten. Jag syftar pá frágan om de nordiska lán- dernas yttre láge, utrikespolitiken. Samverkan pá detta omráde framstár för mángen som det vikti- gaste málet, medan andra visserligen kunna ha öppen blick för betydelsen av det kulturella och eko- nomiska utbytet, men betrakta utrikespolitiken sásom ett fált, dár varje gemenskap ár av ondo. En och annan anser máhánda ocksá, att tillkomsten av Nationernas Förbund gör dylika speciella strávanden mindre behövliga, för att icke sága olámpliga. Up- penbarligen ár ock av nöden att hár framgá med all varsamhet. Jag tillhör emellertid dem som tro, att ett visst samspel áven pá det utrikespolitiska omrádet kan vara till verklig nytta för de nordiska lánderna. Enligt min ringa mening áro förhállan- dena sádana, att det ena landets öde kan bliva i vásentlig mán beroende av de andras. Och den in- sikten ár sákerligen pá vág att tránga igenom, att nationell sjálvstándighet icke behöver hámmas av internationellt eller nordiskt samarbete. Naturligtvis kan ett och annat aktuellt spörsmál komma att verka irriterande och framkalla till och med skarpa meningsbrytningar. Ökad kunskap om grannfolkens förhállanden och synpunkter, med- vetandet om att dessas öden áro tátt sammanvávda böra dock bidraga till vánskaplig och saklig behand- ling av eventuella konflikter och befordra deras lugna avveckling. Regeringar och officiella myndigheter ha visser- ligen det avgörande ordet, nár det gáller den nor- diska samarbetstankens förverkligande och framtid. Men utan tvivel ár saken ocksá i hög grad beroende pá det verklighetssinne, den anpassningsförmága, handlingskraft och framsynthet, som föreningarna Norden i sin verksamhet ádagalágga. Jag vill ocksá peka pá ánnu en makt, den tredje statsmakten, pressen. Den har icke den minsta uppgiften att fylla i detta arbete. Den in- sats nordisk press hittills gjort, det stöd den hit- tills givit de nordiska strávandena skall ingalunda underskattas. Men utomordentligt mycket áter- stár att göra pá detta omráde. Jag skulle vilja sága, att skapandet av en pá saklig upplysning grundad nordisk orientering borde vara en av den nordiska pressens angelágnaste omsorger. Det ár givet att det nordiska samarbetet, dess inriktning och omfattning, dess beráttigande och betydelse i nutid och framtid, kan ses ur en máng- fald olika synpunkter beroende pá det personliga stállningstagandet till inhemska och mellanfolkliga spörsmál, liksom pá váxlande inre och yttre om- stándigheter. Men enighet borde vál ráda dárom, att de nordiska folken genom uppehállande av personlig kontakt och förtrogenhet med varandras uppfattning och livsvillkor, genom förmága av enighet i framjandet och hávdandet av gemensamma intressen utát, skapa sig betingelser för en rikare och tryggare existens. Under trycket av várldskrigets efterverkningar har pá sistone gjort sig márkbar en vilja till ett »kraf- ternas satnspel* inom staterna och staterna emellan, vilken man gárna vill fatta som ett vittnesbörd om vár kulturs livsduglighet. Kan viljan till samarbete, viljan att söka sakligt och lidelsefritt lösa strids- frágor bli en faktor att rákna med i folkens inre och yttre liv, vágar man kanske —■ utan att dárför hánge sig át verklighetsfrámmande illusioner — sága, att várldskrigets lidanden icke varit förgáves. Pá de nordiska folken, som haft lyckan att stá utan- för det egentliga stridsvimlet, vilar en sárskild för- pliktelse att alltjámt várda samarbetestanken. 7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.