Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 67

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 67
UR ETT SVENSKT jARNBRUKS HISTORIA Efter Carl IX:s död fortsattes verksamheten vid Kroppa kronobruk med ungefárligen samma tillverkning som han igángsatt. Vid Nykroppa págick tackjárnsblásningen med ökning av tillverkningen till och med 1621, varefter den gick tillbaka, och vid Storfors smiddes harnesk och skjut- vapen intill 1618, dá rákenskapen visar, att harnesk- smidet legat nere. Under Gustaf II Adolfs regering begynte Kronan att utarrendera kronobruken át enskilda personer, och sá gick det áven med Kroppa kronobruk, som med sina verk och inráttningar, underlydande hemman och nyttig- heter den 23 maj 1622 utarrenderades till hollándaren Samuel Lott. Páföljande ár övertogs arrendet av tre andra hollándare, Johan von Vosseln, Johan von Ferren och Gottfried Wachtendunk, alla bosatta i Göteborg. Arrendesumman utgjorde 1,200 dal. silverm:t. Von Vos- seln bosatte sig sedermera pá Fors gárd, dár han dog 1629. Wachtendunk lár ha varit den förnámste av de tre och mycket rik. Han skall ha nedlagt stor omkostnad pá att fá bruken i skick. Rörande tillverkningarna vet man dock ej mycket frán denna tid. Enligt en författare (Alster- lund) skulle arrendatorerna ha införskrivit franska kolare, som lárt torparna nya och báttre metoder att sköta kol- ningen i skogen, och enligt en annan (Carlberg) skall en stángjárnshammare ha blivit anlagd vid Nykroppa omkring 1628. Sistnámnda ár sálde Kronan Storfors gárd till von Vosseln för 400 dal. och 1630 fick Wachten- dunk köpa Bryniell Skráddares torp pá Daglösedet, vilket han upplát till prásten vid Kroppa bruk, Máster Lars, till »bruk och besittning». Han grundade sáme- delst Kroppa prástgárd. Kroppa socken avgránsades frán Fárnebo och Warnums socknar ár 1641. Förvaltaren vid bruket, som áven var hollándare, hette Johan von Saveland och var mág till förbemálde v. Vosseln. Han bodde pá Kroppa gárd och nár arrendet av kronobruket ár 1636 övergick i andra hánder, stannade han fortfarande kvar som brukets förvaltare. Frán den 12 mars 1636 övertogs námligen arrendet av Östersyslets hárad i Vármland och dármed ocksá Kroppa kronobruk av den bekante Louis de Geer. Han ingick 1639 nytt arrendeavtal rörande kronobruket mot en árlig summa av 1,500 dal. silverm:t, vilket han uppsade 1647, eftersom tre hamrar rákat i ödesmál. Sedan arrendesumman nedsatts till 300 dal., tráffades dock ny uppgörelse. Tre ár senare frángick han arrendet helt och hállet. Den de Geerska tiden var synnerligen olycklig för Kroppa kronobruk, som dárunder till sist rákade i fullstándig lágervall. De Geer, som samtidigt av kronan arrenderade Österby, Löfsta, Gimo, Finspong m. fl. bruk, fann det fördelaktigare att utveckla verk- samheten vid dessa báttre belágna bruk án vid Kroppa- bruken, dár rörelsen i stállet inskránktes och till sist sá gott som avstannade. I början av 1650-talet var Kroppa kronobruk sáledes 5 65 ej mycket várt, och dárför anság sig drottning Christin. förmodligen ej göra en dálig affár, dá hon den 16 aug. 1653 i avrákning pá skuld till sin franske hovskráddare Claude Roquette — adlad Hágerstierna — sálde 44 torp, som lydde under Ivroppa kronobruk. Med detta köp erhöll Roquette áven skatterátten till Matlángs, Svartsángs, Herrhults, Gammelkroppa, Bosjö och Hátt- álvs hammare samt Ackkárns kvarn, och dessutom en del andra frán Kroppa socken utgáende skatter sásom Bergsmanshjálpen, Landtágsgárden, Salpeterhjálpen och Krutveden, tillsammans 279 daler 7 öre 17V5 Pgr- silverm:t árligen. För allt detta skulle Roquette enligt köpebrevet betala 4146 riksdaler 7 öre 222/9 pgr. silverm:t. Men ej nog med detta, utan páföljande ár begárde och erhöll Roquette av drottningen till skánks Kroppa gárd, masugnar och hamrar »med alle dess tillhörige perti- nentier». Orsaken till denna drottningens frikostighet skulle enligt donationsbrevets lydelse ha varit, att Roquette gjort henne och Kronan átskilliga stora för- stráckningar, vid vilkas betalning han skulle ha lidit nágra tusen riksdalers skada, »det han ock förmenar sig kunna med goda skál bevisa». Kroppa kronobruk var sáledes i kraft av drottningens benágenhet att »styrckia och befrámia wáre trogne undersátares náring och bárgning, enkannerligen deras som om Bergwárck sig beflita och hafwa lust och willia dem at drifwa och excolera» sá gott som skánkt till hennes hovskráddare. Denne bodde aldrig vare sig pá Nykroppa eller Storfors, och frága ár vál om han nágonsin besökt bruken. Dessa sköttes av den átminstone tidvis vid Nykroppa bosatte bruksförvaltaren Otto Dress. Roquettes lust och vilja att driva bruken upp- hörde ocksá ganska snart, och 1659 sálde han hela krono- bruket med alla dártill hörande torp och skatterátter till Dress för 6000 dal. silverm:t. Denne var en rátt mángfrestande man, som ej kunde hálla ihop, vad han förvárvat. Redan 1663 pantsatte han egendomen i Riksens Stánders Banco, varifrán han ej förmádde áter- lösa den. Pá sátt och vis var den sálunda áter bliven Kronans. Regeringen beslöt emellertid i slutet av 1666 att bifalla en ansökan frán kungl. livmedikus G. Durietz att fá köpa den, men det dröjde ánda till den 26 maj 1668 innan överlátelsen ágde rum. Priset var 7,000 Rdr. spec. I skrivelse av den 24 dec. 1676 erhöll Durietz av Carl XI som belöning för »godhe, trogne och oför- trutne Tienster» sáteris frihet för egendomen. Durietz dog 1682 och hans son hovjunkaren Carl Durietz blev dá den bestámmande över bruken. Nágra ár dárefter kom Carl XI:s reduktion, och dárvid blevo de Hágerstiernska godsen indragna till Kronan, varvid báde Hágerstiernas och Durietz’s arvingar fingo sitta hárt emellan. Revisionsdomstolen dömde Hágerstiernas arvingar att ersátta Durietzernas förlust med 24,000 dal. kopparrmt, vilket ej pá lángt nár motsvarade den summa av 7,000 Rdr. spec. (42,000 dal. kopparm:t),
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.