Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 62

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 62
IJR ETT SVENSKT JARNBRUKS HISTORIA och áven andra hammarsmedjor hade vid den tiden uppstátt, i vilka man förarbetade osmundjárnet till fárdigt handelsjárn. Detta bidrog i viss mán till att landet kunde göras oberoende av handelsavtalet med Liibeckarne, vilket av konungen uppsades ár 1534. Pá 1540-talet började han anlágga kronobruk för till- godogörande av det osmundjárn och tackjárn, som bergs- mánnen erlade i skatt till kronan. Sálunda byggdes ár 1544 vid Gislehyttan nára Nora den s. k. Kungshammaren och 1548 uppfördes av den förenámnde Markus en kronohammare vid Stensta i Fellingsbro socken, dár redan samma ár varjehanda redskap, stád, plátar och ságblad m. m. tillverkades. Áven vid Kvarnbacken i nárheten av Linde blev en kronohammare anlagd. Ar 1545 hade konungen látit Markus uppföra en hammarsmedja vid Asphyttan i Vármland. Dár fanns vid den tiden en osmundhytta, vilken nu ándrades till tackjárnsmasugn. Asphyttan var sannolikt det första kronobruk, dár tackjárn framstálldes och stángjárn dárav utsmiddes. Dárefter anlade konungen flera tackjárnsbruk sásom vid Born i Nora och Guldsmedshyttan i Lindes bergslag samt vid Finspong. Samtliga dessa byggnader utfördes pá 1550-talet. Vid Guldsmedshyttan tillverkades 1558 gjutgods av olika slag för kronans rákning, sásom kanon- kulor, grytor och pannor för bly- och silvertillverk- ningen m. m. En uppgift frán 1566 visar, att bysser (kanoner) gjutits vid báde Born och Guldsmedshyttan. Redan före 1552 hade konungen látit uppföra tvá masugnar vid Dannemora (Osterby) och vid Vattholma hytta tillverkades sistnámnda ár stángjárn och harnesk- plátar. Enligt en senare uppgift frán ár 1558 uppgives, att dár áven tillverkades nickhakar och lod. Ár 1554 befallde konungen en Jöran Páwelsson stál- smed att uppföra en stálsmedja vid Bispberg. Det nu anförda ár endast nágra enstaka exempel pá Gustaf Vasas varma intresse och outtröttliga omsorger för bergshanteringens básta. Ehuru han ej hann med att utrota osmundsmidet, hade han dock lyckats leda in járnhanteringen pá rátt spár och visat bergsmánnen hur de skulle bára sig át för att med lágre kolátgáng och mindre arbete án förut framstálla en mera förádlad vara, för vilken de kunde erhálla ett högre pris. Efter Gustaf Vasas död intrádde en kort tid av stilla- stáende i den svenska bergshanteringens historia. Flans báda söner Erik XIV och Johan III hade varken de kunskaper eller den kraft, som fordrades för att upp- rátthálla och förkovra den. Dáremot visade sig hans yngste son, hertig Carl, sedermera Carl IX, ha árvt hans förstáelse för bergsbrukets betydelse. Han be- traktade det som en plikt att föra det av fadern pábörjade arbetet vidare, och han satt ocksá inne med den kraft, som erfordrades hárför. Han var vid faderns fránfálle ár 1560 endast 10 ár gammal och först 1569 tilltrádde han det hertigdöme, som enligt testamente tillfallit honom. Detta utgjordes av Vármland, Södermanland, större delen av Nárke, nágra socknar i Vástmanland samt Vadsbo hárad av Vástergötland. Hertigen ágnade genast stor uppmárksamhet át bergsbruket och lát pá flera stállen i sitt hertigdöme utföra nya anlággningar. Sár- skilt intresserade han sig för Vármland. Den av Gustaf Vasa pábörjade rörelsen vid kronobruket Asphyttan fortsattes, och hár tillverkades pá 1570-talet utom stáng- járn áven gjutgods och manufaktursmiden, sásom klen- smedsstád, spjállplátar, skeppsbultar m. m. Asphyttan hade allt sedan kronobruket kom till stánd varit den vármlándska bergslagens huvudort och sáte för fogden över Vármlandsberg, som denna bergslag pá den tiden kallades, men fick efter Gustaf Vasas död mindre betydelse. Hertig Carl nöjde sig námligen ej med detta krono- bruk utan i ungdomlig iver anlade han i början av 1570- talet ett nytt járnbruk vid Bro, det nuvarande Kristine- hamn. Hár uppförde han át sig en gárd, det s. k. Bro hertigsáte. Enligt rákenskaperna för bruket för 1574— 1575 titgjordes detta dá av fyra masugnar, hammarsmedja, osmundsmedja och klensmedja. Av ordet osmund- smedja skulle man kunna fá den uppfattningen, att tillverkningen av osmundjárn áter kommit till heders, men sá var visst inte förhállandet, utan med osmund- smedja avságs vid denna tid en smedja, dár smájárn, som uppstod vid tackjárnstillverkningen och genom stampning tillvaratogs ur slaggen, hopsmáltes tillsammans med annat járnavfall och tillgodogjordes. Vid Bro till- verkades ungefárligen samma produkter som vid Asp- hyttan, men dessutom áven kanonkulor. Kronobruket med hertigsátet utgjorde en betydande anlággning, dár i slutet av 1570-talet 80 á 100 personer vistades, och under en kortare tid var det áven sáte för hertigens fogde. Men bruket gick snart tillbaka, och i mitten av 1580-talet hade rörelsen för alltid upphört, varefter Bro átergick till sin gamla uppgift som utskepp- ningshamn för bergslagen. Hittills hade man i allmánhet uppfört sávál masugnar som smedjor i gruvornas nárhet, varigenom man undvek dyrbara transporter av malmen, men man gick hárigenom mycket hárt át skogen. Malmbrytningen försiggick nám- ligen pá den tiden, och för övrigt lángt in pá 1700- talet, pá sá sátt att man eldade med ved pá berget, varvid sprickor uppstodo och stycken lossnade, som kunde utkilas. Vid detta förfarande, som benámndes tillmakning eller eldsáttning, átgick stora kvantiteter ved. Vidare erfordrades trákol för driften i sávál masugnar som smedjor, vilket ytterligare utarmade skogen. Detta gjorde, att man omsider máste tánka pá att flytta bruken lángre bort frán gruvorna. Konkurrensen om skogen bruken emellan var kanske en av orsakerna till att her- tigen förlade sitt nya bruk till Bro, som dessutom var beláget i en odlad bygd med nágot sá nár goda vágar, varigenom tillförseln av livsmedel för folket underlátta- ÓO
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.