Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 60

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 60
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA att báttre smida och forma dem och omsider áven att smálta dem. Sedan kom man pá att med bláster skaffa sig högre temperatur i sina enkla ugnar och att med kol reducera ut metaller ur oxidmalmer, som man hittade i lösa jord- lager. Pá sá sátt framstállde man koppar, tenn och bly samt silver. Man lárde konsten att sammansmálta metaller till legeringar och uppfann pá sá sátt bronsen. Slutligen erhöll man ökad kunskap om möjligheten att med tillsatser framstálla en slagg, med vilken átföljande mineral kunde i flytande form avtappas och sálunda skiljas frán metallen. Pá sá sátt kunde man tillgodogöra sig bergmalmer och framstálla járn. Men forntidens redskap medgávo endast brytning av lösare bergarter, och det dröjde lánge innan bergsbruket vann insteg i nordligare lánder, dár de malmförande bergarterna voro av hárdare beskaffenhet. Först 700 ár e. Kr. lára de sachsiska bergverken ha upptagits och de hartziska 200 ár senare. Vid denna tiden hade man i Tyskland lárt sig att övervinna de metallurgiska svárigheter och de besvárligheter i avseende á malmbrytningen, som voro förenade med det begynnande bergsbruket dárstádes. De svenska bergmalmernas tillgodogörande dáremot erbjöd pá grund av sin natur vida större svárigheter, som inga enskilda malmletare lyckades övervinna, och det var först nár konungarna togo hand om försöken, som dessa ledde till resultat. Med den samfárdsel, som och med kristendomens införande i Sverige kommit till stánd med Tyskland, erhöll man hár uppe nármare kánnedom om framstegen inom det tyska bergsbruket, och det lyckades i slutet av 1100-talet för konung Knut Eriksson och jarlen Birger Brosa att med hertig Hendrik av Sachsen tráffa ett avtal om införskaffande till riket av tyska bergsmán. Genom dessa personers arbete fick man ganska snart i gáng kopparmalmsbrytning och rá- kopparframstállning vid Falu Gruva. Det ár márkligt, att man rákade belágga just en sá förnámlig malmföre- komst med detta tidiga arbete, och att Sveriges áldsta bergverk för mer án ett halvt ártusende framát blev det mest betydande i landet och som kopparverk ett av de största i várlden. Framgángen gjorde, att Sveriges konungar sávál under Folkungatiden som under Unionstiden och áven senare kommo att synnerligen varmt intressera sig för bergs- bruket. Man sökte i början efter ádlare malmer, och de tvá att börja med mycket betydande silverförekom- sterna vid Ostersilvberget nára Sáter och Vástersilv- berget i Norrbárke socken ávensom Garpenbergs koppar- gruva, alla i Dalarne, belades med arbete pá 1200-talet. Sedan dröjde det ej heller lánge förrán man övergick till att bearbeta járngruvor, och áven hár intráffade det egendomliga förhállandet, att man redan frán början upptog gruvor, som sedermera visat sig bli bland de förnámsta i landet. Den áldsta torde ha varit Norberg, som började bearbetas i slutet av 1200-talet. Man över- gick nu till att tillverka járn av bergmalmer, och i trakten av járngruvorna bosatte sig — liksom kring andra gruvor — en befolkning, som huvudsakligen levde av bergs- bruk. Den i Sverige före bergsbrukets införande bedrivna myrjárnstillverkningen försiggick pá ett mycket enkelt vis. Malmen, som hámtades frán myrar och mossmarker, rostades först pá ett vedbál och smáltes sedan med trá- kol i primitiva ugnar, ofta endast bestáende av en grop i marken med nágon överbyggnad. Hárvid anvándes bláster, alstrad av láderbálgar, drivna för hand eller genom trampning, lángre fram med vattenkraft. Sedan blásningen págátt en stund och en del av malmen blivit förslaggad, áterstod 'en liten smidbar járnklump, som i allmánhet var av ganska god beskaffenhet. Denna lyftes efter smáltningen upp ur ugnen medelst krokar och spett. Förfaringssáttet kallades myrbláster eller hedninga- bláster, vilket tyder pá att det anvánts redan under hedna- tiden. Ugnarna kallades kállingar. Dá man i slutet av 1200- och början av 1300-talet för framstállning av járn áven började smálta bergmalm, anvánde man sig till en början av liknande enkla bláster- ugnar, dár man framstállde ett halvfárskat, delvis smid- bart járn, s. k. osmundjárn. Detta kunde dock ej med fördel direkt utsmidas utan máste först i s. k. osmund- smedja genomgá en ytterligare fárskning och vállning. Smáningom byggdes kállingarna högre och fingo form av schaktugnar. De förságos med en öppning nedtill, som under smáltningen var igensatt, men som efter dennas fullbordande kunde upptagas sá att smáltan dárigenom kunde utkrokas. Dessa schaktugnar be- námndes masugnar, men produkten var fortfarande osmundjárn, d. v. s. samma slags halvfárskade smáltor som frán kállingarna, ehuru átskilligt större. Smáltorna hopslogos i varmt tillstánd med en slágga och upphöggos dárefter med yxa i bitar, vardera vágande 1/24 lispd.1 * eller c:a 0,35 kg. Bitarna packades i fat med 600 st. i varje, varefter varan var fárdig för export. Begreppet osmund blev en i sádan grad vedertagen enhet, att den ej blott anvándes som bytesmedel i bergslagen och gángbart mynt i riket, utan áven utlagor till Kronan bestámdes att utgá i form av osmundar. Hárvid be- ráknades 120 osmundar utgöra 1 hundert. 24 osmundar var lika med 1 öre eller 3 örtugar eller 24 penningar, och 192 osmundar svarade mot 1 mark, vilken rákning bibehölls ánda till början av 1630-talet. Anda in i vára dagar förekommer det i bergslagen att hemmanstalen áro utsatta i osmundskatt. Det kan för belysande av osmundjárnets várde i medeltiden námnas, att drott- ning Margareta ár 1402 betalade 2.000 lödiga marker silver med 200 láster osmundjárn. Dá en lást utgjorde 12 fat och en lödig mark silver 210 gr., skulle sáledes vid nuvarande silvervárde av omkr. 70 kr. per kg. en osmund ha varit várd ungefár 2 öre (c:a 53/4 öre per kg.) 1 Ándrades nnder Gustaf Vasa sá, att 24 á 27 osmundar gingo pá 1 lisp. 58
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.