Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 61

Nordens Kalender - 01.06.1930, Blaðsíða 61
UR ETT SVENSKT JÁRNBRUKS HISTORIA i nuvarande svensk valuta. Penningens köpkraft var dock vid den tiden omkring tio gánger större án nu. Genom Sveriges förbindelser med Tyskland blev det svenska osmundjárnet kánt dárstádes och tyska för- farna smeder lárde att av denna rávara framstálla ett synnerligen gott material för vidare bearbetning till stángjárn och járntrád m. m. Sá smáningom lade den máktiga Hansan beslag pá handeln med osmundjárnet och háruti blev den understödd av de tyskfödda furstar, som under medeltiden voro Sveriges regenter. Man fár ocksá hágkomma, att hela landets bergsbruk var grundat av tyskar. Hansan och sárskilt staden Liibeck fick faktiskt monopol pá all handel med svenskt járn. Följden hárav blev att upptagandet av de svenska gruvorna ej ledde till nágon mera lángt driven járnförádling i landet, utan man nöjde sig med att tillverka osmundjárn, sávida malmen ej oförádlad utfördes, vilket áven före- kom i icke ringa utstráckning. Láttheten att avyttra osmundjárn och malm ledde under 1300-talet till en starkt stegrad járnmalmsbrytning i Sverige. Dá upptogos de s. k. Ostra och Vástra bergen i Nárke, d. v. s. gruvor i trakten av de nuvarande stáderna Linde och Nora, vidare Skinnskatteberg i Vástmanland, Bispberg m. fl. gruvor i Dalarne, átskilliga gruvor i sydöstra Nárke och angránsande trakter av Östergöt- land, námligen i Lerviks, Godegárds och Hállestads socknar. Slutligen bearbetade man gruvor i Torsákers socken i Gástrikland sarnt Vármlandsgruvorna Nord- marken och Persberget. Överallt i nárheten av dessa gruvor, vilka till stor del voro belágna i trakter, som förut ej kunnat föda nágon befolkning, uppstod en livlig be- byggelse. Kring gruvorna byggdes osmundshyttor och bergslagerna privilegierades. Men denna bild av bergshanteringen företedde likvál en betánklig avigsida, ty járnhandeln lág alltjámt i Liibeckarnes hánder, vilka ej ville tilláta att osmund- járnet förádlades inom landet, utan hellre ságo att svenska folket genom dem fick áterköpa sitt i Tyskland förádlade járn. Nár Gustaf Vasa blev Sveriges konung, fullföljde han med iver de föregáende regenternas arbete för bergs- brukets utveckling, och han inság dárvid snart de nack- delar landet hade av Liibeckarnes monopol. Icke desto mindre ság han sig tvungen att förnya detta ár 1523, men han beslöt sig för att pá allt sátt söka stödja járn- hanteringen för att stárka tillverkarnes stállning gent emot försáljarne. Genom skrivelser till bergsmánnen och átskilliga förordningar sökte han förbáttra sávál de anvánda arbetsmetoderna som járnets kvalitet och i samma avsikt inkallade han frán Tyskland förfarna malmproberare, smáltare och smeder, som kunde lára de svenska bergsmánnen de nyaste metoderna inom járnhanteringen. Redan pá X400-talet hade man börjat anlágga nvattu- hammara)1 och vid 1500-talets början funnos átskilliga sádana smedjor i Sverige, dár plát och andra smiden tillverkades. Dáremot förekommo före Gustaf Vasas tid knappast nágra hammarsmedjor för vattenkraft, dár osmundjárn válldes och uttrácktes till stángjárn. Sádana blevo emellertid under hans regering anlagda, och dár- jámte grep han sig an med att i landet införa det s. k. tysksmidet, en alldeles ny metod, vilken blev av epok- görande betydelse för utvecklingen av vár járnhantering. I Siegen i Westfalen hade man pá 1400-talet börjat att vid malmens smáltning med kol anvánda högre schaktugnar án förut (masugnar) och kraftigare bláster, varigenom sá hög temperatur erhölls att járnet kunde tappas ut ur ugnen i flytande form. Processen blev kontinuerlig, och samtidigt utvann man mera járn ur malmen án förut dárigenom att en frán járn renare slagg erhölls. Det erhállna járnet, tackjárn,2 var emellertid osmidbart och máste dárför underkastas fárskning med trákol och bláster i en sárskild hárd. Hárvid erhöll man ett gott smidbart járn, som efter vállning i hárden ut- trácktes till stángjárn. Tackjárnet kunde emellertid som sádant anvándas till gjutning av allehanda nyttiga föremál, som man förut ej kunnat framstálla av járn. Under sin egen vistelse i Liibeck och genom de in- kallade tyska smederna erhöll Gustaf Vasa kánnedom om det nya förfaringssáttet, vars fördelar han snart in- ság. Man vet ej nár eller var tackjárn först tillverkades i Sverige. Masugnar skola ha uppförts pá 1400-talet och den första har uppgivits vara Saxhyttan, som byggdes 1406, men om dár verkligen pá den tiden tillverkats tackjárn ár tvivelaktigt. Nágon egentlig betydelse fick tackjárnstillverkningen i varje fall ej förrán man fátt lámpliga hárdar för járnets fárskning, vattendrivna tunga hammare för smáltornas hopslagning och smeder, för- farna i konsten. Ár 1539 lát Gustaf Vasa den högt be- trodde Markus Hammarsmed3 utföra en provsmidning enligt den tyska metoden vid Lasse Jönssons hammare i Köping, varvid tackjárn frán Lindesbergs och Skinn- skattebergs bergslager fárskades och utsmiddes till stángjárn. Försöket visade tysksmidets överlágsenhet över osmundsmidet och föranledde konungen att upp- mana bergsmánnen att blása tackjárn istállet för os- mundjárn. Redan ár 1540 föreskrev han att i Nora, Lindesbergs och Skinnskattebergs bergslager skatten till Kronan ej vidare skulle erlággas i osmundjárn utan i tackjárn. Denna förordning betecknade övergángen till tysksmidet. Ár 1528 hade med konungens tillstánd en hammar- smedja blivit uppsatt vid Fettsta vid Hedströmmen för tillverkning av plát och stángjárn av osmundjárn, 1 Den första vattenhammaren, som omtalas, ár den, som munkarna i Vadstena hade vid Forsvik i Vástergötland. 2 Namnet troligen frán det tyska ordet Zacke. 3 Hette egentligen Marcus Klingenstein och var en av de av konungen inkallade tyskarne. 59
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Nordens Kalender

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Nordens Kalender
https://timarit.is/publication/1685

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.