Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 Sláturhúsaskýrsla landbúiiaðarráðuiieytis: Þrjátíu húsum lokað á 5 árum „ÞAÐ Á eftír að rœða niðurstöð- ur skýrslunnar. Menn stefna að vissu marki að því að eftir henni verði farið, en ég býst við að í haust verði viðhöfð svipuð vinnu- brögð og áður. Það fer meðal annars eftir því hverju dýra- keknar mæla með," sagði Svein- björn Dagfinnsson ráðuneytis- stjóri i landbúnaðarráðuneytinu um skýrslu nefndar um hagræð- ingu í rekstri sláturhúsa. I skýrslu nefndarinnar kemur fram að hún leggur til að slátur- húsin í Borgarnesi, Búðardal, Patreksfirði, Þingeyri, Norðurfirði, Hólmavfk, Hvammstanga, Biöndu- ósi, Sauðárkróki, Húsavík, Kópa- Ríkisstjómin: Nefnd um erlenda fjárfestingu RÍKISSTJÓRNIN ákvað á þriðjudag að skipa að nýju starfshóp til að semja regl- ur um erlenda fjárfestingu. Stjórn Steingríms Her- mannssonar skipaði slíka nefnd, en ætlunin er nú að veita stjómarflokkunum þremur aðild að henni. Þorsteinn Pálsson forsæt- isráðherra sagði í samtali við Morgunblaðið að nefndinni væri ætlað að vinna að ein- földun á þeim flóknu reglum er giltu um fjárfestingu er- lendra aðila hér á landi. Hann sagði að stjórnarflokkarnir væru sammála um að eitt af markmiðum breytinga á regl- unum yrði að greiða götu erlends fjármagns innan ákveðinna marka. Þau mörk væru meðal annars að fast yrði haldið um auðlindir íandsins. skeri, Fossvöllum, Egilsstöðum, Hornafírði, Kirkjubæjarklaustri, Hvolsvelli, Selfossi og Þykkvabæ, haldi áfram rekstri. í skýrslunni er lagt til að önnur sláturhús verði lögð niður í áföng- um. Árið 1987 verði lögð niður slátrun í Sláturhúsi Sláturfélags Suðurlands við Laxá, sláturhúsun- um í Stykkishólmi, Bndudal, Flat- eyri, Þórshöfh, Djúpavogi, Vík, Minni-Borg, Grindavík og Isafirði. Árið 1988 verði lögð niður slátr- un í sláturhúsunum i Króksfjarðar- nesi, Borðeyri, sláturhúsi S. Pálmasonar, SS Vík og SS Laugar- ási. Árið 1989: Sláturhúsunum í Skriðulandi, á Dalvík, Akureyri og Svalbarðseyri og Sláturhúsi Slátur- samlags Skagfirðinga. Árið 1990: Sláturhúsi á Óspaks- eyri, Vopnafirði, Verslunarfélags Austurlands, Reyðarfirði, Eskifírði, Norðfírði og Faskrúðsfírði. Árið 1991: Sláturhúsi á Breið- dalsvík, Fagurhólsmýri og Höfh hf. Selfossi og árið 1997 verði lögð niður slátrun í Bolungarvík. Bílvelta íLönguhlíð Morgunblaðið/Bjami TVÆR bifreiðir rákust harkalega saman á mótum Flókagötu og Lönguhlíðar um kl. 14 í gær, með þeim afleiðingum að önnur bifreiðin valt og stórskemmdist. Ekki urðu nein veruleg meiðsl á fólki. Slökkviliðið var kallað á staðinn til þess að hreinsa bensínið, sem lak úr bflnum, en við áreksturinn kom gat á tankinn. Skattur á eriend lán: Flugleiðir fara fram á undanþágu frá lögum Þyrftu að greiða 90 milljónir af nyju f lugvélunum FLUGLEIÐIR hafa mótmælt f ormlega lögum um skatt á er- lendar lántökur sem sett voru síðasth'ðinn föstudag. í bréfi sem Sigurður Helgason stjórnar- formaður sendi Þorsteini Páls- syni daginn sem ráðuneyti hans tók við völdum var þess farið á leit að skattur þessi nái ekki til lántöku vegna flugvélakaupa eða flugreksturs á íslandi. Legðist skatturinn á lán vegna endurnýj- unar flugvélaflota féiagsins næmi hann um 90 miUjónum króna, segir i bréfinu. Forsætisráðherra. sagði í samtali við blaðið í gær að hann hefði rætt efhi bréfsins við Jón Baldvin Hatton-Rockall: Olíuleitarskip fengið til leiðangurs í haust Hannibalsson fjármálaráðherra. Gerði Þorsteinn ráð fyrir því að flugvélakaupin yrðu skoðuð sér- staklega. „Um þetta giida nú lög sem fjármálaráðherra hefur sett og er það því á hans verksviði að taka afstöðu til bréfsins," sagði Þor- stéihn. „Það var hinsvegar aldrei ætlun okkar að lögin yrðu aftur- virk." Jón Baldvin Hannibalsson fjár- málaráðherra sagði í samtali við Morgunblaðið í gærkvöldi að sér væri kunnugt um erindi Flugleiða en hann hefði það ekki til umfjöllun- ar. „Þessu erindi var beint til forsætisráðuneytisins. Engri form- Iegri beiðni hefur verið beint til mín eða fjármálaráðuneytisins um að taka afstöðu til þessa máls," sagði hann. Samningur um flugvélakaupin var undirritaður á afmælisfundi Flugleiða 6. júní síðastliðinn. Samn- ingurinn hljóðar upp á um þrjá milljarða króna og er að sögn fé- lagsins enn unnið að því að fjár- magna kaupin erlendis. í bréfi Flugleiða kemur fram að íslensk flugstarfsemi hafí frá upp- hafí reitt sig á erlendar lánastofn- anir. þar_sem fjárhæðir þær sem velt er í greininni hafí vefið Islensk- um bönkum um megn. Stjórnendur félagsins leggja jafhframt áherslu á að íslensk flugfélög búi við sömu skilyrði og keppinautar þeirra. Flugvélar og rekstrarvörur séu verðlagðar í erlendum gjaldmiðlum. Þorsteinn var spurður að því hvort ríkisstjórnin myndi íhuga að leggja ekki skatt á eriend lán til flugrekstrar. „Þessi lög voru ein- mitt sett til að hamla gegn erlend- um lántökum," var svar hans. Á NÆSTU dögum verður gengið til samninga við eitt þeirra sjö olíuleitarfyrirtækja sem gerðu tilboð í gagnasöfnun á Hatton- Rockall svæðinu sem íslending- ar, Danir og Færeyingar gangast fyrir. Á fundi stjórnarnefndar 90 aurar fyr- ir hvert kg af þorski HALLDÓR Ásgrimsson sjávarút- vegsráðherra undirritaði í gær reglugerðarbreytingu, sem hef- ur í för með sér þá breytingu á greiðslum i Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, að f sjóðinn ber einnig að greiða af útfluttum gámafiski. Samkvæmt hinni nýju reglugerð ber þeim, sem flytja út ferskfisk í gámum, að greiða f sjóðinn ákveðna upphæð fyrir hvert kflógramm af físki. Fyrir hvert kg af þorski eru greiddir 90 aurar, 25 aurar fyrir aðrar tegundir, en ekkert fyrir karfa eða kola. verkefnisins f Kaupmannahöfn í gær var ákveðið að úrvinnsla gagnanna sem aflað verður með leiðangri á svæðið í september verði ðll f höndum Orkustof nun- ar. „Þetta er viðurkenning fyrir Orkustofnun og veldur þvf að við öðlumst reynslu f vinnslu svo viðamikils verkefnis, sem hugs- anlega verður hægt að nýta og selja í framtfðinni," sagði Guð- mundur Pálmason jarðeðlisfræð- ingur og f ulltrúi f stjórnarnef nd- inni f samtali við blaðamann. Danir og íslendingar kosta rann- sóknina til helminga. Leiga skipsins verður lfklega um 20 milljónir króna, sem er sama upphæð og varið er til verkefnisins á fjárlögum í ár. Hinum helmingi fjárins verður sfðan varið til úrvinnslunnar hér á landi. Rannsóknin á Hatton-Rockall svæðinu mun beinast að því að afla gagna um setlögin á hafsbotninum og bergrunninn undir þeim. Vísindamenn hafa komið sér niður á ákveðna siglingarleið olíuleitar- skipsins eftir fímm línum sem samtals eru 1800 km að lengd. Þrautreyndri bergmálsleitartækni er beitt til þess að gefa sem gleggsta mynd af eðli jarðskorp- unnar. Að sögn Guðmundar er hlutverk leiðangursins í raun tvíþætt. Ann- ars vegar fæst vitneskja um setlög- in sem nauðsynleg er til að ákvarða hvort þar kunni að leynast olía eða jarðgas. Hins vegar eru gögn um berggrunn nauðsynleg til stuðnings þeirri skoðun Hatton-Rockall svæð- ið sé jarðfræðilega náskylt íslandi og landgrunni þess. „Þau gögn sem við öflum um berggrunninn verða hrein viðbót við það sem við vitum fyrir," sagði Guðmundur. Olíuleitarskipið verður leigt með áhöfn sem annast alla vinnslu í hafi. Um borð verða eftirlitsmenn frá Danmörku og Islandi. Skipið kemur að landi með tölvugögn sem Orkustofnun á síðan að vinna úr. Er búist við að þeirri úrvinnslu ljúki vart fyrr en um mitt næsta ár. Ein- ar Kjartansson jarðfræðingur sem hefur sérþekkingu á olfuleitartækni hefur verið fenginn til að stjórna gagnavinnslunni, en honum til full- tingis verða tveír fslenskir jarðvís- indamenn. Akranes: Gísli Gíslason ráðinn bæiarstjóri Akranesi. 9M V GÍSLI Gíslason lögfræðingur hefur veið ráðinn bæjarsfjóri á Akranesi, en hann hefur um tæp- lega tveggja ára skeið gegnt starfi bæjarritara. Fimm aðrir sóttu um stöðuna. Gfsli tekur formlega við hínu nýja starfi 1. september, en þá hættír núver- andi bæjarstíóri Ingimundur Sigurpálsson, en hann tekur við starfi bæjarstí^ra í Garðabæ. Gísli Gfslason er fæddur 9. júlf 1955. Hann útskrifaðist úr Laga- deild Háskóla íslands 1981, starfaði síðan sem lögmaður hjá Ragnari Aðalsteinssyni hrl. um skeið og rak síðan sjálfstæða lögfræðiskrifstofu á Akranesi uns hann tók við starfí bæjarritara árið 1985. Gísli er kvæntur Hallberu Jóhannesdóttur og eiga þau þrjú börn. Gísli er kunn- ur fþróttamaður og lék um skeið í Gfsli Gfslason landsliði íslands f körfuknattleik og hefur verið í fremstu röð forystu- manna í íþróttamálum á Akranesi. J.G.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.