Morgunblaðið - 01.11.1995, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 01.11.1995, Blaðsíða 12
12 MIÐVIKUDAGUR 1. NÓVEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Ríkisendurskoðun telur núverandi innheimtukerfi Ríkisútvarpsins erfitt og óskilvirkt Allar beinar undan- þágur frá afnota- gjöldum verði afnumdar RÍKISENDURSKOÐUN tel- ur núgildandi innheimtu- kerfi afnotagjalda bæði erfitt og óskilvirkt í framkvæmd, og af þeim sökum tímabært að huga að endurskoðun þess. í því sambandi leggur Ríkisendurskoð- un til að kannaður verði gaum- gæfilega sá kostur að afnotagjöld einstaklinga verði bundin við íbúð- ir og þau innheimt með opinberum gjöldum í stað þess að miðast við eignarhald á viðtækjum eða að gjaldið verði innheimt sem nef- skattur. Ef gjaldstofn RÚV myndi ein- ungis miðast við íbúðir samkvæmt Fasteignamati ríkisins yrðu tekjur RÚV allt að 150 milljónum króna meiri á ári. Því til viðbótar telur Ríkisendurskoðun að spara megi um 60 milljónir króna af árlegum rekstrarkostnaði innheimtudeildar RÚV, og þannig geti afkoma stofn- unarinnar batnað um 210 milljónir króna á ári. Eðlilegt að afnema allar beinar undanþágur Ríkisendurskoðun telur eðlilegt að afnema beri allar beinar undan- þágur frá greiðslu afnotagjalda Ríkisútvarpsins, þar á meðal elli- og örorkulífeyrisþega, en undan- þágurnar hafa um 200 milljóna króna tekjumissi í för með sér fyr- ir RÚV á ári. Ef talin sé þörf á því að létta undir með elli- og ör- orkulífeyrisþegum vegna afnota- gjaldanna telur Ríkisendurskoðun eðlilegt að kostnaðurinn af slíku sé borinn af ríkissjóði eins og önn- ur útgjöld almannatrygginga. Samkvæmt lögum ber RÚV skylda til að senda út tvær hljóð- varpsdagskrár og eina sjónvarps- dagskrá og skulu útsendingar ná til alls landsins og miða. í skýrsl- unni kemur fram að nokkuð skorti á að þessum markmiðum sé náð. Til þess að svo geti orðið er áætlað að fjárfesta þurfi fyrir allt að 4,7 milljarða króna, og að árlegur við- bótarrekstrarkostnaður RÚV verði um 830 milljónir króna. Hækka þyrfti afnotagjöld um 760 krónur á mánuði ef ná ætti þessum mark- miðum, og yrðu þau þá um 2.900 krónur á mánuði. Eigið fé RÚV í árslok 1994 nam 2,6 milljörðum króna, en eftir- launaskuldbindingar vegna starfs- manna stofnunarinnar námu þá 908 milljónum króna og kemur það til lækkunar á eigin fé stofnunar- innar. Tæplega 600 milljóna króna hagnaður var á rekstri RÚV 1983- 1994 á verðlagi ársins 1994 ef ekki er tekið tillit til framlaga Framkvæmdasjóðs Ríkisútvarps- ins, en Ríkisendurskoðun telur hann óþarfan og leggur -------------- til að hann verði lagður niður. Samkvæmt út- varpslögum ber RÚV að leggja 10% af brúttótekjum til Fram- kvæmdasjóðs, sem ráð- stafa skal til að byggja húsnæði, tækjakost og dreifikerfi fyrir starf- semi stofnunarinnar. Á áður- nefndu tímabili voru færðar til gjalda afskriftir að fjárhæð 2,5 milljarðar króna. Af tekjum RÚV frá árinu 1983 til loka ársins 1994 átti að ráðstafa 2,4 milljörðum króna til Framkvæmdasjóðs, en rekstur RÚV skilaði aðeins 600 Útvarpsráð leggi virkarí áherslu á stefnumörkun í nýrrí stjórnsýsluend- urskoðun hjá RÚV sem fjárlaganefnd Alþingis óskaði eftir að Ríkisend- urskoðun framkvæmdi er m.a. lagt til að breyta stjórnskipulagi og endurskoða innheimtu- kerfi RÚV. í tillögum Ríkisendurskoðunar um breytingar á rekstri og skipulagi RÚV er gengið út frá því að eignaraðild að RUV, verði óbreytt frá því sem nú er og að það njóti áfram lögboðinna afnotagjalda. milljónum króna til hans á nefndu tímabili. Þörf á virkari og samhentari stjórnun Hvað varðar stjórnskipulag Rík- isútvarpsins telur Ríkisendurskoð- un æskilegt að það skiptist í tvær megindeildir: hljóðvarp og sjón- varp. Framleiðsla á dagskrárefni hljóðvarps verði ótengd rásunum tveim og dagskrárgerð á vegum framkvæmdastjóra Sjónvarps verði aflögð. Að mati Ríkisendurskoðunar auðvelda breytingar á stjórnskipu- ---------- lagi yfirstjórnar ______ RUV, þ.e. út- varpsráði, út- varpsstjóra og framkvæmda- stjórum hljóð- ~™— varps og sjón- "—"—' varps, að taka upp virkari og sam- hentari stjórnun en »nú ríkir hjá stofnuninni. Útvarpsráð eigi að leggja ríkari áherslu á stefnumörk- un varðandi dagskrárgerð svo og fjárreiður stofnunarinnar og eftir- lit með því að slíkri stefnumörkun sé framfylgt. Telur Ríkisendur- skoðun að breyta eigi lögum um verði einn ábyrgur gagnvart menntamálaráðuneytinu og út- varpsráði vegna starfsemi stofnun- arinnar, og ennfremur að ráðning útvarpsstjóra ætti að vera tíma- bundin. í stað þess að menntamála- ráðherra skipi í stöður fram- kvæmdastjóra, eins og gildandi lög mæla fyrir um, er lagt til að út- varpsstjóri ráði þá að fengnu sam- þykki útvarpsráðs. Það er álit Ríkisendurskoðunar að sameina beri fréttastofur hljóð- varps og sjónvarps og íþróttadeild, en með því megi auka gæði frétt- anna og þar með styrkja stöðu RÚV í samkeppni við aðra fjöl- miðla. Telur Ríkisendurskoðun að með sameiningu fréttastofanna megi ná fram hagkvæmni í rekstri og spara fjármuni. Þá telur Ríkis- endurskoðun að sameina beri aðal- skrifstofur sjónvarps^ hljóðvarps og fjármáladeildar RUV þar sem viðfangsefni þeirra séu mjög svip- uð. Með þessu ætti að nást fram nokkur hagræðing í starfsmanna- haldi og húsnæði. Flutningur sjónvarps kostar einn milljarð króna Ríkisendurskoðun telur að flytja beri alla starfsemi sjónvarpsins frá Laugavegi í húsnæði RÚV við Efstaleiti, þannig að öll starfsemi stofnunarinnar verði undir sama þaki. Áætlað er að flutningurinn kosti um 1 milljarð króna. Fram- reiknaður stofnkostnaður við Efstaleitið er um 1,7 milljarðar króna, og þar af er stofnkostnaður vegna Sjónvarpsins 600-800 millj- ónir króna sem ekki mun nýtast ef ekki verður af flutningi. Ríkisendurskoðun tekur undir þau sjónarmið að RÚV eigi að leita eftir samningum við Póst og síma um flutning efnis með ljósleiðara í stað þess að byggja upp eigið stofnflutningskerfi, en núverandi kerfi er um 25 ára gamalt. Hins _________ vegar telur Ríkisendur- skoðun að endurskoða beri þá ákvörðun að fela RÚV einu að bera allan rekstrarkostnað vegna langbylgju- -r. stöðvar að Gufuskál- um, en talið er að kostnaður þess nemi 40 milljónum króna á ári. Telur Ríkisendurskoðun að til álita komi að Almannavarnir og Póst- og símamálastofnunin taki þátt í rekstrarkostnaði stöðvarinnar að Gufuskálum, þar sem að baki yfír- töku á áframhaldandi rekstri henn- ar hafi einkum búið öryggis- og 4,7 milljaröa þarf til að f ara að lögum um útsendingar Morgunblaðið/Kristinn Fórnarlamba flóðsins minnst NEMENDUR í Arbæjarskóla efndu um hádegi á mánudag til minningarathafnar í Arbæjar- kirkju. Var hún tileinkuð þeim sem létust í srýóflóðinu á Flat- eyri aðfaranótt fimmtudagsins seinasta eða eiga um sárt að binda eftir náttúruhamfarirnar. Mikið fjölmenni var í kirkjunni eins og sést á þessari mynd og var athöfnin með látlausum en hátíðlegum hætti. Mikil þátttaka í fjár- söfnun í Færeyjum Þórshöfn. Morgunblaðið. FJÁRSÖFNUN í Færeyjum til styrktar fórnarlömbum snjóflóðsins á Flateyri hófst í gærkvöldi. Bankar, sparisjóðir og pósthús höfðu opið frameftir og gat fólk millifært af reikningum sínum símleiðis á sér- stakan reikning er stofnaður hefur verið vegna söfnunarinnar. Þá voru haldnir tónleikar á vegum Norðurlandahússins í Færeyjum í stærsta íþróttasal Þórshafnar. Færeyska útvarpið var með út- sendingu vegna fjársöfnunarinnar frá klukkan sjö um kvöldið til mið- nættis þar sem einnig var fylgst með hvernig söfnuninni miðaði. Töluverðum fjárhæðum hafði þó þegar verið safnað áður en hin form- lega söfnun hófst. Félagasamtök, m.a. íþróttafélög um allar Færeyjar, höfðu staðið fyrir svæðisbundnum söfnunum, en enn liggur ekki fyrir hversu mikið fé hefur safnast. Þá hélt eitt félag bingókvöld í Þórshöfn á mánudagskvöld og söfn- uðust þar 60 þúsund danskar krón- ur. Var ávísun fyrir þeirri upphæð afhent Poul Mohr, ræðismanni ís- lendinga, í gær. Mikill áhugi Mohr segir að mikill áhugi sé á _söfnuninni og að hann hafí þegar tekið við mörgum framlögum frá félagasamtökum jafnt sem einstak- Iingum. Margir einstaklingar hafi t.d. gefíð þúsund danskar krónur, eða sem nemur tíu þúsund íslenskum krónum. Ræðismaðurinn telur að ekki muni liggja fyrir fyrr en í vikúlok hversu mikið safnast. I janúar söfnuðust 2,2 milljónir danskra kr'óna vegna snjófloðanna á Súðavík. Þar af gaf landsstjórnin 500 þúsund. Fyrirtæki við Hverfisgötu vilja tvístefnuakstur Kostnaður 70-200 millj RÚV á þann veg að útvarpsstjóri almannavarnahagsmunir. FJÖRUTIU aðilar sem stunda verslunar- og þjónustustörf við Hverfisgötu hafa beint þeirri áskorun til borgarráðs að tvístefnuakstur verði tekinn upp sem fyrst á göt- unni. Fulltrúar þeirra funda með borgarstjóra í dag. Sigurður I. Skarphéðinsson gatna- málastjóri segir að verið hafi til skoð- unar í talsverðan tíma að breyta Hverfisgötu í tvístefnuakstursgötu, fyrst og fremst vegna fyrirhugaðra breytinga á leiðarkerfi SVR sem hyggst aka vestur götuna. Sigurður segir að verði ráðist í breytingar geti þær ekki einskorðast við Hverfisgötu, einnig þurfi að gera ráðstafanir í Hafnarstræti þar sem umferð t.d. strætisvagna myndi enda. Viðamiklar framkvæmdir „Þetta eru því mjög viðamiklar framkvæmdir, sem við teljum að sé hægt að fáðast í án þess að breikka Hverfisgötu. Þess í stað yrði henni breytt á þann hátt að bílastæðum myndi fækka og þau yrðu tekin und- ir beygjureinar. Við höfum skoðað tvo möguleika, annars vegar lág- marksbreytingar sem myndu kosta um 70-80 milljónir króna, en hins vegar endurbygging á götunni eins og hún Ieggur sig, sem myndi kosta ónir nær 200 milljónum. Ekki liggur' hins vegar ljóst fyrir hver kostnaður yrði við breytingar í Hafnarstræti í kjöl- farið," segir Sigurður. Fyrirtækjaeigendur á Hverfisgötu telja að tvístefnuakstur muni hafa jákvæð áhrif á verslun og þjónustu, jafnt á Hverfisgötu sem og á Lauga- vegi og aðliggjandi þvergötum. Einn- ig er bent á í þessu sambandi að við Hverfisgötu eru bílageymsluhús sem rúma 500 bifreiðar og myndi nýting þeirra batna stórlega. „Almennings- samgöngur verða greiðari til og frá miðborginni auk þess sem verulega mun draga úr hraðakstri um götuna, sem mikið er um við núverandi að- stæður," segir í áskorun verslunar- og þjónustufyrirtækja. SVR hyggst breyta leiðarkerfi sínu 1. júní nk. og meðal annars er til skoðunar að aka niður Hverfis- götu. Sigurður segir breytingar á götunni óframkvæmanlegar fyrir þann tíma. Hann segir að borgaryfir- völd muni við umfjöllun um fram- kvæmdaráætlun næsta árs, sem hefst innan skamms, taka ákvörðun um hvað verði gert. Mögulegt sé að beina strætisvagnaumferð um Sæ- braut meðan á framkvæmdum stæði og að ljúka framkvæmdum á Hverf- isgötu fyrir næsta haust, verði tekin ákvörðun þar að lútandi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.