Víkurfréttir


Víkurfréttir - 31.08.2022, Blaðsíða 28

Víkurfréttir - 31.08.2022, Blaðsíða 28
Árið 2000 Upphafið að einhverju stóru Fyrsta Ljósanæturhátíðin árið 2000 heppnaðist mjög vel en var ekki fjölmenn miðað við seinni hátíðir en mjór er mikils vísir. Þetta má sjá á myndinni frá flugeldasýningunni, þar er ekki þéttur mannfjöldi niðri við sjó. Eitthvað var um skemmtiatriði og nokkuð um listsýningar en menning og listir áttu sannarlega eftir að aukast mikið á komandi árum. Þá voru verslunareigendur og þjónustuaðilar einnig fljótir að taka við sér með tilboð. Á myndinni til vinstri má sjá gesti pútta á Keflavíkurtúni og gamla svip á Duus-húsum. Íslendingur lýstur upp á Ljósanótt Víkingaskipið Íslendingur sigldi inn Stakksfjörðinn með tilkomumiklum hætti á þriðju hátíðinni, árið 2002. Það var ljósum prýtt í tilefni Ljósanætur. Hér (á myndinni að neðan) sést fleyið koma inn að Keflavíkurbergi sem er upplýst. Veðurblíða var eins og svo oft á Ljósanótt mörg fyrstu árin. Árið 2002 Gulldrengirnir verðlaunaðir Árið 2004 voru Gulldrengir Keflavíkur heiðraðir með stjörnuspori fyrir framan K-sport á Hafnargötunni í miðbæ Keflavíkur. Þetta voru náttúru- lega knattspyrnuhetjur bítlabæjarins sem unnu fjóra Íslandsmeistaratitla á árunum 1964 til 1973 og einn bikarmeistaratitil til viðbótar. Meðal atriða var heimsókn Landhelgisgæslunnar en þyrla frá henni kom til Keflavíkur og sést hér á skemmtilegrimynd. Árið 2004 10 VÍKURFRÉTTIR Á NETINU • www.vf.is • LESTU NÝJUSTU FRÉTTIR DAGLEGA!VÍKURFRÉTTIR I 36. TÖLUBLAÐ I 27. ÁRGANGUR Óhætt er að segja að veðr ið hafi leik ið við íbúa Reykja nes bæj ar og gesti þeirra á Ljósa nótt 2006. Alla helg ina var veðr ið hið ákjós an leg asta og var veð- ur blíð an auð sjá an lega ekk ert á und an haldi í dag. Fjöldi fólks var á rölt inu um mið bæ inn, staldr aði við á þeim fjöl mörgu mynd list ar sýn ing um sem í boði voru og gæddi sér á ís ef svo bar und ir. Enda líka ekta ís-veð ur. Sagt hef ur ver ið að for svars- menn Ljósanæt ur hafi gert samn- ing við al mætt ið hvað veðr ið varð ar, enda get ur það al veg pass að mið að við veðrið sem tók við strax á mánudeginum eftir ljósanótt, þegar skýfall varð strax um morguninn þegar börn voru á leið til skóla. Það sem enn bet ur renn ir stoð um und ir þessa kenn ingu eru norð- ur ljós in sem skyndi lega birt ust á himni, rétt áður en flug elda- sýn ing in hófst, rétt eins og al- mætt ið væri þáttak andi í því magn aða sjón ar spili sem gest ir urðu vitni að. Lög regl an í Kef la vík hef ur stað fest að nærri 40.000 manns hafi ver ið í mið bæ Kefla vík ur þeg ar Ljósa nótt í Reykja nes bæ náði há marki á laugardagskvöld. Gest ir ljósanæt ur fylgd ust í kvöld með sjón ar spili sem var æv in týra legt í meira lagi. Sýn ing in Norð an bál vek ur upp Ægi, þar sem sam spil ljóss og tóna var stór feng leg. Þar var not- ast við strengja brúðu, sem full- yrt var í kvöld að væri stærsta strengja brúða í heimi en sýn- ing in var í boði KB banka. Eft ir að Ægir hafði ver ið vak inn upp tók nafni hans, varð skip ið Ægir, til við að þeyta þokulúðra og lýsti upp svæð ið með gríð ar- sterk um leit ar ljós um. Þá var fall- byssu skot um skot ið og upp hófst þá glæsi leg flug elda sýn ing Spari- sjóðs ins í Kefla vík, sem Björg un- ar sveit in Suð ur nes sá um. Eft ir að flug elda sýn ingu lauk héldu flest ir heim á leið og voru kíló metra lang ar bílarað ir út úr mið bæ Kefla vík ur í all ar átt ir. Greini legt var að mik ið var af að- komu fólki á ferð, því straum ur var út úr bæj ar fé lag inu. Aðr ir virt ust ælta að vera áfram í mið- bæn um. Þeg ar all ir leggj ast á eitt verð ur nið ur stað an sam kvæmt því. Enn og aft ur hafa íbú ar Reykja nes- bær sýnt hvað í þeim býr og hvað hægt er að gera þeg ar sam- staða og kraft ur b æ j a r bú a e r virkj að ur. Eft ir margra mán aða und ir bún ing við há tíð ar höld in og að fegra bæ inn okk ar skart aði hann sýnu feg ursta alla fjóra daga Ljósanæt ur í frá bæru veðri. Og eft ir þessa helgi dylst eng um að Reykja nes bær er flott ast ur, að veðr ið er hvergi betra og að hér býr flott og skemmti legt fólk. Há tíð ar höld in fóru ein stak lega vel fram og mik ill glæsi brag ur var á há tíð ar höld un um enda dag skrá in óvenju fjöl breytt og stemmn ing in ein stök. Að lok- inni stór feng legri flug elda sýn- ingu og upp á kom um henni tengdri héldu íbú ar og gest ir heim leið is með góð ar minn- ing ar frá bæn um okk ar og glæsi- legri Ljósa nótt. Fyr ir þetta allt vill Ljósanæt ur- nefnd in þakka sem og þeim fjöl- mörgu sem að há tíð inni stóðu. Tug þús und um gesta þökk um við kom una og hlökk um til að sjá þá aft ur að ári. Stein þór Jóns son, for mað ur Ljósanæt ur. Ljósa nótt in okk ar, menn- ing ar- og fjöl skyldu há tíð sem nú var hald in í 7. sinn þótti takast afar vel. Dag skrá in þessa há tíð ar daga var gríð ar lega fjöl- breytt og var nú sem fyrr snið in að þörf um allr ar fjöl skyld unn ar. Virk þátt taka Reyknes inga nú sem fyrr set ur skemmti leg an blæ á alla há tíð- ina og sýn ir að íbú um þyk ir vænt um og eru stolt ir af Reykja- nes bæ. Fjöldi gesta heim sótti okk ur og marg ir létu þess get ið hve ánægju legt væri að sjá hér mikla upp bygg ingu og blóm legt menn- ing ar líf. Há tíð sem þessi gæti aldrei orð ið svona glæsi leg og fjöl breytt nema með sam stilltu átaki allra þeirra sem að henni standa. Ég vil því senda inni leg ar þakk ar- kveðj ur til allra þeirra sem stóðu að und ir bún ingi og fram kvæmd Ljósanæt ur 2006. Árni Sig fús son Bæj ar stjóri. Guð rún Bjarna dótt ir, fyrsta al heims feg- urð ar drottn ing Ís lands, haf hjúpaði Stjörnu spor ið sitt á Ljósa nótt í Reykja- nes bæ. Guð rún naut að stoð ar Sifj ar Ara dótt ur, feg urð ar drottn ingu Ís lands, við að lyfta skild- in um af stjörnu spor inu. Fjöl menni var við statt þeg ar Guð rún af hjúpaði stjörnu spor ið í blíð skap ar viðri fram an við úra- og skart gripa versl un Ge orgs V. Hannah við Hafn ar- göt una. Sann kall að ir end ur fund ir voru við Hafn- ar göt una þeg ar Guð rún heils aði upp á gamla kunn ingja en hún er frá Njarð vík og hef ur ver ið bú sett í Frakk landi í ára tugi. Guð rún sagð ist ætla að taka virk an þátt í Ljósa- nótt og m.a. fara í 50 ára ferm ing araf mæli með ár gangi sín um frá Njarð vík. SAMN ING UR VIÐ AL MÆTT IÐ? Guð rún Bjarna dótt ir af hjúpaði Stjörnu spor ið 40.000 manns fylgd ust með æv in týra legu sjón ar spili Virk þátt taka Reyknes inga nú sem fyrr set ur skemmti leg an blæ á alla há tíð ina Flott ur bær, flott veð ur og flott fólk Ljósanótt í Reykjanesbæ: Ljósmynd: Ellert Grétarsson Ellý og Vilhjálmur og Flags of our Fathers Minning söngsystkinanna Ellýjar og Vilhjálms Vilhjálmsbarna úr Höfnum á Reykjanesi var heiðruð á Ljósanótt árið 2005. Stjörnuspor með nöfnum þeirra var afhjúpað fyrir framan skemmtistaðinn Rána á Hafnargötunni. Háværar raddir voru um það að kvikmyndastjarnan og leikstjórinn Clint Eastwood myndi mæta en svo var nú ekki en kappinn tók upp myndina Flags of our fathers að stórum hluta í Sandvík í Höfnum. Clint sendi þakkir fyrir samstarfið og skjöldur þessu til minningar var afhjúpaður fyrir framan Sambíóin í Keflavík. Ári síðar, 2006 fékk Guðrún Bjarnadóttir, Ungfrú heimur 1963 stjörnuspor á Ljósanótt. 14 ÍKU FRÉTTIR Á NETINU • www.vf.is • LESTU NÝJUSTU FRÉTTIR DAGLEGA!VÍKURFRÉTTIR I 36. TÖLUBLAÐ I 28. ÁRGANGUR C M Y CM MY CY CMY K Gunn ar Eyj ólfs son, einn af son um Kefla- vík ur, stór leik ari og fyrr um skáta höfð ingi, var heiðr að ur með Stjörnu spor inu á þess ari Ljósa nótt. Form leg af hjúp un spors ins fór fram sl. sunnudag á æsku slóð um Gunn ars á horni Hafn ar götu og Klapp ar stígs. Margt gesta var mætt á stað inn til að heiðra Gunn ar með nær- veru sinni, m.a. mennta mála ráð herra. Gunn ar var hrærð ur mjög þeg ar hann lyfti hul unni af spor inu og að því loknu flutti hann afar skemmti legt ávarp þar sem hann rifj aði upp sum ar bernskuminn ing ar sín ar frá Kefla vík. Það þótti upp lagt til efni að heiðra Gunn ar Eyj ólfs- son með þess um hætti nú á 100 ára af mæli skáta- starfs í heim in um og 70 ára af mæli Skáta fé lags ins Heið ar búa. Þar var Gunn ar mjög virk ur fé agi á sín um yngri árum. Mynda syrpu frá at höfn inni má finna í ljós mynda- safni vf.is. Þar er einnig að finna 17 mínútna langt myndband frá athöfinni í VefTV. Árni Sig fús son, bæj stjóri, vígði á Ljósa nótt en ur- gerð brunns ins við Brunn stíg við upp haf sögu göngu um bæ- inn. Á brunn inn er nú kom in á ný dæla sem Árni not aði til þess að dæla vatni ofan í þyrsta göngu fara en Árni gat þess í ræðu sinni að skort ur á neyslu- vatni hafi lengi ver ið mik ill vandi á Suð ur nesj um og hafi þeir brunn ar sem fyr ir voru, áður en brunn ur inn við brunn- stíg var gerð ur, ver ið ramm- salt ir. Sú gam an saga hafi því geng ið lengi vel á Innesj um að Suð ur nesja menn hefðu æv in- lega með sér salt stauk til að strá í kaff ið er þeir kæmu í höf- uð stað inn . Þrátt fyr ir hrá slaga legt veð ur var góð mæt ing í sögu göng una sem var und ir leið sögn Rann veig ar L. Garð ars dótt ur. Hóp ur inn end aði svo göng una í byggða- safn inu á Vatns nesi þar sem skoð uð var yf ir stand andi sýn- ing á brúðusafni Helgu Ing ólfs- dótt ur. Þar eru einnig sýnd ar ljós mynd ir Ell erts Grét ars son ar af brúð un um og fata hönn un Gunn hild ar og Bryn hild ar Þórð- ar dætra. Áður en brunn ur inn við Brunn- stíg, norð an Norð fjörðs túns, var graf inn voru tveir brunn ar í Kefla vík. Þeir voru við Ná- strönd og Ís hús stíg. Þor grím ur Þórð ar son lækn ir gat ekki fellt sig við stöðu vatns mála í Kefla- vík ur þorpi, og í kjöl far tí i da af taug veiki sý tu vatn bóli í Reykja vík boð aði ha n til fund a þar sem sam þykkt var að Duusversl un myndi sjá til þess að æv inlega væru tvö vatns ból í tryggu og góðu standi í kaup- tún inu. Á móti féllust hús feð ur sem brunn ana not uðu að greiða sér stak an vatns skatt ár lega með lóð ar leigu gjöld um í allt að 20 ár eða þar til út gjöld versl un ar- inn ar ásamt vöxt um væru að fullu greidd. Fram kvæmd ir hófust árið 1907 og var graf inn brunn ur vest an Norð fjörðs tún. Þeg ar Duusversl un hóf að inn- heimta hinn um samda vatns- skatt vildu heim il is feð ur ekki borga. Í fyrsta lagi voru þeir ósátt ir við að þurfa að greiða kostn að vegna veg ar sem gerð ur var að nýja vatns bólinu (og síð ar varð Brunn stíg ur). Enn- frem ur bil uðu brunn dæl urn ar fljót lega svo oft var ógjörn ing ur að ná vatni úr brunn un um. Þá neit aði versl un ar stjóri hjá Duus að kosta við gerð ir og brunn ur- inn lá ónot að ur næstu árin. Það var ekki fyrr en 1911 að hnút ur- inn leyst ist með nýrri laga setn- ingu Al þing is sem heim il aði að hrepps nefnd ir inn heimtu vatns- skatt og í fram haldi breytt ist við- horf ið til vatns veitu í þorp inu. Kefla vík ur hrepp ur keypti vatns- bólin tvö af versl un H.P. Duus árið 1917 fyr ir 1.500 krón ur og ann aðist þau eft ir leið is. LJÓSANÓTT Stjörnu spor Gunn ars Eyj ólfs son ar af hjúpað End ur gerð brunns ins við Bru tíg vígð Lifandi myndir í Reykjanesbæ í vefsjónvarp á vf.is og í Kapalsjónvarpinu Einnig er viðtal við Gunnar í Tímariti Víkurfrétta. VF-mynd: elg 14 VÍKURFRÉTTIR Á NETINU • www.vf.is • LESTU NÝJUSTU FRÉTTIR DAGLEGA!VÍKURFRÉTTIR I 36. TÖLUBLAÐ I 28. ÁRGANGUR C M Y CM MY CY CMY K Gunn ar Eyj ólfs son, einn af son um Kefla- vík ur, stór leik ari og fyrr um skáta höfð ingi, var heiðr að ur með Stjörnu spor inu á þess ari Ljósa nótt. Form leg af hjúp un spors ins fór fram sl. sunnudag á æsku slóð um Gunn ars á horni Hafn ar götu og Klapp ar stígs. Margt gesta var mætt á stað inn til að heiðra Gunn ar með nær- veru sinni, m.a. mennta mála ráð herra. Gunn ar var hrærð ur mjög þeg ar hann lyfti hul unni af spor inu og að því loknu flutti hann afar skemmti legt ávarp þar sem hann rifj aði upp sum ar bernskuminn ing ar sín ar frá Kefla vík. Það þótti upp lagt til efni að heiðra Gunn ar Eyj ólfs- son með þess um hætti nú á 100 ára af mæli skáta- starfs í heim in um og 70 ára af mæli Skáta fé lags ins Heið ar búa. Þar var Gunn ar mjög virk ur fé lagi á sín um yngri árum. Mynda syrpu frá at höfn inni má finna í ljós mynda- safni vf.is. Þar er einnig að finna 17 mínútna langt myndband frá athöfinni í VefTV. Árni Sig fús son, bæj ar stjóri, vígði á Ljósa nótt end ur- gerð brunns ins við Brunn stíg við upp haf sögu göngu um bæ- inn. Á brunn inn er nú kom in á ný dæla sem Árni not aði til þess að dæla vatni ofan í þyrsta göngu fara en Árni gat þess í ræðu sinni að skort ur á neyslu- vatni hafi lengi ver ið mik ill vandi á Suð ur nesj um og hafi þeir brunn ar sem fyr ir voru, áður en brunn ur inn við brunn- stíg var gerð ur, ver ið ramm- salt ir. Sú gam an saga hafi því geng ið lengi vel á Innesj um að Suð ur nesja menn hefðu æv in- lega með sér salt stauk til að strá í kaff ið er þeir kæmu í höf- uð stað inn . Þrátt fyr ir hrá slaga legt veð ur var góð mæt ing í sögu göng una sem var und ir leið sögn Rann veig ar L. Garð ars dótt ur. Hóp ur inn end aði svo göng una í byggða- safn inu á Vatns nesi þar sem skoð uð var yf ir stand andi sýn- ing á brúðusafni Helgu Ing ólfs- dótt ur. Þar eru einnig sýnd ar ljós mynd ir Ell erts Grét ars son ar af brúð un um og fata hönn un Gunn hild ar og Bryn hild ar Þórð- ar dætra. Áður en brunn ur inn við Brunn- stíg, norð an Norð fjörðs túns, var graf inn voru tveir brunn ar í Kefla vík. Þeir voru við Ná- strönd og Ís hús stíg. Þor grím ur Þórð ar son lækn ir gat ekki fellt sig við stöðu vatns mála í Kefla- vík ur þorpi, og í kjöl far tíð inda af tauga veiki sýktu vatns bóli í Reykja vík boð aði hann til fund ar þar sem sam þykkt var að Duusversl un myndi sjá til þess að æv in lega væru tvö vatns ból í tryggu og góðu standi í kaup- tún inu. Á móti féllust hús feð ur sem brunn ana not uðu að greiða sér stak an vatns skatt ár lega með lóð ar leigu gjöld um í allt að 20 ár eða þar til út gjöld versl un ar- inn ar ásamt vöxt um væru að fullu greidd. Fram kvæmd ir hófust árið 1907 og var graf inn brunn ur vest an Norð fjörðs tún. Þeg ar Duusversl un hóf að inn- heimta hinn um samda vatns- skatt vildu heim il is feð ur ekki borga. Í fyrsta lagi voru þeir ósátt ir við að þurfa að greiða kostn að vegna veg ar sem gerð ur var að nýja vatns bólinu (og síð ar varð Brunn stíg ur). Enn- frem ur bil uðu brunn dæl urn ar fljót lega svo oft var ógjörn ing ur að ná vatni úr brunn un um. Þá neit aði versl un ar stjóri hjá Duus að kosta við gerð ir og brunn ur- inn lá ónot að ur næstu árin. Það var ekki fyrr en 1911 að hnút ur- inn leyst ist með nýrri laga setn- ingu Al þing is sem heim il aði að hrepps nefnd ir inn heimtu vatns- skatt og í fram haldi breytt ist við- horf ið til vatns veitu í þorp inu. Kefla vík ur hrepp ur keypti vatns- bólin tvö af versl un H.P. Duus árið 1917 fyr ir 1.500 krón ur og ann að ist þau eft ir leið is. LJÓSANÓTT Stjörnu spor Gunn ars Eyj ólfs son ar af hjúpað End ur gerð brunn ns við B u n stí vígð Lifandi myndir í Reykjanesbæ í vefsjónvarp á vf.is og í Kapalsjónvarpinu Einnig er viðtal við Gunnar í Tímariti Víkurfrétta. VF-mynd: elg Sparisjóðurinn og Gunnar Eyjólfs Í tilefni 100 ára afmælis Sparisjóðsins í Keflavík hlaut þessi merka stofnun, sem nú heyrir sögunni til, Söguspor Reykjanesbæjar árið 2007. Sama ár var Gunnar Eyjólfsson, einn af sonum Keflavíkur, stórleikari og skátahöfðingi, heiðr ður með Stjörnuspori. Var það afhjúpað á æskuslóðum Gunnars á horni Hafna göt og Klappar tígs í Keflavík. Þá var sama ár vígð endurgerð (vatns)brunnsins við Brunnstíg í Keflavík og á myndinni hér fyrir neð n má sjá Ljósanæturgesti gæða sér á fersku vatni úr nýrri dælu sem sett var upp við gamla brunninn. VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 6. SEPTEMBER 2007 17STÆRSTA FRÉTTA- OG AUGLÝSINGABLAÐIÐ Á SUÐURNESJUM Spari sjóð ur inn í Kefla vík hlaut Sögu spor Reykja nes bæj ar árið 2007. Það voru þeir Geir mund ur Krist ins son, spari sjóðs stjóri og Stein þór Jóns son, for mað ur Ljósanæt ur nefnd ar, sem af hjúp uðu Sögu spor ið á föstu dag. Spari sjóð ur inn í Kefla vík hef ur ver ið bak hjarl Suð ur nesja manna í 100 ár og virk ur þátt tak andi í menn ingu, mann lífi og at vinnu lífi Suð ur nesja. Fyr ir það var ver ið að þakka í dag. Sögu spor in munu verða af hjúp uð á Ljósa nótt þeg ar ástæða þyk ir til að minn ast stórra við burða í sögu bæj ar fé lags ins. Sögu spor ið við Spar sjóð inn í Kefla vík er það fyrsta í röð inni. Þórs ham ar inn, lista verk eft ir Ás mund Sveins son, var form lega af hent Reykja nes bæ til varð veislu með við höfn við Reykja- vík ur torg í Reykja nes bæ sl. föstudag. Það var borg ar stjór inn, Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, sem af henti verk ið en Björk Guð- jóns dótt ir, for seti bæj ar stjórn ar Reykja nes bæj ar, veitti verk inu við töku. Reykja vík ur torg er á mót um Hafn ar götu, Njarð ar braut ar og Flug- vall ar veg ar. Lista verk ið Þórs ham ar inn var gert árið 1962 og sýn ir þrumuguð inn Þór með ham ar inn Mjölni. Spari sjóð ur inn í Kefla vík fékk Sögu spor Reykja nes bæj ar 2007 Frá af hjúp un Sögu spors ins fram an við Spari sjóð inn í Kefla vík. Frá vinstri: Stein þór Jóns son og Geir mund ur Krist ins son. VF-mynd: elg Þórs ham ar inn af hjúp að ur á Reyka vík ur torgi Lifandi myndir í Reykjanesbæ Vefsjónvarp á vf.is og Kapalsjónvarpið Garðar Cortes heillaði áheyrendur. VF-mynd: Þorgils. Ó, Keflavík, sungu þeir Jói Helga og Rúnar Júl. VF-mynd: elg. Athugið að á vf.is er að finna fjöldann allan af myndasyrpum frá Ljósanótt. Árið 2005 Styrkur til Skes uhellis í minningu Vilhjálms Peningaframlag úr Minningarsjóði Vilhjálms Ketilssonar var afhent fyrir Ljósanótt 2008 til byggingar á Skessuhelli í Grófinni. Styrkinn átti að nota til að taka á móti skólabörnum í Skessuhellinum en hann var formlega opnaður á Ljósanótt þetta ár. Vilhjálmur var mikill skólamaður og skólastjóri Myllubakkaskóla í Keflavík. Hann varð bráðkvaddur á Ljósanótt árið 2003. Við afhendingu á styrknum kom fram að Vilhjálmur hafði haft sérstakt dálæti af skessu- sögum og því hafi verið kærkom ð að styrkja verkefnið um Skessuhellinn í Gróf. Árið 2008 Árið 2007 28 // vÍkurFrÉttir á suðurNEsJuM
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.