Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 02.03.1986, Blaðsíða 4
4 33Ct 2HAM .2HUDkdVXVÍUe .ÖIÖAJHMUOJrOM MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 2. MARS1986 Dómur hæstaréttar um þungaskatt: Kílómetragjaldið brýtur í bága við Stjórnarskrána Fats Domino: Dýrasti skemmtikraftur sem fram hefur komið í Broadway til þessa. Fats Domino í Broad- way 17.-20. apríl: Mikill heiður að fá þennan mann í húsið - segir Ólafur Laufdal veitingamaður skemmtikröftum rokktónlistarinnar enda kostar það drjúgan skilding að fá hann. Endanleg kostnaðar- áætlun liggur ekki fyrir, en ljóst er að þótt ég fylli á öllum hljómleik- unum má ég teljast heppinn að sleppa á sléttu." Olafur Laufdal sagði, að um leið og það hefði kvisast út, að von væri á Fats Domino til íslands hefðu farið að berast fyrirspurnir og pantanir á hljómleikana, jafnvel áður en dagsetningar voru ákveðn- ar og endanleg samningagerð í höfn. Hefðu fyrirspurnir jafnvel borist frá Svíþjóð og Danmörku í tengslum við helgarpakka Flug- leiða. „Ég er því vongóður um að Domino verði vel tekið hér á landi enda ekki á hverjum degi sem slíkur gestur kemur í heimsókn," sagði Ölafur. GENGIÐ hefur verið frá samn- ingum við söngvarann og píanó- leikarann Fats Domino varðandi hljómleika í veitingahúsinu Broadway dagana 17., 18., 19., og 20., apríl næstkomandi. Að sögn Ólafs Laufdal, veitinga- manns, er Fats dýrasti skemmtí- kraftur sem fram til þessa hefur komið fram í Broadway, en endanlegur kostnaður liggur ekki fyrir vegna óvissu um ferða- kostnað fyrir Fats og 14 manna hljómsveit hans frá New Orleans í Bandarikjunum tíl íslands. „Mér finnst það mikill heiður að fá þennan mann í húsið. Hann er fyrir löngu orðinn goðsögn í lifanda lífí og fólk á ákveðnu aldursskeiði þekkir hvern einasta tón úr lögum hans," sagði Ólafur. „Domino er einn af þekktustu og vinsælustu HÆSTIRETTUR dæmdi á fimmtudaginn í máli Aðalgeirs Sigurgeirssonar vörubílsrjóra á Húsavik gegn fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs, vegna inn- heimtu svokallaðs „kílómetra- gjalds" á díselbifreiðir. í málinu reyndi á það, hvort reglugerð um skattinn væri í samræmi við stjórnarskrána eða ekki. Sjö dómarar dæmdu í málinu og töldu f imm þeirra, að reglugerð- in brytí í bága við stjórnar- skrána. Tveir dómararanna tóku ekki af stöðu til þess. Fimm dóm- arar töldu að ríkissjóði bærí ekki að endurgreiða skattinn, en tveir dómenda töldu, að ríkissjóði værí skylt að inna endurgreiðslu af hendi. Voru greidd þrjú sérat- kvæði í máiinu. Aðalgeir Sigurgeirsson krafðist þess, að ríkið endurgreiddi honum þann mismun á „kflómetragjaldi" sem hann hafði greitt samkvæmt mæli á tímabilinu 3. febrúar 1978 til 10. október 1981, og þeirri fjár- hæð sem hann taldi sér bera að greiða sem árlegan þungaskatt. Taldi hann þessa skattheimtu brjóta í bága við 40. grein stjórnaskrárinn- ar. Héraðsdómur úrskurðaði að mismunurinn skyldi ekki endur- greiddur, og skaut Aðalgeir þá málinu til Hæstaréttar. Málið dæmdu hæstaréttardómar- arnir Magnús Þ. Torfason, Guð- mundur Jónsson, Guðmundur Skaftason, Halldór Þorbjörnsson, Magnús Thoroddsen, Sigurgeir Jónsson og Þór Vilhjálmsson. í dómi meirihlutans, Magnúsar Þ. Torfa- sonar, Guðmundar Skaftasonar og Þórs Vilhjálmssonar, segir meðal annars efnislega: Kílómetragjaldið er krafið sam- kvæmt reglugerðum sem settar Morgunblaðií/Emilfa Ráðgjafarhópur um nauðgunarmál á vegum Kvennaathvarfsins, frá vinstrí Jenný Baldursdóttír, Svein- björg J. Svavarsdóttír, Ragnheiður M. Guðmundsdóttir, Dóra Hlín Ingólfsdóttir, Björg Marteinsdóttír, Standandi er Guðrún Tuliníus ásamt Hjalta Axel. Ráðgjaf arhópur um nauðgunarmál: Rúmlega tuttugu nauðg- anir kærðar á hverju ári - flest málin f elld niður hjá saksóknara ARLEGA eru 20-25 nauðganir kærðar hér á landi, en fjöldi nauðgana er þó talinn miklu meirí, sumír telja að einungís Vio nauðgunarbrota komi fyrír dómstólana að sögn ráðgjafar- hóps um nauðgunarmál sem starfar á vegum Kvennaat- hvarfsins. Hópurínn hefur veitt þeim konum sem hefur veríð nauðgað ráðgjöf og boðið upp á námskeið í sjálfsvörn. Á fundi með fréttamönnum sögðu með- limir hópsins það einnig eitt af höfuðmarkmiðum sínum að uppræta fordóma um nauðgun- armál sem algengir væru meðal almennings og sögðu fréttaflutn- ing oft dæmi um þá fordóma sem væru tíl staðar. Fram kom að hópurinn býður konum sem hefur verið nauðgað persónulega aðstoð við að leita til þeirra aðila sem hafa með nauðgun- armál að gera, svo sem kvensjúk- dómalækna, lögfræðinga sem hafa sérhæft sig í lögum um nauðgunar- mál, félagsráðgjafa og dómstóla. Þær sögðu það einkenna nauðgun- armál í dómskerfínu að þau tækju að jafnaði mun lengri tíma en önnur mál, og af þeim 20—25 kærum sem berast árlega gengur ekki endan- legur dómur í nema 5—8 málum, hin eru felld niður hjá saksóknara. Innan skamms er að vænta niður- staðna þingskipaðrar nefndar sem unnið hefur að rannsókn á meðferð nauðgunarmála. Þá lögðu þær áherslu á fordóma sem í gildi væru gagnvart nauðgunum meðal al- mennings og í fjölmiðlum og nefndu í því sambandi fyrirsögn í DV þann 18. þ.m. en þar stendur að karlmað- ur hafí verið fórnarlamb nauðgara, en konur væru ekki jafnt taldar fórnarlömb þessara manna heldur væru þær um leið sakfelldar sjálfar. voru á tímabilinu 1978-81 um inn- heimtu bifreiðagjalda í gjaldstigum. Ákvæði reglugerðanna um gjald- stiga kílómetragjaldsins eru af stefnda (ríkissjóði) talin hafa stoð í lögum um fjáröflun til vegagerðar. Viðkomandi lagagrein veitir ráð- herra heimild til að ákveða með reglugerð, að ökumæla skuli setja í díselbifreiðir og greiða skuli sér- stakt gjald fyrir hvern ekinn kíló- metra samkvæmt mælum þessum í stað árlegs þungaskatts. Síðan segir orðrétt í dóminum: „Ekki er að fínna í lögunum ákvæði er takmarki heimild ráðherra til ákvörðunar á gjaldstigum eða breytinga á þeim. Fallast ber á það með áírýjanda að jafn víðtækt framsal löggjafans á skattlagning- arvaldi og hér ræðir um brjóti í bága við 40. gr. stjórnarskrár Lýðveldis- ins íslands nr. 33 frá 17. júní 1944 og skatttakan því eigi gild að lög- um." í 40. grein stjórnarskrárinnar segir að engan skatt megi leggja á né breyta nema með lögum. Undir þessa niðurstöðu taka þeir Magnús Thoroddsen og Guðmundúr Jóns- son. Ennfremur segir í dómnum: „Á hitt er svo að líta að ekki verður talið að af þessu leiði að áfrýjanda hafi verið með öllu óskylt að greiða þungaskatt í nokkru formi af bif- reiðum sínum. Þvi er ómótmælt haldið fram að hann hafí jafnan á þeim tíma sem hér skiptir máli greitt þungaskatt af bifreiðum sem „kílómetragjald" athugasemdalaust og án fyrirvara um endurgreiðslu. Með þessu þykir áfrýjandi hafa glatað rétti til að endurheimta það." Undir þetta taka þeir Halldór Þor- björnsson og Sigurgeir Jónsson. Í sératkvæði segir Magnús Thor- oddsen að hann sé sammála því að umrædd skattheimta sé ólögmæt, en ósammála því að áfrýjandi hafi glatað endurheimturétti sínum. „Það er grundvallarregla í lög- fræðinni, að menn haldi ekki ólög- mætum ávinningi. Ef ríkissjóður héldi þessum ólögmæta skatti bryti það í bága við þessa grundvallar- reglu," segir"\ sératkvæði Magnús- ar.- Guðmundur Jónsson segir í sérat- kvæði að taka beri endurgreiðslu- kröfu áfrýjanda til greina, en Hall- dór Þorbjörnsson og Sigurgeir Jóns- son töldu, að ekki væri unnt að taka tillit til röksemdarinnar um að skattheimtan bryti í bága við stjórnarskrána, þar sem hún hefði ekki komið fram fyrr en við munn- legan málflutning í héraði. Stefán Pálsson, hæstaréttarlög- maður, flutti málið fyrir Aðalgeir Sigurðsson en Gunnlaugur Claess- en, ríkislögmaður, fyrir ríkissjóð. Þetta er í þriðja sinn frá því að fjölgað var í Hæstarétti, að sjö dóm- arar dæma í máli. Fyrri málin fjöl- luðu annars vegar um vaxtasjónar- mið í slysamálum og hins vegar um kjarnfóðurgjald. Ef ríkissjóði hefði verið gert skylt að endurgreiða „kílómetragjaldið" hefði skylda til þess getað náð aftur til ársins 1968 og fram á haust 1985 og um veru- legar fjárhæðir hefði verið að ræða. Haustið 1985 var innheimta þessa gjalds ákveðin með bráðabirgðalög- um, þannig að innheimta þess stangast ekki lengur á við ákvæði stjórnarskrárinnar. Þórscafé: Nýtt diskótek með bættum hljómburði og ljósabúnaði MIKLAR breytingar og endur- bætur haf a verið gerðar á diskó- tekinu í Þórscafé, bæði hvað varðar innréttingar, ljósabúnað og hljómburð. Nýja diskótekið var formlega opnað á finuntu- dagskvöldið og það kvöld kom fram í fyrsta skiptí í Þórscafé söngkonan Debbie Cameron. Hún mun skemmta gestum Þórs- café nú uin helgina, fram á sunnudagskvöld. Þórscafé á 40 ára afmæli á þessu ári og verður þeirra tímamóta minnst með margvíslegum hætti. Breytingarnar á diskótekinu eru liður í því og ennfremur hefur verið sett upp sérstakt diskótek á efri hæðinni með sérstökum ljósabún- aði. Lifandi tónlist verður þó á efri hæðinni eftir sem áður þar sem hljómsveitin Pónik og Einar leikur blandaða danstónlist og Carl Möller leikur fyrir matargesti. Ennfremur munu Ieikararnir Edda Björgvins- dóttir og Júlíus Brjánsson skemmta í Þórscafé næstu helgar. Hijómflutningstækin og ljósa- búnaðurinn í nýja diskótekinu er með því fullkomnasta, sem sett hefur verið upp hér á landi. í ljósa- sýningum eru hinir ótrúlegustu möguleikar og fengu gestir á fimmtudagskvöldið að sjá sýnishorn af þeim fjölbreytileika, en auk mikillar litadýrðar eru möguleikar á að senda reykmekki inn á dans- gólfið. Þá hefur diskótekið fengið annan svip með nýjum innrétting- um. Gagngerar breytingar hafa verið gerðar á innréttíngum og yósa- og hljómf lutningsbúnaði í diskótekinu í Þórscaf é.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.