Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. MARZ Kvótinn í stærstu ver- stöðvunum minnkí um 44% Byggðastofnun reiknar út tillögur Alþýðuf lokks, Alþýðubandalags og Framsóknar 4 eftír Gunnar G. Schram Á síðustu dögum þingsins varð það uppskátt að frumvarp sem Al- þýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurínn fluttu hefði haft í för með sér að nær helmings minnkun þorskkvótans í mörgum stærstu verðstöðvum landsins. Utgerð legðist víða niður Að beiðni sjávarútvegsnefndar neðri deildar reiknaði Byggðastofn- un það út hve áhrif frumvarpsins yrðu og niðurstaðan var þessi. Þess- ar furðulegu tillögur voru bornar fram í frumvarpi Karvels Pálmason- ar, Jóns Baldvins Hannibalssonar, Hjörleifs Guttormssonar og Ólafs Þ. Þórðarsonar á þingskjali nr. 86. Pjallar frumvarpið um tilfærslu kvótans milli byggðarlaga. Sú til- færsla myndi hafa það í för með sér samkvæmt útreikningunum að útgerð og fiskvinnsla víða um land myndi leggjast í rúst. Lagði sjávar- útvegsnefnd til að þessari aðför að mörgum stærstu útgerðarbæjum landsins yrði afstýrt með því að fella frumvarpið. Þannig eru tillögur Alþýðu- flokksins, Alþýðubandalagsins og Framsóknarflokksins um lausn á vanda sjávarútvegsins á íslandi. Þær munu verða framkvæmdar að loknum kosningum ef þessir flokkar fá að ráða. Niðurstaða Byggðastofnunar Með þessari grein er birt tafla yfir útreikninga Byggðastofnunar á því hve þorskkvótinn myndi minnka í hinum einstöku verstöðvum um allt land, ef þríflokkarnir kæmu fram vilja sínum f sjávarútvegsmál- um. Meðaltalsminnkunin er 44,4% á öllum þeim stöðum þar sem árs- verk í sjávarútvegi eru minna en 35% á hverjum stað. Ahrifin víða um land Það myndi hafa það í för með sér að þorskkvótinn yrði minnkaður í Keflavik, Njarðvíkum og Vogum um alls 6.325 tonn svo dæmi sé tekið. í Hafnarfirði myndi hann minnka um 4.566 tonn. í Reykjavík myndi hann minnka um 9.993 tonn, á Akranesi um 4.243 tonn og á ísafirði um 5.658 tonn. Ekki yrði ástandið betra annars staðar um landið. Kvótinn myndi minnka um 4.658 tonn á Akureyrí og um 4.017 tonn á Siglufirði. í augum uppi liggur að slík stefna og slík framkvæmd myndi boða gjaldþrot fyrirtækjanna á þessum stöðum, sem á undanförnum árum hafa verið að vinna sig út úr erfið- leikum síðustu ára. Er það með ólíkindum að þrír af stjórnmála- En nú hafa þessir flokkar fundið upp herbragð sem duga á tii þess að rétta við útgerð og fiskvinnslu á þessum stöðum. Tillögur þríflokkanna fela í sér að þorskkvótinn í Keflavík myndi minnka um 5.024 tonn. í Njarðvík- Karvel Pálmason Jón Baldvin Hannibalsson Hjörleifur Guttormsson flokkum þjóðarinnar skuli láta sér hugkvæmast að leysa vanda sjávar- útvegsins á slíkan hátt. Og biðja um umboð í þessum kosningum til að framkvæma þessa stefnu! Lausn Alþýðuf lokks- ins á Suðurnesjum Mikið hefur verið rætt um þann vanda sem sjávarútvegurinn á Suð- urnesjum hefur átt við að stríða á síðarí árum. Rætur þess vanda liggja til þeirra ára er framsóknar- og alþýðuflokksmenn fóru með embætti sjávarútvegsráðherra. Eigenda- skipti á hárgreiðslu- stofu VALGERÐUR Jóhannsdóttir tók nýlega við rekstri hár- greiðsíustofu Gunnþórunnar Jónsdóttur f JL-húsinu við Hringbraut 121, 2. hœð. Menna er hið nýja nafn stof- unnar. Hárgreiðslustofan verður opin alla daga frá kl. 09.00 til 18.30, föstudaga til kl. 20.00 og laugar- daga frá kl. 10.00 til 16.00. A stofunni er ötl almenn hár- Valgerður Jóhannsdóttir eigandi greiðsluþjónusta veitt. hárgreiðslustofunnar Mennu. Olafur Þ. Þórðarson um myndi hann minnka um 773 tonn og í Vogum um 528 tonn. Á undanförnum vikum hefur Steingrímur Hermannsson og fram- bjóðendur Alþýðuflokksins og Alþýðubandalagsins haldið fundið á Suðurnesjum og lýst því yfir að þeir ættu þá ósk heitasta að endur- reisa sjávarútveginn á þessum stöðum. Þeir hafa hins vegar vand- lega þagað yfir því hvaða aðferð þeir ætluðu að beita við þá endur- reisn. Nú liggur hún fyrir svart á hvítu í frumvarpi til laga nr. 86, sem þessir flokkar fluttu á Alþingi í vetur. Töfralausnin felst í því að svipta þessar stóru verstöðvar á Suður- nesjum nær helmingi af þorskkvóta sínum. Þannig ætla þeir að leysa vanda sjávarútvegsins á Suðurnesj- um! Ekki má seinna vera að íbúar þessara staða átti sig á því hver stefna þessara flokka er í lífshags- munamálum þeirra. Þeir.geta ráðið þvi í komandi kosningum hvort þessi aðför að framtíð Suðurnesja tekst eða ekki. Kvótinn í Haf nar- firði helmingaður En það á ekki aðeins að svipta þessar stóru verstöðvar á Suður- nesjum nær helmingi kvóta sinna, sem var ærið naumur fyrir. Samkvæmt frumvarpi þríflokk- anna myndi þorskkvóti Hafnar- fjarðar minnka úr 10.276 tonnum í 5.710 tonn eða alls minnka um 4.566 tonn. Sennilega telja Al- þýðuflokksmenn í Hafnarfirði að þetta yrði mikil lyftistöng fyrir út- gerðina í bænum. Og í Kópavogi myndi kvótinn minnka um 735 tonn eða um nær helming frá því sem hann nú er. Ekki yrðu áhrifin í Reykjavík betri. Það myndi kvótinn minnka um 10.000 tonn ef tillögur Al- þýðuflokksins, Alþýðubandalagsins og Framsóknar ná fram að ganga. Fróðlegt væri að heyra álit físk- vinnslufólks og sjómanna á öllum þessum stöðum á þessari nýju „upp- byggingarstefnu" þríflokkanna í atvinnumálum allra þessara byggð- arlaga. Bæjarstjórn Keflavikur fagnar skerðingunni! En hvernig skyldu nú bæjaryfir- völd á þeim stöðum, sem horfa fram á svo stórfelldan niðurskurð kyót- ans, taka slíkum ódæmum? Synd væri að segja að krata- meirihlutinn í bæjarstjórn Keflavík- ur hefði af því miklar áhyggjur. I umsögn bæjarstjórnar Keflavíkur, sem prentuð er sem fylgiskjal með frumvarpinu, segir svo orðrétt: „Fagna ber þessu frumvarpi, því kvótakerfið hefur komið mjög illa við útgerð og fiskvinnslu í Keflavík og Garðinum." Þá vita menn það að Alþýðu- flokksmenn í Keflavík fagna tillög- unni um að skerða kvóta Keflavíkur um 5.024 tonn. Alþingi tók í taumana Sem betur fer lagði sjávarútvegs- nefnd neðri deildar til að þetta frumvarp væri fellt í áliti sínu 18. mars sl. Að því áliti stóðu allir nefndarmenn — nema fulltrúi Al- þýðuflokks, sem sá þann kost vænstan að vera fjarverandi, enda frumvarpið flutt af formanni flokks hans. Atlögunni að sjávarútvegi á Suð- urnesjum hefur því verið bægt frá í bili. En hvað gerist á næsta þingi ef flutningsmenn þess fá að ráð? Það er spurning sem fróðlegt er að velta fyrir sér. Álit sjávar- útvegsnefndar Að lokum er rétt að birta hér orðrétt álit sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis um þetta ein- Gunnar G. Schram „í augum uppi liggur að slík stefna og slík framkvæmd myndi boða gjaldþrot fyrir- tækjanna á þessum stöðum, sem á undan- förnum árum hafa verið að vinna sig út úr erfiðleikum síðustu ára. Er það með ólík- indum að þrír af stjórn- málaf lokkum þjóðar- innar skuli láta sér hugkvæmast að leysa vanda sjávarútvegsins á slíkan hátt. Og biðja um umboð í þessum kosningum til að fram- kvæma þessa stefnu!" Bjarni Einarsson, aðstoðarfor- stjóri, og Sigurður Guðmundsson, forstÖðumaður þróunarsviðs Byggðastofhunar, mættu hjá nefhdinni og gáfu upplýsingar um hvaða áhrif 2. gr. frv. hefði haft á úthlutun kvóta einstakra byggðar- laga árið 1986 ef þá hefði verið eftir henni farið. Þær bera með sér að minnkun þorskkvótans hefði numið 44,4% í þeim byggðarlögum þar sem minna en 35% vinnuaflsins starfar við fiskveiðar og fiskvinnslu, sbr. meðfylgjandi töflu. Ófyrirsjá- anlegt er hvaða áhrif það mundi hafa fyrir þau byggðarlög en hætt við að útgerð legðist þar af. Meiri hl. nefndarinnar leggur því til að frv. verði fellt." Fylgiskjal I Staðir þar sen i Bjávarútvegur er minni en 35% ársverka 1986. Úthlutaður þorskkvóti Hlutur Úthlutadur Hlutfall minnkar útvegs kvóti afkvóta 1986 um yrði Keflavfk 16 11.306 3.8 5.024 6.282 Njarðvík 14 1.739 0.6 773 966 Vogar 25 1.188 0.4 528 660 Hafnarfjörður 8 10.276 3.4 4.566 5.710 Kópavogur 3 1.654 0.6 735 919 Reykjavfk 3 22.489 7.5 9.993 12.496 Akranes 23 9.549 3.2 4.243 5.306 ísafjörður 34 12.733 4.3 5.658 7.075 Hvammstangi 15 1.192 0.4 530 662 Blönduós 7 210 0.1 93 117 Sauðárkrókur. 16 6.047 2.0 2.687 3.360 Siglufjörður 34 9.041 3.0 4.017 5.024 Akureyri 10 10.482 3.5 4.658 5.824 Húsavík 26 6.885 2.3 3.059 3.826 Kópasker 12 778 0.3 346 432 Bakkafjörður 33 1.460 0.5 649 811 Borgarfjörður eystri 32 560 0.2 249 311 107.589 36.0 47.806 59.783 Landið 12 298.824 ú 100.0 .rpiknincar Rvo-trða ítnfniinnr stæða frumvarp þríflokkanna. Það er svohljóðandi: „Nefndin ræddi frv. á allmörgum fundum og bárust henni níu um- sagnir. í þeim öllum er mælt gegn samþykkt frv. nema í umsögn bæj- arstjornar Keflavíkur sem fagnaði frv. Umsagnirnar fylgja með nefnd- aráliti sem fylgiskjöl. sem sýna minnkun þorskkvótans í mörgum stærstu byggðarlögum landsins, ef tillögur Alþýðuflokks, Alþýðubandalags og Framsóknar- flokks næðu fram að ganga. Höfuadur akipar 5. aœti á tista SjáWaixðiaflokkains í Reykjanea- kjördæmi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.