Morgunblaðið - 01.06.1994, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 01.06.1994, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ LISTIR MIÐVIKUDAGUR 1. JÚNÍ 1994 23 Kapellur og altaristöflur MYNDUST Kj a r v a I s s ( a rt i r IIÖGGMYNDALIST Samsýning Opið kl. 10-18 daglegatil 24. júlí. Aðgangur 300 kr. TILHNEIGINGIN til að skil- greina og skipuleggja er ríkur þátt- ur í mannlegu eðli og kemur sterkt fram í viðhorfum okkar til þess sem er að gerast í þjóðfélaginu hveiju sinni; þannig verður sagan til. Það er eðlilegt að þessi tilhneiging marki myndlistarumræðuna sem önnur svið, en það felst mikil dirfska í því að fylgja henni alla leið, eins og gert er með þessari sýningunni, því þar er verið að setja fram ákveðnar skoðanir um hvað tíminn - og þar með listasag- an - muni telja markverðast af þeirri höggmyndalist sem unnin er á íslandi nú um stundir. Eitt fyrsta og um leið erfiðasta vandamálið sem menn takast á við þegar þeir eru að skoða og meta myndlist á allri þessari öld er spurningin um orðaval. A erlend- um tungum hefur orðið til dtjúgur sjóður orða sem nota má til að greina sundur listastefnur, en minnst af þeim orðaforða (einkum þeim hluta sem hefur orðið til frá lokum síðari heimsstyrjaldar) hef- ur verið þýtt á íslensku þannig að viðkomandi orð hafi fest rætur í málinu. Vegna þessa hefur listum- ræða hér oftar en ekki verið æði skotin erlendum málslettum (og þannig óaðgengileg leikmönnum) og þau fáu orð sem hafa hlotið hljómgrunn eru almenns eðlis og skilgreiningar þeirra nokkuð fast- mótaðar. Þannig er um orðið samtímlist; það hefur verið notað sem algilt samheiti yfir alla myndlist á síðari hluta aldarinnar, en hér birtist það sem yfirskrift sýningarinnar í nýrri, þröngri og afar umdeilan- legri merkingu sem heiti yfir þá list sem hópur listafólks á ákveðn- um aldri er að fást við nú á fyrri hluta tíunda áratugarins. Málið er hveijum og einum frjálst, en nái þessi merking fótfestu við hlið hinnar eldri er eins líklegt að menn verði að hætta að ræða um sam- timalist yfirleitt, vegna mismun- andi skilgreininga á hugtakinu og nota önnur (erlend) heiti í staðinn. Hið sama gildir raunar einnig um undirtitilinn (skúlptúr/skúlpt- úr/skúlptúr). Þetta alþjóðlega heiti hefur verið þýtt með orðinu högg- mynd sem er upphafleg merking orðsins. Á seinni árum hefur ýms- um þótt óhentugt að nota það orð yfir verk sem hvorki eru mótuð eða höggvin á neinn hátt en þrívíddin sköpuð með uppsetningu, röðun eða öðrum hætti. Þá hafa menn gripið til þess að tala um skúlptúr, en erlend heiti slíkra vinnuaðferða merkja hins vegar oftar umhverfisverk, innsetningar, kringumstæður eða rýmisverk; öll þessi heiti hafa verið notuð á ís- lensku, og eru mun skýrari í mál- inu en orðið skúlptúr sem hér er valið. Þessi atriði eru rædd itarlega til að minna á að hér hefur átt sér stað ákveðið val, bæði hvað varðar markmið og skilgreiningar sem afmarkar síðan þann hóp lista- manna sem tekur þátt í sýning- unni. Þetta kemur ótvírætt fram í orðum Gunnars B. Kvarans um undirbúning sýningarinnar: „Ljóst er að þegar sett er upp sýning á samtímalist sem hefur það markmið að draga fram í dags- ljósið nýjar hugmyndir og áherslur í höggmyndalist, þar sem athygl- inni er sérstaklega beint að nýjum merkingarsviðum skúlptúrsins og nýju hlutverki rýmisins, þá er því ekki að leyna að það er ávallt matsatriði um endanlegt val lista- manna, bæði hvað varðar listrænt mat og hvaða listamenn eiga er- indi i viðkomandi samhengi." Og ennfremur, vegna kenninga um að SÚM-hreyfingin hafi mark- að viss þáttaskil á þessu sviði ís- lenskrar myndiistar sem öðrum: „Það var því mat okkar að það væri kominn tími til að slíta þessi óformlegu tengsl íslenskrar sam- tímalistar við SÚM-hreyfinguna og fá tækifæri til að skoða sam- tímaskúlptúrverk eftir yngri lista- mann á eigin forsendum." Slíkt mat breytir hins vegar ekkí staðreyndum sögunnar und- anfarinn aldarijórðung; þessi tengsl eru óumdeilanlega fyrir hendi og þau er ekki hægt að slíta með geðþóttaákvörðunum. Alls eiga tuttugu og níu lista- menn verk á sýningunni, þar á meðal ýmsir á fyrstu árum ferils síns. Hér hefur mikið verið lagt í uppsetninguna sem er vel hugsuð og heppnast að flestu leyti ákaf- lega vel. Frágangur einstakra verka er einnig fágaður og vandað- ur að öllu leyti og yfir heildarmynd- inni ríkir kyrrð og friður, allt að DANÍEL Magnússon: Minnisvarði um Snorra Sturluson. HALLDÓR Ásgeirsson: Án titils. því hátíðleiki, þó stöku listamaður (en allt of fáir) bijóti gegn þeirri ímynd með vott af kímni. Sé leitast við að flokka það sem fyrir augu ber er mest um innsetn- ingar af einu eða öðru tagi, þar sem samskiptin við sýningargest- inn eru þó í lágmarki. Sé litið til efnisþátta verkanna er mest um að þau felist í fundnum hlutum (ready-made), sem eru settir upp í nýju samhengi; fáeinir listamann- anna vinna úr hefðbundnari efnum (pappír, tré, málmum) á meðan nokkrir leggja aðaláherslu á að verk þeirra falli inn í umhverfið og verði staðbundinn hluti af því. Mikilvægi rýmisins er undir- strikað með því að framlag hvers og eins er vel afmarkað með skil- veggjum, þannig að í hvert sinn er sem áhorfandinn gangi inn í nýtt afdrep, kapellu, sem er helguð listinni. I nokkrum tilvikum geta áhorfendur orðið virkur hluti af heildinni (s.s. í verkum Haralds Jónssonar, Ólafs Gíslasonar, Stein- gríms Eyfjörð, Þoi-valds Þorsteins: sonar og Finnboga Péturssonar). í öðrum er líkara því sem þeir standi fyrir altari (og ekki aðeins við verk Halldór Ásgeirssonar) og mörg verkanna (t.d. Daníels Magnússon- ar, Ástu Ólafsdóttur, Steinunnar Þórarinsdóttur, Kristins Harðar- sonar og Rúrí) eru þá í hlutverki altaristöflunnar. Þannig séð er list- in á vissan hátt komin í heilan hring frá SÚM (svo enn sé litið til þeirrar hreyfingar sem öldubijóts) sem réðst gegn alvöruþunga og helgi listarinnar með fjöri, fjöl- breytni og meðvitaðri óvandvirkni og kemur sú uppgötvun á vissan hátt á óvart. Því miður vantar enn veglega sýningarskrá sem átti að fylgja sýningunni úr hlaði (en er væntan- leg von bráðar). í lesmáli hennar er að finna fróðlegar ritgerðir eftir ágæta kunnáttumenn, þar sem mörkuð er leið listarinnar til þess er getur að líta á sýningunni. í þeim er þó yfirleitt leitast við að nálgast listina í gegnum fræðilegar skilgreiningar listasögunnar, frem- ur en með því að skoða verkin sjálf; slíkt getur verið varhugavert til lengdar, þar sem með þessu móti verður listin aðeins séð sem afleið- ing þeirra kenninga sem fræðileg umijöllun byggir á en ekki undir- staða þeirra og hvati. íslensk höggmyndalist og inn- setningar samtímans í víðara sam- hengi hefði verið við athyglisvert viðfangsefni og gefið mun betri heildarmynd af þessum vettvangi íslenskrar myndlistar en hér fæst. Til þess að svo mætti vera vantar hins vegar of marga þekkta mynd- höggvara (og aðra listamenn á sviði innsetninga, sem eru jafnvel innan þeirra aldursmarka sem eru mörkuð af hópnum hér) og nægir að nefna fólk eins og Borghildi Óskarsdóttur, Grétar Reynisson, Helga Gíslason, Ólaf Lárusson, Rögnu Róbertsdóttur, Sverri Ólafsson og Þór Elís Pálsson. Þannig gefur sýningin ekki rétta mynd af stöðu íslenskrar högg- myndalistar í heild á okkar tímum, eins og yfirskriftin gefur tiiefni til að ætla, og í því liggja viss von- brigði. Engu að síður er hér á ferðinni áhugaverð sýning sem vert er að listunnendur kynni sér vel; við undirbúning hennar var markaður ákveðinn rammi sem gefur síðan allgóða mynd af þessum hluta iistalífsins í landinu. Hér kemur fram hluti þess sem ungt listafólk er að fást við og þar með sterk ábending um hvað framtíðin kann að bera í skauti sér í listalífi íslend- inga. Eiríkur Þorláksson Sumarbókin er komin! VERÐBRÉF OG ÁHÆTTA Hvcrnig er best að ávaxta peninga? í bókabúðum um land allt! NÝJA BÍLAHOLUN FUNAHOFDA BiLJXTORG FUNAHOFÐA I Ss Toyota Corolla 1600 XLI árg. '93, sjálfsk., ek. 10 þ. km. Verð kr. 1200 þús. Níssan Prlmera 2000 SLX árg. ’91, hvítur, ek. 75 þ. km. Verð kr. 1.250.000. Volvo 740 GL árg. '87, gullsans, sjálfsk., fallegt eintak, ek. 107 þ. km. Verð kr. 990.000. Nissan Sunny GTi árg. '92, rauður, topp- lúga, álfelgur, ABS, ek. 52 þ. km. Einn með öllu. Verð kr. 1.100.000. Jeep Cherokee Laredo árg. '88, blásans, topplúga, álfelgur, upphækkaður, m. öllum aukahlutum. ek. 88 þ. km. Verð kr. 1.580.000. - VANTAR NYLEGA BILA A STAÐINN STRAX Toyota Corolla XLi Sedan árg. '93, ek. 19 þ. km., rauður, sjálfsk. Verð kr. 1.190.000 stgr. Bein sala. Toyota Touring GLi árg. '93, ek. 23 þ. km., rauður, 5 g. Verð kr. 1.600.000 stgr., ath. skipti. Subaru Legacy 1.8 árg. '90, ek. 51 þ. km., drapplitaður, 5 g. Verð kr. 1.290.000 stgr., ath. skipti. Daihatsu Applause Zl 4 x 4 árg. ’91, ek. 29 þ. km., grár. Verð kr. 980.000 stgr., ath. skipti. Ford E-350 Club Wagon 7.3 diesel, turbo, 4x4 árg. '89, ek. 48 þ. km., blár/grár, Dana 60 a/f, loft læs., 2 millikassar, leður, 38" dekk, spil, þjófavörn. Verð aðeins kr. 3.950.000 stgr., ath. skipti.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.