Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 6. JÚNÍ 1987 % 17 manna nefndin skilar frumvarpi um líf eyrissjóðina: Lágmarksiðgjald verður 10% af öllum greiddum launum Ábyrgð ríkis og sveitarf élaga á líf eyrisréttindum af lögð MEÐAL EFNIS í KVÖLD SYNDAJATNINGAR (True Confessions). Tveir bræður velja sér ólikt ævistarf. Annargeristpresturen hinn lögregluforingi. Leiðirþeirra skerast þegar velgjörðarmað- urprestsins er bendlaður við morð. Aðalhlutverk: Robert De Niro, Robert Duvall og Charles Durning. ÁNÆSTUNNI Sunnudmgur BÍLAÞÁTTVR Bilasérfræðingar Stöðvar2 fylgj- ast með þvimarkverðasta sem erað gerast á bilamarkaðinum. íþessum þætti er Ford Bronco reynsluekið, fjallað um nýjan Citroen AX og tveir fombilar eru skoðaðir nánar. Sunnudagur l21:55l CLEOPATRA Fjórföld Óskarsverðlaunamynd frá 1963. Með aðalhlutverk fara Elisabeth Tayior, Richard Burton og RexHarrison. Hún fjallarum samskipti Sesars, Antóniusarog Kleópótru, ástirþeirra og valda- baráttu. STOÐ-2 Auglýsingasími Stöðvar 2 er 67 30 30 Lykilinn fserö þúhjé Helmllistsakjum # Heimilistæki hf S:62 12 15 FRUMVARPI um starfsemi iifeyrissjóða var skilað til fjár- málaráðherra i gær, en 17 manna nefnd fulltrúa helstu samtaka aðila vinnumarkaðarins, sam- taka lífeyrissjóða og frá stjórn- völdum var skipuð til að endurskoða lifeyriskerfið árið 1976. í frumvarpinu er gert ráð fyrir að löggjöf um starfsemi allra lífeyrissjóða verði sam- rœmd og sérstðk stofnun sett á laggirnar til að hafa ef tirlit með Bjóðunum. Þá er miðað við að sjóðirnir verði jafnan að geta staðið undir lifeyrisloforðum með ávöxtuðum iðgjaldstekjum og lágmarksiðgjald verði 10% af öllum greiddum launum en ekki eingöngu af dagvinnutekjum eins og nú er. Þá er gert ráð fyrir að lífeyrir verði tryggður miðað við lánskjaravisitölu i stað þess að fylgja breytingum á laun- um. Allir nefndarmenn nema fulltrui Bandalags háskóla- manna stóðu að endanlegri samþykkt þessa frumvarps 29. maí síðastliðinn. Á fréttamannafundi í gær sagði Jóhannes Nordal formaður 17 manna nefndarinnar að frumvarpið væri lokaáfangi vinnu annarsvegar 17 manna nefndarinnar og hins vegar 8 manna nefndar aðila vinnu- markaðarins. Þessi vinna hefði staðið yfir f rúman áratug og frá nefndinni hefðu komið ýmis gðgn, þar á meðal hefði verið unnið að margháttaðrí lagasetningu um lífeyrismál. Nú hefði nefhdin gengið frá lokatillögum sínum og heildar- skipulagi lifeyrísmála og það værí t formi irumvarps til laga um starf- semi lifeyríssjóða. Jóhannes sagði að að frumvarpinu stæðu allir nefhdarmenn nema fulltrúi BHMR. Allir launþegar í lífeyrissjóðum Jóhannes rakti síðan helstu atriði frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að lífeyriskerfi landsmanna verði í framtíðinni byggt á tveimur þátt- um. Annarsvegar grunnlífeyri sem kemur frá almannatryggingum og fenginn er í gegnum skattkerfið, og hinsvegar starfsemi lífeyrissjóð- anna. Þessir lífeyrissjóðir skuli starfa samkvæmt samræmdri lög- gjöf og skylt sé að allir launþegar í landinu, sama á hvern hátt þeir fá sín laun, séu aðilar að lifeyris- sjóði. Miðað er við að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðanna sé 10% af öllum greiddum launum, það er bæði föst- um launum og yfirvinnu í hvaða formi sem hún er greidd. Þetta þýði að grundvöllur iðgjaldanna og lífeyrisréttindanna hækkar veru- lega. Lagt er til að heimilt verði að þessari breytingu verði komið á í áföngum en komi að fullu til fram- kvæmda 1. janúar 1990 og er það f samræmi við samninga almenna vinnumarkaðarins frá í febrúar 1986. Lífeyrisréttindi hjóna skiptast við skilnað Á móti þessu koma ákveðin lág- marksréttindi til ellilífeyris, örorku- lífeyris, barnalffeyris og makalf- feyris og eru tiHögur nefndarinnar miðaðar við það sem reikningslega er taiið geta staðið á móti 10% ið- gjaldi. Gert er ráð fyrir að lffeyrisaldur ellilífeyris verði samræmdur í öllum sjóðum og verði almennt aldurs- mark sett við 70 ár, en jafnframt heimilt að fresta töku lífeyris og njóta þá hærri greiðslna en ella eða hefja töku lífeyris fyrr og þá yrði hann lægri. Gert er ráð fyrir að Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon Formenn nefnda þeirra sem unnið hafa að endurskoðun lífeyrissjóðakerfísins: Hallgrfmur Snorrason hagsýslustjóri formaður 8 manna nefndarinnar og Jóhannes Nordal seðlabankastjóri formaður 17 i"»«n» nefndarinnar. Til hægri er Steingrímur Pálsson einn ritara 17 manna nefndarinnar. ellilífeyrisréttindi myndist með þeim hætti að fyrir hvert iðgjalds- greiðsluár ávinni sjóðfélagi sér réttindi sem svari til 1,45% af upp- færðum iðgjaldsstofni, þannig að sjóðfélagi sem hefur 500 þúsund króna árstekjur og greiðir iðgjald af þeim f 40 ár fengi að jafnaði 290 þúsund krónur í ellilífeyri á ári frá íffeyrissjóði eða 58% af fyrri tekjum auk almannatrygginga. Þetta eru minni réttindi en lofað er nú sam- kvæmt reglugerðum flestra lífeyris- sjóða og stafar af þvf að eins og nú háttar skortir talsvert á að ið- gjaldstekjur dugi fyrir lífeyrislof- orðum. Þegar svo stendur á er nauðsynlegt að hækka iðgjöld ef halda á óbreyttum fyrri réttindum. Dregið verður úr makalffeyri til þeirra sem nú eru innan við miðjan aldur svo fremi sem þeir hafi ekki mikla framfærslubyrði eða eigi við örorku að stríða. Þá er gert ráð fyrir þvf að við skilnað skiptist áunnin Ufeyrisréttindi hjónanna til helminga án tillits til hvort þeirra hefur unnið til þeirra. Þá er gert ráð fyrir að barnalífeyrir verði hækkaður til mikilla muna. Reglubuudið eftir- lit með sjóðunum ítarleg ákvæði eru f frumvarpinu um starfsemi lffeyrissjóðanna og eftirlit með þeim, en slfk laga- ákvæði vantar að mestu f núgild- andi lðgum. Gert er ráð fyrir sérstakri stofnun sem nefnd er lífeyrissjóðaeftirlitið sem hafi reglu- bundið eftirlit með starfsemi lífeyr- issjóða. Jóhannes sagði að það væri ákaflega mikilvægt að hafa gott eftirlit með öryggi og starfsemi sjóðanna þar sem lífeyriskerfið væri að verða einn stærsti þátturinn í fjármálakerfi landsins og færi ört vaxandi. Jóhannes sagði sfðan að eitt af vandamálunum í lífeyriskerfinu væri að þar væru tvenns konar sjóð- ir. Annarsvegar sjóðir verkalýðs- félaga og starfshópa sem eingöngu byggja á iðgjaldagreiðslum og ábyrgð atvinnurekenda er engin gagnvart því að sjóðirnir geti staðið við skuldbindingar sínar þótt sjðð- irnir séu vanávaxtaðir. Hinsvegar eru sjóðir sem hafa notið ábyrgðar vinnuveitenda, sjóðir ríkisstarfs- manna, sjóðir starfsmanna sveitar- félaga og sjóðir bankamanna. í frumvarpinu er reynt að.tryggja að almennu sjóðirnir séu reknir á heilbrigðum grundvelli með þeirri ávöxtun sem þeir þurfa til að standa undir umsömdum réttindum. Jafn- framt er gert ráð fyrir að hinum sjóðunum verði breytt þannig að ábyrgð vinnuveitendanna fellur nið- ur en f staðinn kemur nægjanleg hækkun á iðgjaldi sem þeir greiða til að sjóðirnir geti eftir sem áður staðið við skuldbindingar sfnar. Breyting á ábyrgð rikisins Sérstakt ákvæði er f frumvarpinu um hvernig skuli fara með þessa breytingu. Fram að þeim tíma sem lögin taka gildi helst ábyrgð um allt sem sjóðfélagar hafa áunnið sér. Eftir það kemur til breyting á iðgjaldi og er gert ráð fyrir að sam- ið verði um hvað iðgjaldið þarf að vera hátt. Náist slíkir samningar ekki skal gerðardómur úrskurða hversu hátt iðgjaldið þarf að vera. Jafnframt er kveðið á um að launa- greiðandi skuli bera iðgjald þetta að frádregnum samningsbundnum hluta starfsmanna, sem nú er 4% af launum. Jóhannes sagði að með þessu hefði náðst samkomulag um verulegt ágreiningsefni sem verið hefur f lífeyrissjóðskerfinu. Jóhannes sagði að þetta frum- varp leysti ekki vandamál það sem margir sjóðir eru komnir í vegna ófullnægjandi ávöxtunar á sfðustu árum og skuldbindinga um hærri réttindi en iðgjöldin standa undir. Hinsvegar ætti frumvarpið að tryggja að frá þeim tíma sem frum- varpið tekur gildi standist iðgjöld og lífeyrisréttindi á. Talsverð útgjalda- aukning ríkissjóðs Á fundinum kom fram að tals- verð útgjaldaaukning fylgir því að ríkissjóður fer að greiða reglulegt iðgjald í stað þess að mæta skuld- bindingum þegar þær koma upp. Jóhannes sagði að búast mætti við tvöföldun á iðgjaldi en ekki hefði verið reiknað nákvæmlega hvað það þýddi mikla útgjaldaaukningu. Raunar væri þarna ekki eingöngu um útgjaldaaukningu að ræða held- ur væri verið að flýta útgjöldum og verið væri að dreifa þeim á lengri tíma f stað þess að fá þau öll í einu seinna þegar greiða þarf opinberum starfsmönnum lífeyri. Jóhannes sagði aðspurður á fundinum að frumvarpið, með þeim auknu skyldum sem lagðar eru á lífeyrissjóðina, myndi sjálfsagt hafa það f för með sér að þeim fækkaði eða þeir tækju upp meiri samvinnu. BHMR gagnrýnir breytingar á stöðu opinberra starfsmanna Á fundinum var lögð fram álits- gerð Birgis Björns Sigurjónssonar fulltrúa BHMR í 17 manna nefnd- inni þar sem segir að tillögur nefndarinnar feli í sér þrjár mikil- vægar breytingar á stöðu opinberra starfsmanna. Fyrst sé lagt til að aðeins megi fjármagna lffeyrisrétt- indi með iðgjöldum. Stór hluti lífeyris opinberra starfsmanna sé nú greiddur með beinum framlögum launagreiðenda sem sé árangur af áratuga samningsstarf stéttarfé- laga opinberra starfsmanna og ef þessi lagabreyting næði fram að ganga væru opinberir starfsmenn settir að nýju að samningaborði um atriði sem um langan tfma hafi verið sjálfsagður og lögbundinn hluti starfskjara og Kjaradómur hefur metið til launahækkunar í dómum sfnum. í öðru lagi sé lagt til að felld verði úr lögum um opinbera lífeyris- sjóði ákvæði um ábyrgðir launa- greiðenda opinberra starfsmanna á lffeyrisgreiðslum sjóðfélaganna. Þetta atriði sé einnig árangur af ströngu samningsstarfi stéttarfé- laga sem hefði gert starfskjör þeirra álitlegri þrátt fyrir léleg laun. í þriðja lagi sé gert ráð fyrir opinberri stofnun sem hafi eftirlit með lffeyrissjóðunum. BHMR telur að slíkt sé óeðlilegt og f ósamræmi við almennt réttarfar þar sem stofn- unin eigi að hafa eftirlitshlutverk eins og stjórnvald með framkvæmd laga og úrskurðarhlutverk eins og dómsvald f öllum mikilvægum mál- um og hafi jafnvel vald til að gefa efnislega fullnaðarúrskurði.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.