Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 6. JÚNÍ 1987 27 Ársreikningar Reykjavíkurborgar og borgarfyrirtækja 1986 kynntiríborgarstjóm: Eigið fé borgarinnar jókst um 8,8 milljarða DAVÍD Oddsson, borgarstjóri, lagði á fundi borgarstjórnar á fimmtu- dag fram ársreikning Reykjavfkurborgar og fyrirtœkja hennar tíl fyrri umrœðu. Skýrsla stjórnar endurskoðunardeildar verður lögð fram f borgarráði áður en reikningurinn kemur til síðari umræðu f borgar- stjórn. Veltufjármunir hœkkuðu um 734,7 milljónir en skammtímalán um 143,1 milljón. Eigið vcltufé hefur þannig aukist um 591,6 miUjónir króna. VeltufjárhlutfaUið er nú 3,45 á móti 3,12 áríð 1985. Eigið fé borgarsjóðs hefur hœkkað um 8,8 milljarða en stór hluti þeirrar aukn- ingar er vegna endurmats eigna. Lán tíl langs tfma lækkuðu á árinu um 43 millj. kr. og eru nú 833,8 miUJónir króna. Davíð sagði að upphaflegri fjár- Bókfærðar tekjur reyndust sam- hagsáætlun fyrir árið 1986 hefði kvæmt reikningi 396,8 milljónir verið breytt verulega vegna breyttra forsenda f kaupgjalds- og verðlags- málum f kjölfar febrúarsamning- anna, m.a. hefði tekjuáætlun borgarinnar verið lækkuð um 193 milijónir króna, þar af voru 125 millj- ónir vegna lækkunar útsvarspró- sentu úr 10,8 f 10,2%. Endanleg niðurstaða fjárhags- áætlunar varð að tekjur á árinu voru áætlaðar 4,026,5 milljónir króna, rekstrargjöld 3,053,9 milljónir króna og til eignabreytinga 972,6 milljónir krðna Moixunblaflið/Sverrir Hermann Sveinbjörnsson, nýráð- inn kynningarstjóri Sambands- Sambandið ræður kynn- ingarfulltrúa SAMBAND fslenskra samvinnufé- laga hefur ráðið Hermann Svein- bjðrnsson sem nýjan kynningar- fulltrúa sinn. Hermann var áður ritstjóri Dags á Akureyri og mun hann hefja störf f Júlf. Hinn nýji kynningarstjóri mun hafa á sinni könnu útgáfu á nýju mánaðarriti fyrir félagsmenn og starfsménn samvinnufélaga, sem flytja mun fréttir af samvinnustarfí víðs vegar um land og miðla upplýs- ingum um viðskipti. Einnig mun hann hafa með að gera kynningarstörf af ýmsu tagi, bæði innan Sambandsins og til annarra. Hermann er lögfræðingur að mennt. umfram áætlun, eða 9,9%. Þar ber hæst að bókfærðar tekjur útsvara, aðstöðugjalda og dráttarvaxta opin- berra gjalda urðu um 290 milljónir króna umfram áætlun. Framlag úr Jöfnunarsjóði reyndist 28,6 milllj. kr. yfir áætlun, arður af eignum 18,7 milljónir króna og tekjur af gatna- gerðagjöldum fóru um 52 milljónir króna fram úr áætlun, en þess má geta að sá liður var verulega undir áætlun áríð áður. Rekstrargjöld fóru 308,9 milljðnir króna umfram áætlun. Umsamdar launahækkanir umfram fjárveitingar munu hafa verið allt að 9%, eða um 120 milljónir króna Önnur frávik má aðallega rekja til skólamála, ann- arra útgjalda, þá einkum vegna hærri vaxtagjalda en áætlað hafði verið, um 43 milljónir króna, svo og gatna- og umferðamála, sem fóru 77,5 millj- ónir króna fram úr áætlun. Til eignabreytinga var varið 1060 milljónum kröna sem er 87,9 milljón- um umfram áætlun. Af fyrirtækjum borgarinnar má nefna að hlutfall fargjaldatekna af rekstrargjöldum SVR, án vaxta og afskrifta, reyndist 74,8% en sam- svarandi hlutfall var 79,9% árið 1985. Framlag borgarsjóðs til rekst- urs nam 93,9 milljðnum króna og til eignabreytinga 17,0 milljónum króna. Farþegafjöldi á árinu var 9,3 milljónir og hafði fækkað um 500 þúsund frá árinu áður. Hagnaður af Reykjavíkurhöfn, að viðbættri jákvæðri útkomu fjár- magnstekna og gjalda nam 64,6 milljónum króna. Heildartekjur Hita- veitu Reykjavíkur urðu 1.054,5 milljónir króna og skilaði reksturinn 221,1 milljónum króna til fram- kvæmda. Rekstrarhalli Húsatrygginga Reykjavíkurborgar varð 31,5 milljón- ir króna sökum gjaldfærsla vegna verðlagsbreytinga sem námu 35,5 milljónum króna. Rekstrarhalli Pípu- gerðarinnar var 8,6 milljðnir króna eftir afskriftir, Grjótnámsins rúmar 4,0 milljónir króna, Malbikunarstöðv- arinnar 1,5 milljónir króna Reikn- ingslegur halli Vélamiðstöðvar var 24,4 miUjónir króna, vegna hærri afskrifta en áætlað var, svo og gjald- færslu um 13 milljónir króna. Tekjur af raforkusölu Rafmagns- veitu Reykjavíkur fóru 3,8 milljónir umfram áætlun en raforkukostnaður meðalfjölskyldu lækkaði um 22% á árinu. Rekstrarjöfnuður Rafmagn- sveitunnarvar 22,1 milljónir króna Morgunblaðið/Emilfa Faxaflóaskip með Engeyjarlaginu. „Sjómaðurinn" hægra megin á myndinni er f skinnklæðum sem notuð voru af sjómönnum á Aust- fjörðum tíl ársins 1870 en í Þorlákshöfn og Grindavík voru skinnklæði notuð fram tíl 1920. Sýning byggð á „ís- lenskum sjávarháttum" SÝNINGIN „Árabátaöldin", sem byggir á riti Lúövíks Kristjánsson- r Jlsle ar „Islenskir sjávarhœttir" opnar f dag f Sjóminjasafni íslands við Vesturgötu 8 f Hafnarfirði. Sýndar verða teikningar, Ijósmyndri og textar úr ríti Lúðvíks auk muna úr sjóminjadeild Þjóðminjasafns- ins og frá öðrum velunnurum safnsins. Á sýningunni er rakin saga fslenska árabátsins eftir þvf sem heimildir leyfa fram til um 1910 þeg- ar vélbátar komu til sögunnar. Sýnd eru líkön af bátum með mismunandi lagi allt eftir byggðarlögum og meðal annars er sýnt lfkan af hákarlaskip- inu „Ófeigi" af Ströndum. Þá eni sýnd gömul verkfæri bátasmiða og gerð grein fyrir nafni á hverri fjöl í árabátum en nöfn þeirra réðust nokk- uð eftir byggðarlögum. Dregin er upp mynd af verstöð og því sem þar fór fram og kort úr riti Lúðvfks sýnir leiðir sjómanna að heiman f verið en þá þurfti vegabréf til að komast milli landshluta og eru nokkur slfk á sýningunni. Hluti sýn- ingarinnar er helgaður hákarlaveið- um sem aðallega var veiddur vegna lýsisins. Veiðarfærin sýnd og veiðun- um sjálfum lýst f máli og mynd. Morgunblaðið/Emilla Þetta veiðarfæri var notað tíl hákarlaveiða og gátu fjórir verið á samtímis. Það þarf að gefa líf sanda loft Rætt við dr. Hannes Hólmstein Gissurarson JÓN Steinar Gunnlaugsson hrl., Kristjánsson og Ólafur Ragnar lögfræðingur dr. Hannesar Hólin- steins Gissurarsonar sendi nýverið bréf til Þorólfs Þórlindssonar, deildarforseta félagsvísindadeild- ar, þar sem mótmælt er skipau dómnefndar þeirrar, sem ætlað er að fjalla um umsækjendur um stöðu lektors f stjómmálafræði f Háskóla íslands. Dr. Hannes er einn umsækjenda um stöðuna. í Morgunblaðinu f gær sttgðu Há- skólarektor og forseti félagsvf- sindadeildar álit sitt á þessu máli og sneri blaðið sér af þessu tílef ni tíl dr. Hannesar og áttí við hann stutt spjall. „Ég held að þeir þremenningarnir, sem settust f dómnefndina, hafi ekki gætt sín sem skyldi á þvf, að menn geta ekki notið trausts, þegar þeir eru of nálægt mönnum, sem þeir eiga að leggja mat á. Annars vegar eru þeir þremenningarnir allir vinir og samstarfsmenn eins umsækjand- ans, ólafs Þ. Harðarsonar, og hins vegar hafa tveir þeirra, Svanur Grímsson, átt í illvígum deilum við mig og meðal annars opinberlega kallað mig nfðblaðamann, rógnera og falsara. Ef ég hefði verið f sporum þeirra, þá hefði ég satt að segja ekki tekið sæti f dómnefndinni. Hæstiréttur íslands var einmitt að úrskurða f gær um vanhæfi sak- sóknara f málefnum bankasrjóra Útvegsbankans, vegna tengsla sak- sóknara við einstaka bankaráðs- menn." Þetta telur Hannes undir- strika þá meginreglu f stjórnsýslunni, að menn séu vanhæfir, ef þeir eru of tengdir þeim, sem þeir eiga að fjalla um. „Valið á dómnefndarmönn- unum kemur því meira á óvart, sem fyrir liggur, að hægt hefði verið að fá f nefndina marga aðra ágætlega hæfa menn." Kvaðst hann hafa orðið var við mikla furðu á því, að Ólafur Ragnar Grímsson skuli telja sig geta sest f dómarasæti yfir sér fræðilega. „Það er ákaflega mikilvægt fyrir Háskólann , að hann sé óhultur fyrir umróti og öldugangi, svo að menn Dr. Hannes Hólmsteinn Gissurar- son. geti sinnt þar f næði frjálsri sann- leiksleit, rannsókn og rökræðu. Ég kynntist þvf einmitt , þar sem ég lauk doktorsprófi f stjórnmálafræði, f Oxford, hversu mikils virði það er. En þá verður Háskólinn að standa undir nafni og vera frjáls og óháð menntastofnun, en ekki einkafyrir- tæki einlitrar eða þröngrar klíku. Hann þarf að vera opinn og óhrædd- ur, jafnframt því sem hann gerir ýtrustu kröfur um menntun og hæfi- leika kennara og nemenda. Það þarf að gefa lffsanda loft." Aðspurður um væntanleg úrslit þessa máls, sagði Hannes að hann vonaðist eftir því að það færi þann- ig, að Háskólinn hefði sóma af. Sjálfur gæti hann ekki haft frekari afskipti af þessu máli, þar eð hann væri á förum til Bandaríkjanna, þar sem hann mun meðal annars flytja erindi á ársfundi „Amerícan Political Science Association" í Chicago um venjurétt og stjórnskipan fslenska þjóðveldisins, sem svipar um margt til kenninga nútímafræðimanna. „Það er aldrei gaman að taka þátt í deilum, þar sem svo nærri manni er höggvið. Það er aldrei neitt ánægjuefni, þegar manni finnst, að verið sé að útiloka mann vegna per- sónulegs metings eða pólitfskra skoðana. En ég vona svo sannarlega, að afgreiðsla þessa máls verði með þeim hætti að Háskólinn vaxi fremur en minnki f augum almennings." VOLVOSALURINN SKEIFUNNI 15 9H.ÍW l\Af\ P&Ó/SlA Nýja símakerfið er þáttur í stöðugt aukinni þjónustu við okkar ágætu viðskiptavini. 691610 Opið í Volvosal, Skeifunni 15, alla daga frá 9-18 og á laugardögum frá 10-16.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.