Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 6. JÚNÍ 1987 u TALSMENN Alþýðuflokks, Sjálfstæðisflokks og Fram- sóknarflokks vörðust frétta af gangi stjórnarmyndunar- viðræðna í gær, en ljóst er að ágreiningsmál flokkanna í landbúnaðarmálum og tekjuöflunarleiðum ríkis- sjóðs eru veruleg, og að sinni eru þau afgreidd frá flokk- unum til undirnefnda. Jón Baldvin Hannibalsson, form- aður Alþýðuflokksins, sem leiðir viðræðurnar sagði í samtali við Morgunblaðið í gær að miðað hefði í rétta átt, þótt ljóst væri að ágrein- ingur væri mikill á milli Alþýðuflokks og hinna flokk- anna í landbúnaðarmálum. „Jón Baldvin Hannibalsson er talsmaður þessarar væntanlegu ríkisstjórnar," sagði Steingrímur Hermannsson, formaður Fram- sóknarflokksins er blm. Morgun- blaðsins spurði hann hvers vegna fulltrúar Framsóknarflokksins í þessum viðræðum vildu ekki ræða við fulltrúa fjölmiðla. Halldór Ás- grímsson, varaformaður Framsókn- arflokksins tók í sama streng og sagði að þótt framsóknarmenn vildu ekki ræða við fjölmiðla um gang þessara viðræðna, þá þýddi það alls ekki að framsóknarmenn drægju lappirnar í viðræðunum. „Þetta þokast," sögðu alþýðu- flokksmenn í gær, en töldu að mikil vinna væru framundan, ef niður- staðan ætti að verða þriggja flokka stjórn þessara flokka. „Þetta var góður vinnufundur," sagði Jón Baldvin um viðræðurnar í gærmorgun. Hann sagði að aðal- umræðuefnið hefði verið stefna í atvinnumálum. „Megintíminn fór í að ræða landbúnaðarmálin, búvöru- lögin, búvöruverðssamninginn, hinn Morgunblaðið/Ól.K.H. Fulltrúar í stjórnarmyndunarviðræðunum safnast saman í fundarsal Dagsbrúnar og Sjómannafélags Reykjavíkur að Líndargötu 9. Stjórnarmyndunarviðræður: Helstu ágreiningsmál flokkanna sett í nefndir umdeilda og alla aðra meginþætti landbúnaðarstjórnunar: fram- leiðslustjórnunina, verðmyndunar- kerfið, spurninguna um það hvernig opinberu fé verði best varið til stuðnings breytingum í landbún- aði," sagði Jón Baldvin. „Jú, hann er mikill," sagði Jón Baldvin, aðspurður um hvort ágreiningur væri ekki mikill á milli Alþýðuflokks og fráfarandi stjórn- arflokka í landbúnaðarmálum. „Báðir hafa þessi flokkar áréttað að þeir séu ekki fáanlegir til þess að fella búvörusamninginn úr gildi," sagði hann. Hann sagði að því snér- ust umræðurnar um það hvort Framsóknarflokkur og Sjálfstæðis- flokkuri væru reiðubúnir til þess að endurskoða að einhverju leyti ýmsa þætti búvörulaganna, sem samningurinn byggði á og þar með hugsanlega einhverja þætti í samn- ingnum sjálfum. Jón Baldvin sagði það ótímabært að svara því hvort Sjálfstæðisflokk- ur og Framsóknarflokkur væru reiðubúnir til þess, en þessar um- ræður hefðu þó leitt í ljós að hugmyndir og tillögur um margvís- legar breytingar hefðu verið lagðar fram í umræðunum, en eftir væri að skoða hvort hægt væri að koma þeim breytingum fram, sem menn væru sammála um, án þess að end- urskoða samninginn sjálfan. Hæstiréttur: Úrskurður í máli bankastjóranna sjö HÉR fer á eftir úrskurður Hæstaréttar í máli ákæruvaldsins gegn sjö bankastjórum Útvegsbanka íslands. Verjendur bankasrjóranna kröfðust þess að málinu yrði vísað frá vegna vanhæfni ríkissaksókn- ara til að ákæra í málinu. Sakadómur hafnaði þeirri kröfu, en á fimmtudag visaði Hæstiréttur ákærunni frá: Mál þetta dæma hæstaréttar- 74/1974 svo, að við meðferð ein- dómararnir Magnús Thoroddsen, Guðmundur Jónsson, Guðrún Er- lendsdóttir og Halldór Þorbjörnsson og Gaukur Jörundsson, settur hæstaréttardómari. Varnaraðilar hafa skotið hinum kærða úrskurði til Hæstaréttar með kæru, er þeir lýstu fyrir sakadóm- ara 18. f.m. Kærugögn bárust Hæstarétti 19. og 20. f.m. Dóm- kröfur varnaraðila eru þær, að hinum kærða úrskurði verði hrund- ið og málinu vísað frá sakadómi. Af hálfu ákæruvalds er því lýst yfir, með vísan til 3. mgr. 124. gr. laga nr. 74/1974, að kæra úrskurð- arins sé samþykkt, en krafist staðfestingar hans. í ákæru eru sjö starfsmenn Út- vegsbanka íslands, sem starfaði samkvæmt lögum nr. 12/1961, sak- aðir um stórfellda vanrækslu og hirðuleysi í starfi, að því er varðar viðskipti bankans við Hafskip hf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta 6. desember 1985. Er málið höfðað á hendur ákærðu fyrir brot í opin- beru starfi á árunum 1982-1985, hverjum um sig þann tíma sem þeir gegndu starfi við bankann. Voru sex hinna ákærðu bankastjór- ar og sá sjöundi forstöumaður lögfræðingadeildar bankans og að- stoðarbankastjóri. Skýra ber 22. gr. laga nr. staks máls beri ríkissaksóknara að víkja sæti ef hann „er svo riðinn við mál eða aðila, að hann mætti eigi gegna dómarastörfum í því." Úrskurðarvald í þeim efnum heyrir að lokum undir dómstóla, enda er hvergi í lögum mælt á annan veg. Samkvæmt 12. gr. laga nr. 12/1961 hafði bankaráð yfirumsjón með starfsemi Útvegsbankans og samkvæmt 14.gr. sömu laga hafði bankastjórn æðstu stjórn allrar daglegrar starfsemi bankans eftir nánari fyrirmælum í reglugerð bankans og ákvörðun bankaráðs. í erindisbrefi fyrir bankastjóra Út- vegsbanka íslands, sem samþykkt var í bankaráði 24. febrúar 1983, segir meðal annars, sbr. 3. gr., að einu sinni i mánuði, eða eftir því sem þurfa þyki, skuli bankastjór- arnir leggja fyrir bankaráðið skýrslu um útlán bankans, og annað það, er bankaráðinu þyki nauðsyn- legt til þess að geta haft fullkomið eftirlit með starfsemi bankans. Hallvarður Einvarðsson var skip- aður ríkissaksóknari frá 1. júli 1986. Jóhann S. Einvarðsson, bróð- ir hans, tók sæti í bankaráði Útvegsbanka íslands 1. janúar 1985 og átti því sæti í bankaráðinu hluta þess tímabils, sem ákæra lýt- ur að. Mjög náin tengsl voru milli starfssviðs og starfsskyldna banka- stjóra annars vegar og bankaráðs hins vegar. Af þessum sökum var ekki rétt, að ríkisaksóknari tæki ákvörðun um ákæru í máli þessu, sbr. 22. gr. laga nr. 74/1974, sbr. 2. málsgr. 15.gr. sömu laga og grundvallarreglu 3. og 7. tölul. 36. gr. laga nr. 85/1936. Ber því að vísa ákærunni frá héraðsdómi., Með dómi þessum er ekki tekin nein afstaða til þess, hvernig haga beri ákæru í máli þessu. Dómsorð: Akæru í máli þessu er vísað frá sakadómi. Sératkvæði Halldórs Þorbjörnsson- ar hæstaréttardómara. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga nr. 74/1974 skal ríkissaksóknari tilkynna það dómsmálaráðherra ef hann „er svo við mál eða aðila rið- inn að hann mætti ekki gegna dómarastörfum í því " og skipar ráðherra þá annan í hans stað: Mat á því hvort slíkrar ráðstöfunar sé þörf ber endanlega undir dóms- málaráðherra, enda er hvorki í nefndri 22. gr., 124. gr. sömu laga né annars staðar í lögum gert ráð fyrir því að máli verði vísað frá dómi sakir þess að handhafi ákæru- valds mætti eigi gegna dómara- störfum í því. Samkvæmt því ætti Hafnar kröfum Hafskipsmanna HÉR fer i heild úrskurður Hæstaréttar i máli ákæruvaldsins gegn fjórum fyrrum f orsvarsmönnum Haf skips hf. Verjendur þeirra gerðu þá kröfu fyrir sakadómi að málinu yrði visað frá. Áður en frávís- unarkrafan var tekin fyrir komu fram kröfur fra verjendum Björgólf s Guðmundssonar og Ragnars Kjartanssonar um að Hallvarð- ur Einvarðsson og Albert Guðmundsson kæmu fyrir dóminn sem vitni í frávísunarmálinu. Einnig að aflað yrði upplýsinga um lántök- ur ríkissaksóknara frá lífeyrissjóði ríkisstarfsmanna. Sakadómur hafnaði þessum kröfum og hefur Hæstiréttur nú staðfest þann úr- skurð. Einn dómari skilaði sératkvæði i málinu. Mál þetta dæma hæstaréttar- dómararnir Magnús Thoroddsen, Guðmundur Jónsson, Guðrún Er- lendsdóttir og Halldór Þorbjörnsson og Gaukur Jörundsson, settur hæstaréttardómari. Varnaraðilarnir Björgólfur Guð- mundsson og Ragnar Kjartansson hafa skotið hinum kærða úrskurði til Hæstaréttar með kæru 14. f.m., er barst Hæstarétti næsta dag. Af hálfu Björgólfs er þess krafist að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi „og lagt fyrir sakadóm Reykjavíkur að afla þeirra upplýsr inga sem Um var beðið. Krafist er kærumálskostnaðar." í greinargerð verjanda Ragnars kemur ekki fram skýr kröfugerð í þessu kærumáli en ætla verður að einnig af hans hálfu sé úrskurðurinn kærður í því skyni að hann verði felldur úr gildi. í greinargerð af hálfu ákæru- valds, undirritaðri af Braga Stein-. arssyni vararíkissaksóknara og Jónatan Sveinssyni hæstaréttarlög- manni, skipuðum sækjanda í málinu, er krafist staðfestingar hins kærða úrskurðar. Kæra máls þessa er heimil sam- kvæmt 9. tl. 172. gr. laga nr. 74/1974. Astæður þær, sem
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.